Data center and web hosting isometric concept with characters. Network internet database. Trendy flat 3d isometric style. Vector illustration.

نکات مهم هنگام خرید هاست

میدانیدکه برای راه اندازی وب سایت بایستی حتمادرقدم اول یک دامنه ویک هاست خریداری کنید. اما ازآن جاکه تاثیر هاست بر سئو بسیاربالا ومحسوس است، لازم است تادرانتخاب هاست توجه ودقت زیادی بخرج دهید. امابرای خرید هاست به چه نکاتی بایدتوجه داشته باشیم؟چه نوع هاستی برای مامناسبتراست؟هاست ایران بهتراست یاخارج؟ اگرهریکی ازاین سوالات برای شمامعضل ودغدغه است، دراین مطلب به تمامی این پرسش ها پاسخ خواهیم داد.

یکی ازمهم ترین نکات این است که برای خریدهاست شمابایدبه خدماتی که آن هاست برای شماارائه میدهدتوجه داشته باشید.هم چنین بایدتمامی ویژگیهای آن رابدانید وازهمه آنهامطلع باشید.باتوجه به نکاتی که دراین مطلب بررسی شده است، میتوانیدیک هاست یاسرور حرفه ای خریداری کرده وباقدرت به مدیریت کسب وکاراینترنتی خودمشغول شوید. باانتخاب یک هاست مناسب،میتوانیدبدون دغدغه و باخیالی راحت به مدیریت امورخود پرداخته ومیزبانی وب سایت خودرابه یک شرکت معتبربسپارید.

1.انتخاب نام ساده و مشخص

اولین گام درآموزش خرید هاست و دامنه که قبل ازاقدام به خریدآن هابایستی به آن دقت کردپیداکردن نامی است که نوشتن آن راحت باشد،برای موفقیت درمحیط اینترنت بسیارضروری است. اگربرای نام دامنه‌ خوداز عبارت مخفف استفاده می­کنید(مانندu به جای you)،ممکن است پیداکردن آن برای کاربران سخت باشد،لذا تاحد امکان، ازنامهای مخفف استفاده نکنید. اگردامنه طولانی وپیچیده باشد،این خطر وجوددارد، که کاربران هنگام تایپ دامنه دچاراشتباه شوند. نام کوتاه وساده بهترین انتخاب به هنگام خرید دامنه است. ازاعداد وخط تیره هم استفاده نکنید.

Up Time .2 در هاست یا میزان دسترسی هاست

یکی ازمهم ترین مواردیکه درموقع خرید هاست بایدبه آن توجه داشته باشید،میزان دردسترس بودن ومیزان آپ تایم هاست است. اگریک وب سایت دارید،مهم ترین نکته دردسترس بودن همیشگی وب سایت شمااست. بعنی درهرزمانی ازشبانه روز وهفته، ماه وسال، وب سایت شمادردسترس باشد. دردسترس بودن وب سایت بافاکتوری به نام UPtime شناخته میشود.

3. Bandwidth یا پهنای باند هاست

پهنای باند یک هاست، کیفیت وسطح ترافیک وداده های مجازبرای انتقال بین وب سایت،کاربران واینترنت راتوصیف میکند. هرشرکت هاستینگ، سطح مختلفی ازپهنای باندرا به مشتریان خودش ارائه میدهد که شماباید بسته به نیازخود بین پهنای باندهای مختلف یکی راانتخاب کنید.اگرشما وب سایتی برای دانلود فیلم وسریال دارید، بایدیک هاست باپهنای باندبالا تهیه کنید. البته دراین موردبخصوص،هاست دانلودنیز پیشنهادخوبی برای شماخواهدبود. توجه داشته باشیدکه اگر وب سایتی پربازدیددارید، اماپهنای باند وب سایت شماکم باشد، درصورت اتمام پهنای باند، وب سایت شماساسپند خواهدشد. بنابراین درزمان خرید هاست حتمابه این نکته توجه داشته باشید.

4. هزینه هاست

یکی ازمهمترین نکات انتخاب هاست توجه به قیمت آن است. قیمتهابا توجه به امکانات متفاوت خواهدبود. دردنیای هاست ها نیزهرارزانی دلیلی دارد واگرمیخواهید هاستی برای وب سایت خودداشته باشید که پشتیبانی قوی وسخت‌افزارهای با کیفیت داشته باشد، بایدهزینه قابل توجهی رادرنظرداشته باشید. پیش ازخریدویژگیهای هر هاست رابررسی نمایید وسپس قیمتهارا مقایسه کنید.هم چنین مطمئن شویدکه قانونی برای بازپس گرفتن هزینه درصورت عدم ارائه خدمات مناسب وجودداشته باشد. درصورت عدم ارائه خدمات مناسب، شمابایدبتوانید هزینه‌ای راکه متقبل شدید،ازشرکت پس بگیرید.

5. میزان حجم هاست جهت بارگذاری فایل ها

یکیدیگراز مهمترین نکات درزمان خرید هاست،توجه به فضای هاست است. میدانیدکه هر هاست ازتقسیم بندی فضای کلی یک سرورحاصل میشود. بنابراین این موضوع اهمیت بسیاربالایی داردکه میزان منابع وفضای درنظرگرفته شده در هاست مد نظرشماچقدراست؟ منظوراز فضای هاست، بطورکلی اندازه مجازذخیره سازی فایلهای شمادر هاست است.حجم هاست براساس گیگابایت مشخص میشود. اماحجم درنظرگرفته شده در هاست های مختلف وحتی درشرکتهای هاستینگ مختلف،متفاوت است. بنابراین درزمان خرید هاست بایستی باتوجه به نوع وب سایت خود ومیزان فضایی که نیازدارید،اقدام کنید.

6. back up یا گرفتن فایل پشتیبان از هاست به صورت مستمر

اکثرشرکتهای هاست خدمات بکاپ ارائه میدهند. بااینحال، عملکردآنها دراین زمینه متفاوت است. مثلایک شرکت ممکن است بکاپ روزانه بگیردامایک شرکت فقط بکاپ ماهانه ارائه دهد. هاستی راانتخاب کنیدکه بتوانید باآن ازاطلاعات خودبکاپ بگیرید ودرهمین حین، محدودیتها،دستی بودن یاخودکاربودن بکاپ و… راچک کنید.هر هاستی که خریداری کنید، سرویس شمادریک دیتاسنتر درایران یاخارج میزبانی میشود. بسته به نوع سخت افزاری که سرور هاست شمادارد وحتی بسته به دیتاسنتر ارائه دهنده سرور،ممکن است بنابه هردلیلی اطلاعات وب سایت شمادچارمشکل شود. اینجااست که اهمیت پشتیبانگیری ویابکاپ گیری از هاست اهمیت بسیاربالایی پیدامیکند.

7. storage یا حافظه ذخیره سازی

برای اکثر وب‌ سایت‌ های تجاری کوچک،یک هاست اشتراکی باهزینه‌ی کم تمام نیازهای ذخیره سازی شماراتأمین میکند. بعیداست شمابه بیش از۱گیگابایت فضانیازداشته باشید، مگراین که تعدادزیادی فیلم یافایل موسیقی در وب سایت خودداشته باشید.بیشتر شرکتهای وب هاستینگ قبول نمیکنندکه کاربران ازآن هافقط بعنوان یک سرویس‌ دهنده‌ی سرور فایل استفاده کنند.برای ذخیره فایلهای خوددر بستر اینترنت میتوانیداز خدمات آنلاین مانند Dropbox یاحتی Google Drive استفاده کنید.به این شکل، فایلهای شمامعمولاًبه مراتب کم ترازآن چه انتظاردارید نگه داری میشوند.

8.پاسخگویی شرکت هاست به مشکلات فنی

یکی ازمهمترین نکات درخرید یک هاست خوب، توجه به داشتن تیم پشتبانی قوی شرکت ارائه دهنده هاست هست. چون بیشتر مواقع ممکن است شمابامشکلات فنی مواجه بشید. وجودیک تیم پشتیبان قوی وهمیشه دردسترس که بتونیدبه راحتی ازطریق راههای مختلف مثل تیکت،ایمیل،تماس تلفنی،چت آنلاین و…باهاشون دراراتباط باشید وبهتون کمک کنند تامشکلاتتون راحل کنیدیک مزیت حساب می شود.برای این که ازصحت پشتیبانی قوی خوب یک شرکت ارائه دهنده هاست مطمئن شویدکافی است که ازتجربیات افرادیکه قبلابااین شرکتهاکار کردن با خبرشوید.

حتمابه این نکته خیلی دقت کنیدکه شرکتی که ازش هاست خودتان راتهیه میکنیدباید راههای ارتباطی مختلفی مثل تماس تلفنی یاتیکت راداشته باشند.ومهمتراز همه اینهاباید یک تیم پشتیبان قوی پشت شرکت باشدکه هرسوالی داشتید رادراسرع وقت پاسخ دهند.

9. قابلیت Add-On Domain یا دامنه اضافه

یکیدیگراز مهم ترین نکات خرید هاست توجه به قابلیت ادان دامین یادامنه اضافه است.برخی اوقات ممکن است که شماچندین دامنه و وب سایت اینترنتی داشته باشید. یاحتی ممکن است درآینده چندین دامنه دیگرثبت کنید.به همین دلیل حتمابایدبه قابلیت ادان دامین ودامنه اضافه است. دراین شرایط می توانید ازسرویسی که خریداری کردید، برای میزبانی چندین وب سایت استفاده کنید.دقت کنیدکه قابلیت Add-On Domain، تاحدودزیادی درهزینه های شماصرفه جویی میکند. بنابراین درزمان خرید هاست به این نکته مهم توجه داشته باشید.

10. SubDomain یا زیر دامنه

ساب دامین (SubDomain)یعنی زیردامنه سایت اصلی است. ازساب دامین می شودبرای راه اندازی زیرمجموعه از وب سایت به صورت مجزااستفاده کرد. بعنوان مثال برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی در وب سایت خوداز زیردامنه shop به صورت shop.site.com استفاده کنید. اینکارباعث می شود بتوانید هربخش رابه صورت مجزامدیریت کنید وبه راحتی قالب متفاوتی راپیاده سازی کنید.

11- Parked Domain یا پارک دامین

پارک دامین (Parked Domain) یادامین الیاس (Domain Alias) بمعنی اتصال آدرس دامنه های دیگه به آدرس اصلی وب سایت شما است. اگرشما چند تادامنه داشته باشید وبخواهید همگی به آدرس یک وب سایت متصل شودمی توانید ازاین ویژگی استفاده کنید. بعنوان مثال شمادامنه .ir وب سایت اصلی خودتان راکه .com باشد راهم تهیه کردید یایک دامنه مشابه آدرس اصلی وب سایت خودکه  دوست نداریدرقیبی آنراتهیه کندخریداری کردید. حالااگر بخواهیدهرکسی این دامنه های فرعی راکه وارد میکندبه وب سایت اصلی وصل شود، بایدآن دامنه ها رااصطلاحا روی دامنه اصلی پارک کنید.

12. امنیت هاست

امنیت هاست شمانیز یکیدیگر ازمهمترین معیارها درانتخاب هاست است وشماباید به آن دقت داشته باشید. هک شدن یکی ازچیزهایی است که امروزه همه ازآن وحشت دارنداما شما میتوانید باانتخاب یک سرور و هاست مطمئن،جلوی این اتفاق رابگیرید. اگرقصددارید که یک وب سایت فروشگاهی طراحی کنید ونیازبه فروش آنلاین داشته باشید،بایدامنیت وب سایت خودرا ازهرنظر، بالاببرید ویکی ازاین راهها، استفاده ازیک هاست بسیارامن ومطمئن است.

البته فراموش نکنید که امنیت وب سایت تنهامربوط به هاست و سرور نیست. بلکه تنهابخشی ازآن است. برای داشتن یک وب سایت ایمن توجه به نکات دیگری نیزاهمیت دارد.برای مثال خریدگواهینامه امنیتی ازاین موارداست. ازطرف دیگرامنیت وب سایت، درcms های مختلف، نیزمتفاوت است.

13. database یا پایگاه داده

پایگاه داده یاهمان دیتابیس یکیدیگر ازمهم ترین موارد ونکات خرید هاست است. دیتابیس درواقع محل نگه داری اطلاعات وب سایت شمااست. معمولابرای راه اندازی وب سایت های پویا باسیستم هایی مثل وردپرس، ازدیتابیس مجزابرای ذخیره اطلاعات استفاده میشود. تعدادبانک اطلاعاتی یکی ازویژگیهای سرویسهای هاست است. پس اگربه تعدادخاصی ازبانک اطلاعاتی برای ذخیره سازی اطلاعات نیاز داریدبه این گزینه دقت کنید.

14- هاست اشتراکی یا اختصاصی

بسته به نوع وب سایت شما،میزان مدتی که ازراه اندازی آن گذشته است ویامیزان بازدیدی که دارد، نوع نیازشمابه منابع هاست متفاوت خواهدبود. برای مثال ممکن است درابتدای شروع فعالیت، هاست اشتراکی برای شماکافی باشد. اماباتوسعه وب سایت، به منابع بیش تری نیازداشته باشید،که دراینصورت میتوانیدسرویس خودراارتفا دهید.امااگر یک وب سایت بزرگ بابازدید روزانه بسیاربالا هستید،پلنهای هاست حرفه ای یاسرور مجازی وسرور اختصاصی برای شمامناسبتراست. هاست اشتراکی، هزینه وقیمت مناسبتری داشته است وبرای شروع فعالیت گزینه مناسب تری است. درهنگام خرید هاست باید به این موضوع توجه کردکه هرمثلا دریک سرور اشتراکی به تعدادمعینی کاربر هاست تعلق میگیرد.سرور اختصاصی نیزبه لحاظ هزینه ازسایر سرور هاقیمت بالاتری دارداما درعوض ازسرعت وامنیت بیش تری نیز برخورداراست. هم چنین سرور مجازی به لحاظ امنیت متوسط بوده وبیش تربرای وب سایت های پربازدیدمناسب است. توجه به نوع سرویس میتوانددر خریدیک هاست مناسب وایده آل تاثیرگذارباشد.

15. Control Panel یا مدیریت هاست

کنترل پنل بنوعی رابط کاربری بین کاربرو هاست است. ازطریق کنترل پنل شمامیتوانید هاست وب سایت خودرا مدیریت کنید. کارهایی مثل ساخت دیتابیس،مدیریت ایمیلها، مدیریت فایلها وغیره ازطریق کنترل پنل مدیریت هاست انجام میشود. سی پنل (CPanel) ودایرکت ادمین (DirectAdmin) ازجمله کنترل پنلهای معروف هاست هستند

16.Cpu یا پردازنده ،قدرت پردازش هاست

قطعایکی ازمهم ترین نکات برای خریدیک هاست مناسب، توجه به منابع وسرعت پردازش هاست است. اگر چه درسرعت لود وبارگذاری وب سایت،عوامل دیگری نیزاهمیت دارند، امابخشی ازآن به هاست شمامرتبط است. اگر هاست شماازمنابع ضعیفی استفاده کند، درصورت بالابودن بازدید وب سایت، شمارابا مشکل مواجه خواهدکرد.هیچ کسی یک وب سایت کندرادوست ندارد. هر چندکه خدمات ارائه شده درآن عالی باشد. درمقابل منابع قوی سخت افزاری ونرم افزاری هاست باعث افزایش سرعت وامنیت وب سایت شماخواهدشد. این موضوع برای گوگل وکاربران اهمیت بسیاربالایی دارد. پس هنگام خرید هاست بایدروی این موضوع دقت کنید واز شرکتهای معتبر هاستت تهیه نمایید.

17.ارائه گواهینامه امنیتی SSL

گواهینامه امنیتی SSL یاهمان پروتکل امن HTTPS امنیت وب سایت شمارا برای کاربران به ویژه درپرداخت الکترونیک تامین میکند. خوداین گواهینامه SSL روی بهبود سئو وب سایت هم موثراست. البته در حال حاضربیش تر شرکتهای هاستیگ این گواهینامه رابصورت رایگان برای شمافعال میکنند، ولی حتمادقت کنید این ویژگی روی هاست موردنظرشما بصورت رایگان وجودداشته باشد.

18.هاست ایران یا خارج

اگرقبلاًبود به شما هاست خارجی راپیشنهاد میکردیم تااینکه آبان 98یک هفته اینترنت بین‌المللی قطع شد وتنها وب سایت‌ هایی که‌ هاست ومیزبانی شان داخل ایران بوددردسترس بود. پیشنهاد میکنیم هاست ایران بگیریدچون هروقت هرمشکلی پیش بیایدمیتوانید مشکل رابسرعت هر چه بیش ترحل کنید.هم چنین تاچندسال پیش سرعت اینترنت درایران واقعاافتضاح بود امادرحال حاضرحداقل دیتاسنتر‌های ایرانی ارتباط خوبی با خارج ازکشور وسرویسهای مهم بین‌المللی مثل گوگل دارند.

19.دامنه com یا .ir

دامنه‌هااز نظرفعالیت باهم هیچ تفاوتی ندارند‌ وفرقی نمیکندشما کدام‌ یکی راداشته باشید.امایکسری سرویسهای جهانی مثل گوگل ادز(سرویس تبلیغات کلیکی گوگل)هستندکه روی IR کارنمیکند.پس بهتراست دامنه com ثبت نمایید.

گروه وب سایت سی تمامی مقالات و آموزش های ارائه شده در گروه آموزشی وب سایت 30 برای همه کاربران سرزمین عزیزمان ایران در سراسر دنیا به صورت کاملا رایگان و بدون هیچ چشم داشتی می باشد، و تمام عزیزانی که در این مجموعه کمک میکنند با میل و اراده خودشان به خانواده و گروه آموزشی وب سایت 30 ملحق شده اند. باعث افتخارمان است که روزانه وبمستران، برنامه نویسان، طراحان، دیجیتال مارکتران و کاربران زیادی از مقالات و آموزش های این گروه آموزشی استفاده می کنند. لازم میدانیم تعدادی از سرفصل موضوع هایی که گروه وب سایت 30 در مورد آنها محتوا ارائه می دهد را در اینجا لیست کنیم: آموزش دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی دیجیتالی، اینترنتی و تجارت الکترونیک، آموزش امنیت، آموزش طراحی وب سایت، آموزش سئو وب سایت، آموزش غول موتور های جستجوگر یعنی گوگل، برنامه نویسی و طراحی نرم افزار و اپلیکیشن، عکاسی و طراحی گرافیک، کسب درآمد و راه اندازی کسب و کار اینترنتی،ارائه پوسته و قالب وب سایت، آموزش تولید محتوا، آموزش شبکه های اجتماعی، هاست و دامنه و اس اس ال، سرور اختصاصی و مجازی، علم و تکنولوژی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و رباتیک و بسیاری موضوع های دیگر که می توانید آنها را در وب سایت مجموعه مشاهده نمایید. تمام تلاشمان را میکنیم که در ارائه مطالب انتخاب های مناسبی داشته باشیم، و لازم میدانیم که بابت پشتیبانی و حمایت های شما عزیزان تشکر و قدردانی داشته باشیم، به امید پیشرفت روزافزون تک تک مردم عزیزمان در ایران و در سطح بین الملل و آرزوی موفقیت همه عزیزان را داریم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *