آیا محتوای طولانیتر رتبه بالاتری دارد؟

این موردکاملاشفاف است،بدلایل زیادی:

  1. گوگل هم چنان(اساسا)یک موتورجستجوگر متن‌ محوراست.

ازآنجایی که گوگل متن راایندکس میکند،منطقی است که وقتی شمامحتوای متنی بیشتری در وب سایت خودداشته باشیددرنتیجه شانس شما برای داشتن عبارات متنی متنوع،بیشترخواهدبود.

برای تفهیم بیشتراین مورد این مقاله راحتمابخوانید.

  1. متنهای طولانی معتبرتروجذابتربه نظر میرسند.

اگرشما موضوعی رابخوبی پوشش دهید،بیشتربنظرمیرسدکه آن متن،تولیدمحتواباشدومطالب تولیدی بیشترلینکها راجذب میکنندوبه اشتراک گذاشته میشوند!

  1. گوگل ویژگی بررسی عمقی محتواراآغازکرده است.

درتابستان گوگل ویژگی“بررسی عمق محتوا”رابرای نتایج جستجو اضافه کرده است.این ویژگی بطورخاص برای مقالات بامتنهای دقیق مرتبط باموضوع درنظرگرفته شده است.

منطقی است که فرض کنیم درسالهای آینده این ویژگی بیشتروبیشترتوسط گوگل دنبال شود واگرامروزمیبینیم اکثر وب سایت های کپی کننده ازدیدگوگل حذف شده اندآن زمان همه این وب سایت ها حذف خواهندشد.

  1. تجربیات ما!

مانتایج زیادی در وب سایت های وابسته به خودمان دیده ام،مطالبی که بین2000تا3000کلمه هستند کیفیت بالاتری دارندوازطرفی هم حتمابایدهرمطلب 300کلمه داشته باشد.

بنابراین این موضوع که مطالب طولانی رنک بهتری بدست می آورند،درست است.

این به این معنی نیست که شمابایدبرای این امرکلمه بسازید!اگر100کلمه درموضوع وجوددارد،مطلب شمابایدشامل100کلمه باشد..

قبل ازاینکه بتوانید بررسی کنیدکه آیامحتوای بلندیامحتوای کوتاه برای کسب وکارشمامناسب است،درک تفاوت این دومهم است.همان طورکه یادمیگیریدچگونه مطالب طولانی رابنویسید،خواهیدفهمیدکه این نوشتارعمیق وباکیفیت عالی است که فراترازاطلاعات جزئی درموردموضوع است.

همه مامیدانیم که محتوا پادشاه است،امابه نظرشمامحتوای کوتاه بهتراست یابلند؟اگرچه طول ایده آل محتوای وبلاگ به نوع محتوایی که ایجاد میکنید وآنچه که امیدوارید به آن برسیدبستگی دارد،امابرخی‌ ازاساتیداینکاراعتقاد دارندکه مزایای محتوای طولانی بیشتراست.

ازاینکه بتوانید بررسی کنیدکه آیامحتوای بلندیامحتوای کوتاه برای کسب وکارشما مناسب است ،درک تفاوت این دو مهم است. بطورسنتی،محتوای طولانی هرنوع محتوای بیش از1200کلمه درنظرگرفته میشود.امروزه،محتوای طولانی به محتوایی گفته میشودکه طول آن تاحداکثر10هزارکلمه باشد.بااینحال،بایدبه این نکته توجه کنیم که محتوای طولانی فقط پرکردن صفحه باکلمات اضافی نیست.همانطورکه یادمیگیرید چگونه مطالب طولانی رابنویسید،متوجه خواهیدشدکه این نوشتارعمیق وباکیفیت بالااست وفراترازاطلاعات مختصردرموردموضوع است.

محتوای طولانی بادانش متخصص،اطلاعات عمیق ونوشتن باکیفیت نوشته میشود.برای شروع،محتوای شمانبایدفقط اطلاعات مربوط به موضوعی راکه میتوانددرهرتعداد صفحه دیگری دروب یافت شود،راخلاصه کند.خلاصه واطلاعات مربوط به هرموضوعی رامیتوان درهر وب سایتی یافت،بنابراین محتوای شمابایدازبقیه تفکیک شود.بهتراست بااستفاده ازاطلاعات جدید،محتوای بکروفاخرتری راتولیدکنید یاممکن است محتوابرروی نظریک متخصص دراین زمینه متمرکزشود.

 تجزیه وتحلیل عمیق واطلاعاتی که معمولاً دردسترس نیست،کلیدی درمحتوای کامل وطولانی است.سرانجام محتوای طولانی شبیه مقاله یک روزنامه یامجله است.این مقاله اغلب توسط افرادمتمرکزخوانده میشود،نه توسط افرادی که فقط نقاط برجسته یک مقاله رامیخوانند.باتوجه به این نکته،محتوای شمابایدمطابق بابالاترین استانداردهای کیفی بخوبی نوشته شود.

چرامطالب طولانی مهم است؟

ازآنجاکه محتوای طولانی،عمیق وبطورمعمول گسترده تراست،نوشتن آن میتواندبه زمان ومنابع بیشتری نیزنیازداشته باشد.بادانستن این موضوع،برخی ازافرادومشاغل تعجب میکنندکه آیاواقعاً محتوای طولانی آن قدرمهم است؟اگرچه بدون محتوای طولانی میتوان به موفقیت دست یافت،امابدون شک مزایای زیادی ازاین نوع مطالب ناشی میشود.برخی ازاین مزایاشامل بهبود SEO،بیشتردیده شدن،نرخ تبدیل بیشتر،افزایش شهرت یک شرکت به عنوان یک رهبرفکربازاراست.

برای بهبودسئو

محتوای بلندازدیدگاه SEOنسبت به محتوای کوتاه یک مزیت خاص دارد.طول محتوا یکی ازفاکتورهای تعیین کننده موفقیت در سئو وب سایت است.پاسخ دقیقی برای طولانی بودن محتوا به عنوان یک مزیت برای سئو وجودندارد،امابایدبه تمام سوالات مربوط به کاربردرمورد درخواست جستجوی خاص پاسخ دهد.بامحتوای طولانیتر،مطمئناً شانس بیشتری داریدکه همه این سوالات راپوشش دهید.

اماکیفیت همیشه بایدمقدم برکمیت باشد!باداشتن محتوای عمیق وباکیفیت،شانس بیشتری برای دریافت بک لینک بیشترودریافت رتبه های بالاتر موتورهای جستجوگر دارید.شماترافیک ارگانیک بیشتری دریافت خواهید کرد،ودیده شدن شماافزایش مییابد.گوگل و موتورهای جستجوگرمشابه،سیگنال های کاربر رانیز ردیابی میکنند،ازجمله مدت زمانی که شخص درصفحه میگذراند.

خواندن محتوای طولانیتر به زمان بیشتری نیاز دارد،بنابراین سیگنالهای کاربر برای مقاله های طولانیتر چشمگیرترخواهدبود.بااین وجود،بایدهمیشه قصدکاربر رادرخاطر داشته باشیدوسعی کنید ازدیدگاه کاربرفکرکنید:انتظار داریددریک جستجو چه چیزی پیداکنید وچه مدت طول بکشد؟

برای بیشتردیده شدن

ایجادمحتوای طولانی قطعاًتضمینی برای ایجادیک محتوای ویروسی نیست،منظور ازمحتوای ویروسی محتوایی است که مثل یک ویروس بین کاربران پخش شود. بااینحال، مامیدانیم که کاربران تمایل دارند اطلاعاتی راکه برای آنها وهمکارانشان مفید،ارزشمند ویادرغیر این صورت آموزنده است به اشتراک بگذارند.

زمانیکه وقت وتلاش خود راصرف ایجادمحتوای بلند وباکیفیت میکنید،این انتظارراباید داشته باشید که کاربران مطالب شمارابخوانند وسپس آن رابه دیگران منتقل کنند.به همین دلیل،محتوای طولانی اغلب ازطریق ایمیلها،رسانه های اجتماعی یابصورت دهان به دهان درمیان مخاطبان به اشتراک گذاشته میشود.

برای نرخ تبدیل بیشتر

درنهایت،هدف محتوا نرخ تبدیل بیشتراست.نرخ تبدیل برای شماهرچه باشد،ممکن است طول مقاله ایده آل بیش ازآنچه انتظارداریدباشد.تازمانیکه کاربر هزاران کلمه را بخواند،احتمالاًمتقاعد میشودکه شما میدانید درمورد چه چیزی صحبت میکنید،که میتواندمنجر به نرخ تبدیل بالاتر شود.علاوه براین،گزینه ای برای محافظت ازتمام محتوای طولانی شماوجود دارد،که افراد رامجبورمیکند برای دسترسی به باقیمانده محتوا،آدرس ایمیل یاحتی اطلاعات پرداخت خود را واردکنند.

برای افزایش شهرت یک شرکت بعنوان یک رهبر فکربازار

هرشغلی میخواهد درزمینه مربوطه خودبهترین باشد.یکی ازراه های تشویق کاربران این است که تخصص خود رادرمحتوای طولانی برای آنها به نمایش بگذارید.محتوای طولانی میتواندرتبه شما رابعنوان یک رهبرفکری دربازاربالاببرد وبرندیا وب سایت شما راازسایرین متمایزکند که محتوای کوتاهتر وپیش پاافتاده تری دارند.

محتوابرای SEOچقدربایدباشد؟

پست وبلاگ بایدچندکلمه باشد؟این یک سوال معمول است ،به ویژه هنگامیکه شما در بهینه سازی موتورهای جستجوگر تأثیر میگذارید.متأسفانه چیزی بعنوان حداقل یاایده آل شمردن کلمات برای موفقیت در سئو وب سایت وجود ندارد.طول مناسب محتوای شما به عواملی مانند قصدکاربروانوع محتوا بستگی دارد.با این وجود، برخی ازروندها وجود داردکه میتواند بعنوان رهنمودهای خشن درهنگام برنامه ریزی برای محتوای آینده بافرم کوتاه باشد.

قصد کاربر بایدعامل اصلی تعیین کننده درایجادمحتوای شماباشد.به محتوایی که ایجاد میکنیدفکرکنید وسپس تصورکنید که چگونه میخواهیدکاربر باآن محتوا تعامل کند.آیا درپاسخ به پرسش “آدرس رستوران پیتزا درشهرمن؟” آدرس رستوران خود را دراختیارکاربران قرار میدهید؟برای جستجوی ساده تر،مبتنی براطلاعات بیشترازاین قبیل ، محتوای طولانی مدت نامناسب است.

پس ازهمه،کاربران به سادگی میخواهند پاسخ سوالات خود رادراسرع وقت دریافت کنند،بنابراین محتوای کوتاه که به راحتی قابل اسکن است کلیدی است.ازطرف دیگر، کاربرانی که بدنبال پاسخ های دقیقتر وطولانی تر هستند،معمولاً محتوای طولانی مدت راترجیح میدهند.تصورکنید شخصی درجستجوی “چگونه برای اولین ماراتن خود تمرین کند”است.

اگرآن ها بایک جواب 200 کلمه ای نتیجه موتورهای جستجوگر رابگیرند،آنها احتمالاً ادامه خواهند دادتا زمانیکه چیزی بااطلاعات بیشترپیداکنند،شاید یک مقاله طولانی مدت باچندهزارکلمه.اجازه دهید تجربه کاربری موردنظرشما محتوای شما راراهنمایی کند.

نوع محتوا نیزعامل بزرگی درتعیین طول ایده آل آن است.بعنوان مثال،یک فروشگاه خرده فروشی آنلاین ممکن است توصیفات محصول کوتاه تری داشته باشد.این کاملاً برای نوع محتوا مناسب است.ازطرف دیگر،همان فروشگاه خرده فروشی ممکن است مقاله بسیارطولانیتری داشته باشد که درآن تفاوت بین استخرهای شنادر زمین و زمین وهمچنین جوانب مثبت ومنفی هریک شرح داده شده است.

خوانندگان احتمالاً 3000کلمه دراستخرهای شنا باقی میمانند زیراآنها علاقه مند به ساخت استخرخودهستند،اماتوضیحات محصولات کلراستخرباید بطور قابل توجهی کوتاه ترشود ویاخطر ازدست دادن توجه خواننده رابه خودجلب کند.

سرانجام،ممکن است مفیدباشدکه به بررسی روندتعداد کلمات درمحتوای آنلاین بپردازیم .بعنوان مثال،میانگین تعداد کلمات یک وب سایت درصفحه اول صفحه نتایج موتورهای جستجوگر گوگل،1،447کلمه است که نتایج موقعیت 1به سمت 2000کلمه گرایش دارند.هیچ دلیل قطعی برعملکردبهتر محتوای کوتاه به محتوای فرم کوتاه وجود ندارد،اما فرصتهای بیشتری رابرای درج پیوندها وکلمات کلیدی دنباله دارفراهم میکند،که هردو میتوانندتأثیر مثبتی برنتایج ورتبه بندی موتورهای جستجوگرداشته باشند.

نحوه نوشتن مطالب طولانی مدت

اکنون که دانستیدچرا شرکت شما نیازبه سرمایه گذاری درمحتوای طولانی مدت دارد،بایداین محتوا رابرای خود بسازید.نوشتن این نوع مطالب میتواند چالش برانگیز باشد، بخصوص برای افرادیکه تجربه نوشتن مقاله،مقاله یامقاله طولانی راندارند.خوشبختانه نکاتی وجود دارد که میتواندبه شماکمک کند درموضوعات متمرکزشوید وقطعات طولانی مدت وموثرeffectiveبرای مخاطبان خودایجاد کنید .

1.یک هدف اصلی برای محتوای خودتعیین کنید

ابتداتصمیم بگیریدکه چرامطلب را مینویسیدو هدف آن چیست.آیا درحال تهیه یک مقاله جامع درموردچیزی درصنعت خودهستید،یابه رویدادهای فعلی میپردازید؟آیا انتظاردارید خوانندگان ازابتداتاانتها مطالب شما رابخوانند یااینکه نوعی راهنمای مرجع است که به چندین بارباز میگردد؟درمورد این مرحله بادقت فکرکنید،زیرااین تصمیمات آینده رادرمورد طول وسبک محتوای شما راهنمایی و اطلاع رسانی میکند.

2. یک موضوع خاص راانتخاب کنید

بعد،محتوای خودرابه یک موضوع خاص محدود کنید.درحالت ایده آل،یک عنوان ویک طرح کوتاه ارائه دهید.درباره چه چیزی صحبت خواهید کرد،وآیا درموردموضوع آگاهی دارید؟درغیراین صورت،درنظربگیریدکه آیا این بهترین موضوع برای شرکت شما است یاخیر.ازمرتبط بودن موضوع اطمینان حاصل کنیدوسپس درنظر بگیریدکه چگونه میتواند تجارت شما راایجادکند،بازدیدشما راافزایش دهدیادرغیر این صورت منجربه تبدیل موردنظر دربستر دیجیتال شماشود.

3.بامحتوای خود قصدکاربرراملاقات کنید

تصورکنید،برای لحظه ای،درحال خواندن مطالب برنامه ریزی شده خودازطرف دیگرهستید.چگونه انتظارداریدکاربران بامحتوای شماتعامل داشته باشند؟ آیادرموتورهای جستجوگر دارای رتبه ومحبوبیت بالایی خواهدبود وطیف وسیعی ازکاربران رابه خودجلب میکند؟

محتوای شمامیتواند مقاله ای طولانی باشدکه محققان به آن استناد کرده اند،یاممکن است یک قطعه فروش اقناعی باشدکه به مردم کمک میکند تصمیم بگیرندنوع خاصی ازمحصول راخریداری کنند.اطمینان حاصل کنید که محتوای فرم بلندچگونه خوانده میشود وانتظاردارید کاربران به آن مطلب چه واکنشی نشان دهند؟

4.قالب،طول وشکل ظاهری راتنظیم کنید.

عاقلانه است که ازقبل برنامه ریزی کنید که چه بازخوردی راازمحتوای خودانتظاردارید.بین مقاله 1500کلمه ای ومقاله 10.000کلمه ای تفاوت زیادی وجوددارد.آیاموضوعی که انتخاب کرده اید آنقدربزرگ است که به این تعدادکلمه نیازداشته باشد؟

5.محتوارابنویسیدیانوشتن مقاله رابه اوبسپارید.

آخرین گزینه،مرحله نوشتن محتوااست.دربرخی موارد،ممکن است بخواهیدخودتان این چالش رابپذیریدامامیتوانیدبجای تهیه محتوای بلنددرداخل مجموعه خود،برون سپاری محتوابه یک نویسنده حرفه ای رادردستورکارقراردهیدواین به این معنی است که میتوانیداطمینان حاصل کنیدکه محصول نهایی آسان خوانده میشودوبرای مخاطبان موردنظرشماجذاب وازبالاترین کیفیت ممکن برخورداراست.اگراین مسیر راطی کردید،حتماً اطلاعات وساختار زیادی رادراختیارنویسنده ای که بااوکارمیکنید،قراردهید.

نحوه تبلیغ محتوای طولانی مدت

ایجادمحتوای طولانی به زمان،منابع وتلاش نیازدارد.پس ازاتمام همه کارها،شمابایدمحتوای خود رابه درستی تبلیغ کنیدتابیشترین بازخورد را ازکارخود دریافت کنید. گزینه های بسیاری برای تبلیغات دردسترس است.پیش آگهی به معنای این است که درصورت تمایل افراد برای مطالعه کامل آن وقت اختصاص میدهند ودرنتیجه زمان بیشتری رادرصفحه میگذرانند.

1.تبلیغات رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی راهی عالی برای به اشتراک گذاشتن مطالب طولانی است. نقل قولهای جالب یاآمارشگفت انگیز راانتخاب کنید وآنهارادرمحتوای خودبه اشتراک بگذارید.این به شماامکان میدهدچندین بارمحتوای یکسانی رابدون تکرارزیادبرای کاربران رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.همچنین ممکن است بخواهید اینفوگرافیک رابرای همراهی مطالب بعنوان روشی سریع وقابل هضم برای به اشتراک گذاری اطلاعات وجلب توجه مخاطبان خودانتخاب کنید.

2.خبرنامه های ایمیل

یکیدیگر ازروشهای محبوب برای تبلیغ محتوای طولانی،داشتنخبرنامه ایمیل است.به احتمال زیادشما ازقبل لیست مشترکان را دردسترس دارید.اینها افرادی هستندکه قبلاًبه کاری که انجام میدهید ابرازعلاقه کرده اند وهمین باعث میشود مخاطبان اصلی محتوای طولانی شماباشند.بخاطرداشته باشید که نیازی نیست کل مطلب رادر خبرنامه به اشتراک بگذارید.درعوض،بااستفاده ازیک پاراگراف یافقط چندنکته جالب وسپس پیوندی رادراختیارخوانندگان قراردهیدتابتوانند ازطریق آنها کلیک کرده واطلاعات بیشتری رابخوانند.

3.اعلانهای مرورگر

پس ازسرمایه گذاری زیاد درمحتوای بلندباکیفیت بالا،اطلاع رسانی های فشرده میتوانند راهی دیگربرای تبلیغ کارشماباشند.اعلانهای مرورگر که بصورت نوتیفیکیشن است، میتوانندکاربرانی راکه ازقبل با وب سایت،محصولات یاخدمات شماآشنا هستنددرگیر کنند.

4.تبلیغات

اگربودجه شمابرای تبلیغات محتوای طولانی مناسب است،مطمئناً تبلیغات میتواندنگاه بیشتری رابه محتوای شماجلب کند.بااین حال،صرف هزینه برای مخاطبانی که ارزش محتواشما راتشخیص داده وآن رامفید میدانند،بسیارمهم است.

5.اشتراک گذاری راساده کنید.

اگرمحتوای طولانی شمابسیارعالی است،خوانندگان دوست دارند آن رابه اشتراک بگذارند.این یکی ازبهترین راه های ممکن برای به اشتراک گذاشتن محتوا است زیراهزینه ای برای شماندارد ومیتوانددر شبکه های اجتماعی مناسب تأثیربه سزایی داشته باشد.برای این که اشتراک گذاری ساده باشد،دکمه هایی رادرپایین پست خود بگنجانیدکه به خوانندگان اجازه دهدسریع مطالب را درشبکه اجتماعی موردنظرخود یاحتی ازطریق ایمیل به اشتراک بگذارند.

نتیجه گیری:طول پست وبلاگ ایده آل

هرمحتوا منحصربفرداست.آنچه ما میدانیم محتوای بلند وباکیفیت بالا معمولاً بک لینک بیشتر ورتبه های بالاتری دریافت میکند.این فرصتی برای نمایش دانش عمیق صنعت است ومیتواند برای کاربران شمافوق العاده ارزشمند باشد،محتوای طولانی میتواند راهی اصلی برای افزایش بازدید،بالا بردن نرخ تبدیل و وفاداری به برند باشد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *