پینترست (Pinterest) چیست؟

شبکه اجتماعی پینترست یک وب سایت است که درآن میتوان کسب وکار خودراتبلیغ کرد.

بیشترکاربران شبکه اجتماعی پینترست راخانمهاتشکیل میدهند.

شبکه اجتماعی پینترست یکی ازشبکه های اجتماعی است که شایدبسیاری ازافراد درکشورباآن آشنا نباشند.

جمله ای راکه اززبان بسیاری ازافرادشنیده اید رابه یادآوریدکه”یک تصویرخوب به هزارکلمه می ارزد”وپینترست به این جمله جامه عمل پوشانده است.

تصاویرزیبا و باکیفیت به خوبی درشبکه اجتماعی پینترست اطلاعات رامنتقل میکند وبرای اشخاص ویامعرفی کسب وکاروبرندمیتواندجایگاه مناسبی باشد.

پینترست چیست؟

پینترست(Pinterest)یکی ازشبکه های اجتماعی است که به وسیله آن در وب سایت هاوموبایل میتوان فیلم،عکس وهم چنین محتواهای مختلف رابه اشتراک گذاشت.

این شبکه دارای موتورهای جستجوگربسیارقوی میباشدکه دربسیاری از وب سایت هاوشبکه هاومجلات بالاترین رتبه ازلحاظ کیفی رادارد.

ملاک این شبکه برخلاف سایرشبکه های مجازی ماننداینستاگرام ویوتیوب و …است.

درآنهابیشترمطالب شخصی بارگذاری میشوداما درپینترست محتوا ومطالب وب سایت هاکه باارزش ومهم هستند،گذاشته میشود.

جالب است بدانیدکه بسیاری ازبرندهای مطرح ازشبکه اجتماعی پینترست برای کارخوداستفاده میکنند.

امامتاسفانه درایران هنوزجایگاه خود رادرمیان افرادوکسب وکارهاپیدانکرده است.

ویژگی این شبکه ایت است که درزمان جستجو بجای قرارگرفتن لینکها وکلمات پشت سرهم،تعدادبیشماری عکس فوق العاده به نمایش درمی آید.

وجودحریم خصوصی درپینترست،مانند فیسبوک

باید بدانیدکه درشبکه اجتماعی پینترست به غیر ازتابلوهای مخفی که بارگذاری میکنید،سایربخشهای پین شده دراین شبکه عمومی خواهندبود.

استفاده ازموارد زشت وتوهین آمیز باعث خاتمه کارشما دراین شبکه خواهدشد.

درصورتیکه دوست ندارید هرچیزی راکه سنجاق میکنید بصورت عمومی دیده شود،میتوانیددراینجا یک بردمخفی برای خودبسازید.

چگونه ازشبکه اجتماعی پینترست استفاده کنیم؟

براحتی وبابازکردن یک اکانت دراین شبکه میتوانیدازآن استفاده نمایید.

حتی اگردارای کسب وکارخاصی هستید ویابرندی داریدهم میتوانیدبابازکردن صفحه ای بنام ویامشخصات برندخود وپین کردن آن ومرتبط کردن بالینک وب سایت خود،این دورابه هم متصل کرده و ویو وب سایت خود رابالاببرید.

آیااین شبکه اجتماعی میتواندبه برندما کمک کند؟

اگرواردبرنامه پینترست شوید خواهیددیدکه بسیاری ازبرندها مطالب خودرادراین شبکه قرارداده اند.

سوالی که پیش می آیداین است که آیا شبکه اجتماعی پینترست میتواندبه مطرح شدن برندماکمک نماید؟

برای اینکاراول یک حساب کاربری بانام مشابه برندخود ویاهمسو باآن برای خودبازکنید وآرم برند خودرابعنوان لوگو درحساب کاربری خود درپینترست قراردهید.

دربخش توضیحات نیزمطالب لازم دررابطه باکسب وکارخود رابنویسید.

نکته:درزمان ثبت نام فرم مخصوص به کسب وکارراپرنمایید تاازخدماتی که شبکه اجتماعی پینترست برای شما قائل میشوداستفاده نمایید.

هرچه مطالب بیشتری بگذارید،بیشتردیده خواهیدشد.ازمطالب ومحتواهای باکیفیت وعکسهای شفاف وباکیفیت بالااستفاده نمایید.

شبکه اجتماعی پینترست بخشی بنام pinدراختیارشما قرارداده است که میتوانید ویدیوهای خاصی راکه مدنظرتان است ودریوتیوب قراردارد دراین بخش پین کنید.

درمناسبتهای مختلف ومناسبتهایی که درشرکت خوددارید بخشهایی رابه جشنواره ها،افتتاحیه ها،تخفیف هاو …اختصاص دهید.

یکیدیگر ازمزایای آن برای کسب وکارشما این است که پینترست درواقع یک کانال آماده است تاشما درآن محتواهای موردنظرخود راقراردهید.

درآن عکس،فیلم ومقالات جالب راقرارداده وافراد رابه سمت وب سایت خود،هدایت نمایید.

درنتیجه ویو وب سایت خود رابالابرده وبرند وکسب وکارخود رامطرح خواهیدکرد.

به نقد وبررسی بینندگان صفحه خودپاسخ دهیدوتمام دوستان وهمکاران وحتی رقبای خود رابه صفحه پینترست خوددعوت نمایید.

آدرس وب سایت خودرافراموش نکنید وصفحه پینترست خودرابه وب سایت مرتبط نمایید.

نکات مهم استفاده ازشبکه اجتماعی پینترست درکسب وکار

درصورتیکه تصمیم دارید برای کسب وکارخود ازاین شبکه اجتماعی استفاده نماییدبایدنکاتی رادرنظر بگیرید تامسیرحرکت شماصحیح باشد.

 • حتما دکمه ذخیره رادرسایت خود درنظر بگیرید.
 • مطالب رابطورمرتب پین کنید.
 • ازبخش توضیحات نهایت استفاده راببرید.
 • حتما درکارخود ازتصاویر عالی وباکیفیت استفاده نمایید.
 • درصورت لزوم ازپینهای قوی در وب سایت خوداستفاده نمایید.
 • حتما ازتجزیه وتحلیل درکارخوداستفاده کنید.
 • یادمان باشدپینترست یک شبکه اجتماعی است نه تبلیغاتی
 • میتوانیدازپین های تبلیغاتی شبکه اجتماعی پینترست استفاده کنید
 • درکارخود میتوانیدازپین های شبکه اجتماعی پینترست که قابل خریداری هستند نیزاستفاده نمایید.
 • پینهای خود رابرای تمام کاربران قابل دسترسی کنید.
 • استفاده ازفیلم بصورت یک کمپین ساده وکوچک تبلیغاتی بسیارموثراست.

تفاوت شبکه اجتماعی پینترست باشبکه های اجتماعی دیگر

پینترست بعنوان یکی ازشبکه های اجتماعی دارای مزایاوخصوصیاتی است که آن را ازسایزشبکه هامجزا میسازد.درادامه به برخی ازاین موارد اشاره خواهیم کرد:

 •  پینترست برای فرم،اندازه وکیفیت عکس شمامحدودیتی راقائل نمیشود.
 • محتوای خود رامیتوانید ازطریق کامپیوتر ویاحتی موبایل خودبه اشتراک بگذارید.
 •  پین های مورداستفاده شما براحتی به هر وب سایتی متصل ولینک میشوند.
 •  درصورت داشتن آگهی فروش میتوانید براحتی ازاین شبکه استفاده نمایید ولینک آن در وب سایت رااینجا پین کنید.
 • پینترست یک فرصت طلایی برای شما است اگرکسب وکارتان باخانمها درارتباط باشدزیرا تقریبا 79درصدکاربران پینترست طبق آمارخانمهاهستند.
 • به دلیل زنجیرواربودن پینها دراین شبکه وتعدادبالای آنها،میتوانیدمطمئن باشید که مطلب موردنظرخود راخواهیدیافت.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *