واژه نامه سئو

بمنظورپیاده سازی سئو برای یک وب سایت ازاصطلاحات گوناگون ومختلفی استفاده میگرددکه اغلب دارای معانی پیچیده ای هستند.دراین قسمت سعی گردیده است تااغلب واژگان مورداستفاده درسئو جمع آوری وبه زبان ساده بیان شوند.

A
Automated Submitting

استفاده ازیک سری نرم افزارهای مختلف برای معرفی وثبت اتوماتیک وب سایت شمادرموتورهای جستجوگر.

ASP

مخففActive Server Pagesزبان برنامه نویسی متعلق به شرکت مایکروسافت برای ساختن وب سایت های داینامیک.

API

مخففApplication Program Interface.یکAPIمجموعه ای ازروال ها،ابزارها وقوانینی است که برای ساخت نرم افزارها به کارمیرود.

Announcing

بمعنیSubmitting Definitionمراجعه شود.

announce site to search engines

معرفی یک وب سایت به موتورهای جستجوگربااضافه نمودن آدرس آن وب سایت دریک وب سایت دیگر.

Animated Ad

یک تبلیغ متحرک که غالبا ازjava appletویافایلGif درساخت آن هااستفاده میگردد.

Anchor text

یک لینک متنی(معمولا به همراه خط زیرین)که توسط موتورهای جستجوگربعنوان یک معیار مهم مورداستفاده قرارمیگیرد.گوگل توجه ویژه ای رابه متنهای داخل anchor textهاداردوهمچنین به کلمات کلیدی که دراین متنهابکار برده شده است حساس میباشد واین متنهای لینک داردرSeo ازاهمیت زیادی برخوردارهستند.

Alt tags

محتوای این شناسه،متنی است که یک عکس راتوضیح میدهد.موتورهای جستجوگرباخواندن این تگ متوجه میشوندکه محتواازنوع تصویربوده وآن را ازمتن متمایزمیکنند.

Alt Attribute

یک جایگزین متنی برای شرح دادن تصاویر

AllTheWeb

یک موتورهای جستجوگراست که توسط یاهوخریداری گردیده ومورداستفاده قرارمیگیرد.

Algorithm

الگوریتم به مجموعه ای ازقوانین برنامه نویسی اطلاق میگرددکه به موتورهای جستجوگرفرمان میدهندکه چگونه محتوای صفحات وب سایت هارابررسی نموده وآنان رابه کاربران نمایش دهند.برای مثال گوگل ازالگوریتم های مختلفی مانند:پاندا،پنگوئن،مرغ مگس خوارو …جهت رتبه بندی وب سایت ها درصفحه نتایج جستجوی خود استفاده میکند.

AJAX

مخفف Asynchronous JavaScript And XML
آژاکس به شمااجازه میدهدتانرم افزارهای تحت وب کاربرپسندتری راطراحی نمایید،درواقع بااستفاده ازتکنولوژی آژاکس به جاوا اسکریپت ها این امکان داده میشودکه اطلاعات موردنیازخودرادریافت وارسال نمایند بدون آنکه صفحه دوباره بارگذاری(Reload)شود.

Agent Name

این نامcrawlerویاspiderاست که ازیک صفحه درحال بازدیدمیباشد.Spiderیک روبات هوشمند است که ازجانب موتورهای جستجوگربرای به نمایش درآوردن محتوای یک وب سایت دراینترنت بکار میرود .

AdWords

Ad wordsسیستم تبلیغاتی گوگل است.بااین سیستم تبلیغاتی میتوانیدبراحتی وبسرعت تبلیغات کالا،خدمات خود راایجادکرده وآنرابه تمامی افرادیکه بدنبال آن هستندنمایش دهید.Adwordsابزاری است برای نمایش تبلیغات شمافقط برای افرادیکه درجستجوی آن هستند.

زمانیکه جستجوکننده یکی ازکلمات کلیدی شماراجستجو میکنددرصفحات نمایش جستجوی گوگل،تبلیغات گوگلی(Google Adwords)شمامتمایزازرقبانمایش داده میشود.بااین روش تبلیغات شمافقط برای کسانی نشان داده میشودکه بدنبال محصولات ویاخدمات شمامیباشند.
میتوانیدبرای هرگروه ازمحصولات خود،متنهای تبلیغاتی متنوع وگروهای مختلفی ازواژه های کلیدی مرتبط راانتخاب کنید.زمان نمایش،منطقه جغرافیایی نمایش وبودجه روزانه،پرداخت برای هرکلیکی که برروی آگهی شمامیشود وتمامی این فاکتورها قابل تعیین وویرایش هستند.

AdSense

Google AdSenseیکی ازبهترین وسریعترین روشها برای صاحبان وب سایت هایی باهراندازه میباشدکه تبلیغات مرتبط گوگل رادر وب سایت خودنمایش داده وکسب درآمدنمایند.ازآنجاییکه تبلیغات نمایش داده شده ازسوی گوگل در وب سایت شماکاملاباموضوع ومطالبی که کاربران در وب سایت شمابدنبال آن میگردندمنطبق است،لذانمایش این تبلیغات هم سبب درآمدزایی میگردد وهم باعث ارتقاء محتواوارزش صفحات شما میشود.

Accessibility

فرآیندی است که باانجام آن صفحات وب سایت برای افرادمعلول بخصوص نابینایان قابل استفاده میشود.اهمیت این موضوع ازآنجا ناشی میشودکه موتورهای جستجوگرنیزنابینا میباشندیعنی آنان نیزنمی توانند تصاویر وفایلهای فلش راببیند.بنابراین انجام فرآیند فوق میتواندبه بهتریافته شدن یک وب سایت در موتورهای جستجوگرنیزکمک نماید.

Absolute link

“<a href=”http://www.website30.ir”>www.website30.ir</a>”

لینک بالامثالی از یک لینک absolute میباشد ونمایانگر پروتکل نقل وانتقال(http)،نام دامنه واغلب نام یک فایل است.

B
Bulk submission services

یک نرم افزارکه وظیفه ثبت اتوماتیک نام دامنه تعدادزیادی از وب سایت ها رادرموتورهای جستجوگربرعهده دارد.

Broad Match

یک حالتی ازانطباق کلمات کلیدی است وبه انطباق نتیجه جستجو وکلمات کلیدی مدنظرشماگفته میشود.
این بدان معنااست که اگرشما بدنبال واژه“کفش ورزشی”در یک موتورهای جستجوگربگردید ممکن است نتایج زیر رابدست آورید:
–کفش ورزشی
–لباس ورزشی
–کفش طبی
درحالت Broad Matchنتایج بالاممکن است دقیقا باواژه مورد جستجوی شماانطباق نداشته باشند.

Bridge page

بمعنی Doorway Page رجوع شود.

Bot

خلاصهRobot.به معنیSpiderرجوع شود.

Body copy

نسخه متنی یک وب سایت.Body copyبه متنهای قابل دیدن توسط کاربرگفته میشودکه فاقدهرگونه عکس وگرافیک باشد.

Blog

اغلب بانام weblogنیزشناخته میشود.بلاگ درواقع یک دفترخاطرات یانوشته های شخصی،یک فضای همکاری،یک محیط سیاسی،بازارارائه آخرین اخبار،مجموعه ای ازلینکها،افکارخصوصی شماونهایتا یادداشتهایی برای تمام دنیاست.وبلاگ شمامیتواند هریک ازاین مواردباشد.میلیونها وبلاگ درشکل ها واندازه های مختلف وجوددارد.باوجودتمام مسائلی که مطرح شدهنوزهم نمیتوان قانون وتعریف خاصی برای بلاگ تعریف کرد.

Blacklist

لیست سیاه همان لیستی است که موتورهای جستجوگرویاکاربران خاصی آن راتدوین کرده اندتاازبه نمایش درآمدن spammerها درنتیجه جستجو جلوگیری نمایند.

Black Hat SEO

سئو کلاه سیاه همان افزایش ترافیک بازدیدکنندگان یک وب سایت باروشهای غیرقانونی وپیاده سازی سئو بصورت غیرواقعی وفریب دادن موتورهای جستجوگرمیباشد.
روشهای زیر جزء روش های غیر قانونی برای افزایش ترافیک سایت می باشند :
–    استفاده از متن و لینک های پنهان
–    استفاده از روشهایی که بصورت مصنوعی تعداد لینک های ورودی به سایت شما را افزایش می دهند. بطور مثال استفاده از سایتهای لینکدونی
–    استفاده بیش از حد از لینک های متقابل میان دو سایت بمنظور ساختن تعداد بک لینک های زیاد (تبادل لینک دو طرفه)
–    نمایش دو محتوای مختلف به موتورهای جستجو و کاربران عادی سایت
–    استفاده از صفحات پرش، صفحات درگاهی و یا صفحاتی که محتوای آنها تعداد زیادی لینک است که ارزش محتوایی چندانی ندارند
–    راه اندازی یک  وب سایت دیگر با محتوای یکسان با سایت قبلی (کپی)
–    استفاده از نرم افزارهای تولید کننده اتوماتیک  محتوای سایت که برای کاربر مفید نباشند
–    لینک دادن بیش از حد به وب سایت هایی که در امور spamming فعالیت می نمایند

Bidding

Bidding (پیشنهاد یا مزایده) به معنی مشخص نمودن یک قیمت برای نمایش تبلیغ شما در موتورهای جستجو است . بدین معنی که شما یک قیمتی را برای به نمایش درآمدن تبلیغ خود به موتور جستجوگر اعلام می کنید و این هزینه را در صورتی خواهید پرداخت که بر روی آگهی شما کلیک شود ، بنابراین با هر بار کلیک بر روی آگهی شما مبلغ مشخص گردیده از حساب شما کسر خواهد شد . حال چنانچه در حوزه کلمات کلیدی که انتخاب نموده اید رقبای دیگری نیز آگهی سفارش داده باشند ابتدا آگهی کسانی نمایش داده خواهد شد که قیمت Bidding بالاتری را انتخاب نموده اند . حداقل مبلغ Bidding  5 سنت به ازاء هر بار کلیک شدن می باشد .

Bid management tool

نرم افزاری است که برای مدیریت قیمت پیشنهادی هربار کلیک شدن بر روی تبلیغ در موتورهای جستجو بکار می رود.

Beyond The Banner

هر نوع تبلیغی که بصورت بنر نباشد و مثلا بصورت pop up باز شود .

Beacon

یک خط کد برنامه نویسی می باشد که در داخل یک تبلیغ و یا گوشه ای صفحه وب قرار داده می شود تا فعالیت های کاربران از قبیل عضویت و عملیات خربد را زیر نظر داشته باشد . این فایل معمولا غیر قابل دیدن است چرا که اندازه آن معمولا 1 * 1 پیکسل بوده و فاقد رنگ است .

Banner Ad

یک تصویر گرافیکی است که غالبا بصورت فایل GIF ویا JPEG می باشد که می تواند در هر نقطه ای از صفحه وب سایت قرار گیرد . اندازه استاندارد یک بنر تبلیغاتی 60 * 468 پیکسل می باشد . و اندازه متداول آن 125 * 125 پیکسل می باشد .

Banned

هنگامی که یک موتور جستجو از نمایان شدن وب سایت شما در صفحه نتیجه جستجوی خود جلوگیری می کند .

Bait and Switch

تغییر دادن محتوای صفحه بعد از آن که در موتور جستجو یا فهرست ثبت شد. مثلاً معرفی سایت یک آژانس املاک مسافرتی به گروه املاک دایرکتوری DMOZ و سپس تغییر دادن محتوای آن به “فروش مواد خوراکی” بعد از آن که سایت برای نمایش در گروه املاک مورد تأیید قرار گرفت.

Back links

لینکی که به صفحه‎ای از سایت داده شود، لینک ورودی به آن صفحه گفته می شود. اگر سایت A به سایت B لینک دهد، لینک از سایت A یک “بک لینک” برای سایت B است. تعداد بک لینک های یک سایت از سایت ها دیگر عامل مهمی در بهبود رتبه سایت ها در نتایج جستجوی گوگل محسوب می شود. در سال های اخیر گوگل ارزش بیشتری به کیفیت بک لینک ها قائل شده و از صاحبان سایت می خواهد تا بیشتر بک لینک هایی از سایت های معتبر و مرتبط با موضوع سایت خود دریافت کنند.

C
CTR – Click Through Rate
درصدی از کاربران که تبلیغی را می‎بینند و بر روی آن کلیک می‎کنند. درصدی از کاربران که لینک سایت را در نتایج جستجو می‎بینند و با کلیک کردن بر آن به سایت مراجعه می‎کنند. تحقیقات نشان داده است که نسبت افرادی که بر روی لیست نتایج جستجو حاصل از موتورهای جستجو کلیک می کنند 6 برابر کلیک بر روی تبلیغات بنری است. در سال های اخیر نرخ کلیک صفحات یک سایت از دیدگاه گوگل به فاکتور مهمی برای رتبه بندی سایت ها در صفحه نتایج جستجو تبدیل شده است.
Crawler

به معنی Spider رجوع شود .

Cost Per Thousand -CPM
هزینه پرداختی برای هزار بار نمایش آگهی در یک موتور جستجو.
Cost Per Sale -CPS
هزینه فروش از یک تبلیغ انجام یافته در موتور جستجو را CPS می گویند. بطور مثال چناچه یک مشتری بر روی یک تبلیغ کلیک نماید و نتیجه این کلیک نمودن، خرید کالا و خدمات باشد، هزینه انجام این فرآیند را CPS می گویند.
Cost Per Order -CPO

هزینه سفارش گیری از یک تبلیغ انجام یافته در موتور جستجو را CPO می گویند . بطور مثال چناچه یک مشتری بر روی یک تبلیغ کلیک نماید و نتیجه این کلیک نمودن ، سفارش کالا و خدمات باشد، هزینه انجام این فرآیند را CPO می گویند.

Cost Per Lead -CPL

هزینه ایجاد یک مشتری بالقوه. بطور مثال چناچه یک مشتری بر روی یک تبلیغ کلیک نماید و نتیجه این کلیک نمودن، پر کردن یک فرم استعلام قیمت باشد ، هزینه انجام این فرآیند را CPL می گویند .

Cost Per Click -CPC

هزینه پرداخت شده برای هر کلیک. به عبارت دیگر برای این که یک بار بر روی لینکی کلیک شود، چه هزینه‎ای باید پرداخت شود .

Cost Per Action -CPA

هزینه های پرداخت شده برای انجام یک عمل در یک سایت ، همانند هزینه تمام شده برای ارسال یک خبرنامه، هزینه ثبت نام در سایت ، دانلود یک نرم افزار آزمایشی و …

Conversion rate

درصد موفقیت در تبدیل بازدیدکنندگان عادی به مشتری و یا موفقیت در نزدیک نمودن آنان به عملیات خرید .(همانند درصد موفقیت در گرفتن مشخصات فردی همانند نام ، نام خانوادگی و ایمیل آنان). بنابراین اگر از 100 بیننده ای که به سایت مراجعه می کنند تنها یک خرید انجام شود و یا فقط یک فرم تماس پر شود، نرخ تبدیل 1% است.

Conversion

عملیات تبدیل کاربران عادی سایت به مشتری و یا حداقل نزدیک نمودن آنان به فرآیند خرید . (همانند ترغیب آنان به ثبت نام در حبرنامه و…).

Cloaking

نمایش دو محتوای مختلف به موتور جستجو و کاربر عادی سایت. در این پروسه ابتدا IP بازدید کننده صفحه مشخص می‎شود. اگر درخواست کننده موتور جستجو باشد محتوای خاص آن موتور جستجو به وی نمایش داده می‎شود و اگر درخواست کننده کاربر باشد، صفحه اصلی به وی نشان داده می‎شود. این تکنیک جز تکنیکهای سئو کلاه سیاه محسوب می شود.

Clickthrough

عملیات کلیک نمودن بر روی یک تبلیغ و رفتن به یک وب سایت دیگر.

D
Dynamic URL

آدرس یک صفحه داینامیک. صفحات داینامیک معمولاً دارای کاراکترهایی مانند ?, &, =, %, +, cgi هستند.

Doorway page

صفحاتی که مخصوصاً برای کسب رتبه بالا طراحی می‎شوند و نه برای کمک به کاربران. این صفحات متناسب با هر موتور جستجو ساخته می‎شوند. معمولاً در پروسه Cloaking از آن‏ها استفاده ‌شود. در ساخت این صفحات تلاش می‌شود تا وزن‎ها برای همه پارامترها در بهترین حالت باشد و از همه پارامترها استفاده می‎شود. این تکنیک نیز جز سئو کلاه سیاه محسوب می‌شود.

Domain name

نامی اختصاصی که سایتی را مشخص می‎کند مانند organet.ir.

Directory enhancement

پروسه نوشتن عنوان و توضیح مناسب برای یک سایت و انتخاب مناسب‎ترین گروه فهرست برای معرفی سایت به آن.

Directory

وب دایرکتوری سایتی است که سایت‎های دیگر را در گروه‎های خود دسته‎بندی می‎کند و نمایش می‎دهد.

Destination page

صفحه‎ای که کاربر بعد از کلیک کردن بر لینکی در نتایج جستجو به آن می‎رود.

Deep linking

لینک دادن به صفحه‎ای که دو سطح و یا بیش‏تر از صفحه اول سایت پایین تر است.

E
Entry page

اولین صفحه‎ای که کاربر بعد از کلیک کردن بر لینکی از طریق آن وارد سایتی می‎شود.

F
Full-text index

بایگانی کردن همه کلمات موجود در یک صفحه بدون حذف کلمات رایجی مانند با، به، از…

Frame

تکنیکی در HTML است که صفحه نمایش را به چندین بخش تقسیم می‎کند.

Filter words

کلمات عمومی و رایج. مواردی مانند a, and, or, for, is, but و به فارسی از، به، با، بر، در…

FFA, free for all

رایگان برای همه. سایت‎هایی که هر کس می‎تواند لینک خود را در آن قرار دهد. صفحاتی که حاوی لینک‌هایی غیرمرتبط هستند.

False drop

نمایش صفحه‎ای در نتایج جستجو که ارتباطی به عبارت جستجو شده ندارد.

Fake copy listing

صفحه‎ای که رتبه بالا دارد اما محتوای آن از صفحه‎ای در سایتی دیگر دزدیده شده است.

G
Gibberish

محتوایی که نظم و ترتیب منطقی ندارد و برای کاربر قابل فهم نیست. در این متن‎ها تلاش می‎شود که فقط کلمات خاصی تکرار شود و اصلاً معنادار بودن جملات و کل متن مورد توجه قرار نمی‎گیرد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *