چرا خرید بک لینک اشتباه است؟

تقریباتمام وبمستران درحال حاضرازتاثیرمنفی خریدبک لینک برسئو وب سایت وکسب لینکهای زیادی ونامناسب مطلع هستند.یکی ازسوالات رایجی که مطرح میشوداین است که،“خریدبک لینک از وب سایت هاباپیج رنک بالاچه تاثیری دارد؟گوگل چگونه متوجه پولی بودن آن خواهدشد؟”

پاسخ به این سوال کاربسیارراحتی است،خریدبک لینک کاردرستی نیست!اگربدنبال کسب جایگاه مناسب درنتایج گوگل هستیدوبرنامه ریزی درازمدتی برای کارخوددارید،خریدبک لینک روش مناسبی نیست زیراممکن است شمارابامشکلات جدی مانندجریمه وب سایت توسط گوگل درآینده روبروکند.

به زبان ساده،گوگل بک لینک رابعنوان یک رای مثبت ازطرف کاربران یا وب سایت های دیگربه صفحه یا وب سایت شمامیشناسد.باکسب رای بیشترشماشانس پیروزی درانتخابات گوگل راخواهیدداشت. گوگل صراحتااعلام کرده که خریدبک لینک برخلاف سیاستهای این وب سایت بوده وتخلف شناخته میشود.مشکل ازجایی آغازمیشودکه کاربران فکرمیکنندباخرید رای میتوانندموتورهای جستجوگررافریب داده و دراین انتخابات پیروزباشندولی نظارت گوگل برخریدبک لینک بسیارپیچیده وقدرتمنداست.

اخطارگوگل به وب سایت هادرموردتاثیرمنفی خریدبک لینک

نحوه تاثیربک لینک برنتایج گوگل

اگربک لینک شماازیک وب سایت معتبروباپیج رنک بالاباشدمسلماتاثیربیشتری برسئو وب سایت شماخواهدداشت.همین امرموجب خریدبک لینک از وب سایت های قدرتمندباقیمت بالادرچندسال گذشته شده است.گوگل باتوجه به کلماتی که دراطراف یک لینک قراردارند موضوع وب سایت راتشحیص میدهد.

بطورمثال وب سایت های زیادی درصفحات خودبه وب سایت آمازون ارجاع میدهندکه معمولادرجملات آنهاکلمه“Books”به چشم میخوردبه همین دلیل شماباجستجوی این کلمه درگوگل وب سایت آمازون رادر رتبه دوم وبعدازکتابخانه گوگل مشاهده خواهیدکردولی برای وب سایت آمازون به این وسعت وقدرت،کلمه“Cars”بعنوان یک کلمه کلیدی شناخته نمیشودزیراهیچ لینک ورودی مناسبی برای آن ندارد.

درنتیجه خریدبک لینک تنهازمانی برای وب سایت شماموثرخواهدبودکه از وب سایت های معتبرومرتبط بازمینه کاری شماباشد.همچنین بایدبه کلمه یاعبارت لینک شده یاهمان انکرتکست وکلماتی که در اطراف آن حضوردارند توجه ویژه ای داشته باشید.زیرابک لینک شمابرآن کلمه کلیدی درنتایج گوگل موثرخواهدبودونه تمام کلماتی که بعنوان هدف خودانتخاب کرده اید.

تشخیص خریدبک لینک توسط گوگل

گوگل روشهای متنوعی برای تشخیص خریدبک لینک توسط وب سایت های اینترنتی دارد.مهمترین آنهاتیم ویژه گوگل برای مبارزه بااین پدیده است که وظیفه ای جزگشت وگذاردراینترنت وشناسایی وب سایت های فروشنده لینک ندارند.اگرشما وب سایت مناسبی رابرای خریدبک لینک پیداکرده ایددلیلی نداردکه تیم گوگل نیزنتواندآن راشناسایی کند.

شایدتصورکنیدکه کارکنان گوگل زمان کافی برای بررسی همه وب سایت هاوصفحات وشناسایی وب سایت های فروش بک لینک ندارند،که البته تصوردرستی است!ولی معمولا وب سایت هایی که درفروش بک لینک زیاده روی میکنندوبه صفحات بسیاری باموضوعات مختلف لینک میدهندموردتوجه رقبای خودقرارگرفته ومستقیماتوسط این افرادبه گوگل گزارش میشوند.

دراین شرایط یک کارشناس خبره وب سایت موردنظررابررسی کرده ودرصورتیکه ازخرید وفروش بک لینک درآن مطمئن شود بصورت دستی آن راجریمه خواهدکرد.وب سایتی که به این شکل جریمه شده باشد درپنل گوگل سرچ کنسول خودودربخش Manual Actions یک پیام باموضوع Unnatural Linksدریافت خواهدکرد.

تصویرزیرنمایی ازاین پیام درنسخه قدیمی گوگل سرچ کنسول وبرای وب سایتی که اقدام به فروش بک لینک کرده است رانشان میدهد.

تصویردوم نمونه ای ازجریمه دستی گوگل برای یک وب سایت که اقدام به خریدبک لینک کرده رانمایش میدهدوباتوجه به تغییرظاهرگوگل سرچ کنسول درنسخه جدیدنحوه نمایش آن متفاوت است.

گوگل کاربران راتشویق میکندتا وب سایت هایی که ازاین روش قصدفریب موتورهای جستجوگررادارندمعرفی کنند.بااینکارهم وب سایت فروشنده و هم وب سایت خریدارباجریمه گوگل مواجه خواهند شد.تعدادلینکهای ورودی به وب سایت شمادریک بازه زمانی مشخص وزمینه کاری وب سایت های مرجع معیارهای دیگری برای شناسایی وب سایت های متخلف توسط گوگل هستند.

بعدازآپدیت الگوریتم پنگوئن استفاده زیادوغیرطبیعی ازیک عبارت مشخص بعنوان انکرتکست نیزبه لیست تخلفات گوگل درخریدبک لینک اضافه شده است.

چندنکته مهم درخریدبک لینک

اگرهمچنان براینکار پافشاری میکنیدوراههای اصولی وبهترمانندتولید محتوا رانمی پسندید،نکات زیرراقبل ازصرف هرگونه هزینه وپذیرش ریسک درنظرداشته باشیدتااحتمال جریمه وب سایت خودرابه حداقل برسانید:

  • بک لینکها رابافاصله زمانی وجداگانه خریداری کنید.پیشنهادهایی مانند“تبلیغات در10سایت باپیج رنک 2و 3”انتخاب مناسبی نیستند.
  • بصورت مستقیم باصاحب وب سایت درتماس باشیدوباواسطه های تبلیغاتی همکاری نکنید.
  • با وب سایت هایی که بطورگسترده وعمومی اقدام به فروش لینک وپذیرش تبلیغات میکنندهمکاری نکنید.
  • تنها از وب سایت های مرتبط بازمینه کاری خودلینک خریداری کنید.
  • بجای تبلیغات متنی درسایدباریافوتر وب سایت ها،ازتبلیغات محتوایی ومطالب اختصاصی(خرید رپورتاژ آگهی)استفاده کنید.
  • بجای خرید بک لینک درتمام صفحات یک وب سایت،دریک یاچندصفحه خاص تبلیغ کنید.
  • نسبت لینکهای خریداری شده به کل لینکهای طبیعی وب سایت کمتراز10درصدباشد.

اشتباهات رایج درخریدبک لینک

بایک جستجوی ساده دراینترنت وب سایت های ایرانی وخارجی بسیاری پیداخواهیدکرد درحال فروش بک لینک باعنوانهای جذاب وتاثیرگذار هستند.اگرتجربه ای درزمینه خریدبک لینک نداشته باشیدواثرات مخرب آن راندانیدممکن است براحتی فریب این دست وب سایت ها راخورده وسئو وب سایت خودرابرای همیشه ازبین ببرید.تصویرزیرنمونه هایی ازتبلیغات فریبنده برای فروش بک لینکهای بی کیفیت رانشان میدهد.

یکی ازتکنیکهای نودرفضای اینترنت سئوی منفی است که باهدف ازدست رفتن جایگاه رقبا انجام میشود.حال آنکه بسیاری باهدف بهبودوضعیت وب سایت خودوباخریدبک لینک عملا سئو منفی راروی وب سایت خودشان انجام میدهند.برخی ازاین شعارهاراباهم بررسی میکنیم:

خریدبک لینک ارزان

همگی خوب میدانیم که هیچ ارزانی بی دلیل نیست.هرکجا باشعارخریدبک لینک ارزان مواجه شدیدبخوانیدخرید بک لینک بی کیفیت.

اگربک لینک ارزان باشدیعنی هرکسی میتواندبراحتی درهمان فضایی که شماحضورداریدبرای خودلینک سازی کندوباافزایش تعداد این لینکهادریک وب سایت عملاارزش واعتبارمنتقل شده به هریک ازاین وب سایت هاکاهش مییابد.

هم چنین وب سایت هایی که لینک های خارجی زیادی دارندممکن است ازنظرگوگل بعنوان فروشنده بک لینک یااسپمرشناسایی شوندپس بهتراست دراین فضاحضورنداشته باشید.

خریدبک لینک انبوه

این دست وب سایت هامعمولادرکنار ارزان بودن به انبوه بودن تعدادلینکها اشاره میکنند.همان نکاتی که برای خریدبک لینک ارزان گفتیم برای این دسته نیزصادق است.علاوه برآن زمانیکه شمالینک خودرادربازه زمانی کوتاهی در وب سایت های بسیاری قرارمیدهیدعملابه گوگل اعلام میکنیدکه اینها غیرطبیعی هستند.

گوگل میداندکه شمافرضاطی یکسال گذشته۵۰لینک به وب سایت خودداشته ایدواین تعداد دربازه زمانی کوتاهی مثلایک ماه ناگهان به۲۵۰۰لینک افزایش پیدامیکند.لینکهایی که همگی با یک کلمه کلیدی مشخص ودر وب سایت هایی کم ارزش قرا داده شده اند.دراین شرایط الگوریتم پنگوئن کارسختی برای شناسایی غیرطبیعی بودن لینک سازی شماندارد.

بک لینک رایگان!

این روش رامیتوان بدترین وناکارآمدترین روش لینک سازی خارجی دانست.ابزارهای آنلاین آدرس وب سایت شمارادریافت کرده ودرهزاران وب سایت دایرکتوری یاابزارهای تست آنلاین آن را درج میکنند.بااینکارشماهم تعدادلینکهای زیادی دربازه زمانی کوتاه ساخته ایدوهم اینکه ازصفحات کم ارزشی لینک گرفته اید.بک لینکهای رایگان راجدی نگیریدوبشدت ازآنهاپرهیزکنید.

پیشنهادمیکنیم برای درک بهترمفهوم بک لینک واثرات جانبی آن مقاله بک لینک چیست رابدقت مطالعه نماییدوتجربیات خودازخریدبک لینک رادربخش نظرات همین مقاله بامابه اشتراک بگذارید.

خریدبک لینک خارجی

یکیدیگر ازتکنیکهای رایج برای فریب شمااستفاده ازعباراتی مثل خرید بک لینک خارجی یاخریدبک لینک معتبراست که موجب میشودتصورکنید برای وب سایت شمامفیدخواهندبود. همانطورکه پیش ترگفتیم مهمترین معیارمابرای دریافت لینک ازیک وب سایت ارتباط موضوعی واعتبارآن است.درحالیکه بیشتراین وب سایت هاتنهاگزینه اعتباربالا رادارابوده وازنظرموضوعی هیچ ارتباطی به وب سایت شماندارند.

آموزش حرفه ای خریدبک لینک ورپورتاژآگهی

یکی ازمهمترین فاکتورهای تاثیرگذاربرکسب جایگاه درنتایج گوگل رعایت استانداردهای لینک سازی داخلی والبته تدوین استراتژی برای لینک سازی خارجی است.خریدبک لینک میتواند موجب جریمه وب سایت شماتوسط گوگل شودولی اگراصول واستانداردهای لینک سازی رابخوبی بشناسیدمیتوانیدبدون احتمال جریمه شدن ازتاثیرشگفت انگیزبک لینک بهره مندشوید.

تصویربالانمونه ای ازدیاگرام عصاره لینک وتاثیرعوامل مختلف برلینک سازی داخلی وخارجی وب سایت شماست.کلیه المانهای موجوددراین دیاگرام وروشهای صحیح استفاده ازهرکدام در این کارگاه بررسی وآموزش داده میشود.

سوالات متداول

تاثیربک لینک درسئو وب سایت چقدراست؟

دریک پاسخ کوتاه میتوان گفت،بسیارزیاد!بله یکی ازمهمترین فاکتورهای گوگل برای تعیین اعتبارورتبه یک وب سایت لینکهای دریافت شده از وب سایت های دیگراست.ولی این نکته را فراموش نکنیدکه هرلینکی نمیتواندتاثیرمثبت برسئو داشته باشدوعواملی مانندارتباط موضوعی وب سایت ها،انتخاب انکرتکست مناسب،زمان بندی وصفحه ای که لینک رادریافت کرده است نیزفاکتورهای موثری درکیفیت بک لینکهای شماهستند.

خریدبک لینک یک تکینک کلاه سیاه است یاخاکستری؟

تکنیکهای کلاه خاکستری درواقع همان تکنیکهای کلاه سیاه هستندولی دراجرای آنهامواردی رارعایت میکنیم تاگوگل متوجه هدف ماوغیرواقعی بودن لینکهانشود.

خریدبک لینک ازدیدگوگل یک تکنیک کلاه سیاه است بااین وجوداگراستانداردهای لینک سازی خارجی راشناخته وبدرستی رعایت کنیدمیتوان آن رادردسته کلاه خاکستری قرارداد.

بک لینک دائمی چیست؟

زمانیکه درموردخریدبک لینک صحبت میکنیم عموما منظورماقرارگرفتن لینکهای متنی درسایدباریافوتردرهمه صفحات یک وب سایت دیگراست که معمولابصورت ماهانه وغیردائمی فروخته میشوند.ولی درواقع هرلینکی که ازدامنه ای دیگربه وب سایت شماداده شده باشدیک بک لینک محسوب میشود.

بک لینک دائمی شام مواردی مانندساخت پروفایل کاربری در وب سایت های دیگر،کامنت مارکتینگ در وب سایت هاوفرومهاویاانتشار رپورتاژ آگهی میشود.این لینکهاتاهمیشه در وب سایت های دیگرباقی خواهندماندونیازی به تمدیدندارند.

گوگل چطور متوجه غیرطبیعی بودن بک لینکهامیشود؟

مهمترین ابزارگوگل برای مقابله بالینک سازی غیرطبیعی الگوریتم پنگوئن است.این الگوریتم مواردبسیاری مانندپراکندگی انکرتکست،ارتباط موضوعی وب سایت ها،سابقه فعالیت شمادر لینک سازی،فالو یانوفالو بودن لینکهاو … رابررسی کرده ودرصورتیکه روندلینک سازی شماراغیرطبیعی ارزیابی کندجایگاه وب سایت درنتایج جستجو راکاهش میدهد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *