یادگیری برنامه نویسی چقدر زمان لازم دارد؟

چگونه بایدمدت زمان یادگیری برنامه‌نویسی راتعیین کنیم؟مدت زمان یادگیری برنامه نویسی چقدراست؟سوالاتی ازاین دسته ومشابه اینگونه سوالات معمولا ازافرادیکه بتازگی یادگیری برنامه نویسی راشروع کرده‌اندشنیده میشود.معمولازمانیکه شروع به یادگیری یک تخصص جدیدمیکنیددوست داریدمدت زمان یادگیری خودرابطورتقریبی تخمین بزنید.

یادگیری برنامه نویسی هم یک تخصص پولسازاست.افرادیکه بسراغ این رشته می‌آیندمعمولادررشته کامپیوتر تحصیل کرده‌اند ویابامبانی این رشته بطورکامل آشنایی دارند.امااین سوال که مدت زمان یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی چقدراست بستگی به میزان سختی آن زبان دارد.

برنامه نویسی چیست؟

زمانیکه کلمه برنامه‌نویسی رابه زبان می‌آوریم ممکن است تفکرات جالبی درذهن افرادشکل بگیرد.برخی ممکن است فیلمهای مختلف مانندسریع وخشن وشخصیت رمزی رابه یادبیاورندکه بانوشتن یک برنامه تمامی سیستمهای کامپیوتری دردنیاراهک میکرد.ویابسیاری ازشخصیتهای هکری واقعی یاخیالی دیگردرذهن آنهاتداعی شود.ممکن است ازشمادرخواست کنندکامپیوتریاحتی گوشی شخص آنها رابرایشان تعمیرکنید.اگرتاکنون چنین درخواستهایی راازیک برنامه‌نویس کامپیوتری داشتیدبایدبه شمابگویم که تاالان کاملادراشتباه بوده‌اید.

برنامه نویسی درحقیقت به پروسه نوشتن یک برنامه کامپیوتری به وسیله یک زبان خاص توسط برنامه نویس گفته میشود.شخص برنامه‌نویس ممکن است اززبانهای متعددی برای اینکاراستفاده کند.برنامه‌نویسهاازنظرات مختلف به دسته‌های مختلفی تقسیم میشوند.بعنوان مثال برنامه نویسهاازنظرمیزان تخصص به سینیور،جونیور،mid-levelو…تقسیم میشود.

مدت زمان برنامه نویسی به چه عواملی بستگی دارد؟

مدت زمان یادگیری برنامه نویسی به عوامل متعددی بستگی دارد.این بازه زمانی درافرادمختلف باتوجه به میزان استعدادوموارددیگرممکن است بسیارمتفاوت باشد.درادامه به چندعامل مهم دراین زمینه اشاره خواهیم کرد:

  1. میزان پیچیدگی زبان برنامه نویسی:همانطورکه میدانیدهرزبان برنامه‌نویسی مدت زمان خاص خودرابرای یادگیری نیازدارد.بعنوان مثال زبان برنامه نویسی پایتون مدت زمان کمتری رانسبت به زبانهای سختترازخودمانندجاوانیاز دارد.پیچیدگی هرزبان برنامه نویسی پارامتری است که برروی مدت زمان یادگیری آن زبان تاثیرگذارخواهدبود.
  2. سطح علمی فرد:اصلیترین عامل درسرعت یادگیری افرادسطح علمی خودفردازدانش کامپیوتری وزبانهای برنامه‌نویسی است.بهتراست افرادقبل ازشروع یادگیری یک زبان بامبانی کامپیوترومبانی زبانهای برنامه نویسی آشنایی لازم راداشته باشند.سطح علمی بالای افراددرتخصصهای دیگردرعلوم کامپیوترمانندگرافیک یاشبکه دلیلی برتوانایی یادگیری سریع برنامه نویسی نمیباشد.بالعکس این قضیه نیزصادق است.
  3. علاقه شخص: ازدیگرعوامل موثردرمدت زمان یادگیری برنامه نویسی علاقه خودشخص است.بهتراست قبل ازشروع یادگیری کم دررابطه بانوع بازارکار زبان برنامه‌نویسی موردنظرتحقیق کنید.بااینکارمیتوانیدخودتان رابه سمت هدف از یادگیری زبان برنامه نویسی سوق دهید.
  4. مدت زمان:مدت زمانیکه فرددرطول روزبه یادگیری یک زبان برنامه نویسی اختصاص میدهدیکیدیگر ازعوامل تاثیرگذاربریادگیری یک زبان برنامه‌نویسی است.بهتر است از8بیشتردرطول یک روزبه یادگیری برنامه نویسی اختصاص ندهید چراکه ممکن است باوجودپیشرفت سریع ذهن راخسته کند.خسته بودن ذهن درهنگام یادگیری میتواندزمان یادگیری رابه شدت کندترکند.
  5. نوع روش یادگیری:روش یادگیری یک زبان درهرفردی متفاوت است.برخی دوست دارندازروی یک کتاب خودآموزیایک وب سایت اینترنتی یاحتی یک سری مقاله یادگیری راآغازکنند.امابایدتوجه داشته باشیدسرعت یادگیری بااستفاده ازفیلمهای آموزشی بسیاربیشترازکتابهای خودآموز ومقالات موجوددراینترنت است.

برنامه‌نویسی راازکجابایدشروع کنیم؟

برای شروع برنامه‌نویسی گام اول انتخاب حوزه کاری است.یعنی بایدبراساس علاقه واشتیاق خودتان نسبت به حوزه‌های مختلف دربرنامه‌نویسی بایدمسیریادگیری خودتان راشروع کنید.همچنین پس ازتصمیم گیری دریکی ازپلتفرمهای وب، موبایل،دسکتاپ ویاهرپلتفرم دیگرموجود دربازاربایدیکی راانتخاب کنید.دقت کنید درانتخاب هدف بایدمیل واشتیاق خودتان رادرنظربگیریدچراکه مسیرطولانی رادرپیش داریدوپشیمانی دراین مسیر میتواند وقت وهزینه زیادی راازشماتلف کند.یکی ازاصلیترین پایه‌های کاهش زمان یادگیری برنامه‌نویسی استواربودن دراین مسیراست.

چگونه زمان یادگیری برنامه نویسی راکاهش دهیم؟

هرگز نمیتوان زمان دقیقی رابرای یادگیری برنامه‌نویسی تعیین کرد.چراکه هرزبان برنامه‌نویسی دارای پیچیدگیهای مربوط به خودش است.بعنوان مثال مدت زمان یادگیری پایتون کوتاه‌تر اززبان جاوااست.اماممکن است کاربران بعلت آشنایی کم باعلوم کامپیوترزمان زیادی راصرف یادگیری زبان برنامه‌نویسی پایتون کنند.همچنین عوامل بسیاری وجودداردکه میتواندزمان یادگیری برنامه‌ نویسی راکندکرده وباعث بی میلی کاربرنسبت به این حرفه شود.

درادامه این مقاله به مواردی اشاره خواهیم کردکه باعث افزایش مدت زمان یادگیری برنامه نویسی توسط کاربرخواهدشد:

  1. تمرین روزانه:یکی ازمواردیکه میتواندموجب یادگیری سریعترتوسط کاربرشودتمرین روزانه است.ازآنجاییکه زبانهای برنامه‌نویسی بسیارزودفراموش میشوند.نکته دیگری که هنگام یادگیری برنامه‌نویسی بایدبه آن توجه کنیدتمرین کردن بعدازیادگیری است.بسیاری ازافرادرادیده‌ام که هنگام یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی تنهابه مطالعه یادیدن یک قسمت ازیک فیلم آموزشی بسنده میکنند.دقت کنید که تمرین روزانه یکی ازاصلهای مهم دریادگیری برنامه‌نویسی است.
  2. صبوربودن: بایدتوجه داشته باشیدکه درهنگام یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی براساس تخصص موردنظرمسیرهای مختلفی رابایدطی کنید.ممکن است هدف موردنظرتان مسیرطولانیتری رانسبت به بقیه زبانهابرایتان ایجادکند. یادگیری برنامه‌نویسی بسیارشبیه به کوهنوردی است.درهنگام کوهنوردی نبایدتنهابه رسیدن به قله فکرکنیدبلکه درطول مسیربایدازمناظراطراف خودتان لذت ببرید.
  3. یادگیری زبان انگلیسی: درزمان شروع یادگیری برنامه‌نویسی دارابودن دانش زبان انگلیسی یک اجباربه حساب نمی‌آیداماپس ازرشد کردن دراین حوزه باتوجه به انگلیسی بودن منابع بایدازتسلط لازم به زبان انگلیسی برخوردار باشید.سعی کنیداگرزبان انگلیسی شماضعیف است درهنگام یادگیری برنامه‌نویسی زبان خودراهم تقویت کنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *