آیا پارک دامنه روی سئو وب سایت موثر است؟

به نظرمیرسدکه استفاده ازتکنیک دامنه های پارک شده برای سئو وب سایت مفیداست وکاربران می توانندراحت باآدرسهای متفاوت وارد وب سایت شوند واستفاده کننداما برخلاف تصوری که اغلب ازاین تکنیک دارندبدانید که اینکار برای سئو وب سایت شماضرردارد با اینکار درواقع شمایک کپی از وب سایت خودبه همراه تمامی اطلاعات ایجادکرده اید وکسانی که به خاطراستفاده ازسیستم مدیریت محتوایی مجبوربه استفاده ازسیستم پارک دامنه هستندباید شانس بیاورندکه موتورهای جستجو گر گوگل دامنه اصلی وب سایت شماراشناسایی کرده باشد ورتبه بندی کندکه بهتراست برای اینکارتاریخ ایجاد ودرج اطلاعات راجهت شناسایی ربات های موتورهای جستجو گر گوگل درج کنید.
زمانی که ازپارک دامنه استفاده می کنیدهرکدام ازاین دامنه هایک وب سایت مجزابه حساب می آیند و موجب افت سئو وب سایت شمامی شود. برای ربات های موتورهای جستجو گر گوگل ورتبه بندی سئو وب سایت عدم کپی محتوابسیاراهمیت دارد زمانی که شماباچند دامنه وب سایت خودرا بارگزاری کرده ایددر واقع موتورهای جستجوگر گوگل اینکار راکپی محتوا میداند وعلاوه بربهبود رتبه باعث افت رتبه وب سایت شمامی شود وامکان جریمه شدن وب سایت ویاپنالتی شدن وب سایت راهم دارد. به جای استفاده ازسیستم پارک دامنه می توان ازریدایرکت استفاده کرد.

اشتباه رایجی که وجوددارد استفاده ازدامنه های پارک شده است وعلت آنکه نبایددامنه دیگری روی وب سایت خودپارک کنید این است که نبایدآدرس وب سایت وتک تک صفحات باچندآدرس هم زمان بالا باشد. دراینحالت یکی ازدامنه هابه تشخیص موتورهای جستجو گر گوگل رتبه نخواهدگرفت.

زیراعینا یک وب سایت کپی هست (duplicate content) استفاده ازدامنه های پارک شده به یکی ازدلایل زیر است که به شرح هرکدام وراه حل آن میپردازیم:

 

در دسترس بودن چند آدرس برای وب سایت خود.

این یک اشتباه بزرگ است! اگرمی خواهید وب سایت شما باچندآدرس بالاباشد، نبایددامنه پارک کنید. باید 301 ریدایرکت استفاده کنید. نبایدصفحات شمابادو آدرس نمایش داده شوند. اگرآدرسهای دوم و سوم و … زده شد، به جای نمایش صفحه، بایدبه آدرس اصلی منتقل شود.

 

خرید دامنه وب سایت فارسی و پارک دامین بر روی وب سایت خود.

هیچ ربطی به رتبه سئو وب سایت شماندارد. هم چنین اگرهم تأثیرداشته باشد، همان طورکه دربالاگفته شد، شما بااینکار چندین کپی از وب سایت خوددرست کردید وهمه ی وب سایت های شماکپی شده اند. هرچه سریع تردامنه های اضافی رابه جای پارک دامین، ریدایرکت کنید ودست ازاین تفکرات مبتدی (که دامنه فارسی باکلمات کلیدی خریده ایدروی وب سایت خودپارک دامین کنید ورتبه ی سئو وب سایت خود را افزایش دهید) بردارید.

 

استفاده کردن از سیستم تولید محتوا که دارای چند آدرس می باشد .(مانند پارک دامنه روی وبلاگ یا سیستم های همکاری در فروش)

دراینحالت هیچ کاری نمیتوان کرد. تنهابایدشانس داشته باشیدکه دامنه شما، آدرس اصلی ازنظر گوگل تلقی شود. برای کمک به گوگل و موتورهای جستجوگر گوگل، درابتدای تأسیس وب سایت خودبایدبه انتشارمطالب و محتوای خود در وب سایت های دیگر، ولینک سازی قوی روی دامنه خودبپردازید.

 

Redirect چیست؟

برای این که بتوانیدمحتویات وب سایت خودرا باآدرس دامنه متفاوت بارگزاری کنیدمی توانیددامنه جدید رابه دامنه قبلی ریدایرکت 301 کنیدکه انتقال دائم یک آدرس به آدرس جدیدهم نامیده می شودبا اینکار اطلاعات شمابادامنه جدیدهم به نمایش درمی آید واینکار شمارا هم گوگل کپی اطلاعات تلقی نمیکند. برای این که موتورهای جستجو گر گوگل اینکار راکپی نداند بایدتمام صفحات رابه طورمجزا ریدایرکت کنید. این ریدایرکت همان تگ کنونیکال می باشد. بااستفاده ازاین سیستم شمادرواقع دارید به ربات ها موتورهای جستجو گر گوگل می فهمانیدکه برای دسترسی راحت کاربران اطلاعت خودرا به آدرس دیگری هم انتقال داده اید وآدرس اصلی خودرا برای ایندکس کردن به گوگل معرفی می نمایید.
جای مناسب برای قرارگیری این تگ در header وب سایت می باشدکه ربات ها بعدازبررسی دامنه اگر وب سایت ودامنه دارای مشکلی باشنداین تگ را درنظر نمیگیرد وبااولین دامنه ای که برای وب سایت دردسترس می باشد وب سایت راایندکس میکند.
مورددیگری که می توانیداز ریدایرکت 301 استفاده کنیدجهت بارگذاری وب سایت بااستفاده از www ویابدون www که می توان بااین تگ مشخص کرد.
می توان درهرصفحه ازچند ریدایرکت استفاده نمود امااز آنجایی که این تگ برای ربات های موتورهای جستجو گر گوگل به عنوان یک راهنمامی باشد ونه یک دستور پس بهتراست درهرصفحه یک ریدایرکت ایجادکرد وتمامی صفحات رابه طور جداگانه ریدایرکت کرد.

میتوانید از کد زیراستفاده کنید:

1
2
3
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ tegrahost \.ir$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. tegrahost \.ir$
RewriteRule ^(.*)$ “http\:\/\/www\. tegrahost \.com\/$1” [R=301,L]

کاری که این کدهاانجام میدهید این است که تمام آدرس های دامنه جدیدرا به آدرس متناظر دامنه اصلی ریدایرکت میکند به عنوان مثال همانندآدرس زیر:

https://https://website30.ir/contact

را به آدرس نظیر خود:

https://website30.ir/contact

شمانیز میتوانید درفایل htaccess کدهای بالا راکپی نمایید ونام دامنه خودرا به جای نام دامنه درکد جایگزین نمایید.

 

کاربرد تگ Canonical چیست؟

تگ کانونیکال (Canonical tag) روشی برای اعلام به موتورهای جستجو گر گوگل است مبنی براین که یک یو آر ال، کپی ازیک صفحه اصلی دیگراست. بااستفاده ازتگ Canonical میتوان ازبروزمشکلاتی مانند محتوای تکراری که دربین تعدادی یو آر ال پیش می آید، خودداری کرد. بصورت عملی تر، یک تگ Canonical، مشخص کننده نسخه ای از یو آر الی است که مامیخواهیم در موتورهای جستجو گر گوگل نمایش داده شود.

فرض کنید ربات گوگل به مطلبی برمی خوردکه هر ۲مطلب ازنظر ربات یکسان است. اگرهر ۲ مطلب ایندکس شونداین تاثیربسیار بدی برروی رتبه وب سایت در موتورهای جستجوگر گوگل خواهدگذاشت٬ در اینجاست که تگ CANONICAL URL کاراصلی راانجام می دهد.

مشکلی دراستفاده از تگ Canonical درارجاع به آدرس جاری وجودندارد. به عبارت دیگراگر یک صفحه اصلی ودوصفحه تکراری داشته باشیم علاوه برارجاع تگ Canonical دردو صفحه تکراری به صفحه اصلی، میتوان صفحه اصلی رانیز به خودش ارجاع داد. این تگ یکی ازبهترین وساده ترین روشهای جلوگیری ازایجادشدن مطالب یکسان هست.

امیدوارم بامطالعه این مطلب بتوانیداشتباهات خودرا برای سئو وب سایت خوداصلاح کنید وازافت رتبه وب سایت خود در موتورهای جستجو گر گوگل جلوگیری نمایید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *