چگونه نام دامنه مناسب انتخاب کنیم ؟

انتخاب یک دامنه ی مناسب کارکوچکی نیست.انتخاب درست دامنه میتوانداثرمثبت داشته باشدوانتخاب نادرست ونامناسب نام دامنه میتواندکسب وکارشمارا دردنیای دیجیتال بامشکل روبروکند.این مهمه که دامنه ی شمادرسطح وب به راحتی یافته شود.ثبت یک دامنه ی درست میتواندیک url جذاب وگیرنده رابرای شما به ارمغان آورد،به این منظورنکات قابل توجهی وجود داردکه درادامه به برخی ازآنها اشاره خواهیم کرد:

شناخت درست ازکسب و کارتان داشته باشید.

درک و شناخت صحیحی بایدازکسب وکارتان داشته باشید.بایداطلاعات بسیارزیادی درزمینه ی کسب وکارتان داشته باشید،آیاکسب وکارشما سرگرمیه یاجدی،توصیفیه یاانتزاعی وسایرگزینه های لازم جهت ارزیابی رابررسی کنید.این مواردذهنی هستند ولی میتواننددرانتخاب نام دامنه ی مناسب ازمیان گزینه های مختلف کمک زیادی به شماکند.

کلمات کلیدی خودرا فراموش نکنید.

بررسی وتجزیه وتحلیل کنید که درحیطه ی کسب وکارشما چه عباراتی بیشترسرچ میشوندوهمچنین شروع کنیداین عبارات رانیزسرچ کنیدتابتوانیدحجم زیادی ازعبارات وابسته رانیزبیابید.تجزیه وتحلیل کلمات کلیدی وعبارات نیزنمیتواندبه تنهایی معیاراساسی جهت انتخاب نام دامنه ی مناسب باشدولی میتواندکمک مفیدی درانتخاب نام دامنه توسط شما داشته باشد.

قوانین جهانی رادرنظر بگیرید

یک هشدارمهم اینکه مراقب باشیدحجم زیادی ازنتایج جستجوها راازدست ندهید.یکی ازاهداف یک دامنه ی خوب اینکه توسط مردم به راحتی پیداشود.اگرشما نام دامنه ای راانتخاب کنیدکه شامل عبارات گسترده ای برای جستجوباشدقطعا حجم وسیعی ازنتایج جستجو راازدست خواهید داد.

انتخاب نام دامنه ساده ضروری است

توجه داشته باشیدنام دامنه ی کلمه ی کلیدی میتواندباموتورهای جستجوگر به خوبی کارکندولی باانسان هانه.برای مثال،نام دامنه ی orangutanhammocksandotherjunglemonkeysleepgear.com میتواند کسب وکاررابه خوبی توصیف کندوهمچنین درنتایج جستجو بسیارخوب عمل کندولی نمیتوانیدافرادزیادی رابیابیدکه تمایل داشته باشنداین نام دامنه راهربارتایپ کنند.

نام دامنه بایددرذهن ماندگارباشد.

ترکیب سادگی وبه یادماندنی میتوانید دامنه ای قدرتمنددراختیارشما قراردهد.البته نام دامنه ی به یادماندنی فراموش نخواهدشدولی یافتن چنین دامنه ای نیازمندصرف زمان بیشتری برای یافتن نام دامنه مناسب میباشدکه هم چنین تاثیرمحسوسی برروی کسب وکارشماخواهد داشت.

موقعیت جغرافیایی خودرابدانید؟

درمورداینکه جغرافیای موردهدف شماواقعا چیست فکرکنید.برای مثال اگرشمایک رستوران داریدومیخواهیدبرای آن یک وب سایت ایجاد کنیددرانتخاب نام دامنه وب سایت خود میتوانیدازنام شهرویاجامعه ی خودجهت جذب ترافیک بیشتری بهره ببرید.اگرکسب وکارشما نیزملی یابین المللی میباشدنیزمیتوانیدآنرا به سایرنقاط جهان بشناسانید.

تحقیقات لازم وکافی راانجام دهید.

حتما ازطریق تحقیقات گسترده وکاملی اطمینان حاصل کنیدکه نام دامنه یااصطلاحاتی که برای انتخاب نام دامنه ی خوددرنظرداریدتوسط رقبایاتجارات دیگردرحال استفاده نباشدیادیگرمسائل احتمالی که میتواندمشکلات قانونی برای شماایجاد کند.کمی تحقیق وصرف زمان دراین موردمیتواندشما راازگرفتاری وسردرگمی درمسائل قانونی ومشکلات مرتبط حفظ نماید.

پسوند مناسب انتخاب کنید

درحال حاضرصدها پسوند دامنه های سطح بالا یا اصطلاحا TLD وجود دارد که میتوانیدازآنها درانتخاب نام دامنه ی خوداستفاده کنید.درلینک زیر میتوانیدلیستی ازTLDهای قابل استفاده رامشاهده نمایید:

http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt

اکثرمردم تصور میکنند پسوند com استاندارددامنه ها میباشد وبه همین دلیل اکثرا ازاین نوع پسونداستفاده میکنند.

صبر داشته باشید.

درآخرباید توجه داشته باشیدهدف نام دامنه ی شماست که به عنوان نام اصلی وب سایت وایمیل هایتان قرارخواهدگرفت،پس لازم است دراین موردبسیارتحقیق کنید ونام دامنه های مشابه رادرنظر داشته باشید،یک روش به صرفه ثبت یک جفت دامنه است که راهی ساده برای یافتن مشتریان بیشترمیباشد.

نظرات بسیار زیادی وجود دارد،اماانتخاب نام دامنه ی مناسب یکی ازمهمترین تصمیمات کسب وکارشما میباشد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *