چگونه برای شبکه اجتماعی محتوا تولید کنیم؟

اصول محتوانویسی برای شبکه های اجتماعی بسیارمهم است ورعایت کردن این اصول باعث بیشتردیده شدن برندشماخواهدشد.

درسال 2021 بابه وجود آمدن بیماری کرونا،افرادمختلف شاید ساعتها اززمان خود را درشبکه های اجتماعی سپری میکنند وبه تولید محتوا مشغول هستند،درحالی بکارخودآگاه نیستند.

شمازمانی که درحال ایجادیک تبلیغ هستید،تولید محتوا میکنید،زمانیکه کسب وکارخود رابرای کاربران معرفی میکنید،تولید محتوامیکنید.

اماتنها تولید محتوامهم نیست بلکه تولید محتوای درست برای وب سایت ها مهم.

چگونه تولیدمحتوای درست واصولی داشته باشیم؟

شمابرای تولید محتوای درست برای وب سایت،اینستاگرام ودیگرشبکه های اجتماعی بایدبااصول محتوانویسی برای شبکه های اجتماعی آشناباشید.

دراین متن بصورت خلاصه اصول محتوانویسی برای شبکه های اجتماعی رابرای شما بیان میکنم.

اصول محتوانویسی برای شبکه های اجتماعی:

 • داشتن هدف مناسب برای تولیدمحتوادرشبکه های اجتماعی.
 • انتشارمطالبی که میتواندتاثیرمثبتی روی خواننده داشته باشد.
 • محتوانویسی باکیفیت
 • ایجادمحتوابرای تولید محتوای ویدیویی
 • پرهیزکردن ازنوشتن متنهای طولانی
 • پرهیزکردن ازنوشتن متنهای تکراری
 • به صورت مستقیم درمحتوای خودباکاربرصحبت کنید.
 • ایجاد صمیمیت در تولید محتوا
 • درتولیدمحتوا،حاشیه نویسی نکنید.

سه اصل مهم درمحتوانویسی

1 ــ داشتن هدف مناسب برای تولید محتوا درشبکه های اجتماعی:

ازمهمترین اصول محتوانویسی برای شبکه های اجتماعی،داشتن هدف است.

شمازمانی میتوانیدیک مطلب مفیدبنویسیدکه یک هدف مشخص ازنوشتن محتواداشته باشید.

مسلماهدف ازنوشتن یک محتوای تبلیغاتی یانوشتن یک محتوای آموزشی متفاوت است.

2ــ تولیدمحتوای باکیفیت:

یکی ازمهمترین اصول محتوانویسی برای شبکه های اجتماعی،کیفیت است.

تنهانوشتن یک محتوامهم نیست.شمابایدیک محتوای باکیفیت راارائه کنید.

برای نوشتن یک محتوای باکیفیت باید ازیک محتوای جذاب درحوزه کاری باموضوع مرتبط استفاده کنید تابتوانیدکاربررابه خواندن ادامه مطلب مجاب کنید.

دربیشتر محتواهای باکیفیت،محتوانویسی ازویدیو وپادکست برای ارائه متن خود درشبکه های اجتماعی به همراه محتوااستفاده میکند.

3ــ هنگام تولیدمحتوا،ازحاشیه نویسی بپرهیزید.

داشتن مقدمه،متن اصلی،جمع بندی جزاصول محتوانویسی برای شبکه های اجتماعی است.

امادراین بین بایداطلاعات مفید وخلاصه رابیان کنید،ازبیان محتوابصورت داستان خودداری کنید ومحتوای مدنظر خودرابدون حاشیه باهدف مشخص به مخاطب انتقال دهید.

اصول نوشتن محتوابرای شبکه اجتماعی:

اصول محتوانویسی برای شبکه های اجتماعی،محتوانویسی برای شبکه های اجتماعی دارای استراتژیها واصول خاصی است.

که شما میتوانیدبارعایت این اصول درمحتوانویسی،یک محتوای باکیفیت رابرای وب سایت،اینستاگرام،توییترو..انتشاردهید.

چگونه تولید محتوای خوب برای شبکه اجتماعی بسازیم؟

1 ــ یک موضوع جالب برای تولیدمحتواانتخاب کنید:

انتخاب موضوع مهمترین بخش نوشتن یک محتوای باکیفیت است،شمابایدبرای نوشتن محتوای خودبهترین موضوع ممکن راانتخاب کنید،هرمقدارهم که شمایک محتوانویس عالی باشید،اگرموضوع مناسبی برای تولیدمحتواانتخاب نکنید،محتوای باکیفیتی ارائه نخواهیدکرد.

درمتنها وتیترهای محتوای خودازکلمات کلیدی جذاب استفاده کنید،استفاده ازکلمات کلیدی جذاب باعث میشودتامخاطب به خواندن ادامه متن شما علاقه مند شود.

2 ــ ازمطالبی آموزنده و مفیداستفاده کنید:

برای نوشتن محتواسعی کنید،تحقیقات کافی انجام دهید.

تحقیقات راجب موضوعی که قصدبه نوشتن محتوادرباره آن داریدمیتواند به شما درتولیدیک محتوای مفید وباکیفیت بالاکمک کند.

سعی کنید برای جمع آوری اطلاعات ازمطالب آموزنده استفاده کنید،تادرنتیجه شمانیزیک متن آموزنده انتشاردهید.

انواع تولید محتوابرای گذاشتن دروبلاگ:

اصول محتوانویسی برای شبکه های اجتماعی،بلاگ در وب سایت های مختلف،مهمترین بخش وب سایت بحساب می آید.

درصورتیکه شمامحتوای باکیفیت ومناسبی در وب سایت خودارائه نکنید،مسلمابابازدید بالا در وب سایت خود روبرونخواهید بود.

1ــ محتوانویسی تخصصی:

اگرمیخواهید تولیدمحتوای تخصصی انجام دهید،پیشنهاد میشودکه ازیک محتوانویسی ماهردرحوزه کاری خوداستفاده کنید،زیرامحتواهای تخصصی نیازمندیک محتوانویس باتجربه است،تابتواندبرای کاربران یک محتوای باکیفیت ومناسب تولیدکند.

2ــ محتوانویسی تبلیغاتی:

تولیدمحتوای تبلیغاتی،یکی ازتولیدمحتواهای معروف است که درسال2021 باطرفدارهای بسیاری مخصوصا درشبکه اینستاگرام روبروشدند.

شمامیتوانیدبااستفاده ازتولیدمحتوای تبلیغاتی خدمات مختلف وسرویسهای ویژه خودرادرقالب متن،ویدیو،عکس،پادکست و…درشبکه های اجتماعی مختلف مانند وب سایت ها،اینستاگرام،تلگرام،توییترو… انتشاردهید.

3ــ محتوانویسی ازترجمه:

بعضی ازمحتوانویسها،برای محتوانویسی ازترجمه محتواهای وب سایت های خارجی استفاده میکنند.

اگرشما نیزمیخواهید ازاین نوع محتوانویسی برای وب سایت خوداستفاده کنید،بایدترجمه رابگونه ای انجام دهید که ساده وروان باشد ومخاطب ازخواندن آن خسته نشود.

4ــ محتوانویسی برای ویدیو:

محتواهای طولانی دربیشترمواقع باعث خستگی کاربرمیشوند،درنتیجه کاربرادامه این مطلب رانمیخواند،اگردرمتن محتوای خودبه موضوعات مهم اشاره کرده ایدامااین متن،یک متن بسیارطولانی است.

پیشنهادمیکنم محتوای تولید شده خودرابه یک ویدیو تبدیل کنید.

برای مثال درشبکه اینستاگرام محتوای خود رامیتوانیدبصورت یک لایو برای کاربران ارائه دهید.

5ــ محتوانویسی برای پادکست:

بسیاری ازشبکه های اجتماعی ازپادکستهای مختلف استفاده میکنند.هرپادکست اگردارای محتوای مفید وجذاب باشد،راهی برای جذب کاربران بسیارو دوستان است.

شمامیتوانید بااستفاده محتوانویسی برای پادکست،اعتمادکاربران رانسبت به شبکه اجتماعی مورد نظرجذب کنید.

برای مثال میتوانیدکتاب صوتی،داستانهای آموزشی،موزیک،اهنگهای پرطرفدارو…رابصورت پادکست درصفحه خود قراردهید.

مزایای تولیدمحتوابرای شبکه های اجتماعی:

 • ارتباط باتمامی جهان بااستفاده انتشارمحتوا درشبکه های اجتماعی
 • معرفی محصولات درمحتوا وفروش محصولات درمحتوای شبکه های اجتماعی
 • آشنایی بامحتوای های علمی وآموزنده
 • آشنایی باسلیقه های مختلف
 • تبلیغ رایگان کسب وکار

دراین مقاله برای شمابهترین نحوه واصول محتوانویسی رابیان کرده تابتوانیدحضورفعالتر وموثرتری درشبکه های اجتماعی داشته باشید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *