درباره ی ریپورتاژ آگهی ومزایای آن

اگریک کسب وکار و یا وب سایت آنلاین دارید ودراین حوزه فعالیت میکنید، قطعا بااصطلاحات زیادی روبرو شده اید. میدانیدکه برای پیشرفت بیش ترکارها وبهبودوضعیت وب سایت خودبایستی مواردمختلفی را دربرنامه ریزی خودقراردهید. یکی ازمهمترین این مواردکه میتواندتاثیر مثبتی بر سئو وب سایت (SEO) شماداشته باشد،انتشار ریپورتاژ آگهی یا ریپورتاژ خبری advertising reportage است. برای اینکه بتوانید وب سایت خودرا رشددهید وامتیازبهتری درنتایج جستجو گوگل (Google)دریافت کنید،بایدسعی کنید میزان بک لینک های وب سایت خودرا افزایش دهید. یکی ازبهترین راههابرای دریافت بک لینک، انتشار ریپورتاژ آگهی است.

ریپورتاژ نوعی گزارش وآگهی است که استفاده صحیح ازآن باعث افزایش رتبه وب سایت در گوگل  خواهدشد. این نوع آگهی به نوعی ازمتن گفته میشودکه محصول یاخدمات شمارامعرفی میکند و ویژگیهای کسب وکار شمارا به دیگران ارائه میدهد. البته گاهی اوقات ممکن است ریپورتاژ خبری باشد. مثلاًخبری ازمحصول و کسب وکار جدیدی راارائه دهد‌.

متنی که تحت عنوان ریپورتاژ آگهی ارائه میشودباید در وب سایت های معتبر وپربازدید خبری گذاشته شود ویادر وب سایت های کسب وکار آن رادرج کنید. هم چنین درمتن لینک وب سایت نیزگذاشته شود.باید گفت که ریپورتاژ آگهی و سئو وب سایت (SEO) دوعامل وابسته به یک دیگربوده وهیچ گاه نمیتوان آنها را ازیک دیگرجدادانست. درادامه باماهمراه باشید تاکمی بیش تربا رریپورتاژ آگهی وتاثیرآن بر سئو وب سایت (SEO) باشما صحبت کنیم.

تاثیر ریپورتاژ آگهی بر سئو وب سایت

گفتیم که ریپورتاژ آگهی نوعی ازتبلیغات متنی است که بااهداف خاص در وب سایت های دیگران به اشتراک گذاشته میشود. بسته به نوع کسب وکارشما وهدفی که دارید، میتوانید اقدام به نوشتن ریپورتاژ آگهی یا ریپورتاژ خبری کنید. متن ریپورتاژ آگهی بایدجذاب، خلاصه ومفیدباشد. تابیش ترین بازدهی را ازآن داشته باشید.در متن ریپورتاژ آگهی میتوانید بصورت خلاصه به معرفی محصولات خودبپردازید چندلینک به صفحات مختلف وب سایت خودقراردهید. این لینک ها بصورت Followهستند. البته این موضوع بستگی به وب سایت میزبان شمانیزدارد.

اینکه قصددارید درکدام وب سایت ریپورتاژ آگهی قراردهید، تعداد لینک هایی که میتوانیددر متن ریپورتاژ آگهی خودقراردهید، متفاوت خواهدبود. امابطورمعمول شما میتوانید ۱-۳ لینک درمتن ریپورتاژ خبری یا ریپورتاژ آگهی قرار دهید. ریپورتاژ آگهی تاثیربه سزایی در سئو وب سایت (SEO) دارد. چراکه یکی ازمهم ترین نتایجی که ریپورتاژ آگهی برای یک وب سایت دارد،این است که بطورمرتب بک لینکهای قوی ازسایر وب سایت های معتبرمیگیرد. درواقع اعتبارمطالب هر وب سایتی نیزبا بک لینک های آن سنجیده میشود. موتور جستجوی گوگل (Google)نیزبااین روش عمل میکند و گوگل (Google)بصورت کاملاًهوشمندانه لینک هارابررسی میکند. گرفتن بک لینک های دائمی بهترین راه برای بهبود سئو وب سایت (SEO) است. که شمابایدبه این مسئله آگاه باشید. بنابراین ریپورتاژ یکی ازبهترین ومعتبرترین راههای تاثیرگذار در سئو وب سایت (SEO) میباشد.

نکته ای که درخصوص انتشار ریپورتاژ آگهی بایدبه آن توجه داشته باشیداین است که وب سایتی که قصدانتشار ریپورتاژ آگهی درآن را دارید، بایستی ازاعتبار و Domain Authority بالایی برخوردارباشد. وقتی یک یا چندلینک بصورت Follow ازطریق این وب سایت ها به سمت وب سایت شماارسال میشود، موتورهای جستجوگر وربات های خزنده امتیاز بالایی برای وب سایت شمادرنظر میگیرد. امابرای این که ریپورتاژ آگهی شما بالاترین تاثیرگذاری راداشته باشند، بایدبه موارد ونکات مهمی توجه داشته باشید.

ویژگی های موثر ریپورتاژ آگهی

برای انتشاریک ریپورتاژ آگهی ودریافت بک لینک های دائمی به وب سایت، بایدزمانی راصرف کنید تابتوانیدیک متن تبلیغاتی مناسب وموثربنویسید، یاازیک شخص متخصص بخواهیدتااین متن رابنویسید. امابصورت کلی برای نوشتن یک ریپورتاژ آگهی بایدبه مواردمختلفی توجه داشته باشیدکه سعی کردیم دراین مطلب بصورت خلاصه ومفید به مهمترین آنهااشاره کنیم:

به کاربردن عنوان های مناسب باداشتن کلمات کلیدی

درقدم اول بایستی یک تیتر وعنوان جذاب برای ریپورتاژ آگهی خودانتخاب کنید. فرقی نمیکندکه ریپورتاژ آگهی قراراست درچه وب سایتی منتشرشود. آن چه که اهمیت دارداین است که عنوان جذابی استفاده کنید.زیرا عنوان اولین چیزی است که به چشم مخاطب میخورد واگر عنوان شماجذاب باشد،شانس اینکه کاربران روی لینک ریپورتاژ آگهی شماکلیک کنند، بیش ترخواهد شد.

داشتن یک چارچوب اساسی

متن تبلیغاتی شمابایستی ازیک ساختار پیروی کند. قبل ازاینکه شروع به نوشتن کنید،یک ساختارکلی برای متن خودانتخاب کنید. متن شمابایستی ازاین ساختارپیروی کند. توصیه میشودکه حتماقبل از واگذاری ریپورتاژ آگهی برای انتشار،چندبار بادقت متن خودرامطالعه کرده ومطمئن شویدکه ساختارمتن درکل محتوا رعایت شده است.برای مثال اگرقراراست مخاطب سوم شخص خطاب شود، بهتراست درکل متن همینکار راانجام دهید.

به کار بردن کلمات کلیدی حرفه ای

فراموش نکنیدکه کلمات کلیدی پل ارتباطی میان شما ومخاطبان هستند. قبل ازنوشتن ریپورتاژ آگهی بهتراست تحقیق کلمه کلیدی انجام دهید ومتن خودرا براساس آن کلمات بهینه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه پیداکرده کلمات کلیدی، پیشنهاد میشود سری به مقاله چگونه کلمات کلیدی مناسب راپیداکنیم بزنید تاباابزار های کاربردی دراین زمینه آشناشوید.

از تبلیغات استفاده کنیم

فراموش نکنیدکه اگرمخاطب متوجه لحن تبلیغاتی ریپورتاژ آگهی شود،خیلی زودصفحه شماراخواهد بست. بنابراین بایدسعی کنید تامتن شماخبری یابصورت یک مقاله آموزشی باشد. درکناراینکه به موضوع اصلی میپردازید، میتوانید باعبارتهای جذاب ومتناسب به محصولات ویادیگر مقالات وب سایت خود لینک بدهید.

تولید محتوای منحصر به فرد

متن شمانبایدکپی باشد. همان طورکه میدانید گوگل (Google) الگوریتم های مختلفی برای بررسی محتوا ومتن معرفی کرده است. رباتهای خزنده گوگل (Google)باتوجه به این الگوریتمهامتن شمارا ازابتدا تاانتها بررسی میکنند. درصورتیکه متن شما کپی وتکراری باشد، قطعاتوسط این الگوریتمها جریمه شده وامتیازی دریافت نخواهیدکرد.

تصاویر مناسب در محتوای خود استفاده کنیم

یک متن خشک وخالی هیچ جذابیتی برای مخاطبان ندارد.همه وب سایت هایی که میزبان انتشار ریپورتاژ آگهی هستند،اجازه میدهند تادرمتن ریپورتاژ آگهی خود از ۱-۳تصویر یاالمان تصویری استفاده کنید. استفاده ازالمانهای تصویری مرتبط وجذاب میتواند بسیارمفید وکاربردی باشد.

محتوای مختصر و موثر داشته باشیم

متن ریپورتاژ آگهی شمابایستی خلاصه ومفیدباشد. نوشتن متنهای طولانی برای ریپورتاژ خبری یا ریپورتاژ آگهی مناسب نیست وبازدهی نخواهدداشت. هم چنین وب سایت های میزبان ریپورتاژ آگهی معمولاحداکثر تعدادکلماتی که مجازهستید درمتن استفاده کنید رااعلام میکنند. برای مثال یک وب سایت میزبان ریپورتاژ آگهی اعلام میکندکه حداکثرتعداد کلمات برای انتشار۱۰۰۰کلمه است وشما نبایداز این حدجلوتر بروید.

علیرغم تمام مواردیکه به آن اشاره شد، درنهایت این شماهستید که تصمیم میگیرید ازچه تکنیکی برای نگارش متن ریپورتاژ آگهی خوداستفاده کنید. امابرحسب تجربه بالایی که دراین زمینه داریم، توصیه میکنیم که حتمابه نکات تکمیلی که درادامه ارائه شده، توجه داشته باشید.

 1. ساده وروان‌ نویسی
 2. انتخاب لحن وادبیات درست
 3. کیفیت بالای محتوای متنی
 4. شناسایی صحیح مخاطبان
 5. انتخاب خوب موضوع جذاب وبروز
 6. نتیجه گیری وکال تواکشن صحیح
 7. رعایت اصول نگارشی وغیره.

انواع مختلف ریپورتاژ آگهی

ریپورتاژ آگهی در نشریات، روزنامه ها و مجلات:

انتشار ریپورتاژ آگهی درنشریات وروزنامه ها یکی ازروشهای قدیمی بوده وجزنخستین روشهای انتشار ریپورتاژ آگهی بوده است.شروع این شیوه ازاین جابوده است که روزنامه ها ونشریات بدنبال کسب درآمدبوده اند وازراه انتشار مقالات بااهداف تبلیغاتی به پول بیش تری میرسیدند. البته باگذشت زمان وپیشرفت تکنولوژی رسانه های چاپی محبوبیت خودرا ازدست دادند واین شیوه ارزش خودرا ازدست داد.

ریپورتاژ آگهی تصویری:

یکیدیگر ازقالبهای تولید وانتشار ریپورتاژ آگهی استفاده ازتصویر است. این ریپورتاژ آگهی ها ازیک تصویرشامل المانهای گرافیکی وتصویری همراه متن که دارای اطلاعات ارزشمنداست تشکیل شده است. وقتی این مطالب جالب کنارتصاویر محصولات برندقرار میگیرند توجه مخاطب رابه سوی محصول جذب میکنند. تلویزیون بهتر ازسایر روشهامانند: متن،صدا وتصویر میتواندمفهوم رامنتقل کند. ترکیب صدا وتصویر های متحرک باعث میشود تابتوانند خلاقیت بیش تری رادرمحتوای خودایجادکنند.

ریپورتاژ آگهی خبری:

یکی ازروشهای بسیارموثر درانواع ریپورتاژ آگهی، انتشار ریپورتاژ آگهی در وب سایت ها وفضاهای وب بویژه در وب سایت های خبری است.مقاله های که بعنوان ریپورتاژ آگهی نوشته میشوند ودروبلاگ قرار میگیرنددر ترکیب باسایرمطالب ارزشمند وب سایت اعتبارپیدا میکند وباعث جلب توجه مخاطب میشوند اینکارهم برای انتشاردهنده وهم برای صاحب وب سایت مفیداست.هرچه قدرکه محتوای ریپورتاژ آگهی بهتر وسازمان یافته ترباشد مخاطبین وب سایت به احتمال کم تری متوجه تبلیغاتی بودن اهداف آن میشوند واعتمادآن هابیش تربه محتوا جلب میشود درنتیجه اثرگذاری ریپورتاژ آگهی بیش ترخواهدبود.

فواید استفاده از ریپورتاژ آگهی

بعد ازارائه توضیحاتی که تاکنون به آن پرداختیم، باید به مزیتهای آن نیزاشاره کنیم. اگرچه بسیاری ازافرادتنها ازتاثیر ریپورتاژ آگهی بر سئو صحبت میکنند. اگرچه ریپورتاژ آگهی تاثیربالایی بر سئو وب سایت (SEO)دارد. اماتنهامزیت آن نیست. ازمهمترین مزیتهای ریپورتاژ آگهی بصورت مختصر ومفید بایدبه مواردزیر اشاره کنیم:

شناخته شدن و موثر در برندینگ

وقتی شمایک متن ریپورتاژ آگهی در وب سایت های خبری که روزانه میزان بازدیدزیادی دارند ارسال میکنید، شانس دیده شدن خودراافزایش میدهید. این موضوع میتواند تاثیربالایی بربهبود برندینگ شماداشته باشد. ازآن جاییکه مخاطب وب سایت های خبری عموم مردم هستند،برندشما درمعرض نمایش افرادمختلفی قرارمیگیرد.

هزینه های مقرون بصرفه

اگرچه برای دریافت بک لینک ازهرروشی بایدهزینه های بالایی بپردازید.اما ریپورتاژ آگهی هانسبت به سایرروشها هزینه های کم تری داشته وبسیار مقرون بصرفه ترهستند. بنابراین باپرداخت هزینه های کم تر میتوانید لینک های قوی ودائمی برای وب سایت خودایجادکنید.

مناسب برای تمامی کاربران

یکیدیگراز مزایای مهم ریپورتاژ آگهی این است که همه کسب وکارها،چه کوچک وچه بزرگ میتواننداز این روش برای بهبود کسب وکار خوداستفاده کنند. فرقی نمیکندکه وب سایت شماتازه راه اندازی شده یا سابقه دارد. بااستفاده از ریپورتاژ آگهی میتوانیدلینکهای قوی برای وب سایت خودخریداری کنید ومنتظرتاثیر آن بر سئو وب سایت (SEO) باشید.

بهینه سازی کردن سئو وب سایت

انتشار ریپورتاژ آگهی یکی ازبهترین وموثرترین روشها درگرفتن بک لینک وبهبود سئو خارجی وب سایت است.اگرچه الگوریتم ها وتکنیکهای سئو وب سایت (SEO) بسیارمتقاوت هستند وهرکدام برروی یک موضوع خاص تمرکزدارند. اماهمواره سئو وب سایت (SEO)خارجی یکی ازمهمترین تکنیکهای سئو وب سایت (SEO) است. همان طورکه پیشتر نیزاشاره کردیم، وقتی ریپورتاژ آگهی خودرا دریک وب سایت پرمخاطب منتشر می‌کنید وروی کلمات کلیدی موردنظرتان لینک میدهید، میتوانیداز یک وب سایت معتبر لینک فالو (Follow) داشته باشید. ضمن این که متن ریپورتاژ آگهی شمادرنتایج گوگل (Google) رتبه خوبی خواهدداشت.

هزینه برای ریپورتاژ آگهی

برای اینکه یک ریپورتاژ آگهی یا ریپورتاژ خبری  در یک وب سایت پربازدید منتشرکنید بایدهزینه آنرابپردازید. البته وب سایت های مختلف باتوجه به اعتباردامنه ومیزان بازدیدروزانه تعرفه های مختلفی برای انتشار ریپورتاژ آگهی دارند. این تعرفه ممکن است از ۳۰۰هزارتومان تاچند میلیون تومان متغیرباشد. این هزینه نیزتعرفه ای دارد وازقبل مشخص شده است. برای مثال ممکن است وب سایت‌ های مختلف بازمینه کاری مشترک دارای تعرفه وقیمت متفاوتی باشند.

زیرامرجع مشخصی برای این قیمت وجودندارد وهر وب سایتی مبتنی برقوانین داخلی که ازروز اول پایه گذاری کرده است، قیمت خودراپیشنهاد میدهد واعلام میکند. البته یکی ازچیزهایی که شخص بسیار به آن توجه میکندکیفیت وب سایت است و وب سایتی که کیفیت بسیاربالایی داردمسلماًقیمت وتعرفه بیش تری دارد.همان طورکه پیش ترنیزگفته شد ازمواردی که برای کیفیت وب سایت سنجیده میشوند قدرت دامنه وقدرت صفحه هستند. شخص بایداین دو راباهم مقایسه کند ومتناسب با وب سایت های دیگرنیزبسنجد. البته تعرفه های بسیاری برای سئو وب سایت (SEO) و ریپورتاژ آگهی وجوددارد.

بصورت کلی برای این که بتوانیدیک ریپورتاژ آگهی در وب سایت های پربازدیدمنتشر کنید، باید بصورت مستتقیم باصاحب وب سایت ارتباط برقرارکرده ورایزنی کنید تابرسر یک قیمت به توافق برسید. اماخوشبختانه پلتفرم یکتانت این امکان رابرای تمامی کاربران فراهم کرده است تابتوانند بسادگی وتنهابا چندکلیک ساده ریپورتاژ آگهی رادر وب سایت موردنظرخود میزبانی کنید. تریبون پلتفرم انتشارآگهی است وسعی میکند مقرون‌ بصرفه‌ ترین قیمتهارا دراختیار کسب‌ وکارها قراردهد وپکیج های ریپورتاژ آگهی ویژه‌ای طراحی کند.

سخن نهایی

دراین مطلب به معرفی ریپورتاژ آگهی ومزیتهای آن پرداختیم. اگرشماهم یک وب سایت اینترنتی دارید، دیریازود بایدبه فکر انتشار وسفارش چند ریپورتاژ آگهی باشید تاتاثیرآن متوجه سئو وب سایت (SEO) شماشود. درآخر لازم میدانیم تاباردیگربه برخی از مهمترین نکاتی که درزمان انتشار یک آگهی ریپورتاژ آگهی بایدبه آن توجه داشته باشیداشاره کنیم:

 1. متن شمابایدتبلیغی بودن خودرا نشان دهد وبیش ترجنبه اطلاع رسانی داشته باشد.
 2. این متنهاباید ازتعدادکلمه مناسب برخورداربوده ونیزتعداد لینک هایی که درآن قرار میگیردکافی باشد.
 3. حداقل یک عکس درآن جای بگیرد.
 4. لینک هایی که دراین متن هاقرار میگیرندباید بریک کلمه‌ ی کلیدی خاصی متمرکزباشند.
 5. متن یک ریپورتاژ آگهی نیزبایدهمانند یک متن سئو وب سایت (SEO) شده، جذاب وکاربرپسند باشد.
 6. هم چنین رعایت اصول سئو وب سایت (SEO) درمتن ریپورتاژ آگهی بسیارمهم است.

باطراحی یک استراتژی محتوایی مناسب وبرنامه ریزی برای انتشار ریپورتاژ آگهی دربازه های زمانی مناسب بصورت مداوم میتوانیدقدم موثری بر بهبود سئو وب سایت (SEO)خودبردارید. امیدواریم که مطالعه این مطلب برای شمامفیدبوده باشد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *