استفاده بهینه از شبکه­ های اجتماعی برای کسب وکار خود

باسلطه تکنولوژی درسالهای اخیر،موفقیت کسب وکارهای کوچک تاحدزیادی به استفاده ازابزارها دیجیتال متکی شده است.ازفروشگاه های لوازم الکترونیک بگیریدتااپلیکیشن­ های موبایل،اکثر شرکتهابا اعمال تغییرات وسیع به سمت فضای آنلاین درحال چرخش هستند.یکی ازابزارهای کلیدی تکنولوژی که به بیزینسهای کوچک کمک کرده تابه مشتریهای خودشان دردورترین نقاط دسترسی داشته باشند سوشال مدیااست.باپلتفرم‌های مختلف سوشال مدیانظیر اینستاگرام،فیسبوک، تیک تاک،یوتیوب، وپینترست،امکان وصل شدن برند هابه مشتری­ هایشان ودسترسی به مشتری های جدیددرهمه جای دنیا فراهم شده است.

هرروز استقبال مردم دنیاازشبکه­ های اجتماعی ومحبوبیت این رسانه‌ هابیش تر وبیش ترمی ­شود.رسانه اجتماعی وشبکه اجتماعی باهم تفاوت دارند!اشتباه برداشت نکنید.درسال 2018 حدود97% از500 شرکت برتردنیااز حداقل یک پلت فرم سوشال مدیابرای تبلیغ محصولات وتقویت ارتباط بامشتری­ ها وسهام دار هااستفاده کردند.همین طوردرحال حاضر این شبکه هاحدود 3/5میلیارد کاربردرسراسردنیا دارند که این تعدادتنها نسبت به سال قبل 5%رشد داشته است.

باکنارهم گذاشتن این موارد وبسیاری شواهددیگر می توان فهمیدکه استفاده ازنیروی این رسانه هابرای موفقیت بیزینسهای کوچک دردنیای امروز چه قدرضروری است.

فواید استفاده از شبکه اجتماعی برای کسب و کار خود

سوشال مدیامارکتینگ مزایای کاربردی زیادی برای توسعه بیزینس شماداردکه دراین جا به برخی ازاین مزایا اشاره می ­کنم:

هزینه کم و بهترن استفاده

شرکت هامی ­توانندحتی بایک بودجه محدود،برند خودشان رابه بهترین نحو درسوشال مدیا معرفی کنند.میزان هزینه­ ای که شرکتهای مختلف درشبکه­ ها ی اجتماعی صرف می­کنند متفاوت است ولی مالک هرشرکتی باهرتوان مالی می ­تواندحداکثر استفاده را ازابزارها وامکانات این شبکه ها ببرد. مثلأبعضی شرکت هادرسوشال مدیا ازبرنامه ­های نرم افزاری یاآگهی های فیسبوک استفاده می­ کنندولی انجام اینکار هاضروری نیست بخصوص برای مالکان بیزینسهای کوچکی که تازه شروع بکار کردند.این کارآفرین‌ هامی ­توانند بابازکردن یک پیج رایگان درفیسبوک یا اینستاگرام شروع بکار کنند.

ارئه بهترین خدمات ودردسترس بودن

پلت فرم های سوشال مدیا امکان ارتباط مستقیم وفوری بین برند ها ومشتری­ هایشان رافراهم کردنداین امر می ­توانددرجلب رضایت مشتری ها ووفاداری آن هابه برندمورد علاقه ی شان تأثیرزیادی داشته باشدچیزی که برای مالکان بیزینسهای کوچک اهمیت فوق العاده ای دارد.

ارتباط برقرار کردن با کاربران خود

شماباخریدن آگهی داخل وب سایت های محبوب وجاافتاده ای مثل فیسبوک و اینستاگرام به مخاطب هدف­ خود دسترسی پیدامی ­کنید.حتی آگهی­ هایی که سفارش می­ دهید می ­توانید براساس ویژگی های جمعیتی وموقعیتی نظیرجنسیت،سن،میزان حقوق وموقعیت مکانی مخاطبین باشد تاراحت ­ترمشتری هدف­ خود دست پیدا کنید وازاین طریق نرخ تعاملات خودتان رابالا ببرید.

افزایش و پیشرفت در کار خود

شبکه های اجتماعی توانایی این رادارندکه مردم را حول یکسری اشتراکهای ویژه متحد کنند.حضور قوی وپررنگ شمادراین شبکه­ هاموجب می شودیک جامعه متحدعلاق­مند به برندشما تشکیل شودو نوعی احترام متقابل بین برند شما ومخاطبین بوجود آورد.این جامعه طرفدارها،می ­توانند محتوای کاربرمحور برای برندشماتولید کنند وهرکدام ازاعضای این جامعه به سفیری برای برندشما تبدیل می ­شود.

ارائه دادن خدمات 24 ساعته به مشتریان

بیزینس سنتی،ساعت کاری محدودی دارداما سوشال مدیا بیزینس شماراهمیشه بیدارنگه می ­دارد ومخاطبین شما می توانند 24ساعت روز و7روز هفته وازهرنقطه دنیابه پروفایل شمادسترسی داشته باشند. همچنین می ­توانید بافعال کردن جواب گویی اتوماتیک وچت­بات ­هادرساعاتی که خودتان و کارمندانتان  درحال استراحت هستید به مشتری­ های شما خدمات ارائه دهند.

تولید محتوای خوب و منحصر به فرد

شما بعنوان مالک یک بیزینس کوچک مسئولیتهای زیادی داریدبنابراین ممکن است که وقت کمی برای تولید محتوا درسوشال مدیا داشته باشید.اگر این گونه پلت فرم­ هایی مثل Later, Sprout Social و Planoly می ­توانندبه شمادر تولید محتوا،برنامه ریزی واتوماتیک کردن این روند کمک کنند.این ابزار هاروند آپلودکردن ،ادیت کردن عکس ­ها،نوشتن کپشن، وانتشار پست­ هارا تاحد غیرقابل باوری آسان می­کنند.

همین طور بااین ابزارها می ­توانید محتوای خود راقبل ازانتشار مشاهده کنید تاازانسجام و بی عیبی پروفایل خودتان که شخصیت برندشما است مطمئن شوید.ازگزارش ها،برای آنالیز متریک­ ها وتجدیدنظر در استراتژیهای فعلی کمک بگیرید،مشخص کنیدکه کدام متریک(یعنی؛کلیک ، نرخ تعاملات) برای بیزینس کوچک شما مهم است.مشحص کنید کدام متریک به شمادرگرفتن تصمیم­ های آگاهانه تجاری وخلق نوآوری ­هاکمک می­کند.وقتی مشخص کردیدکه کدام متریک­ هابرای شرکت شمامهم واساسی هستند، بااستفاده از گزارش هااین متریک­ هارا آنالیز کنید.گزارش هاتمام اطلاعات ضروری رابه شما می دهندتا رفتار مشتری­های خودتان والگوی رفتاری آن هارا بشناسید ودرصورت نیاز ازاین اطلاعات برای تجدیدنظر دراستراتژی فعلی­ خوداستفاده کنید.

کمک گرفتن از کسانی که در این زمینه فعالیت دارند

برای ایجادتحول درچشم اندازسال جدیدمی ­توانید ازشرکتهایی که دراین زمینه خدمات ارائه میکنند کمک بگیرید.این قبیل شرکت هاباارائه نظرات کارشناسی نظیربرنامه ریزی محتوایی،نظارت بررقبا، وبه اشتراک گذاری لینکهای کارگزار، منابع باارزشی برای بالابردن تعداد فالوئرها وگسترش حضورآنلاین شما فراهم می­ کنند.هم چنین این شرکت هاابزارهای مفیدبرای تولید محتوای اختصاصی درپلت فرم­ های مختلف رابه خوبی می­ شناسد.متخصصین این شرکت هامی ­توانند شخصیت وپیام برندشما رامتناسب باهر پلت فرم سوشال مدیا ترجمه کنند.خیلی ازکاربرها ازاین پلت فرم ­ها دراوقات فراغت وبرای سرگرم شدن استفاده می­ کنند بنابراین اگرتولید محتوای سرگرم کننده برایتان مشکل است دراین زمینه هم می ­توانید ازاین کارشناس هاکمک بگیرید.نه تنهاقدرت سوشال مدیا درکمک به برند هابرای فتح قله های جدید، گذرانیست.بلکه ثابت شده که تمام انواع این پلت فرم ­هادارای نیرویی عظیم برای کمک به رشدمداوم ومستمر بیزینس‌ ها وصنایع مختلف هستند.درجامعه جهانی که بطور روزافزونی درحال متکی شدن به تکنولوژی است هیچ نشانه ای که حاکی از کم رنگ شدن نفوذ این پلت فرم ­هاباشد دیده نمی شود.

سئو وب سایت برای پیشرفت کسب وکار خود ​

اگرشماصاحب یک وب سایت هستید ومیخواهیداز سئو وب سایت برای بهبودوضعیت تجارت خوداستفاده کنیدباید بدانیدآمار هانشان میدهندکه اغلب تجارت های کوچک درسال اول شروع کارخود،دست ازکار میکشند ودرصدعمده ای ازصاحبان تجارتهای کوچک که سال اول رادوام می آورند درطول ۴سال بعدی، تجارت خودرامختومه اعلام مینمایند.البته ممکن است این اتفاق برای تجارتهای بزرگ نیزرخ دهداگر وتنها اگرآن هانتوانند خودرا باتغییرات دنیا وپیشرفتهای علم روزدنیا هم سونمایند.بازاریابی کارمشکلی است وبازاریابی دیجیتال حتی ازآن هم مشکلتراست زیراسرنوشت آن نامعلوم بوده وبروزاشتباه درآن ماه ها بعدنتایج خودرا نشان میدهد.

درنهایت می توان گفت که حضوری قوی وموثر دراین پلت فرم ­هابرای هر بیزینسی ازجمله بیزینس های کوچک کاملاضروری بنظر می ­رسد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *