تگ عنوان چیست؟

تگ عنوان یاTitle tagدرواقع موضوع اصلی یک صفحه رادریک جمله کوتاه توصیف میکند.

این جمله کوتاه درصفحات نتایج موتورهای جستجوگرنمایش داده میشودومیتوان آن رایکی ازمهمترین عناصر سئو وب سایت بشمارآورد.

برای نوشتن یک عنوان مناسب واستفاده ازاین تگ هابایدبه نکات مهمی توجه داشته باشید.

 • اندازه تگ عنوان شمابایددارای طولی بین285پیکسل تا575پیکسل باشد.
 • حتمابایدسعی کنیدازکلمات کلیدی اصلی خود درابتدای عنوان استفاده کنید.
 • اطمینان حاصل کنیدکه عنوان صفحه بسادگی خوانده میشودودرکل صفحه شمامنحصربفرداست.

تگ عنوان(Title tag)چیست؟

زمانیکه صحبت ازتگ عنوان میشوداکثرافراد به عنصرعنوان در وب سایت توجه میکنند.

توجه داشته باشیدکه عنصر عنوان وب سایت تنهابرای تعریف کردن عنوان یک صفحه مورداستفاده قرارمیگیرد.

زمانیکه شمایک عبارت رادرموتورهای جستجوگرگوگل وارد میکنید ولیست گزینه ها به شمانمایش داده میشودشما میتوانیدعنوان صفحات رابافونت درشت که دربالای هرلینک نشان داده شده است، مشاهده کنید.

درکدهای مربوط به صفحه مدنظرعنصر عنوان درداخل بخشHEADصفحه شماقرارگرفته است وشبیه به کد زیرمیباشد:

<title>amoozesh seo dar website30 academy</title>

قوانین کوتاه درخصوص طول این تگ

زمانیکه قصداستفاده ازتگ عنوان رادر وب سایت خود داریدبایدبرخی ازنکات ساده ولی کاربردی رامدنظرقراردهیدوبه آنها عمل کنیدتابتوانیدبهترین تگ رابرای عنوان صفحه خود داشته باشید.

 • قانون اول این است که حداکثر طول عنوان شماباید60 کاراکتریا 575پیکسل باشد.
 • حداقل طول عنوان نیزباید30کاراکتریا282پیکسل باشد.

توجه داشته باشیدکه این قوانین درمیان اکثرموتورهای جستجوگرمعروف دردنیا ازجمله گوگل،یاهو وبینگ معتبراست.

البته بایدتوجه داشته باشیدکه رعایت کردن همین نکته ساده تضمینی برای نمایش عنوان صفحه شما به کاربران نیست ودرنهایت تصمیم گیری دراین خصوص برعهده موتورهای جستجوگرمیباشد.

برخی ازمترادفهای این تگ

دراغلب مواقع تگ عنوان در وب سایت هابانام عنوان صفحه،عنوان متایابه علت مرتبط بودن آن با سئو وب سایت عنوان سئو وب نیزنامیده میشود.

بااین حال زمانیکه قصدفراخوانی این تگ راداریم بایدازعبارت المنت عنوان برای آن استفاده کنیم.

باوجود اینکه این تگ گاهی اوقات بانام عنوان متا نیزشناخته میشود ولی طبق تعریف آن در سئو وب سایت بایدتوجه داشته باشیدکه تگ عنوان به هیچ وجه باتوضیحات متایکسان نیست.

چگونه بهترین تگ رابرای عنوانهای صفحه داشته باشیم؟

یک تگ عنوان کامل ازعناصرو ویژگیهای زیر تشکیل میشود:

 • خوانایی خوب
 • کلمات کلیدی مرتبط باموضوع صفحه
 • Call-to-Action
 • طول مناسب
 • منحصر به فرد بودن

اگرشما این مواردرا درذهن داشته باشید میتوانیدبیشترین بهره راازتگهای عنوان خود ببریدونتیجه ای فوق العاده را ازاستفاده ازآنهادریافت کنید.

قبل ازآنکه بخواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم که چه چیزی باعث میشودتایک تگ عنوان منحصر بفردوعالی بنظربرسداجازه دهید تایک مثال رادراین خصوص بررسی کنیم.

اگرشما عبارت فونی شاپ(خرید باتری گوشی)رادرگوگل جستجو کنید یکی ازگزینه هایی که گوگل به شما نمایش میدهددارای تگ عنوانی بامحتوای{باتری اصلی موبایل|فروشگاه اینترنتی فونی شاپ| باتری … ..}میباشد.

این تگ عنوان میتواندبه میزان بسیار زیادی بهینه سازی شود.

بعنوان مثال پیشنهاداتی که مابرای این تگ داریم عبارت است ازموارد زیر:

 • خوانایی:یکی ازمهمترین مواردی که میتواندخوانایی عنوان صفحه شما راکاهش دهداستفاده ازعلامتهایی مانند– یا| میباشد.

علاوه براین بایددقت داشته باشیدکه این عنوان ناقص است وکامل نشده است که این موضوع نیزروی خوانایی عنوان تاثیرمیگذارد.

 • تگ عنوان دراین مثال شامل کلمات کلیدی مرتبط نیست وباموضوع اصلی ارتباط چندانی ندارد.

علاوه براین کلمه کلیدی درعنوان قرار گرفته نشده،که این مسئله نیزمیتواند بهبود پیداکرده ودرابتدای عنوان قرارگیرد.

 • دراین عنوانcall-to-actionمناسبی انجام نشده است.
 • توجه داشته باشیدکه طول عنوان بسیارطولانی است وبه همین علت نیزگوگل آن رابصورت ناقص به کاربران نشان داده است.

به مثال زیر دقت کنید،آیااین مثال بسیاربهترازقبلی نیست؟

(خریدباتری گوشی اصلی موبایل)

همواره این نکته رابخاطرداشته باشیدکه تگ عنوان رابرای کاربران بنویسیدنه برای موتورهای جستجوگر،اینکاربه شما درانتخاب یک عنوان مناسب برای صفحه کمک میکند.

فکرکردن و وقت گذاشتن برای انتخاب یک عنوان مناسب میتواندبسیار ارزشمند باشد،بنابراین حتمابرای انتخاب عنوان صفحه وقت بگذارید.

خوانایی بالای تگ عنوان

زمانیکه قصدنوشتن تگ عنوان رابرای صفحه مدنظرخود داریدحتماسعی کنید این تگ رابرای کاربران ونه برای موتورهای جستجوگربنویسید.

قبل ازهرچیزعنوانی که شما مینویسید بایدساده وراحت باشد.

ازتکرار کردن برخی ازعلامتها مانندخط تیره،|ویاویرگول درتگ عنوان خودداری کنیدوسعی کنید تاجای ممکن از این علامتهااستفاده نکنید.

عنوانی رابرای صفحه خودانتخاب کنیدکه برای کاربران به یادماندنی باشدوکاربران بتوانندآن رابخاطربسپارند.

نیازی به گفتن نیست که یک تگ مانندتگ عنوان زیرازنظرخوانایی بسیارضعیف است ونمیتواندگزینه مناسبی برای استفاده باشد:

بایگانی‌های باتری|خریدباتری گوشی|فروشگاه اینترنتی …[آخه این چه تگ عنوانی هست؟بایداین شرکت نقاش میشدتا…– پس نقاشی نکنید!]

استفاده ازکلمات کلیدی مرتبط

اول ازهمه بایددقت داشته باشیدکه عنوان خود راباکلمات کلیدی پرنکنید.

باانجام اینکارتمرکز روی یک کلمه کلیدی خاص توسط گوگل ازبین میرودوممکن است درنهایت هیچ رتبه بندی برای کلمه کلیدی که انتخاب کرده ایدانجام نشود.

بهترین اقدامی که میتوانیدبرای نوشتن تگ عنوان انجام دهید این است که مهمترین کلمه کلیدی صفحه خود راانتخاب کرده وازآن درابتدای تگ خوداستفاده کنیدتاموتورهای جستجوگربتوانند آن راشناسایی کرده ومتوجه شوندکه این کلمه کلیدی مربوط به صفحه وب سایت شما است.

درحالت ایده آل بهتراست که ازیک یانهایتا دوکلمه کلیدی درعنوان استفاده کنیدوسعی کنید که یک عنوان جذاب رابااستفاده ازآنها بنویسید.

بجای نوشتن کلمات کلیدی جداگانه سعی کنیدروی یک مفهوم ازکلمات کلیدی تمرکزکنید.

آیامهمترین کلمه کلیدی وب سایت شمابهینه سازی محتواوهمین طورخدمات بهینه سازی وب سایت است؟

اگراین چنین است شمامیتوانید براحتی این دو رابایکدیگرترکیب کرده وازعبارت خدمات بهینه سازی محتوا بجای استفاده تک به تک ازاین دو کلمه کلیدی درعنوان خوداستفاده کنید.

بااینحال گاهی اوقات ساخت یک عبارت کلیدی مانندمثال بالاسخت است،درچنین شرایطی شمابایدسعی کنیدکه یک ساختار رابااستفاده ازکلمات کلیدی خوددرعنوان صفحه خودایجاد کنید.

بعنوان مثال ساختارهای زیررا درنظربگیرید:

کلمه کلیدی اول، کلمه کلیدی دوم | برند

کلمه کلیدی اول، کلمه کلیدی دوم – برند

استفاده درست ازcall-to-action

انتخاب کلمه کلیدی مناسب برای تگ عنوان اهمیت زیادی داردولی بایدتوجه داشته باشیدکه استفاده ازکلمات مناسب برای ادامه عنوان نیزدقیقابه همان اندازه مهم است.

داشتن دقت درانتخاب کلمات مناسب میتواندکاربران وب سایت شمارابه خریداران واقعی تبدیل کند.

بعنوان مثال به موارد زیردقت کنید:

 • اگر وب سایت شما یک فروشگاه اینترنتی است ازکلماتی مانندخرید یاسفارش استفاده کنید.
 • اگرشما یک وب سایت مشاوره یاشرکت مشاوره داریدازکلماتی مانند استخدام درعنوانهای خوداستفاده کنید.
 • اگریک وب سایت آموزشی دارید میتوانید ازکلمه آموختن یامترادف آن استفاده کنید.
 • اگر وب سایت شمامربوط به وبینارهایاخبرنامه هااست میتوانیدازکلمه خریداشتراک استفاده کنید.

برای انتخاب این کلمات بایدبه کلماتی فکر کنیدکه ذهن مشتریان وکاربران هدف شما رادرگیرکند.

طول مناسب تگ عنوان

بهترین طول برای تگ عنوان وجودندارد.

طول این تگ درواقع یک موضوع بسیارپیچیده است چراکه شماباید بصورت همزمان سیستم عامل دستگاه ها،خوددستگاه هاوموتورهای جستجوگررا درنظر بگیرید.

درادامه قصددارید اطلاعات کاملی که شما درخصوص طول این تگ به آنها نیازداریدرادراختیارشما قراردهیم.

تعدادکاراکتر درمقایسه باپیکسل

صرف نظر ازموتورهای جستجویی که ازآن استفاده میکنید هرSERP دارای فضای محدودی برای عنوان میباشد.

موتورهای جستجوگرمانند بینگ،یاهو وDuckDuckGoتوصیه میکنند که ازحداکثرمقدارکاراکتر برای عنوان استفاده کنید.

با اینحال گوگل توصیه میکندکه ازحداقل مقدارپیکسل برای انجام اینکاراستفاده کنید.

این توصیه گوگل منطقی تربنظر میرسدچراکه پیکسلها بسیاردقیقتر ازکاراکترهامیباشند.

دلیل این موضوع نیزاین است که برخی ازکاراکترها نسبت به برخی دیگرفضای بیشتری رانیازدارند.

 

طول تگ عنوان درگوگل

حداکثر طولی که برای عنوان درSERPگوگل درنظرگرفته شده است 600 پیکسل میباشد.

البته شمابایدبرخی ازحاشیه های کناری رانیزمدنظر قراردهیدکه بادرنظرگرفتن آنها این حداکثر طول تگ عنوان به575 پیکسل میرسد.

بطورکلی این طول میتواندنشان دهنده 60کاراکتربرای ماباشد.

درصورتیکه طول عنوان شماخیلی کوتاه باشدگوگل ممکن است ازیکی ازهدینگها یاسرتیترهای شمااستفاده کند.

بنابراین برای جلوگیری ازاین موضوع اطمینان حاصل کنیدکه حداقل از30کاراکتر درعنوان خوداستفاده کرده اید.

بطورکلی حداکثرطول تگ عنوان درگوگل 60کاراکتریا575 پیکسل وحداقل طول آن 30کاراکتر یا285 پیکسل میباشد.

لطفابه این نکته توجه داشته باشید که حداکثرطول تگ عنوان درگوشیها و تبلتها درگوگل متفاوت میباشد،بااین وجود هنوزامکان تنظیم طول عنوان برای دستگاه های مختلف امکان پذیرنیست.

بنابراین یک توصیه مهم کارشناسان سئو این است که ازهمان حداکثرتعداد کاراکترها وطول عنوان دردسکتاپ استفاده کنیدتابتوانید به محدودیت های گوگل پایبندباشید.

طول تگ عنوان دربینگ

بینگ یکی ازموتورهای جستجوگراست که توصیه میکندحداکثرتعداد کاراکتری که برای تگ عنوان خود درنظر میگیرید65 کاراکترباشد.

البته تحقیقاتی که تیم ماانجام داده است نشان میدهدکه گاهی اوقات این موتورهای جستجوگرعنوانهای با65 کاراکتر رابصورت ناقص نشان میدهد.

بنابراین مابه شماپیشنهادمیکنیم که برای این موتورهای جستجوگرنیز ازحداکثر 60 کاراکتربرای عنوان خوداستفاده کنید.

درصورتیکه تگ عنوان شماخیلی کوتاه باشداین موتورهای جستجوگرنیزمانندگوگل ازیکی ازسرتیترهای شما درعنوان استفاده خواهدکرد.

بنابراین برای جلوگیری ازاین اتفاق اطمینان حاصل کنید که عنوان شماحداقل دارای 25 کاراکترمیباشد.

توجه داشته باشید که دراین موتورهای جستجوگرهیچ قانونی برای تغییرطول عنوان دردستگاه های مختلف وجودندارد.

طول عنوان دریاهو

موتورهای جستجوگریاهو دربخش راهنمای خودتوصیه چندانی درخصوص حداقل یاحداکثرتعدادکاراکتربرای تگ عنوان ندارد.

تحقیقات نشان داده استYahoo SERPحداکثر طول 553پیکسل رابرای عنوان مطالب دراختیارشما قرارمیدهد.

این اندازه تقریبا به اندازه 65الی70کاراکتراست،البته بایدتوجه داشته باشیدکه این تعدادکاراکترتابحال درعنوان هیچ محتوایی دیده نشده است و درعمل امکان پذیرنیست.

اگربخواهیم بصورت عملی طول تگ عنوان دریاهو رابررسی کنیم متوجه میشویم که نهایتااجازه استفاده از50کاراکتر رابرای این تگ داریم.

یاهو نیزمانند دو موتورهای جستجوگرقبلی که معرفی کردیم درصورت کوتاه بودن عنوان ازسرتیترهای شمااستفاده میکندبنابراین بایدحداقل از25کاراکتر درعنوان خوداستفاده کنید.

موتورهای جستجوگریاهو نیزهیچ قانونی رابرای تغییر طول تگ عنوان دردستگاه های مختلف درنظرنگرفته است.

طول عنوان درموتورهای جستجوگرDuckDuckGo

اگرچه این موتورهای جستجوگراطلاعات زیادی درباره چگونه بهینه سازی صفحات وب سایت ها برای این موتورجستجو دراختیارکاربران خودقرارنمیدهداماتحقیقات مانشان داده است که حداکثر65 کاراکتربرای تگ عنوان میتواندبرای این موتورهای جستجوگر مناسب باشد.

حداقل تعدادکاراکتری که شما دراین موتور جستجو بایدبرای تگ عنوان خودمدنظر قراردهید25کاراکتراست و درصورتیکه کمتر ازاین تعدادبرای عنوان صفحه خود درنظربگیرید این موتورهای جستجوگریکی از سرتیترهای شمارامورد استفاده قرارمیدهد.

تگهای عنوان منحصربفرد درکل وب سایت

یکی ازنکات بسیارمهم درسئو وب سایت این است که شمابرای تمامی صفحات وب سایت خودتگهای عنوان منحصر بفردداشته باشید.

قراردادن عنوانهای تکراری هم برای کاربران و هم برای موتورهای جستجوگرمیتوانندسردرگم کننده باشد وبه هیچ وجه برای سئو وب سایت مناسب نیست.

دلیل این موضوع این است که عنوان درسئو وب سایت یک وجه تمایزمهم بین صفحات وب سایت ها به شمارمی آید.

زمانیکه چندین صفحه مختلف از وب سایت های متفاوت یک عنوان مشابه رادارند موتورهای جستجوگربرای انتخاب ازمیان آنهابامشکل مواجه میشود ودرنتیجه تنهایکی ازآنها رادرلیست خودرتبه بندی میکند.

توجه داشته باشیدکه برای حل این مشکل به هیچ وجه نبایدبهURLهایcanonicalاعتمادکنید.

بهینه سازی وتکرار

تعیین یک تگ عنوان کامل کاری بسیارسخت است ودربرخی ازمواقع میتواندغیرممکن باشد.

بنابراین این نکته بسیارمهم است که روی یک عنوان خاص تمرکز نکنید.

بهترین اقدامی که میتوانید برای بهینه سازی موتورهای جستجوگر خودانجام دهید این است که عنوانی که فکر میکنید عنوان مناسبی است رامنتشرکنیدوبازخورد موتورهای جستجوگروکاربران رانسبت به آن مورد بررسی قرار دهید.

درادامه اگرمتوجه شدیدکه این عنوان گزینه مناسبی نیست میتوانید بسادگی اقدام به تغییر آن کنید تانتیجه بهتری رادریافت کنید.

چرا موتورهای جستجوگر تگ عنوان رانمایش نمیدهند؟

گاهی اوقات ممکن است تگ عنوان شماکاملاخواناباشد وبدرستی درآن ازکلمات کلیدی صفحه خوداستفاده کرده باشید.

عنوان صفحه شما خیلی طولانی یاخیلی کوتاه نیست وتمامی ویژگیهای یک تگ عنوان خوب رادارا میباشدولی با این حال موتورهای جستجوگرهمچنان این تگ رابرای کاربرانی که کلمات کلیدی مشابه شما راجستجو میکنند نشان نمیدهد.

این مسئله حتی ممکن است زمانیکه وب سایت شمابسیارمحبوب است وکاربران زیادی از وب سایت شمادیدن میکنندنیزبرای شما به وجودبیاید.

درچنین شرایطی معمولاگوگل یاسایرموتورهای جستجوگریکی ازسرتیترهای H1-H6شمارابه کاربران نمایش میدهند،یااینکه تنهاچندکلمه کلیدی ونام برندشمارابه کاربران ارائه میدهند.

امروزه لیستی که به کاربران ارائه میشودبه میزان زیادی به کوئریهای جستجوی کاربران وابسته است.

بنابراین گاهی اوقات موتورهای جستجوگرگمان میکنندکه بهتراست تگ عنوان صفحه شمارانادیده گرفته وعنوانی متفاوت رابه کاربران ارائه دهند.

چرابایدبه تگ عنوان اهمیت دهیم؟

تگ عنوان ازجهات مختلف حائزاهمیت است وشما بایدتوجه ویژه ای به آن داشته باشید.

بهینه سازی موتورهای جستجوگر،تجربه کاربری کاربرانی که از وب سایت شمادیدن میکنند وفعالیت درشبکه های اجتماعی ازجمله جنبه های متفاوتی میباشندکه باعث مهم شدن تگ عنوان در صفحه سایت شما می شوند که در ادامه بیشتر درباره این جنبه های مختلف صحبت خواهم کرد.

بهینه سازی موتور جستجو

با بررسی نظرسنجی های سالیانه در میان شرکت ها و گروه های فعال در حوزه بازاریابی آنلاین و دیجیتال و به طور خاص متخصصانی که در حوزه بهینه سازی موتور جستجو فعالیت دارند، تگ عنوان دارای نقشی حیاتی در الگوریتم های رتبه بندی موتورهای جستجو می باشد.

در واقع می توان این تگ ها را مهمترین عامل برای رتبه بندی سایت ها دانست.

بنابراین اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که قصد دارید به طور طبیعی رتبه سایت خود را در لیست جستجوی موتورهای جستجو ارتقا دهید حتما باید توجه ویژه ای به تگ عنوان داشته باشید.

تجربه کاربری

تگ عنوان نقش بسیار مهمی در تجربه کاربری دارد.

تگ های عنوان شما به طور کامل در لیست جستجوی موتورهای جستجو برای کاربران نمایش داده می شوند و در نتیجه می توانند تاثیر زیادی روی نرخ کلیک سایت شما داشته باشند.

در واقع این تگ ها را می توان نماینده صفحه شما در لیست موتورهای جستجو دانست.

عنوان ها روی نرخ کلیک سایت به شدت تاثیرگذار هستند

از آنجایی که موتورهای جستجو اغلب از تگ عنوان و تگ های متای سایت شما در بخش SERP خود استفاده می کنند داشتن تگ های جذاب و توضیحات متا می تواند باعث افزایش نرخ کلیک سایت شما شده و به میزان زیادی روی افزایش ترافیک سایت شما نیز تاثیرگذار باشد.

بنابراین می توان گفت یکی از بهترین روش هایی که امروزه برای افزایش ترافیک سایت وجود دارد این است که زمان کافی برای انتخاب تگ های عنوان و متا بگذارید و با تمرکز روی انتخاب این تگ ها بهترین نتیجه را از بهینه سازی موتورهای جستجو دریافت کنید.

کاربرد تگ عنوان در مرورگرها

اغلب مرورگرها از تگ های عنوان صفحات سایت شما در تب های خود استفاده می کنند و به نوعی این تگ ها نشان دهنده سایت شما می باشند.

علاوه بر این زمانی که شما یک صفحه را در مرورگر خود bookmark می کنید مرورگرها از عنوان آن صفحه برای نشان داده صفحه bookmark شده استفاده می کنند.

به همین علت نیز این تگ ها دارای اهمیت بسیار زیادی می باشند.

شبکه های اجتماعی

اکثر شبکه های اجتماعی امروزه از تگ عنوان سایت ها برای نشان دادن توضیحات یک لینک به اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، البته این به شرطی است که نشانه های OpenGraph، TwitterCards و  Schema.org وجود نداشته باشند.

بنابراین اگر شما یک عنوان جذاب را برای محتوای صفحه مد نظر خود انتخاب کنید با به اشتراک گذاشتن لینک مربوط به این صفحه می توانید به میزان بسیار زیادی نرخ کلیک و همینطور ورودی سایت خود را افزایش دهید و به این ترتیب فعالیت موثری در شبکه های اجتماعی داشته باشید.

البته متخصصین سئو سایت همواره توصیه می کنند که برای همه صفحات سایت خود علامت گذاری های OpenGraph، TwitterCards و Schema.org را پر کنید ولی با این حال شما همواره باید یک نقشه دوم نیز داشته باشید که بهترین گزینه برای استفاده به عنوان نقشه دوم می تواند استفاده از یک عنوان مناسب و جذاب باشد.

نحوه بهینه سازی تگ عنوان (عنوان صفحات)

عنوان صفحات مهمترین قسمت on page seo می باشد.اگر سیستم مدیریت محتوا یا پنل مدیریت سایت شما امکان تغییر عناوین صفحه را به شما نداده است از سئوی سایت خود صرف نظر کنید! زیرا پایه ترین پیش نیاز سئو را دارا نیست.

در ادامه به شرح چگونگی بهینه سازی عنوان صفحات می پردازیم و در پایان سوالات متداول را پاسخ دادیم.

تگ عنوان همانطور که در آموزش پایه HTML گفته شد، مانند سایر تگ های html است و در قسمت head سایت قرار می گیرد:

<head>

<title> عنوان صفحه </title>

</head>

چگونه عناوین مناسب قرار دهیم؟

1- عنوان هر صفحه به ازای هر صفحه باید یکتا باشد.از قرار دادن عناوین تکراری در صفحات به شدت خودداری کنید.

صفحه گروه های شما (دسته، یا هر صفحه ای که دارای زیر مجموعه است) باید عنوان کلی را در آن بنویسید.

اگر زیر مجموعه های آن زیاد است، کلمات کلیدی زیر مجموعه ها را در صفحه گروه(پدر) در عنوان لیست نکنید!

2- عنوان را حداکثر تا 65 کاراکتر قرار دهید

3- کلمات کلیدی را به صورت تکراری در عنوان تکرار نکنید! برای مثال ننویسید : خرید ساعت، خرید ساعت مچی، ساعت مچی مردانه و … . در عوض سعی کنید هر کلمه را یک بار بیشتر تکرار نکنید(مگر آنکه مجبور باشید) و اینگونه بنویسید : خرید ساعت مچی مردانه و زنانه.

گوگل اکنون هوشمند تر از آن است که با عین عبارتی که در عنوان شما وجود دارد، رتبه بندی انجام دهد.اگر هم برایتان مهم است که کلماتی تکرار شوند، در نظر بگیرید بیشتر از 65 کاراکتر نشود.

4- از به کار بردن شعار در عنوان خودداری کنید! عنوان هر صفحه که ظرفیت محدودی دارد، باید با دقت و بهترین کلمات در آن به کار برده شود.

از درج جمله و عبارت های کلی مثل : با ما رتبه سایت خود را افزایش دهید! با ما تفاوت محصولات را احساس کنید و … به شدت خودداری کنید.

5- عنوان هر صفحه باید با محتوای همان صفحه مطابقت داشته باشد.

اگر عنوان شما، درباره فروش موبایل است و داخل صفحه شما هیچ توضیحی درباره موبایل داده نشده است وقت خود را تلف کرده اید! بهتر است کلماتی که در داخل عنوان شما وجود دارد، در داخل محتوای آن صفحه هم وجود داشته باشند. (همه این موارد را به صورت طبیعی انجام دهید و از تکرار مصنوعی کلمات عنوان در محتوا خودداری کنید)

6- به کار بردن اسم دامنه یا کاراکتر ستاره (و سایر کاراکتر ها جهت زیبا شدن ظاهر) در عنوان – اشتباه رایجی است که خیلی از سایت ها مرتکب آن می شوند.

در دنیای سئو و تجارت های اینترنتی هر سایت یک برند و یک نام دامنه دارد.به کار بردن اسم دامنه که در url شماست کاری بیهوده است و فقط موجب کاهش ظرفیت کاراکتر های عنوان شما می شود.

در عوض به کار بردن برند فارسی (که در url وجود ندارد) در انتهای عناوین می تواند مناسب باشد.

این مورد هم تا حدودی سلیقه ای است.اگر دوست دارید کاربران دامنه شما را (بجای برند فارسی شما) بشناسند، نام دامنه را در عناوین به کار ببرید!توصیه من استفاده از برند شما در پایان عنوان شماست که با خط تیره یا | از عنوان صفحه جدا شده باشد.

سوالات متداول:

اگر عنوان بیش از 65 کاراکتر شود رتبه سایت صدمه می بیند؟

خیر! صدمه نمی بینید! نمی توان به طور مطلق جواب آری یا خیر داد.بستگی به خیلی از موارد دیگر دارد. فقط موارد استاندارد و بهینه بودن مطرح شده است.وسواس نداشته باشید! در عوض سعی کنید عنواین خود را به شکلی که شرح داده شد بنویسید!

من تا به حال نام دامنه را در عنوان می گذاشتم.سایتم می تواند رشد کند؟

سعی کنید موارد گفته شده را رعایت کنید.چرا نشود؟

من عنوان صفحه را تغییر دادم و سایتم افت کرد.چرا؟

عنوان صفحه برای سایت هایی که رتبه دارند، خیلی مهمتر است.عبارتی که در عنوان به کار بردید کاملا مرتبط با سایت هایی است که به شما لینک داده اند.اگر می بینید در حالتی غیر از موارد یاد شده صفحه یا سایت شما رتبه بهتری می گیرد به همان شکل اقدام کنید! همیشه لازم نیست نهایت اصول را در سایت خود به کار ببرید.

من عنوانم را تغییر دادم ولی در گوگل تغییر نکرده است؟

صبر داشته باشید.برای سایت های پربازدید تا یک روز و سایت های خیلی کم یا بدون بازدید ممکن است تا  یک هفته طول بکشد.

من عنوانم را تغییر دادم ولی الان عنوان در گوگل به هم ریخته است.چرا؟

چون شما عنوان را با عنوانی که مرور گر نشان می دهد تطابق دادید (روی تب مرورگر صبر کردید و عنوان را مشاهده کردید) . شما باید عین عبارت عنوان را در تگ title سایت خود قرار دهید و به نحوه نمایش عنوان در مرورگر خود(وقتی روی تب با موس توقف می کنید) توجه نکنید.این مورد به خصوص وقتی در عنوان حروف انگلیسی یا عدد وجود دارد اتفاق می افتد.

من اگر عنوان صفحه ام را تغییر دهم، عنوان منو و عنوان آن صفحه که کاربر می بیند هم تغییر می کند و ظاهر سایتم به هم می ریزد.چه کار کنم؟

این یکی از ضعف های بسیاری از طراحان سایت است.اگر سایت شما قابل تغییر و توسعه است و سیستم مدیریت محتوای اختصاصی دارد، باید از طراح سایت خود بخواهید عنوان صفحات را (تگ title) برای شما مستقل از عنوان منو و عنوان آن صفحه (که کاربر مشاهده می کند) قابل تغییر و سفارشی سازی (customize) کند.

اگر از سیستم های مدیریت محتوای آماده مثل وردپرس و جوملا و دروپال استفاده می کنید با افزونه های سئو می توانید این کار را انجام دهید.

در غیر این صورت هیچ راهی ندارید و باید با سایت خود کنار بیایید.در این حالت محدودیت های بسیاری برای شما  بوجود می آید.اما سایت هایی وجود دارند که با همین شرایط هم توانسته اند رتبه نسبتا خوبی کسب کنند.

اما کار را بر خود به شدت سخت کرده اند!

مخصوص طراحان سایت و برنامه نویسان:

نحوه تغییر عنوان در php : (متغیر $title مقدار عنوانی است که در کد شما مقدار دهی شده است)

echo '<title>'.$title.'</title>';

یا

<title><?php echo $pageTitle; ?></title>

نحوه تغییر با فناوری Asp.NET در زبان CSharp و VB.NET :

Page.Title="مقدار"

صحبت پایانی

تگ تایتل از اهمیت زیادی در سئو سایت برخوردار است که با تمرکز کافی روی آن می توان به میزان زیادی رتبه بندی صفحات سایت در موتورهای جستجو را بهینه سازی کرد. بنابراین باید اهمیت زیادی برای این تگ ها قائل باشید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *