سرور bigbluebutton چیست؟

شایداین سوال برای خیلی ازافرادمطرح شده باشد. بخصوص باشیوع ویروس کرونا،برتعداد کلاسهای مجازی وغیرحضوری افزوده شده است. درهمین راستاشاهد تولیدبرنامه های مختلفی هستیم که به شمااین امکان رامیدهد تابتوانید وب کنفرانس ها وکلاسهای آنلاین رابه بهترین شکل ممکن برگزارکنید.

یکی ازاین برنامه ها bigbluebutton نام داردکه درواقع ابزاری برای برگزاری کنفرانس ها وکلاس های آنلاین است. هسته اصلی bigbluebutton اپن‌ سورس بوده وشمامیتوانید کارهای مختلفی رابرروی آن انجام دهید. دراین مطلب قصدداریم تاشما راباسرور bigbluebutton آشناکرده وبیان کنیم که این برنامه چه امکاناتی رابه کاربران ارائه میدهد.

Bigbluebutton برنامه برگزار کننده کلاس های آنلاین

اگر قصددارید تابرای برگزاری کلاسهای آنلاین به سراغ یک برنامه حرفه ای بروید، به شماپیشنهاد میکنیم تاbigbluebutton راانتخاب کنید.این برنامه بدلیل ماهیت متن بازبودن خودامکانات مختلف رابه کاربران ارائه میدهد. همین موضوع سبب شده تا بیگ بلوباتن محبوبیت بسیارزیادی پیداکرده وافرادی که قصدبرگزاری کنفرانس ها ویاکلاسهای آنلاین رادارند به سراغ این برنامه بیایند.

رابط کاربری حرفه ای، قابلیت ارتباط برقرارکردن باسیستم ها وسایرنرم افزارهای آموزش الکترونیک،پشتیبانی اززبانهای مختلف وغیره تنهابرخی ازامکاناتی است که سبب شده تاازbigbluebutton بعنوان یک برنامه حرفه ای یادشود. اگراززمان شیوع کروناتاکنون دست کم یک بارهم دریک کنفرانس وکلاس آنلاین شرکت کرده باشید، قطعابا بیگ بلوباتن آشنایی دارید.

اگر چه برنامه ها ونرم افزار های دیگری نیزهم چون ادوبی کانکت وغیره وجوددارد که برای برگزاری کنفرانس مجازی طراحی شده اند، اماقطعا بنابدلایلی که گفتیم، بیگ بلوباتن یکی ازمحبوبترین وکارآمدترین آنها است.

سرور Bigbluebutton چیست؟

اماحالاکه با بیگ بلوباتن آشنایی دارید، لازم است تاباسرور بیگ بلوباتن نیزآشناشوید. برای اینکه بتوان به بهترین شکل ممکن جلسات آنلاین وکلاسهای اینترنتی رابرگزار کرد، لازم است تازیرساخت خوبی برای پخش زنده اینترنتی وتعامل باسایر کاربران وجودداشته باشد. سرور bigbluebutton به شمااین امکان رامیدهد تااین جلسات خودرا ازطریق نرم ‌افزار bigbluebutton برگزارکرده وازامکانات مختلف این برنامه بهره مندشوید.

این سرورهابا داشتن ویژگیهای مختلف دارای هزینه های ماهانه مختلفی هستند وافراد باتوجه به نیازخود واقدام به خرید سرور bigbluebutton میکنند. اگرشما نیزدرحوزه ای فعالیت میکنیدکه نیاز به برگزاری مدام کلاس،جلسه،کنفرانس و وبینار دارید، بهتراست برای بهبود وارتقا کیفیت خدمات خوداز سرور بیگ بلوباتن استفاده کنید. اماچراباید ازسرور واصلا چراباید از بیگ بلوباتن استفاده کنیم؟ درادامه برخی از بهترین ویژگیهای این نرم افزار ارائه میپردازیم.

ویژگی های سرور bigbluebutton

۱-اشتراک گذاری فایل ها

یکی ازویژگیهای بسیارمهم سرور bigbluebutton قابلیت اشتراک گذاری انواع مختلف فایل است. بااستفاده ازاین برنامه میتوانید فایلهایی مثل پاورپوینت، ورد،اکسل، انواع فایلهای تصویری وویدئویی وغیره را درسرورهای bigbluebutton به اشتراک گذاشته ودرجلسات خود ازاین فایل هااستفاده کنید. همین ویژگی باعث شده تااین برنامه محبوب وپرطرفدارشود.

۲- تغییر دادن سایز تصاویر

یکی ازویژگیهای مهم bigbluebutton که دربرنامه های مشابه وجودندارد، قابلیت تغییراندازه وکیفیت تصویراست. این قابلیت به شمااین امکان رامیدهد تاباتوجه به سرعت اینترنت ونیازتان تصویرهای به اشتراک گذاشته راتغییر داده وکیفیت آن رابالا یاپایین ببرید.

۳- داشتن کنترل بر جلسه های کلاس آنلاین

bigbluebutton تلاش کرده تاامکان کنترل جلسه رابه بهترین شکل ممکن فراهم کند. بااین برنامه شمامیتوانید نظارت دقیقی برروی جلسات داشته باشید وبخشهای مختلف جلسه خودرا دست خوش تغییر کنید. این امکان به افرادکمک میکندتا به بهترین شکل ممکن بتوانندبااستفاده از سرور bigbluebutton کلاسها وکنفرانسهای خودرا برگزارکنند.

۴- ضبط کردن درست وصحیح جلسه های آنلان

درکلاسهای آنلاین یکی ازموضوعات بسیارمهم ضبط جلسات واستفاده مجدد از ویدیو است.سرور bigbluebutton این امکان رادراختیار کاربران قرارمیدهد وشما میتوانیدتمامی جلسات راضبط کرده وازویدیو آن بارها وبارهااستفاده کنید. این قابلیت سبب میشودتا افرادیکه به هردلیلی نمیتواند درجلسه شرکت کنند، بعدازآن بتوانند ازویدیو ضبط شده استفاده کرده وآموزشهای مطرح شده رامشاهده کنند.

۵- امکان استفاده از زبانهای مختلف

ازدیگر ویژگیها وبعبارتی مزیتهای بیگ بلوباتن بایستی به پشتیبانی اززبانهای مختلف اشاره کرد.این برنامه اززبان فارسی نیزپشتیبانی کرده واستفاده ازآن برای کاربران ایرانی نیزساده است.همین چندویژگی میتواندبرای استفاده ازاین برنامه برای برگذاری کلاسهای مجازی کافی باشد.

مشخصات سرور bigbluebutton

یکی ازپرقدرت ترین وبهترین نرم افزارهای برگزارکننده کلاس مجازی،بیگ بلو باتن است. ازدلایل محبوبیت این نرم افزار سبک بودن وسرعت زیاداست وهم چنین ازرابط کاربری ساده ای برخورداراست که ارتباط گرفتن باآن بسیارساده است. درمجموع برگزاری کلاس آنلاین دراین نرم افزار کیفیت بالایی دارداما سروراین نرم افزاربرای این که بتواندجوابگوی هرچه بهتر کلاسهای مجازی باشدبه منابع سخت افزاری وتخصصی نیازدارد. دراینجا تامشخصات سرور بیگ بلو باتن رابه شمامعرفی کنیم تادرهنگام برگزاری کلاس بامشکل مواجه نشوید.

آخرین مشخصاتی که خود وب سایت بیگ بلو باتن برای راه اندازی این نرم افزار منتشر کرده که بدین شرح میباشد:

  • ۸ گیگابایت RAM
  • ۴ هسته CPU
  • ۵۰ گیگابایت فضای هارد

البته بایدتوجه داشته باشیدکه این میزان سخت افزار حداقل مواردی است که برای سرور بیگ بلو باتن لازم دارید وتقریبا برای هندل کردن کلاسی با۴۰ کاربر کفایت میکند. درضمن این ۴۰کاربردر این میزان سخت افزار نمیتوانند بصورت هم زمان صحبت کنند. یک نفرسخنران است که صدا وتصویر ارائه میدهد ومابقی صرفادرکلاس حضور دارند. درحقیقت اگر بخواهیدکه کاربران نیزبتوانند دربحث شرکت کنند وصداو تصویربه اشتراک بگذارند،منابع سخت افزاری بیش تری نیازخواهید داشت.

طبق بررسیهای انجام شده ازسوی بیگ بلو باتن ایران برای این که شمابتوانید ۲۰تصویر بازهم زمان داشته باشید،حداقل به ۱۶گیگابایت رم و ۱۲هسته سی پی یو نیازدارید. درنظر داشته باشید، بااین میزان سخت افزار میتوانید یک کلاس صدنفره نیزبرگزار کنید، درصورتیکه تعدادتصاویر باززیر ۵ تصویرباشد. برای محاسبه سخت افزارمناسب برای برگزارکلاس آنلاین، مواردمختلفی راباید مدنظرداشته باشید. تعداد تصاویر وصدای بازهم زمان، استفاده ازاشتراک گذاری صفحه نمایش وموارددیگری که باعث استفاده بیش ترازمنابع میشود.

تعداد کاربران برای سرور bigbluebutton

برای محاسبه سخت افزار مناسب برای برگزاری کلاس مجازی بایدموارد گوناگونی رامدنظرداشته باشید. مواردی مانند صدا وتصویر بازبصورت هم زمان، اشتراک گذاری صفحه نمایش ومواردی ازاین دست میباشد. نکته مهمی که بایددر نظر داشته باشیداین است که هرسروری برای نرم افزار خود دراختیار دارید، بایدبدانید که نرم افزار بیگ بلو باتن، مناسب برای برگزاری کلاسهایی است که حداکثر ۱۰۰کاربر هم زمان درآن حضوردارند. البته این مسئله بانصب لود بالانسر تاحدی حل میشود ومیتوان کلاسهای موازی چندین هزارنفره دراین نرم افزار برگزارکرد.

سخن نهایی

در این مطلب شمارابا یکی ازمهمترین ومشهورترین برنامه های برگزاری کنفرانس وکلاس های آنلاین یعنی bigbluebutton آشناکردیم و ویژگیهای این نرم افزار وامکاناتی که دراختیار کاربران خودقرار میدهدرا معرفی کردیم.بااستفاده ازپلن های متفاوت سرور مجازی میتوانید بایک پشتیبانی حرفه ای کیفیت، سرعت وامنیت خدمات خود راافزایش دهید.

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *