influencer marketing چیست؟

اینفلوئنسر مارکتینگ نوعی بازاریابی است که براستفاده ازرهبران اصلی برای هدایت پیام برندشمابه بازارهای بزرگ تمرکزدارد. بجای بازاریابی مستقیم برای یک گروه بزرگ ازمصرف‌کنندگان، شمابه اینفلوئنسرها مبلغی پرداخت میکنید یابگونه‌ای آنها راجذب برندخود میکنید که باخواست خودشان برای شمابازاریابی کنند.

فرقی ندارد کسب وکارشما نقلی وتازه تاسیس باشد یامجموعه‌ای بزرگ داشته باشیدکه سهم قابل توجهی ازبازار راتصاحب کرده است. بازاریابی برای همه کسب وکارها بخشی بسیارمهم والبته چالش برانگیزی بحساب می‌آید. پیداکردن بسترمناسب برای تبلیغ محصول ویافتن استراتژی مناسب برای بازاریابی همیشه دشواراست.

دراین میان بارشد اینترنت درسالهای اخیرافراد زیادی دراین بستررشد کردند وجمعیتی ازمخاطبان راکنار خوددارند؛ برای همین است که به آنها ایفلوئنسر (تاثیرگذار) میگوییم.این روزها اینفلوئنسر مارکتینگ یکی ازمحبوبترین راههای بازاریابی برای شرکتها بحساب می‌آِید. درادامه این مقاله درباره سوالات مطرح شده درابتدای این متن بیش ترصحبت میکنیم و به بررسی این شیوه ازبازاریابی دیجیتال میپردازیم. باماهمراه باشید.

influencer کیست؟

مهمترین ویژگی‌ای که برای اشخاص تأثیرگذار و اینفلوئنسر ها میتوان برشمرد، توانایی آنهادرتأثیر گذاری برتصمیمهای مرتبط باخریددیگران است؛ منظورازدیگران درحقیقت من وشمااست. آنهابه این خاطر توانایی تأثیرگذاشتن بردیگران رادارندکه در حوزه ی کاری مرتبط بافعالیتشان بعنوان صاحب‌ نظر وفردی باتجربه شناخته میشوند. بهترین ابزاری که اشخاص تأثیرگذاربه این منظور میتوانند بکاربگیرند، شبکه ی اجتماعی است،جاییکه میتوانند درآن به تعدادزیادی ازمخاطبانی دسترسی داشته باشندکه برای نظرشان (نظراشخاص تأثیرگذار)ارزش قائل‌اند. اشخاص تأثیرگذار بطورکلی به یکی اززیر مجموعه‌های زیر تعلق میگیرند:

 • سلبریتی‌: زیرمجموعه ی اصلی است وبیش ترین تعداددنبال‌کننده ومخاطب رااین دسته ازافراددارند، اماهمکاری باآنهابیش ترین هزینه رابه همراه خواهدداشت؛
 • متخصصین: این افرادمعمولاً درحوزه ی کاری به خصوصی بخاطرتجربه ومهارتشان شهرت زیادی پیداکرده‌اند ومیتوانند برمخاطبان ودنبال‌کننده‌های خودتأثیرگذار باشند؛
 • بلاگرها: مطالب این افرادخوانندگان زیادی دارد وآنها رادر شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنند وبه هنگام خریدازپیشنهادات ونظرهای آنها استفاده میکنند.

influencer marketing چیست؟

فعل Influence بمعنای تأثیرگذاری است وطبیعتاً سادهترین معادل واژه‌ی Influencer،تأثیرگذاراست.هرکس بتواندروی تصمیم ورفتار فرددیگری تأثیربگذارد، اینفلوئنسر محسوب میشود.البته طبیعی است که وقتی درمقیاس تجاری ودرفضای کسب وکاراصطلاح اینفلوئنسر را بکار میبریم، به کسانی توجه داریم که میتوانند برروی تصمیم ورفتار تعدادافراد بیش تری تأثیربگذارند.

اینفلوئنسر مارکتینگ یکی اززیر مجموعه‌های ارتباطات بازاریابی یاMarketing Communications است.دراین شیوه، کسب وکارها میکوشندافرادی رابیابیند که برتصمیم ورفتارمشتریان شان تأثیر میگذارند. سپس به کمک آن هااطلاعات محصول خودیاهر نوع پیام دیگر راکه میتواند منجربه رفتارهای مطلوب (مانند: خریدمحصول یاترویج یک رفتارفرهنگی) شودبرای مخاطبان واقعی خودارسال میکنند.

اینفلوئنسر مارکتینگ یک استراتژی بازاریابی برای تبلیغ خدمات یامحصولات یک برنداست. این روش ازبازاریابی باهمکاری افرادمشهوری که مخاطبان زیادی درشبکه‌های اجتماعی دارندبه انجام میرسد. اینفلوئنسرها معمولامخطبانی دارندکه بامحتوای آنهادرگیر هستند وبه آنهااعتماد کافی دارند. بنابراین برندها باهمکاری این افراد میتوانند فروش وآگاهی ازبرند خودرا افزایش دهند.

یکی ازمثالهای اینفلوئنسر مارکتنیگ موفق راشرکت beatsتولیدکننده هدفون تجربه کرده است که درحال حاضر اپل مالک این برندبحساب می‌آید. همان طورکه میدانید محصولات این برنداز محبوبیت بسیار زیادی درمیان مردم برخورداراست. یکی ازدلایل اصلی موفقیت این محصول، اینفلوئنسر مارکتینگ موفق برای شناساندن آن به مردم است.

مدت زیادی درتبلیغات میدیدیم که افرادبسیار مشهوری این هدفون‌هاراتبلیغ میکردند وهمه آنها یک شعارواحدداشتند:« ماازاین هدفون استفاده میکنیم واین محصول بسیارجالب است، شماهم بایدامتحانش کنید»

اینفلوئنسر مارکتینگ، پدیده‌ی تازه‌ای نیست.اگر دردوران دبستان، مدیرمدرسه‌تان احساس کرده که شمااز معلم ورزش حرف‌شنوی بیش تری داریدو اورابه کلاستان فرستاده تادرمورد رعایت نظم برایتان صحبت کند، درهمان مقطع اینفلوئنسر مارکتینگ را(برای تبلیغ یک رفتار)تجربه کرده‌اید.بازاریابی توسط افرادتأثیر گذار درمجموعه‌ی روشهای بازاریابی برون گراقرار میگیرد. چون این کسب وکار است که گفت وگو بامخاطب ومشتری بالقوه راآغاز میکند.

Influencer فردی حقیقی یاحقوقی است که کسب وکاربه چشم مشتری به اونگاه نمیکند؛ بلکه ازاو میخواهد درمورد برند یامحصولش، محتوا تولیدکند یاآن رامستقیماً به مخاطبان خودتوصیه کند ودرمقابل، به نوعی این تأثیرگذاری راجبران میکند.

مکانیزم جبران،میتواند بسیارمتنوع باشد.مواردزیر برخی ازرایجترین روشهای جبران درکاربردهای روزمره‌ی Influencer Marketing هستند:

 •  اینفلوئنسر درازای تلاش برای تأثیرگذاری بررفتار مخاطبان خود،پول مشخصی دریافت میکند.
 •  مدیران برند یاکسب وکار، متقابلاًهمین کاررا برای اینفلوئنسر انجام میدهند(مثلاًدو سخنران فعال درحوزه‌ی آموزش، یک دیگررا تبلیغ میکنند).
 •  اینفلوئنسر برای مدت مشخصی میتوانداز محصولات وخدمات کسب وکار، باتخفیف یابصورت رایگان استفاده کند(هتل من راتبلیغ کن؛ لازم نیست هزینه‌ی اقامتت رابپردازی).
 •  اینفلوئنسر درازای فروشی که ایجادمیکند کمیسیون(درصدی ازفروش) رادریافت میکند.

اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی

اینفلوئنسرها رامیتوان به روشهای مختلفی دسته بندی کرد. مهمترین روشهای دسته بندی اینفلوئنسرها تقسیم آنها براساس تعداد فالوئرها ونوع محتوا یافعالیت آنهااست. درادامه به شرح یکی از روشهای متداول دسته بندی اینفلوئنسرها میپردازیم. دسته بندی براساس تعداددنبال‌کننده:

Mega-Influencers

صدف بیوتی،یک بلاگرآرایش وزیبایی که موفقیت جهانی دارد
مگا اینفلوئنسرها افرادی باتعداد بسیارزیادی فالوئرهستند. مگا اینفلوئنسرها معمولاورزشکارها،بازیگران، خواننده‌ها وبطورکلی سلبریتی‌هایی هستندکه درحوزه کاری خوداز شهرت بسیارزیادی برخوردارند. معمولاافرادیکه حداقل دریک شبکه اجتماعی بیش ازیک میلیون فالوئر داردرا مگا اینفلوئنسر مینامیم. قیمت تبلیغ درصفحات این افراد،بسیارزیادی است ودربیشتر مواقع تنهابرندهای بسیاربزرگ توانایی پرداخت هزینه تبلیغ درصفحات مگا اینفلوئنسرها رادارند.

Macro-Influencers

همان طورکه احتمالاحدس میزنید، ماکرو اینفلوئنسرها درمقایسه با مگا اینفلوئنسرها تعداددنبال کننده کم تری دارند وقابل دسترسترهستند. افرادیکه بین ۴۰هزار تا۱میلیون دنبال کننده دارنددراین دسته قرار میگیرند.این دسته ازافرادمعمولا سلبریتی های کم تردیده شده یااشخاص متخصصی هستندکه درباره موضوعی محتوا تولیدمیکنند. این دسته از اینفلوئنسرها پرطرفدارترین گزینه برای اینفلوئنسر مارکتینگ بشمار میروند.

Micro-Influencers

میکرو اینفلوئنسرها آدمهای معمولی هستندکه بواسطه صحبت درباره یک موضوع خاص،دسته‌ای کوچک امامعمولا وفادار رادور خودجمع کرده‌اند. درواقع ویژگی که باعث ارزشمندبودن این دسته از اینفلوئنسرها برای پیش برداهداف بازاریابی شرکتها میشود، تعدادمخاطبان این افرادنیست. بلکه همین رابطه عمیق ووفاداری دنبال‌کننده‌های آنهااست.

میکرو اینفلوئنسرها بین ۱۰تا۴۰هزار نفردنبال کننده دارند. معمولابرندهای کوچکتر علاقه بیش تری برای همکاری بااین افرادنشان میدهند. چراکه قیمت تبلیغات درصفحات این افرادکم تراست وبا اینحال تاثیرگذاری این افرادقابل توجه است.

Nano-Influencers

این دسته از اینفلوئنسرها شبیه ماهی‌های بزرگ درحوضی بسیارکوچک هستند. ازنظر میزان تاثیرگذاری شایدقدرتی مشابه با میکرواینفلوئنسرها داشته باشند،اماهنوز آن طورکه بایددیده نشدند وتعداد فالوئرشان دربیش ترموارد شایدکم تراز ۱۰۰۰نفرباشد.با اینحال بعضی ازبرندها تصمیم میگیرند باتعداد بسیارزیادی نانو اینفلوئنسر اهداف خودرا دنبال کنند و استراتژی بازاریابی خودرا درهمکاری بااین دسته از افرادموفق میبینند.

اهداف influencer marketing چیست؟

برندها بااستفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ اهداف مختلفی رادنبال میکنند. تااینجا به چندمورد اشاره کردیم، درادامه اهداف مختلف این شیوه بازاریابی رابررسی میکنیم:

 • برندهابرای جذب کردن تعدادبیش تری مخاطب از اینفلوئنسر مارکتینگ استفاده میکنند.
 • هنگامیکه یک برند میخواهداعتماد مشتریان بیش تری راجلب کند ازاین شیوه بازاریابی استفاده میکند.
 • بعضی ازبرندها در اینفلوئنسر مارکتینگ بدنبال جذب فالوئربرای صفحه خوددریک شبکه اجتماعی هستند.
 • یکی ازاهداف اینفلوئنسر مارکتینگ میتواند بالابردن ترافیک وب سایت باشد.
 • فروش بیش تر ودستیابی به سرنخهای فروش ازاهداف کمپینهای اینفلوئنسر مارکتینگ است.

اهمیت بسیار زیاد influencer marketing

این نوع بازاریابی نحوه انتخاب یک محصول ازطرف مارابرای همیشه تحت تاثیرخود قرارداده است. ۶۷%ازبازاریاب هااستفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ دراستراتژی بازاریابی خودرا تاییدمیکنند.این نوع بازاریابی هر لجظه رشدبیش تری راتجربه میکند. درچندسال اخیربسترهای مختلفی برای آسانترکردن اینفلوئنسر مارکتینگ ایجادشده است. دروضعیتی کنونی66% ازکاربران اینترنتی ازپیامهای تبلیغاتی دراینترنت خسته شدند و۲۰%ازمشتریان برندهایی که بیش ازاندازه درفضای دیجیتال تبلیغ میکنند راتحریم میکنند.

دراین میان اینفلوئنسر مارکتینگ روشی صمیمانه‌تر وگفتگو محوربرای تبلیغات است. مردم توصیه خریدسرویس یامحصول یک شرکت را اززبان کسی میشنوندکه به اواعتماد دارند.بنابراین بنظرمیرسد برندهایی که دربرنامه‌های بازاریابی خوداستفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ رانادیده میگیرند بمرورزمان ازدور رقابت کنارخواهندرفت.

نکاتی در مورد انتخابinfluencer marketing باید رعایت کنیم.

باوجود تمام مزایای عنوان شده برای اینفلوئنسر مارکتینگ،بازاریابی به این شیوه چندان راحت نیست.برندها چالشهای مختلفی رابرای به نتیجه رساندن استراتژی بازاریابی خودبااستفاده ازاین شیوه پیشرو دارند. درادامه به چندنکته اساسی که بایدهنگام ساختن استراتژی اینفلوئنسر مارکتینگ موفق درنظرداشته باشید،اشاره میکنیم:

انتخاب اینفلوئنسرها برطبق نوع خدمت

مهمترین وسختترین مرحله اینفلوئنسر مارکتینگ،پیداکردن دسته‌ای ازاین افراداست که بتوانندمحصول وخدمات شمارا به بهترین نحوممکن به مخاطبهایشان معرفی کنند ودنبال‌کننده‌های آنها بابرندشما ارتباطی موثربرقرارکنند.اینفلوئنسرهایی راانتخاب نماییدکه موضوع محتوای شان بازمینه کسب وکارشما مرتبط باشد. درواقع بایدمطمئن شویدکه جامعه مخاطب درستی رابرای معرفی برندخود هدف قرارداده‌اید. باابزارهایی مثل hypeauditor نرخ مشارکت صفحه اینفلوئنسری که قراراست بااوهمکاری داشته باشید رابررسی کنید. اینفلوئنسری موفق است که بادنبال‌کننده‌های خودارتباطی عمیق وموثرداشته باشد ومخاطبهایش با محتوای اوبه اندازه کافی درگیرباشند.
اینفلوئنسری راانتخاب کنیدکه درلحن محتوا،حسی که به مخاطب القا میکند وارزشهای رفتاری واخلاقی، بابرند شماهم راستاباشد. درنظرگرفتن چنین نکاتی کمک میکند تابا اینفلوئنسر هم کاری موفقتری داشته باشید.

اعتماد کردن به اینفلوئنسرها

اینفلوئنسرهای موفقی که ماهها ویا بیشتر سالهابرای ساختن یک صفحه باکیفیت تلاش میکنند، به برندهااجازه نمیدهند که درخواست انتشار محتوایی ناسازگاربا محتوای صفحه خوددهند. بیش تر اینفلوئنسرها درحوزه تولیدمحتوا در اینستاگرام متخصص هستندکه توانسته‌اند به چنین جایگاهی دست پیداکنند.بنابراین به اینفلوئنسرها اجازه بدهیدکارخود راانجام دهند تابتوانید نتیجه بهتری رادرکنار آنها رقم بزنید.

قطعالازم است چهارچوب وخواسته‌های خودرا بعنوان برندی که خواستاربازاریابی موثراست بیان کنید، اماتوقع نداشته باشیدکه توانایی مدیریت ذره‌بینی محتوای این افرادراداشته باشید. هریک ازاین افراد سبک ولحن مخصوص بخود رادارند وبهتراست برای کسب نتایج بهتربه خلاقیت آنهااعتماد کنید.

کسب اعتبار بیشتر با اینفلوئنسرها

ازمحتوای خلق شده توسط اینفلوئنسرها درکانال‌های اطلاع رسانی خودتان نیز میتوانیداستفاده کنید. اینکارباعث میشود کمپینهای اینفلوئنسر مارکتینگ شمابیش تردیده شود وهم برای برندتان وهم برای اینفلوئنسر مفیدخواهدبود.موج سواری روی محتوایی که برای برندخودتان ساخته شده باعث میشود تانهایت استفاده را ازبازاریابی محتوایی به این شیوه ببرید.

بررسی کردن عملیات انجام شده

وقتیکه کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ برندتان راشروع میکنید، شاید بنظرنگاه کردن به تعدادلایک وکامنت زیرپست معرفی محصول شمایا واکنشهای کاربران به یک استوری وسوسه انگیز بنظربرسد. روشی آسان برای پی بردن به میزان موفقیت همکاری شمابایک اینفلوئنسر می باشد.

اماتوصیه مااین است که کمی عمیقتر درباره این موضوع تحقیق کنید.شمابرای همکاری با اینفلوئنسر هزینه کردید وحالاوقت آن است که باسنجیدن معیارهای مختلف ارزش این سرمایه گذاری رااندازه گیری کنید.مواردی رادر بررسی نتایج درنظربگیرید که به شناخت میزان بازگشت سرمایه شماکمک کند وتنهابه بررسی لایک وکامنتها بسنده نکنید.

تیجه نهایی

جهان اینترنت و اینفلوئنسرها ثانیه به ثانیه درحال رشداست. اینفلوئنسر مارکتینگ بعنوان یکی ازابزارهای بازاریابی موثر هرروزسهم بیش تری راتصاحب میکند ونقش پررنگتری رادراستراتژی تبلیغاتی برندها ایفا میکند. دراین میان لازم است بدانیدکه اینفلوئنسر مارکتینگ شمشیری دولبه بحساب می‌آید. باشناخت فضای شبکه‌های اجتماعی، بررسی مواردمختلف ودرنهایت انتخابهای درست میتوانیدنتایج درخشانی بااین ابزارقدرتمند خلق کنید. درمقابل اگر بااطلاعات ناکافی مثل نداشتن اطلاعات درباره الگوریتم اینستاگرام،توییتر و …وارداین فضاشوید، متاسفانه ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری راتجربه کنید.

بنابراین بهتر است قبل ازشروع، ابعادگوناگون رابدقت موردبررسی قراردهید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *