افزایش ترافیک وب سایت بدون کلمات کلیدی

ترافیک وب سایت جریان حیات درتجارت‌های آنلاین است.شروع فعالیت تجارتهای آنلاین باتلاش برای افزایش ترافیک وب سایت آغازمیشود.البته نرخ تبدیل هم اهمیت دارد.امااگرشماراهی برای جلب توجه کاربران به صفحات وب سایت خودپیدانکنید،افزایش نرخ تبدیل در وب سایت آخرین مسئله‌ای خواهدبودکه به آن فکرخواهیدکرد.همه مامیدانیم که میتوان باپرداخت هزینه ترافیک وب سایت رابالابرد.اماقطعا روشهای بازارایابی مبتنی برتبلیغات پولی،تنهاروشهای افزایش ترافیک وب سایت نیستند.

حقیقت این است که ترافیک طبیعی نرخ تبدیلی ده تاسیزده باربیشترازترافیکی داردکه باپرداخت هزینه ایجادمیشود.واضح است که هنگامیکه کاربر وب سایت ومحصولات یاخدمات شمارادرجستجوی طبیعی گوگل بیابد.انگیزه بسیاربالاتری برای خریددارد.چرا؟زیراکه همه میدانندوقتیکه گوگل شماراتاییدکند.کالایی که عرضه میکنید،حتماکیفیت مطلوبی دارد.

بدون توجه به اینکه تمرکزشمابرروی دریافت ترافیک طبیعی باشدیادریافت ترافیک ازطریق پرداخت هزینه،حقیقت این است که دانستن نحوه ایجادترافیک سودآورتنهابردن نیمی ازمبارزه است.دربخش بعدی مبارزه شمابرسرحفظ این ترافیک ایجادشده،خواهدبود.

 

افزایش ترافیک وب سایت

قبل ازهرکاری بایدمطمئن شوید که نتایج حاصل ازفعالیتهای خود رابدرستی ردگیری وآنالیز میکنید.شما نمیتوانید ترافیک وب سایت خودرابالا ببرید بدون آنکه بدانید،برای افزایش ترافیک وب سایت خودبایداز کجاشروع کنید.برای ردگیری تمام فرایندهای بازاریابی انجام شده در وب سایت این سه ابزار رابایدنصب کنید.

  • گوگل آنالیتیکGoogle Analytics
  • گوگل سرچ کنسولGoogle Search Console
  • AMP Analytics

AMPمخفف Accelerated Mobile Pages Projectاست.AMP یک پلتفرم طراحی وب سایت برای گوشیهای هوشمنداست که باکاهش حجم صفحات وب سایت به افزایش سرعت بارگذاری صفحات برای موبایل کمک میکند وازآنجا که این پلتفرم کدهای صفحات راتغییرمیدهد،نمیتوان باابزارهای معمول آنالیز وب سایت آن راآنالیزکرد ونیازبه ابزاری اختصاصی برای آنالیزدارد.

بعد ازآن که مطمئن شدیدکه تمام این ابزارها بدرستی نصب شده‌اند،میتوانید صفحات فرود وSessionهای وب سایت خود(Sessionعبارت است ازتعداددفعاتی که کاربران واردیک صفحه میشوندبعلاوه مدت زمانیکه کاربران در وب سایت میمانندوفعالیتهایی که در وب سایت انجام میدهند)راردگیری کنید.باردگیری این موارد میتوانیدمطمئن شویدکه چه تعدادمخاطب بصورت واقعی از وب سایت بازدیدکرده وهم چنین دراین بازدیدها به کدام صفحات وب سایت مراجعه نموده‌اند.سرچ کنسول گوگل به شما این امکان را میدهدکه کلمات کلیدی که هرکدام ازاین بازدیدها به آن وابسته بوده رابیابید. درضمن تعداد دفعاتی که وب سایت شما باآن کلمه کلیدی به نمایش درآمده است و عداد دفعاتی که کاربران بعد ازجستجوی کلمه کلیدی مدنظر برروی لینک وب سایت شماکلیک کرده‌اند رانیزگزارش‌گیری میکند.

 

1-تبلیغات پولی

یکی ازروشهای آشکاربرای افزایش ترافیک وب سایت استفاده ازتبلیغات پولی است.شما براحتی میتوانید باپرداخت هزینه ترافیک زیادی رابه سمت وب سایت خودروانه کنید.امااگرشمابابت تبلیغات فیسبوکی،تبلیغات گوگلی،تبلیغات دریوتیوب هزینه پرداخت میکنید،بایدمطمئن شویدکه مسیرهای طراحی شده برای خریدکاربران در وب سایت(درگوگل آنالیتیکس ابزاری بنام ConversionFunnelsوجودداردکه به شماامکان میدهدکه مسیرهایی که کاربران در وب سایت برای انجام خریدیارسیدن به اهداف وب سایت طی میکنند رابازرسی وآنالیزنمایید)کاملااصولی طراحی شده‌اند واین تبلیغات نرخ خریدبالایی را برای شمابه ارمغان خواهندآورد.درغیراینصورت هزینه‌های هنگفت این تبلیغات به دورریخته شده‌است.

دلیل آن که ازشماخواستیم قبل ازهرگونه اقدامی برای افزایش ترافیک وب سایت ابتداابزارهای آنالیز را بر روی وب سایت خود نصب کنیدبه همین علت بود.بایدمطمئن شد که صفحات فرود(صفحاتی کاربران از لینکهای تبلیغاتی به آن مراجعه میکنند)ومسیرهای منتهی به خریددر وب سایت بدرستی کارمیکنند.به این ترتیب میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که ترافیک جذب شده به وب سایت به افزایش تعدادخریداران و مشتریان وفادارمنجرخواهدشد.بدون انجام این مرحله پول وزمانی که صرف افزایش ترافیک وب سایت میکنیم به هدررفته‌است.

2-بهینه سازی برای موتورهای جستجوگر

سئو یکی ازمهمترین روشهای افزایش ترافیک وب سایت است.امانبایدفراموش کردکه سئو یک روش سریع برای افزایش ترافیک نیست.بنابراین بسیارمنطقی است که برای افزایش ترافیک وب سایت ضمن انجام سئو به تبلیغات پولی نیزدربازه‌های زمانی مشخصی توجه داشته‌باشید.بااستفاده همزمان ازاین دوروش میتوانیدمیزان ترافیک قابل توجهی رابه وب سایت خودجذب نمایید.

نکته‌ای که بایددرباره سئودوباره یادآوری کنیم این است که سئو ده تاسیزده برابربیش ازتبلیغات پولی به افزایش نرخ تبدیل وب سایت کمک میکند.درضمن سئو کاملارایگان است.اگربخواهیدمیتوانیدخودتان تمام فعالیتهای سئو وب سایت رابدون پرداخت هزینه انجام دهید.

3-وبلاگنویسی مهمان

وبلاگ نویسی مهمان یکی ازراه‌های اصولی برای افزایش ترافیک یک وب سایت است.تازمانیکه شما یک وبلاگ نویس مهمان دریک وب سایت هستید.ترافیک سالمی ازطریق آن وب سایت نیزخواهیدداشت. اگربتوانید وب سایت‌ هاو وبلاگهای مطرح درصنعت وکسب وکارخودرابرای درج وبلاگ مهمان راضی کنید،روندافزایش ترافیک وب سایت بهبودخواهدیافت.البته شایدراضی کردن یک وبلاگ حرفه‌ای برای درج وبلاگ مهمان چندان راحت نباشد.اماقطعا هنگامیکه بتوانید یک وبلاگ مرتبط بامحتوای وب سایت خود رابرای وبلاگنویسی مهمان پیداکنید،ترافیک دریافتی ازآن،ارزش تمام زحماتی که کشیده‌اید راخواهد داشت.

4-ترافیک اینستاگرام

تبلیغات دراینستاگرام یکی ازراه های بسیارعالی برای افزایش ترافیک وب سایت است.امابایدبخاطرداشته باشیدکه تنهاراه تبلیغات دراینستاگرام استفاده ازهشتگ#است.بنابراین هنگام ارسال عکس در اینستاگرام حتما ازهشتگ برای تبلیغ خوداستفاده کنید.درضمن درهنگام تماس باسایرکاربران دراینستاگرام هم میتوانید ازهشتگ استفاده نمایید.برای نوشتن کامنت یاپیام برروی عکسهای مرتبط به کسب و کارخودکه بازخوردبالایی داراند وقت صرف کنید.نکته‌ای که بایددرهنگام تبلیغات دراینستاگرام به آن دقت کنید این است که نبایدبرروی همه عکسهاوپستهای خودپیام تبلیغاتی درج کنید.نسبت سه به یک نسبت مناسبی برای درج تبلیغ دراینستاگرام است.یعنی آن که به ازاء هرسه پست مفید وکاربردی دراینستاگرام،تنها یک پست تبلیغاتی ایجادنمایید.

5-استفاده ازتلگرام

درحال حاضر تلگرام یکی ازمحبوب‌ترین نرم افزارهای چت درموبایل،درایران است وکسب وکارهای زیادی ازآن برای تبلیغ وب سایت وافزایش ترافیک وب سایت یاحتی فروش محصول خودبهره میبرند.نکته‌ای که بایدبه آن توجه داشت این است که برندهاهرگزبصورت مستقیم کالای خود رادراینگونه نرم افزارهاعرضه نمیکنند.بنابراین بایدبین برندماندن ازطریق تبلیغ وب‌ سایت خودیافروش مستقیم کالا دراین نرم افزار یکی راانتخاب نمایید.

6-فیسبوک وگوگل پلاس واستفاده ازامکانات تبلیغاتی آن ها

اصرارفیسبوک برآنکه کاربران درفیسبوک یکدیگر رابشناسند واقدامات امنیتی سختگیرانه آن ازمیزان محبوبیت این شبکه اجتماعی درایران کاسته است،جایگزینی که میتوان برای فیسبوک درایران معرفی کرد گوگل پلاس است.البته بایدتوجه داشت که هرکسب وکاری باتوجه به حجم مخاطبان بلقوه خود،شبکه اجتماعی مناسب راانتخاب مینماید.بنابراین اگرمخاطبان کالاوخدمات شمابیشتر درفیسبوک فعالیت میکنند،میتوانیدباکمک ابزارایجاد صفحه وگروه وتبلیغات دراین صفحات وگروه‌هابه تبلیغ  وب سایت خودبپردازید.البته دراین موردهم تولید محتوای باارزش برای کاربران درکنارمحتوای تبلیغاتی رانبایدفراموش کرد. درموردگوگل پلاس هم میتوان ازابزارهایی مانندCommunities(مانند گروه درفیسبوک) وCollection(مانند صفحه درفیسبوک)برای تبلیغات استفاده کرد.

بخاطرداشته باشیددرهیچکدام ازاین شبکه های اجتماعی مجازبه تبلیغات اسپم نیستید.بنابراین بهتراست کاربران علاقه‌مند به کالاوخدمات خودرابیابیدوتبلیغات خودرادراختیارآن ها قراردهید.به این ترتیب احتمال افزایش ترافیک وب سایت نیزبالاترخواهدرفت.

7-انتشارمقاله درلینکدین

ازشبکه اجتماعی لینکدین برای جذب مخاطب به یک موضوع خاص میتوان بهره برد.لینکدین یک شبکه اجتماعی معتبروپرمخاطب محسوب میشود.اگرمحتوای مناسب رابرای مخاطب بلقوه آن درلینکدین تولید کنید،افزایش ترافیک وب سایت شما امری قطعی خواهدبود.ازکلمات کلیدی طولانی ومرتبط باآنچه مخاطب بلقوه برندشما جستجو خواهدکردبرای تولیدمقالات استفاده کنید.

8-انتشارمقاله دروب سایتMedium

وب سایت Medium یک وب سایت معروف ومعتبراست که کاربران براحتی میتوانندبه آن دسترسی داشته باشند.باتوجه به محبوبیت این شبکه اجتماعی میتوان بادرج آگهی درآن ومعرفی تجارت خودبه کاربران بلقوه موجود دراین شبکه اجتماعی به افزایش ترافیک وب سایت کمک کرد.دراین وب سایت مقالات باارزش ایجادکنید.سعی کنیدکه باتولیدمقالات آموزشی مخاطبان بلقوه رابه وب‌ سایت خود جذب نمایید.

9-تولیداسلایدبرای وب سایتSlideShare

Slideshare یکیدیگر از وب سایت‌ هایی است که ازآن برای افزایش ترافیک وب سایت خود میتوانیداستفاده کنید.استفاده ازخدمات این وب سایت کاملارایگان است. به اضافه این که اگراسلایدهای خارق‌العاده‌ای ایجادکنید.اسلایدهای شما میتوانندوایرال شوند.چه نوع اسلایدی بایدتولیدکنید؟اسلایدهای نرم افزارپاورپوینت دراین وب سایت استفاده میشوند.یک محتوای قابل اشتراک گذاری تولیدکنید. مطمئن شویدکه کاربران شما ازاین محتوا خوششان خواهدآمد والبته ایجادلینک به وب سایت خودراهم فراموش نکنید.

10-ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگEmail marketingهم چنان یکی ازابزارهای موثربازاریابی دردنیای دیجیتال است.بازاریابی ایمیلی میتواندبصورت مستقیم به کسب درآمدآنلاین بپردازدیاآن که کاربران رابه صفحات مدنظرشما هدایت کند.در وب سایت‌ های مختلف روشهای گوناگونی برای بدست آوردن لیست ایمیل ازافرادآموزش داده شده،از بکارگیری روشهای email list brokerتادرخواست آدرس ایمیل درروندخرید از وب سایت بخاطر داشته باشیددربازاریابی مدرن،بازاریابی تنها درصورتی موثر واقع میشودکه برای مخاطب علاقه‌مندی به کالاوخدمات شماانجام شودوتبلیغ برای کاربرانی که مخاطب بلقوه کالای شما نیستند وچه شمارابشدت تخریب خواهدکرد.

11-بازرایابی باکمک ویدئوهای یوتیوب

یوتیوب یک وب سایت قدرتمند درزمینه اشتراک‌گذاری ویدئواست.همه مامیدانیم که کاربران این وب سایت بسیارزیادهستند.مسلماباتوجه به حجم مخاطب وب سایت یوتیوب(آن رابعنوان دومین موتور جستجوی پرمخاطب دنیابعدازگوگل معرفی میکنند)میتوان باتولیدمحتوای آموزشی مرتبط باخدمات برندخود،درآن به افزایش ترافیک وب سایت کمک کرد.

وب سایت‌های اشتراک‌گذاری ویدئو ایرانی مانندآپارات امکانات مشابهی برای درج ویدئوی آموزشی یادرج تبلیغ درویدئوهای پربازدیدرافراهم آورده اند.باتوجه به آمار وب سایت الکسامیزان بازدیدکاربران از وب سایت آپارات درایران دررتبه دوم بعدازگوگل قراردارد.بنابراین بسیارعاقلانه است که باتوجه به تحریم ایران وعدم امکان قراردادن تبلیغ در وب سایت یوتیوب،بجای آن از وب سایت پربازدیدآپارات استفاده نماییم.

12-تولیدوبینار(سمینارتحت وب)

پلتفرم وبینارwebinarیک پلتفرم بسیارقدرتمنداست وقدرت این پلتفرم تنها درتوان ایجادترافیک برای وب سایت نیست.بلکه توان آن درتولیددرآمدسریع است.مهم نیست چه نوع کالایی رامیفروشید.تازمانیکه بتوانیدازفرمول صحیح تولیدوبینارwebinarپیروی کنید،میتوانید میلیونهاخریدارایجادکنید.

13-استفاده ازروش Tripwires

عبارت Tripwiresاولین بارتوسط Perry Belcherیکی ازبنیانگذاران وب سایتDigital Marketer به کار گرفته شد. در این روش پیشنهاد بر این بود که کالایی را در ویترین سایتی با قیمت بسیار پایین بین 7 تا 37 دلار بگذارند. این مبلغ تا 1 دلار هم می‌تواند پایین بیاید. سپس با جذب مخاطب به سایت به او کالاهایی گرانتر را نیز معرفی و پیشنهاد دهند و سعی کنند که مبلغ خرید کاربر از سایت را بصورت پلکانی بالا ببرند. استفاده از این روش برای جذب کاربران به وب سایت بسیارساده تر ازآن است که گرانترین کالای خود راابتدا به کاربران معرفی کنیم.

14-پیشنهاد خدمات حمل ونقل رایگان

پیشنهاد خدمات حمل ونقل رایگان یکی ازبهترین روشهای افزایش ترافیک به هر وب سایتی است.نکته استفاده ازاین روش دراین است که کاربرانی که بااین پیشنهاد وارد وب سایت شمامیشوند،قطعا خریداران کالای شماهستند.وجود یک خدمت رایگان انگیزه بسیاربالایی برای خرید به کاربران میدهد.این موضوع دربسیاری ازمطالعات بازاریابی به اثبات رسیده‌است.کالاهایی زیادی رامیتوان مثال زدکه بااین روش بازاریابی میتوان میزان فروش آن هاراافزایش داد.از وب سایت های فروش کتاب تا وب سایت های فروش مبلمان میتوانندازاین روش برای افزایش خریداران خودبهره ببرند.

15-حمایت مالی ازیک کنفرانس بازاریابی

برای افزایش ترافیک وب سایت وهم چنین جلب توجه بیشتر به وب سایت وتجارت خودمیتوانید،اسپانسر یکی ازکنفرانسهای بازاریابی شوید.این روش برای جذب سریع مخاطبان بلقوه بسیارموثراست ودر ضمن بامهیاشدن امکان ملاقات بارهبران بازارمیتوانیدبرای جلب نظرآن ها برای مشارکت درتوسعه برخی ظرفیتهای کسب وکارخودتلاش کنید.

16-اینفلوئنسرمارکتینگ

اینفلوئنسرمارکتینگInfluencer marketingیکی از روشهای فوق العاده موثردربازاریابی است که درآن ازافرادبانفوذ درشبکه های اجتماعی مانندافرادیکه تعدادزیادی دنبال کننده دارند یابازیگران وفوتبالیستها برای انتقال پیام بازاریابی استفاده میشود.این روش بسیارسریع به نتیجه میرسد.استفاده ازاین روش مستلزم پرداخت هزینه است که باتوجه به حجم بالای مخاطب مرتبط ارسالی به وب سایت،حجم فروش بالایی رانیزبرای وب سایت به همراه خواهدداشت.

17-ایجاد عناصرجذاب

ازکتاب تاچک لیستهاتاکدهای تقلب،یاحتی نرم افزارهای آزمایشی رایگان وفراترازاینها رامیتوان بعنوان عناصرجذاب به مخاطب پیشنهاد داد.این گزینه که محتوای باارزشی تولیدکنیدودرکنارآن مخاطبان رانیزاز کالایی که میفروشید،آگاه کنیدمزیت بسیارخوبی است که نباید آن رادست کم گرفت.عناصرجذاب بایددرعرض 15تا30دقیقه مورداستفاده قرارگیرند.

18-استراتژی لینکهای شکسته

در وب سایت ویکیپدیا لینکهای شکسته رابیابید وآن رابالینک به یکی ازصفحات وب سایت خودویرایش کنید.استفاده ازاین روش چندان ساده نیست.باید درویکیپدیا بدنبال مقالات مرتبط باکالا وخدمات خود بگردید که دارای لینک شکسته باشند ودرضمن هیچ ضمانتی برای استفاده ازلینکهای تولیدشده شماتوسط ویکیپدیا وجودنخواهد داشت.امادرصورتیکه این روش عملی شود،میتواندترافیک بالایی رابه وب سایت شماهدایت کند.

19-ازپاسخ دادن به سوالات وب سایتQuoraبرای افزایش ترافیک وب سایت استفاده کنید.

وب سایت Quoraتعداد زیادی کاربردارد.این دامنه وسیع کاربرمیتواندبه افزایش ترافیک وب سایت شماکمک کند.وارد وب سایت Quoraشویدوبدنبال سوالات مربوط به کالا وخدمات برندخودبگردید.به سوالات پاسخ دهیدودرپایان پاسخ بایک متن جذاب به صفحه‌ای از وب سایت خودلینک ایجادکنید.

20-فعالیت در وب سایتReddit

Redditیک پلتفرم محبوب دیگراست که دردنیای وب بصورت گسترده‌ای درحال فعالیت است.باکمک این پلتفرم میتوانیدبه تولیدپیام تبلیغاتی برای کاربران بلقوه خودبپردازید.به یادداشته باشیدکه تبلیغات را بصورت اسپم ایجادنکنیدودرابتدای فعالیت خودتنها به تولیدمحتوای مفیدوغیرتبلیغاتی درارتباط باکالای تولیدی برندخود بپردازیدوتبلیغ دراین وب سایت رابلافاصله بعدازشروع فعالیت درآن آغازنکنید.

21-محتواهای قدیمی وب سایت رابروزرسانی کنید

برخی مقالات باگذشت زمان بلااستفاده میشوند.بایدراهی یافت واین مقالات منقضی شده رادوباره به چرخه مقالات بروز وب سایت اضافه کرد.انجام اینکارچندان دشوارنیست.باتوجه به اینکه اینکاررتبه صفحات قدیمی رادوباره درگوگل بالاخواهدبرد،ترافیک ناشی ازاین روش کاملامحسوس خواهدبود.

22-تولیداینفوگرافیک

اینفوگرافیک رابعنوان روشی برای افزایش آگاهی کاربران ازفعالیتهای یک تجارت بکار میبرند.مزیت اینفوگرافیک بسرعت انتقال اطلاعات درآن است.تولیدی یک اینفوگرافیک براساس مطالعات انجام شده در موضوع مرتبط باشاخه صنعتی فعالیتهای شماواشتراک آن میتواندبه افزایش ترافیک وب سایت کمک کند.برای تولیداینفوگرافیک ازیک طراح قدرتمندکمک بگیریدوبه کیفیت طرح تولیدی اهمیت زیادی بدهید.یک اینفوگرافیک سرهم بندی شده نمیتواندتاثیرمطلوبی برتجارت شماداشته باشد.

23-مطالعاتی درباره صنعت مربوط به برندخودانجام دهید.

درباره صنعتی که درآن حوزه درحال فعالیت هستیدمطالعه کنیدونظرسنجی‌هایی رادرباره مسائل مرتبط باآن ترتیب دهید.سپس این اطلاعات رابه اشتراک بگذارید.سعی کنید آمارهایی درارتباط باعوامل تاثیرگذاردرکسب وکارخودراتهیه کنید.اگربرای انجام اینکاربه کمک نیازداریدازشرکتهای بازاریابی معتبرکمک بخواهید.سپس بعدازتهیه این آمارها آنهارابادیگران به اشتراک بگذارید.

24-افزایش سرعت بارگذاری وب سایت

سرعت وب سایت یکی ازعوامل حفظ ارتباط میان کاربرو وب سایت است.برای بالابردن سرعت وب سایت یک شبکه توزیع محتواCDN باکیفیت بیابیدومیزبانی وب سایت خود رابه آن بسپارید.شرکتهای بسیاری درایران امروزه خدمات شبکه توزیع محتوا راارائه میدهند.اماباید توجه داشت که باتوجه به تحریم‌های ایران سرورهای خارجی ارائه دهنده این خدمات نمیتوانند درایران سروری داشته باشندو شرکتهای ایرانی نیزدربیشتر کشورهای اروپایی وآمریکایی امکان داشتن سرورراندارند.بنابراین عملاشبکه توزیع محتوادرایران صرفاسرعت وب سایت رابرای کاربران ایرانی بالاخواهدبرد.علاوه برانتقال وب سایت به یک شبکه توزیع محتوامیتوان بابهینه سازی عکسهای وب سایت وهمچنین استفاده ازابزارهای آنالیزعوامل موثربرسرعت بارگذاری وب سایت مانندSEMRush میتوان مشکلات موجود درسرعت بارگذاری وب سایت رایافت وبرطرف کرد.

25-بهینه سازی برای گوشیهای موبایل

گوگل امروزه ازقانون ایندکس کردن وب سایت هایی که ابتدابرای موبایل بهینه شده‌اند،پیروی میکند.درضمن روز به روزازتعدادکاربرانی که برای مراجعه به وب سایت ها از کامپیوتر استفاده میکنندکاسته شده وبرتعدادکاربران موبایلی وب سایت‌ هاافزوده میشود.درصورت بهینه نبودن وب سایت برای موبایل شمابخش عمده‌ای ازکاربران خود راازدست خواهیدداد.

26-بکارگیری هدفگیری دوباره کاربران باروش Pixel

یکی ازروشهای تبلیغات در وب سایت استفاده ازبنرهای تبلیغاتی معمولی یاtypical banner adsوروش دیگربهره‌گیری ازبنرهای تبلیغاتی باقابلیت هدفگیری کاربران قبلی وب سایت یاretargeting adsاست.

درروش هدفگیری دوباره کاربران وب سایت،هنگامیکه کاربران به وب سایت مراجعه میکندیک کدجاوابه مرورگر اواضافه میشودکه به این تکه کدPixelیاکوکی گفته میشود.هنگامیکه کاربردوباره به وب سایت مراجعه کندبراساس این کد،تبلیغ نمایش داده شده به اومتفاوت خواهدبود.این تفاوت میتواند درصفحه‌ای که کاربر درآن تبلیغ رامشاهده میکندیامحتوای خودتبلیغ باشد.

27-در وب سایت خودیک بلاگ ایجادکنید

اگردر وب سایت خودبلاگ ندارید بسرعت یک بلاگ به وب سایت خوداضافه کنید.وبلاگها ارزش وب سایت شما رابالاخواهند بردو برمیزان ترافیک وب سایت شماخواهندافزود.به یادداشته باشیدکه مطالب وبلاگ باید بصورت منظم بروزرسانی شودووبلاگی که هرچند وقت یکباردچاروقفه درمحتواگذاری شودفاقدارزش است.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *