تقویم محتوا چیست؟

چراباید تقویم محتواداشته باشیم؟

۱– درزمان صرفه جویی میشود.

داشتن تقویم محتوایی باعث میشودکه شمابتوانیدبه بهینه‌ترین شکل ممکن اززمان استفاده کنید.بااستفاده ازاین تقویم،شماهمیشه محتوای آماده انتشاردارید ولازم نیست دائم بااضطراب به دنبال محتوا بگردید.همچنین تقویم محتوا باعث میشودکه اشتباهی محتواهای تکراری رامنتشرنکنید.

۲- به طورمنظم پست کنید وتعامل کابررا افزایش دهید.

تقویم محتوایی بخصوص دربازاریابی محتوایی درشبکه‌های اجتماعی به شماکمک میکندتامرتب دروبلاگ وشبکه‌های اجتماعی پست بگذارید.این کاربه تدریج باعث افزایش تعامل کاربران میشود.کاربران بیشتر تمایل دارند باکسب‌وکارهایی واردتعامل شوند که به صورت منظم محتواهای متنوع ومرتبط رامنتشر میکنند.

۳- اعتماد موتورهای جستجوگر والگوریتم رسانه های اجتماعی راجلب کنید.

آپدیت کردن محتواهای وب سایت وشبکه‌های اجتماعی به صورت منظم وبایک برنامه خاص به گوگل وشبکه اجتماعی نشان میدهدکه شمادرکارخود جدی هستیدوقصد دارید محتوای مناسبی برای مخاطب تولیدکنید.به این ترتیب گوگل کم‌کم رتبه شما رادرصفحه‌های سرچ خودارتقاخواهد داد.همین موضوع باعث میشود مخاطبان بیشتری شماراپیداکنند وبه ارزش کارشماپی ببرند.

۴- اعتماد کاربران خود راجلب کنید.

داشتن تقویم محتوابه شما کمک میکندتااعتمادمخاطبان راجلب کنید.زمانی که مخاطب باراول ودوم محتوای شما رابه صورت اتفاقی ببیند،بارسوم خودش برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتربه سوی شماباز خواهد گشت.همچنین داشتن برنامه محتوایی منظم باعث میشود که مخاطب تشنه اطلاعات بعدی شماباشد وبارها وبارها برای کسب اطلاعات بیشتربه شماسربزند.اگرتابه حال مشترک روزنامه یا مجله‌ای بوده باشید،شوق وذوق ناشی ازانتشارمجله راتجربه کرده‌اید.باداشتن تقویم محتوا تجربه مشابهی رابرای مخاطب درفضای آنلاین رقم خواهید زد.

تقویم محتوایی چیست؟

تقویم محتوا همان طورکه ازنامش برمی‌آید،عبارت است ازیک برنامه‌ریزی منظم برای مدت مشخص که میزان محتواهای لازم را به همراه تاریخ آنها برای تولید،ویرایش،طراحی وانتشاربه همراه ناممسئول هر بخش دربرمیگیرد.

قسمتهای مختلف یک تقویم محتوایی

۱- تاریخها

مهمترین نقش یک تقویم محتوا دربازاریابی محتوایی این است که شماتاریخها رافراموش نکنید ومطابق آنها مطالب رامنتشرکنید.برای اینکه محتواهای باکیفیت منتشرکنید،برای هرحتوا یک تاریخ نوشتن، تاریخ ویراستاری،تاریخ طراحی (برای محتواهای دیداری مانند پست‌های شبکه‌های اجتماعی)، وتاریخ انتشار مشخص کنید.

۲- نام مسئول هر بخش

نام نویسنده‌ها، ویراستارها،طراح‌هاومسئولان انتشاربرای هرمطلب بایددرتقویم محتوایی ذکرشود.این کارباعث شفاف شدن حدودفعالیتها وپایبندی تیم شما به کارمیشود.

۳-موضوع وعنوان

جدولی ازموضوع وعنوان‌هایی تهیه کنیدکه قراراست به آن‌هابپردازید.آنها رااولویت‌بندی کنید وداخل تقویم قراردهیدتابدانیدکه به کدام موضوعها پرداخته‌اید وکدام موضوع‌ها هنوزدست‌نخورده باقی مانده‌اند.

۴- اولویت‌بندی

مطالبی که قراراست منتشرکنید رااولویت‌بندی کنیدتااعضای تیم بداننداول بایدبه کدام موضوع‌ها بپردازند.یک روش اولویت‌بندی مناسب برای اینکار،استفاده ازسه رنگ قرمزبرای اولویت بالا،زردبرای اولویت متوسط وسبز برای اولویت پایین است.

۵-هشتگ وکلمات کلیدی

هشتگ‌ها درشبکه‌های اجتماعی وکلمات کلیدی درپستهای وبلاگ ازجمله عواملی هستندکه باعث میشوند موتورهای جستجوگرکاربران را به سمت شمابیاورند.پس درانتخاب آنهادقت کنید ومواردمناسب را برای هرموضوع انتخاب کنید.

۶-بسترهای انتشار

بسترانتشار هرپست رامشخص کنید.یااگرپستی قراراست درتمام شبکه‌های اجتماعی منتشرشود،دقت کنیدکه شبکه اجتماعی را فراموش نکنید.

۴-ابزاربرای طراحی تقویم محتوایی

طبیعاًساده‌ترین کاربرای ساختن تقویم محتوااستفاده ازیک وایت بردوتعدادی برچسب رنگی درمحل کارتان است.اما زمانیکه اعضای تیم شما به صورت دورکاری یاپروژه‌ای باشما همکاری دارندچطور؟دراینجا ابزارهای آنلاین به کمک شما می‌آیند.سازوکارتمام این ابزارها تقریباً به یک شکل است وباتسلط بریکی ازآنها میتوانیدازبقیه نیزبه راحتی استفاده کنید.

۱-Trello

ترلو رامیتوان ساده‌ترین وخوش‌آب‌ورنگ‌ترین ابزارآنلاین برای مدیریت تقویم محتوادانست.این وب سایت به شمااجازه میدهدکه تیم سازی کنید وبرای هرتیم فضاهایابردهای جداگانه برای پیش بردن کارهادرنظر بگیرید.محیط ترلو براساس قالب کاری کان-بان بناشده وبه شما اجازه استفاده ازتگ‌ّهای رنگی،چک لیست،تقویم وآپلودفایل رامیدهد.محیط هربرد درترلو را میتوانیدبه دلخواه شخصی‌سازی کنیدتافضای آن با فضای کاری شماشباهت بیشتری داشته باشد.شایدتنهاایراد ترلو این باشدکه درنسخه رایگان امکان استفاده ازتعدادنامحدود بردبرای هرتیم رابه شما نمیدهد؛که این مشکل رامیتوانیدباتشکیل تیم‌های مختلف یاساخت بردجداگانه وسپس عضوکردن اعضاحل کنید.

۲-Asana

آساناابزار دیگری است که میتوانید ازآن برای مدیریت تقویم محتوایی استفاده کنید.مزیت آن نسبت به ترلو این است که انواع قالبها برای کارهایی مانند بازاریابی،محتواو …دراختیارتان میگذاردکه میتوانیداز آنها استفاده کنید،یااینکه یک قالب خالی انتخاب کنیدوبه دلخواه تغییرش دهید.آسانا همچنین به شما اجازه میدهدکه کارها درقالب لیست،تقویم وکان بان ببینید.استفاده ازنمودارهای گانت درنسخه غیررایگان آن امکان‌پذیر است.

تقویم محتوایی

۳- Airtable

محیط ایرتیبل نسبت به دو ابزارقبلی محیط جدیتری دارد.مزیتش این است که به شما اجازه میدهد بصورت کاملاً حرفه‌ای ازقالب کان بان استفاده کنید وبه تمام فوت وفنهای آن آشناشوید.هرچندشاید درنگاه اول چندان یوزرفرندلی نباشد ومسلط شدن به آن مدتی ازشمازمان ببرد.

تقویم محتوایی

۴- Zenkit

اگرازقالبهای کان بانی خسته شده‌اید زنکیت یک گزینه عالی برای شماست.این ابزارمدیریت تقویم محتوا به شما اجازه میدهد تاازمایند مپ(نقشه ذهنی)ونمودارهای سلسله مراتبی نیزاستفاده کنید.البته که استفاده ازتقویم وتاریخ برای مدیریت کارهای شما مهم است،اما خیلی خوب میشوداگربتوانیدمراحل انجام کارهارا بااستفاده ازاین امکانات ترسیم کنید.

تقویم محتوایی

مراحل طراحی یک تقویم محتوایی

۱-تعیین مخاطب

برای طراحی تقویم محتوایی،پیش ازهرچیز بایدبدانیدکه مخاطبان شماچه کسانی هستند؟چه گروه سنی دارند؟چه نوع محتوایی برای آنهاجذاب است؟چه زمانی ازشبانه‌روز وچه روزی ازهفته بیشتر شبکه‌های اجتماعی واینترنت راچک میکنند؟

به عبارتی درمرحله اول باید پرسونای کاربررا تعیین کنید.

۲-تعیین رسانه ها واولویت آن ها

قصددارید درچه جاهایی محتوا منتشرکنید؟به یاد داشته باشیدکه تمام مخاطبان شماازتمام شبکه‌های اجتماعی استفاده نمیکنند!بعنوان مثال اگریک بیزنس B2B داریدبهتراست اولویت لینکدین و وب سایت رابالاترازاینستاگرام قراردهید.درثانی،همیشه لازم نیست ازهمه شبکه‌ها استفاده کنید وگاه میتوانیدازشبکه‌های استفاده کمتری دارند،صرف نظرکنید.

۳-تعیین هدف وKPI

هربرنامه‌ریزی ازجمله طراحی تقویم محتوایی اگربدون هدف انجام شود،بی‌ثمراست.زمانیکه برای تقویم محتوابرنامه میریزید،بایدبدانیدکه درانتهای یک دوره استفاده ازتقویم قراراست به چه اهدافی برسید. تعیین KPI دراینجابه شما کمک میکند.تعیینROI،نرخ تبدیل،تعدادفالوور وتعداد بازدیدازجمله KPIهای مناسب دراین زمینه هستند.

۴-تعیین محتوای تقویم محتوا

بایدمشخص کنید که قراراست چه جزئیاتی رادرقالب تقویم محتوا ثبت کنید.اطلاعات اساسی که بایددراین قسمت داشته باشید عبارتنداز:

  • تاریخ و ساعت انتشار
  • هشتگ/کلمه کلیدی
  • نام نویسنده
  • موضوع و عنوان
  • بستر انتشار

می‌توانید اطلاعات دیگری راهم به این فهرست اضافه کنید:

  • تمام تصویرهاوگرافیک‌های لازم
  • لینک منابع
  • لینک مطلب منتشرشده
  • وضعیت انتشار(منتشرشده،منتشر نشده،درحال طراحی،…)

۵- یک مخزن محتوای خام بسازید

درقالب تقویم محتوایی یادریک فایل،انواع محتواهای خام ومنابعی که ازآنهامیتوانیدمحتوا استخراج کنید رامشخص کنید.میتوانیدبرای اینکار ازدراپ باکس،گوگل درایو یاابزارهای تقویم محتوایی که درقسمت پیش معرفی کردیم استفاده کنید.

۶-هماهنگی باتیم تولیدمحتوا

تنهایک گام دیگر باآغازتولیدمحتوا فاصله دارید!پیش ازآن،باید هماهنگی های لازم رابااعضای تیم انجام دهید.اعضا راباهم آشناکنید،پلتفرم تقویم محتوا رابه آن‌ها معرفی کنید ودرباره مراحل تولید محتوای متنی وتصویری به آنها توضیح بدهید.

۷- آغازتولید وانتشارمحتوا

درآخرین مرحله،میتوانید کارباتقویم محتوایی راآغاز کنید!این مرحله شامل تولید محتوا وانتشارمنظم آن است.تلاش کنید تاحدامکان به این تقویم وفاداربمانید.

قالبهای تقویم محتوا

طراحی یک تقویم محتوایی دردرجه اول به خلاقیت شماورعایت المان‌های آن برمیگردد.بااین حال دو روش پرطرفداربرای قالب‌بندی آن وجود داردکه هریک رابه اختصارمعرفی خواهیم کرد.

۱-Kanban

سیستم برنامه‌ریزی کانبان(واژه ژاپنی به معنای بیلبورد)درتویوتا وبرای مدیریت کارها متولد شد.کانبان یک سیستم دیداری برای مدیریت کردن کارها(تسک‌ّها)طی یک فراینداست که فرایندانجام کاروخود تسک‌ّها راهمزمان به اعضای تیم نمایش میدهد.هدف این سیستم،شناسایی مشکلات ونیازهاحین انجام کار وپاسخ دادن به آن‌هاست؛بگونه‌ای که بهینه‌ترین وباکیفیت‌ترین نتیجه ازاین فرایندخارج شود.

روش کار:کانبان ازتعدادی ستون تشکیل شده است وهرستون یک مرحله ازفرایندانجام کار رانمایش میدهد.دریک کانبان کلاسیک،سه ستونِ to do، doing و done وجوددارد.عضو دیگرسیستم کانبان تعدادی کارت هستندکه هرکدام یکی ازتسک‌هایی که تیم بایدانجام دهد رانشان میدهند.کارت‌ها قابلیت این رادارندکه ازستونی به ستون دیگرجابه‌جاشوند.مثلاًدرکانبان کلاسیک،یک کارت ابتدادرستون to do تعریف میشود.هنگامیکه شخصی مسئولیت انجام آن رابه عهده میگیردبه ستون doing میرود وپس ازاتمام وتأییدکارنیزبه ستون done منتقل میشود.نام اعضای تیم،تاریخ انجام کارو …هم روی کارت‌ها بصورت برچسب(تگ) نمایش داده میشود.

۲-Gantt Chart

نخستین نمودارگانت یاهارمونوگرام راشخصی بنام هنری گانت در اوایل قرن ۲۰ میلادی طراحی کرد.این روش مدیریت تقویم محتوایی درواقع یک نمودار میله‌ای است که ازمحور عمودی برای نشان دادن تسک‌ها ومحورافقی برای نمایش گذرزمان استفاده میشود.خطوط میله‌ای که دراین نمودار رسم میشوند،نشان میدهندکه هرتسک چه مقدارازبازه زمانی انجامش راطی کرده است.نمودارگانت بخصوص برای اینکه بدانید چقدر زمان تامهلت نهایی انجام هرکارباقی مانده،کاربرد دارد.

روش کار:ابتدامحورعمودی راتقسیم‌بندی میکنید وبه هرواحد آن یک تسک رانسبت میدهید.محورافقی نیززمان رابه شمانشان میدهد.تعداد روزهای لازم برای انجام کار رابایک رنگ/هاشور مشخص میکنیدو پس ازپایان هرکار،میزان زمان واقعی که صرف آن شده رانیزبایک رنگ/هاشورمتفاوت نمایش میدهید. به این ترتیب بتدریج تخمینهای درست‌تری رابرای میزان زمان لازم برای انجام هرکاربدست می‌آورید.

ترفندهایی برای استفاده ازتقویم محتوا

مناسبتهارا به یاد داشته باشید.

تقویم محتوا برای این است که یک برنامه انتشارمنظم داشته باشید.بااینحال،مناسبتهای تقویم رسمی رافراموش نکنید؛چراکه میتوانید متناسب باانواع مناسبتها تولید محتواکنید یاحتی محتوایی منتشر نکنید!تعطیلات نوروز یکی ازمهمترین مناسبتهاهستندکه میتوانیدمتناسب باآن پست‌ مناسبتی داشته باشید وحتی به مخاطبانتان عیدی بدهید!

بهینه سازی محتوابراسای پلتفرم های انتشار

هرمحتوایی برای انتشار درهربستری مناسب نیست!به عنوان مثال محتوایی که بایک کپشن طولانی برای اینستاگرام آماده میکنیدرااحتمالا نمیتوانیددرتوییتر هم منتشرکنید.هرمحتوا راباتوجه به بستر انتشارش طراحی کنید ودرتقویم محتواحتما بسترانتشار راذکرکنید.

محتوای قدیمی دوباره چاپ کنید

هرازگاهی به محتواهای قدیمی درتقویم محتواسربزنید.میتوانیدپس ازمدتی(مثلا ۶ماه)این محتواها رابازنشر دهید.

سخن آخر:کدام روش وابزاربرای من بهتراست؟

اینکه چه روشی برای شما مناسبتراست به چندعامل برمیگردد.ماهیت کاری که انجام میدهید،نوع محتواهایی که قراراست تولیدکنید وروحیه خودشماهمگی تاثیرگذارهستند.پیشنهادمااین است که بایک تقویم وپلتفرم ساده شروع کنید وباآزمون وخطا،تقویم محتوایی ایده‌آلتان رابتدریج بسازید.

تولید محتوای منظم یکی ازمهمترین بخشهای بازاریابی است.مهمترین قدم برای داشتن محتوایی باکیفیت وانتشارمنظم آن تنظیم یک تقویم محتواست امااولین قدم نیست.شماقبل ازتدوین تقویم محتوابایدهدف خودرامشخص کنید.سپس مخاطبان رامشخص کنید وباویژگیهای آن هاآشناشوید.درانتهاباتدوین استراتژی محتوابایدکارخود راتکمیل کنید.

تنظیم تقویم محتوا کارسختی نیست.باکمی زمان گذاشتن میتوانیدیک تقویم محتوای خوب داشته باشید تانتیجه کارتولیدمحتوای شمابهترشود.فقط کافی است یک ابزارانتخاب کنید ونکاتی که گفتیم رارعایت کنید.امیدواریم این مطلب برایتان سودمند بوده باشد.

سوالات متداول تقویم محتوا

۱- تقویم محتوا چیست؟

تقویم محتوا درواقع برنامه‌ای است که مشخص میکندمحتواهای شما درچه تاریخی وازطریق چه کانالهایی بایدمنتشرشوند.نام نویسنده محتوا،نام طراح گرافیست،تاریخ نوشته‌ شدن متن،تاریخ وساعت انتشار وکانال انتشار ازجمله اطلاعاتی هستندکه دریک تقویم محتوا وجوددارند.

۲- باچه ابزاری میتوانم تقویم محتوابسازم؟

ابزارهای مختلف ومتعددی برای ساختن تقویم محتوا وجود دارند.ساده‌ترین ابزار،نرم افزار اکسل یانسخه آنلاین آن،گوگل شیت است.میتوانیدازابزارهای پیشرفته‌تری مانندترلو،آسانا وzenkit هم استفاده کنید که چند قالب مختلف تقویم محتوایی رابه رایگان دراختیارشمامیگذارند.

۳-تقویم محتواباید چه جزئیاتی داشته باشد؟

اینکه تقویم محتوای شما تاچه حدجزئیات داشته باشد به خودشمابستگی دارد.نام نویسنده،تاریخ دریافت و ویراستاری،هشتگ‌ها،کلمات کلیدی،تاریخ انتشار،کانال انتشار وتاریخ بازنشر همه ازجزئیاتی هستند که میتوانید درتقویم محتوا به آن بپردازید.

۴-استفاده ازتقویم محتواچه اهمیتی دارد؟

آنچه دربازاریابی محتوایی اهمیت فراوانی دارد،انتشارمنظم محتواست.تقویم محتوا دردرجه اول به شما کمک میکندتااین نظم رارعایت کنیدو همیشه محتوای آماده انتشارداشته باشید.درمراحل بعدی، این نظم باعث جلب اعتماد الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی وگوگل وهمین طورجلب نظرمخاطب به برندشمامیشود.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *