8 کتاب‌ برای علاقمندان به برنامه نویسی

دراین مقاله لیستی ازبهترین کتاب هابرای برنامه نویسان راقراردادیم که هربرنامه نویس درمسیرشغلی برنامه نویسی بایدآن هارابخواند. این کتاب‌ هانه تنها زیر وبم برنامه نویسی رابه شمایادخواهند داد، بلکه به شماکمک میکنند تاقدرت تفکرخود رابیشترکنید، سازماندهی کردن رایادبگیرید وبه شخصی بامهارت حل مسئله بالاتبدیل شوید، که درواقع مهمترین درس برای یک برنامه نویس است.

بسیاری ازبرنامه‌ نویسان مطالعه کتابهای برنامه نویسی راتنهابه کتابهای منبع یک زبان ویاکتابهای خود آموزیک زبان برنامه‌ نویسی محدود میکنند. ممکن است بسیاری ازمتخصصها درحوزه کامپیوتر تنهابا مطالعه مواردمورد نیاز وخود آموزهای موجوددراین رشته بتوانندبه کسب درآمدبرسند.

اهمیت کتاب خواندن

قبل معرفی کردن کتاب بهتراست اهمیت مطالعه رابیش ترباهم درک کنیم. همان طورکه عضلات بدن برای رشدکردن نیازبه ورزش دارند.ذهن یک انسان برای ورزش کردن نیازمندمطالعه است. کتابهادر حقیقت ماننددستگاههای بدن سازی برای عضلات بدن هستند. اگردوست داریددرباره سطح فکری یک شخص اطلاعات کاملی پیداکنیدبهتر است ازاودر رابطه باآخرین کتابی که مطالعه کرده بپرسید.اگر برنامه‌نویس هستیدباید خواننده خوبی هم باشید. چراکه مطالعه ذهن راقوی میکند ودرشغل برنامه‌نویسی ذهن شماسلاح شمااست. قطعابدون مطالعه ودرک مناسب حل کردن هرمسئله‌ای برای افراد سختتر خواهدبود. پس تلاش کنید بامطالعه روزانه ذهن خودرا تاحدممکن آماده نگهدارید.

بهترین کتابهای برنامه‌ نویسی:

درحوزه برنامه‌نویسی کتابهای بسیاری برای انجام بهترکد نویسی وموفقیت دراین رشته نوشته شده است. کتابهایی که درادامه این مقاله معرفی ‌میشوددارای نکات ورهنمودهایی است که موجب موفقیت هرچه بیش تربرنامه‌نویسان دراین حوزه میشود. ممکن است شماکد نویسی بایک زبان برنامه‌نویسی رابلدباشید ویاحتی دریک تیم برنامه‌نویسی عضویت داشته باشید. امابایدبدانید برای تبدیل شدن به یک توسعه دهنده حرفه‌ای(سینیور)بایدحتما مطالعات بیش تری راانجام دهید.

 

1-Clean Code:

 

این یکی ازبهترین کتابهای کلاسیک برای مبتدیان است وهمه ترفند ها والگوهای نوشتن صحیح وتمیزکد رابه شماآموزش میدهد.کتاب کدنویسی تمیزیکی ازبهترین کتابهای کلاسیک درحین کتاب نوشته شده توسط رابرت سیسیل مارتین میباشد.اشتباهی که بسیاری ازتوسعه دهندگان وبرنامه‌نویسان انجام ‌میدهنداین است که فکرمیکننداگرکدشان کارمیکنددرست است.یک کدتمیز دارای ویژگیهای بسیارزیادی است.کدهای نوشته شده توسط یک کدنویس تیم بایدبقدری انعطاف‌پذیر باشدتاکدنویس‌های دیگربتوانند براحتی باآن کارکنند. درکتاب کدنویسی تمیزاصول بسیارمهمی دررابطه باایجادیک کدصحیح درپروژه گفته شده است.این کتاب یکی از بهترین کتاب‌های برنامه‌نویسی است.نکته‌ای که این کتاب میخواهدبگوید این است که هرکدی که اجرامیشود، لزوماکد تمیزی نیست. اکثربرنامه نویسان مبتدی این اشتباه راانجام میدهند ودرکدنویسی خودتنهابه فکرحل مسئله هستند واصولاتمیز نویسی کدرا فراموش میکنند. یک کدتمیزباید بدرستی خوانده شود واز ساختارمناسبی برخوردارباشد تابتوان براحتی ازآن استفاده مجددکرد واشکالات آنرانیز بمرور زمان برطرف کرد.

The Mythical Man-month

به گفته بسیاری ازتوسعه دهندگان نرم افزار درجهان،این کتاب برای برنامه نویسان بمعنای واقعی کلمه کتاب مقدس است.این کتاب به شماکمک میکندتابدرک درستی ازتوسعه نرم افزار،برآوردها، مدیریت پروژه ومشکلات درتوسعه نرم افزار برسید. موضوع اصلی این کتاب“قانون بروکس”است که میگوید“دیراضافه کردن نیروی انسانی به پروژه‌های نرم افزاری،رونداتمام آنراکند ترمیکند”.این کتاب مشهورنوشته فردریک بروکس است.کتاب Mythical Man-month نه تنهابرای بسیاری ازتوسعه دهندگان مشهوردنیااهمیت داردبلکه برای بسیاری ازآنهامقدس است.موضوع اصلی این کتاب ایجاد یک درک مناسب درموردنرم‌افزار،ایجاد پروژه ومشکلات مربوط به ایجادیک نرم‌افزار است.درهنگام مطالعه این کتاب بسیاردقت کنیدچراکه ممکن است شمارابه سطح بالاتری ببرد.بخشهای اصلی این کتاب به قانون بروکس اشاره دارد.این قانون میگویدافزودن دیرهنگام نیروبه پروژه باعث کندشدن روندایجاد پروژه میشود. یکیدیگراز نکات مهمی که دراین کتاب به آن اشاره شده این است که هرگونه تلاش برای رفع خطادر پروژه ممکن است باعث ایجادیک خطای جدیدترشود.

The Pragmatic Programmer

این کتاب اندروهانت ودیویدتوماس درباره برنامه نویسی ومهندسی نرم افزاراست. ویژگی منحصربفرداین کتاب این است که بطورعملی شمارابا مجموعه‌ای ازنکات بمنظور آموزش فرآیند برنامه نویسی و توسعه نرم افزارآشنا میکند وهدف آن آموزش به روش نظری نیست. این کتاب به شماکمک میکند تادروهله اول یک یادگیرنده باشید،علاوه برآن یک برنامه نویس عملگرا، باقدرت تطبیق پذیری بالا،کنجکاوی و تفکرانتقادی، واقعگرا وفردی حرفه‌ای درکارخودباشید.یکیدیگراز کتاب هایی که بسیاری ازبرنامه‌نویسان مشهوربه مطالعه آن تاکید میکنندکتاب برنامه‌نویس عمل گرااست. این کتاب توسط اندروهانت ودیویدتوماس درباره برنامه‌ نویسی ومهندسی نرم‌افزار نوشته شده است.این کتاب بطورعلمی وعملی مجموعه‌ای ازنکات رادرباره فرآیند برنامه‌نویسی وتوسعه بجای روش نظری به مامی‌آموزد.دراین کتاب نظریات وروشهای مختلف بصورت داستانهای جذابی عنوان شده است.این کتاب به شماکمک میکند تایک برنامه‌نویس عمل گراباشید واینکار رابه وسیله داستانهایی مانند:سوپ سنگ یاقورباغه جوشان انجام میدهد.این کتاب برای افرادیکه میخواهندیک پروژه برنامه‌نویسی رابه تنهایی انجام دهند ویایک تیم برنامه‌نویسی رامدیریت میکنند بسیارتوصیه میشود.

Code Complete

اگرمیخواهیدیک مهندس نرم افزارعالی باشیدبایداین کتاب رایک باربخوانید.این کتاب مفیدترین وکاربردیترین راهنماهای برنامه نویسی رابه شماارائه میدهد وبه توسعه دهندگان برای کدنویسی نرم افزارهای بهترکمک میکند. این کتاب دارای ترکیبی نادرازمفاهیم کلاسیک وکاملاً بروزشده بامفاهیم ونمونه‌های برنامه نویسی پیشرفته است. بااین مفاهیم، براحتی میتوانید هنر وعلم ساخت نرم افزار رادرک کنید ودر پروسه استخدام برنامه نویس موفقترعمل کنید.

Programming Pearls:

کتاب برنامه‌نویسی مرواریدکمی باکتابهای دیگرمعرفی شده دراین مقاله متفاوت است.این کتاب به افرادمختلف کمک میکندتامثل یک برنامه‌نویس فکرکنند. ازویژگیهای خوب کتاب برنامه نویسی مرواریدوجود مثالهای واضح برای تمرین برنامه‌نویسی است. دراین کتاب درک شماازمفاهیم حافظه والگوریتم به چالش کشیده میشود وکمک میکند درک بهتری ازمباحث مختلف درکامپیوتر داشته باشید.شعاراصلی کتاب برنامه نویسی مرواریداین است که کمک کند تابهترمسائل مختلف راحل کنید. کتاب برنامه‌نویسی مرواریدتوسط جان بنتلی نوشته شده است. برنامه نویسی مرواریدبه افرادی توصیه میشودکه میخواهند دانش خودرادر مباحث ساختمان داده والگوریتمهابه چالش بکشند. اگرکتاب برنامه‌نویسی مرواریدرامطالعه کنید بخوبی علت انتخاب این اسم رادرک خواهیدکرد.

Introduction to Algorithms

نام این کتاب خودتوضیحی است یعنی همان چیزیکه نمایش داده میشود. بعنوان مثال معرفی الگوریتم هااست .این کتاب بانام CLRS شناخته شدکه حروف اول نام خانوادگی نویسندگان آن میباشد.این کتاب به چندفصل تقسیم شده است.تمام الگوریتم هایی که درکتاب Introduction to Algorithms بحث شده است بطورکامل توضیح داده شده وهمراه باشبه کدآورده شده است تادرتمام سطوح قابل خواندن باشدحتی برای کسانیکه تازه شروع به یادگیری برنامه نویسی کرده اند.

(Structure and Interpretation of Computer Programs (SICP

این کتاب یکی ازبهترین کتابهابرای یادگیری اصول برنامه نویسی است.این کتاب بعنوان یک دوره مقدماتی برنامه‌نویسی دردانشگاه MIT مورداستفاده قرارمیگیرد.اگرچه SCIP یک کتاب ضروری برای برنامه نویسان است امایادگیری یک یادو زبان بعد ازآن باعث به دست آوردن تجارب بهتری میشود.این کتاب یک پایه محکم برای شروع برنامه نویسی است وهم چنین به برنامه نویسی تابعی نیزمیپردازد.

The Art of Computer Programming:

 

کتاب هنر برنامه نویسی رمز ورازهای یک کدزیبا رابه شمامیگوید. این کتاب توسط پروفسورمشهور دونالدکنوت نوشته شده است.هنر برنامه نویسی بدلیل ریاضی ترکیبی باطنزتوسط بسیاری ازبرنامه‌نویسان بزرگ جهان موردستایش قرارگرفته است.این مجموعه تاحدی موفق بوده است که کنوت درسال 1974 موفق به دریافت جایزه تورینگ بدلیل مشارکت درتجزیه وتحلیل الگوریتمهاشد.درکتاب هنر برنامه نویسی الگوریتمهای مختلفی موردتجزیه وتحلیل قرارمیگیرد. بدون شک کتاب هنر برنامه نویسی یک کتاب ضروری برای هربرنامه‌نویسی است. بهتراست اگریک دانشجوی کامپیوترهستید یکباراین کتاب رامطالعه کنید. هم چنین این کتاب میتواندبه درک بهترالگوریتمهای مختلف کمک کند. هنر برنامه نویسی یکی ازبهترین کتابهای برنامه‌نویسی است.

سخن آخر:

در این مقاله سعی شد لیستی از بهترین کتاب‌های برنامه نویسی ایجاد گردد. اما باید دقت داشته باشید تنها مطالعه کتاب‌های برنامه نویسی کافی نیست و تمرین کردن بخش اصلی یادگیری در هر موضوعی است. سعی کنید در هنگام مطالعه یک کتاب بعد از یادگیری هر مبحث یک تمرین جدید را برای خودتان انجام دهید. با این کار باعث یادگیری بهتر خواهید شد.همچنین تمرین کردن مباحث جدید باعث جلوگیری از فراموشی موضوعات می‌شود. بدون شک کتاب‌های بیشتری وجود دارد که برای مطالعه برنامه‌نویسی ضروری هستند. اگر کتاب‌های دیگری را سراغ دارید که در این مقاله گفته نشده و مهم هستند در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

گروه آموزشی وب سایت 30، با همکاری کارشناسان متخصص و با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی احساس نیاز به ایجاد بستری آموزشی برای علاقمندان حوزه دیجیتال مارکتینگ کرد، امروزه تقریبا گسترش نامحدود بازار صنعت دیجیتال مارکتینگ برای همگان آشکار شده است، و خیلی واضح است که نیاز به مراجع آموزشی در حوزه دیجیتال مارکتینگ هر روزه بیشتر و بیشتر می شود، با توجه به اهمیت این موضوع شما تنها با جستجو در اینترنت شمار زیادی از وب سایت هایی را می یابید که در این حوزه فعالیت میکنند و مقالات و آموزش های تخصصی ارائه می دهند، احساس نیاز برای تولید بستری کاملا تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ توجه و انگیزه ما را به ایجاد یک وبگاه کاملا آنلاین و رایگان بیشتر کرد. گروه آموزشی وب سایت 30 با آماده سازی وب سایت 30 دات آی آر، و جمع آوری و ارائه مقالات و آموزش های تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ را راه اندازی کرد. در حال حاضر گروه آموزشی وب سایت 30، به پشتیبانی و لطف کاربران و وبمستران محترم و ارزشمند خود به یکی از مراجع برتر در صنعت دیجیتال مارکتینگ تبدیل شده است، و این باعث افتخارمان است که در کشور عزیزمان ایران هر چه در توان داریم و از دستمان بر می آید را انجام دهیم تا به مقالات و آموزش های داخلی و بین المللی حرفه ای تر ، آپدیت و بروز تر ارائه دهیم و به افراد بیشتری کمک کنیم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *