حذف محتوای تکراری در وب سایت

درابتدا،محتوای تکراری چیست؟

اساساً،محتوای تکراری محتوایی است که دربیش ازیک مکان دراینترنت ظاهرمیشود.اماممکن است اینطورکه بنظرمیرسد بریده وخشک نباشد.محتوایی که بیش ازحدمشابه باشد،حتی اگریکسان نباشد، ممکن است کپی ازدیگری تلقی شود.

وقتی به محتوای تکراری فکرمیکنید،مهم است که به یادداشته باشید که این فقط به آنچه بازدیدکنندگان انسانی هنگام مراجعه به وب سایت شماومقایسه دو صفحه میبینند،نیست.همچنین درباره آنچه موتورهای جستجوگرهنگام دسترسی به این صفحات میبینندنیزبایدتوجه داشت.

ازآنجاکه آنهانمیتوانند صفحه ارائه شده راببینند،بطورمعمول ازکد منبع صفحه استفاده میکنند واگرآن کدبیش ازحدمشابه باشد،ممکن است موتورهای جستجوگر فکرکندکه به دونسخه ازهمان صفحه در طراحی وب سایت نگاه میکند.

تصورکنیدکه به یک نانوایی میرویدودرمقابل شمادوکاپ کیک وجوددارد که تقریباً یکسان بنظر میرسند.هیچ نشانه ای ندارند.ازکجا میدانید کدام یک رامیخواهید؟وقتی یک موتورهای جستجوگربادو صفحه خیلی شبیه به هم روبرو میشودچنین اتفاقی می‌افتد.

این سردرگمی ‌بین مطالب می‌تواند منجر به مواردی مانند مشکلات در رتبه بندی وب سایت شما شود، زیرا موتورهای جستجو ممکن است نتوانندبفهمندکدام صفحه رابایدرتبه بندی کنندیاممکن است صفحه نادرست رارتبه بندی کنند.

درابزارهای Moz،یک آستانه 90درصدی برای محتواهای تکراری داریم،به این معنی که هرصفحه که دارای کدی که حداقل 90درصدآن یکسان باشد،بعنوان کپی ازدیگری درطراحی وب سایت هاپرچم گذاری میشود.

راه حلها

بنابراین اکنون که بطورخلاصه مطالب تکراری راتوضیح دادیم،درموردآن چه اقدامی بایدانجام داد؟چندروش مختلف وجودداردکه میتوانیدموضوع محتوای تکراری رادرفرآیند طراحی وب سایت خودحل کنید.

  • 301 تغییرمسیر دادن‌ها(دایرکت 301)

اولین گزینه پیاده سازی،دایرکت 301است.این گزینه شبیه بداشتن نسخه کپیVHSازیک فیلم است که شایدبه دیگران چندان مربوط نباشد.

بنابراین شمامیخواهیدمطمئن باشیدکه نسخه دیجیتالی که بصورت آنلاین پخش میشودرادراختیارمردم قراردهید.در وب سایت خود،میتوانیدنسخه‌های قدیمی‌ صفحات رابه نسخه‌های جدیدوبروزشده هدایت کنید.

این موضوع مربوط به مشکلات زیردامنه یاتغییرات پروتکل وهم چنین مرتبط بابحث بروزرسانی محتوااست که دیگرنمیخواهیدافرادبتوانندبه آن محتوای قدیمی‌ دسترسی پیداکنند.

  • canonicals(متعارف وپیشنهادی)

گزینه پیاده سازی بعدی rel canonicalsدرصفحه شمااست.فکرکنید که دریک نان فروشی هستید ودونوع کلوچه باخوددارید،که حاوی شکر وتکه شکلات هستند.شما کوکی‌های شکرخودرادرجه یک ارزیابی میکنید.

بنابراین وقتی افرادازشما میپرسندکه کدام یک راامتحان کنند،شما آنها رابه سمت کلوچه‌های شکری هدایت میکنیدحتی اگرچه آنها این گزینه رادارندکه تکه شکلات رانیزامتحان کنند.

این مورد درطراحی وب سایت شما،مشابداشتن دو مورد برای فروش است که دارای رنگهای مختلف هستند.شمامیخواهید افرادبازدیدکننده بتوانندهر دورنگ راببینند وبه آنها دسترسی پیداکنند،اماشما میتوانید بااستفاده ازیک برچسبrel canonicals به موتورهای جستجوگربگویید کدام یک ازصفحه‌ها برای رتبه بندی مناسبترهستند.

  • Meta no index(شاخصهای متا)

شماهم چنین میتوانید صفحات راطراحی وب سایت خودبعنوانmeta no indexعلامت گذاری کنید.

بعنوان مثال،شماممکن است دونسخه ازکتاب موردعلاقه خودداشته باشید.شما میخواهیدآن نسخه دوم رابخوانیدوبه آن مراجعه کنیدزیرااین نسخه جدیدترومرتبط تراست.اماشماهنوز هم میخواهیدنسخه موردنیاز رابخوانیدوبه آن دسترسی پیداکنید.

برچسبهای Meta no indexبه موتورهای جستجوگرمیگویدکه هنوزهم میتواندآن صفحه تکراری رابررسی کند،امانبایدآن رادرفهرست خودواردکند.این امرمیتواندبه مواردتکراری محتوای ناشی ازمواردی مانند صفحه بندی راطراحی وب سایت به شماکمک کند.

  • محتوااضافه کنید

امااگردرطراحی وب سایت،دوصفحه داشته باشیدکه واقعاً کپی برداری ازیکدیگرنیستند،چه میکنید؟آنهادرباره موضوعات مختلفی هستندوبایدبعنوان محتوای جداگانه باآنهابرخوردشود.خوب،دراین حالت،باید محتوای بیشتری به هریک ازاین صفحات اضافه کنید،چیزیکه باعث ایجادسردرگمی‌ موتورهای جستجوگرنمیشود.

این امربه آنها این امکان رامیدهدتاازیکدیگرمتمایزشوند،وشبیه به این خواهدبودکه بگوییم به یک کاپ کیک مقداری گیلاس اضافه کنیدوممکن است یخ زدگی آن رنگ متفاوت دیگری داشته باشد.

ازMoz Proبرای شناسایی ورفع محتوای تکراری استفاده کنید.

اگرهرگزبرای شناسایی اینکه چه صفحاتی در طراحی وب سایت شماممکن است کپی شده ازیکدیگرباشد،به کمک نیازندارید،Moz Pro Site CrawlوOn-Demand Crawl میتوانندبه شماکمک کنند.

درهردوی این ابزارها،صفحاتی راکه نسخه‌های تکراری یکدیگر محسوب میشوندپرچم گذاری میکنندوحتی میتوانیداین داده‌هارابصورتCSVخروجی بگیرید،بنابراین میتوانیدآن راخارج ازابزارتجزیه وتحلیل کنید.

فقط یک نکته خوب دراینجا وجوددارداینکه درخروجی گرفتن بصورتCSVازآن داده‌ها،گروه محتوای تکراری بشمامیگویدکه کدام صفحات تکراریکدیگرمحسوب میشوند.

سخن آخر

بنابراین هرصفحه ای که همان تعدادگروه محتوای تکراری یکسان درطراحی وب سایت داشته باشد،بخشی ازهمان گروه صفحات تکراری خواهدبود.این موضوع به هیچ وجه لیستی جامع ازراه‌های حل محتوای تکراری نیست،اما امیدوارم درهنگام رسیدگی به این مسئله،به شماکمک کندتاشما رابه مسیردرستی هدایت کند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *