park domain چیست؟

یکی ازقابلیت هایی که درهنگام خرید هاست ذکر میشودقابلیت پارک دامنه یا دامنه جانشین ( Domain Alias ) است. مقاله ی زیرتعریف درستی ازاین دوعبارت ونحوه ی کاربردآن ها، مزایا وویژگیهای پارک دامنه وتمامی چیزهایی که بایددر این رابطه بدانیدرا ارائه میدهد. درهمین ابتدای مقاله بایدبه این نکته اشاره کنیم که Park Domain یا پارک دامین ، هیچ تفاوتی با دامنه جانشین ندارد وهردو به یک موضوع اشاره خواهندکرد. باما همراه باشید تایکی ازجذابیت های موضوع دامنه رابایکدیگر بخوانیم.

 

park domain چیست؟

پارک دامنه (park domain) یک ویژگی وراهکار مناسب است تا وب سایت خودرا علاوه بردامنه اصلی ازطریق دامنه‌های دیگرنیز معرفی نمایید. درواقع میتوان گفت درپارک کردن دامنه، ازطریق چنددامنه مجزا میتوان به یک وب سایت رسید. پارک دامنه یا دامنه جانشین مانندساختمانی بااتاق های تو درتو میباشد که پس ازعبور ازدرب های پیش روبه اتاق اصلی خواهیدرسید. این اتاق همان دامنه اصلی کسب و کارشما است ودرب های پیش رو، دامنه های جانشین یاپارک شده هستند.

برای اینکه بهتر بدانید پارک دامین یعنی چه؟ مثالی می زنیم:

فرض کنید دامنه website30.ir راتهیه نموده اید، جهت بالابردن بازدید وب سایت میتوانید دامنه website30.com و website30.net ودامنه‌ مشابه درپسوند های مختلف را،برای این دامنه بعنوان دامنه جانشین (Alias) قراردهید. یعنی اگرنام دامنه های website30 باپسوندهای دیگرتایپ شود، بازهم به وب سایت شماهدایت خواهدشد، وبازدید وب سایت اصلی شمابالا خواهدرفت وبه معرفی هرچه بیشتر وب سایت شمادر دنیای اینترنت کمک میکند. بااینکار وثبت دامنه اینترنتی باتمامی پسوندهای دامنه خودشانس سوء استفاده­ های احتمالی ازبرند شما ونام دامنه رابه شدت کاهش می دهد. پارک دامنه یا همان دامنه جانشین دقیقاهمین است.

 

نکاتی اساسی که هنگام انتخاب نام park domain باید رعایت کنیم؟

در park domain وقتی صحبت ازدامنه های متعدد میشود، منظوراستفاده ازیک نام دامنه با پسوندهای متفاوت مانند net، .org. و com. و … است.

درمواردی که نوشتارنام دامنه میتوانداملاهای متفاوتی داشته باشد نیزمیتوان از پارک دامین استفاده کرد. این موردهنگامی ازاهمیت بیشتری برخوردار میگرددکه درنام دامنه شماحروفی باتلفظ­ های نزدیک به هم وجودداشته باشد، مانندحروف B D T P L M N S F اگراین حروف درشروع سیلابس ویاپایان سیلابس دامنه قرارداشته باشد، بهتراست تلفظ های مشابه رانیزتهیه کرده وبعنوان دامنه جانشین Alias بر روی دامنه اصلی قرار دهید. البته ناگفته نماندکه بایدبه بررسی آزادبودن ثبت دامنه نیزتوجه کنید.

درگام بعدی تمام پسوند­های اصلی نزدیکِ نام دامنه خودونیز نام­ های مشابه آن رادرتمام پسوندهای آزاد، آن هم جهت بالابردن شانس دیده شدن وتبلیغات موثر، تهیه نمایید. این امردرکاهش سوء استفاده ازدامنه وتبلیغات منفی بسیارتاثیر گذار خواهدبود.

به این صورت تمام نامهابه نام اصلی دامنه اشاره خواهندکرد یادراصطلاح تخصصی برای دامنه اصلی شمابه عنوان دامنه جانشین یا Doamin Alias تنظیم میشوند.

 

فواید و مزایای استفاده از park domain چیست؟

تابه این جا بامفهوم پارک دامین و Domain Alias چیست آشنا شده اید، حالاوقت آن است که کاربردهای دامنه جانشین رابدانید.

باتعریف دامنه جانشین درسرویس میزبانی، میتوانیدمعرفی کسب وکار خودرا نه تنهابا یک دامنه بلکه بادامنه‌های زیادی دردنیای دیجیتال فراهم کنید. درواقع عملکرددامنه جانشین یا پارک دامین این است که به شمااجازه اتصال چنددامنه بامحتوای یکسان به یک هاست راخواهدداد. دامنه جانشین هیچگونه تفاوتی با وب سایت اصلی نداشته وتنهاآدرس آن متفاوت است وعینا محتویات وب سایت اصلی رانمایش میدهد. دراین راستا میتوانیدتمامی آدرسهای مرتبط باکسب وکارخود، محصولات ونام شرکت رابابیان فارسی وانگلیسی آن ثبت نمایید وازدامنه های متفاوت جهت مشاهده وب سایت خوداستفاده نمایید.

باتعریف دامنه جانشین، درکنار نمایش محتویات وب سایت اصلی ازطریق آدرسهای متفاوت میتوان آدرس ایمیل‌هایی تحت آن دامنه نیزایجادکرد. کافی است دربخش ایجادایمیل درکنترل پنل میزبانی خود آدرس‌ های جدید بادامنه جانشین راایجاد نمایید. اما درنهایت دریافت کننده ایمیل‌ها، صندوق ورودی دامنه اصلی بوده وتنهانمایش میل دامین ارسال کننده ودریافت کننده متفاوت ومتناسب باآدرس پارک دامین خواهدبود.

 

تفاوت های اساسی park domain و Redirect چیست؟

اصطلاح پارک دامنه و Domain Alias به یک موضوع اشاره دارد. هردو ازنظر فنی یک کار راانجام میدهند وآن نمایش محتوای دامنه اصلی بااستفاده ازدامنه جانشین، بدون تغییردرآدرس URL است. اماتفاوت ریدارکت دامنه با پارک دامنه یا Domain Alias چیست؟

اجازه دهیداین موضوع رابا این مثال برای شماشفاف کنیم. دامنه اصلی website30.ir رادارید و وب سایت شمابرروی این دامنه قراردارد. نام دامنه website30.net رانیز بعنوان دامنه جانشین برای دامنه اصلی قرارمیدهید وهنگامیکه درمرورگر خودنام دامنه website30.net راوارد میکنید، بدون تغییر در URL دامنه برای شمامحتوای وب سایت website30.ir نمایش داده میشود، درحالی که درآدرس نام website30.net قراردارد.

ولی درریدایرکت هنگامیکه شمانام website30.net راتایپ می کنیدپس ازچند لحظه URL شما درمرورگر به آدرس website30.ir تغییرخواهدکرد.

 

تفاوت اساسی park domain و Sub domain و add-on domian چیست؟

 

پارک دامنه یک آدرس مستقل است که میتواندباهر پسوندی ثبت شود و DNS Zone مختص به خودرادارد. ولی زیر‌دامنه (Sub domain) درواقع پیشوندی ازدامنه اصلی بوده وکاملا به دامنه اصلی وابسته است ودراغلب مواردمحتویات مجزا ازاطلاعات وب سایت اصلی رانشان میدهد. ساب دامین DNS Zone مجزایی نداشته وکافی است رکوردجدیدی با IP وب سرور آن، در DNS Zone دامنه اصلی ایجادشود. add-on domain قابلیتی است که به کمک آن علاوه بردامنه اصلی خودمیتوانید دامنه دیگری رانیز به هاست خودمتصل کنید. درواقع بااینکار چنددامنه با محتوای کاملا متفاوت خواهیدداشت.

 

آیا هاست برای تنظیم دامنه جانشین، باید ویژگی خاصی داشته باشد؟

پاسخ به این پرسش منفی است. شمابه تنهاگزینه ای که درهنگام تهیه هاست بایددقت بفرماییدتعداد دامنه جانشین Alias قابل تعریف، درهر پلان می ­باشد. شرکت های هاستینگ معمولابرای ترغیب کاربران به تهیه پلان­ های متفاوت، برخی ازاین پلان ها درتعداد دامنه جانشین Alias قابل تنظیم برروی دامنه اصلی متفاوت می ­باشند. حتمادرهنگام تهیه سرویس موردنظر خودبه این نکته دقت کنید. معمولا شمامیتوانید بامراجعه به پنل هاست خود، گزینه ای باعنوان دامنه جانشین (Domain Alias) یا پارک دامنه رامی­ بینیدکه باکمک آن می ­توانید دامنه جانشین Alias موردنظر خودرا برروی دامنه اصلی تنظیم نمایید.

مراحل park domain در CPanel

بااستفاده ازامکان پارک دامین شمامیتوانید علاوه بردامنه اصلی دامنه های دیگری رانیز درفضای هاست لینوکس خودپارک کنید .

 

در پارک دامین یک دامین روی دامین هاست شماپارک می شود.

ودرنتیجه شمایک وب سایت با دوآدرس دارید.

به این منظوروارد هاست خودشده ودرقسمت Domains روی گزینه Aliases کلیک کنید.

 

سپس درقسمت Create a New Alias نام دامنه خودرا واردکنید وروی گزینه Add Domain کلیک کنید.

توجه داشته باشیدکه قبل از پارک دامنه DNS های دامنه جدیدرا طبق DNS های هاست تنظیم کنید.

 

 

به این ترتیب دامنه درهاست شماپارک شده و وب سایت بادامنه جدیدقابل مشاهده خواهدبود.

اگراز دی ان اس های هاست وب سایت خودخبرندارید میتوانیداین اطلاعات را ازشرکت فروشنده ی هاست دریافت کنید.

زمانی که دی ان اس های هاست موردنظر برروی دامنه ی اصلی تنظیم شد، توصیه میشوداجازه دهید زمانی حدود 6ساعت ازانجام تغییرات گذشته وسپس نسبت به پارک کردن دامنه ی موردنظر خودروی هاست اقدام کنید.

برای حذف یک دامنه ی پارک شده :

برای حذف یک دامنه ی پارک شده، کافی است درلیست دامنه های پارک شده که درپایین صفحه به چشم میخورد، روی لینک Remove کلیک نمایید تادامنه ی پارک شده حذف گردد.

پارک دامین در دایرکت ادمین

برای پارک دامنه در دایرکت ادمین بایدازامکان دومین پوینتر ( Domain Pointers ) استفاده نمود.

به این منظور پس ازواردشدن به پنل هاست خودکه دراینجا منظورهمان دایرکت ادمین است ازبخش Advanced Features برروی گزینه ی Domain Pointers کلیک کنید.

 

 

سپس دربخش Add New Domain Pointer درفیلد مربوطه دامنه ی خودرا واردنمایید.

وبرروی دکمه ی Add کلیک نمایید.

البته یک گزینه Create as an Alias نیزدراین میان وجوددارد که بهتراست تیک آن راکه بطورپیش فرض زده شده است رابردارید زیرااین گزینه به معنای مستقل بودن دامنه ی جدید وتغییر مسیریا ریدایرکت نکردن دامنه به آدرس دامنه ی اصلی است.

 

 

پس ازانجام اینکار دامنه درقسمت پایین همین صفحه لیست خواهدشد.

ولی درهنگام پارک دامنه در دایرکت ادمین بایدبه چندنکته توجه داشته باشید: بایدهاست شماقابلیت پارک دامنه راداشته باشد.

وبه بیان دیگربایدپشتیبان هاست شمااین امکان رادر هاست شماقرار داده باشد.

توجه داشته باشیدکه قبل از پارک دامنه DNS های دامنه جدیدرا طبق DNS های هاست تنظیم نمایید.

همان طورکه ملاحظه میکنیدنام دامنه جدیدبه لیست Source Domain افزوده میشود.

به این ترتیب شمامیتوانید علاوه بردامنه اصلی بااستفاده ازدامنه جدید وب سایت خودرا مشاهده کنید.

درصورتیکه از پارک دامنه منصرف شده اید میتوانیدبا کلیک روی گزینه Delete دامنه راحذف نمایید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *