GTMETRIX چیست؟تاثیر آن بر کسب وکار انلاین

دراین مقاله،کارباجی تی متریکس وبهبودسرعت وب سایت،پس ازطراحی وب سایت،آموزش داده میشود.اینکه جی تی متریکس چیست،چگونه میتوان به تحلیل جی تی متریکس پرداخت وبخشهای مختلف آن معرفی میگردد.

جی تی متریکس چیست؟

باتوجه به گزارشات گوگل طی سالهای گذشته مبنی براینکه سرعت صفحه،عامل دیگری در رتبه‌بندی‌های نتایج جستجو است،بیش ازقبل بربهینه‌سازی عملکرد وب‌سایت هاپس ازطراحی وب سایت،تمرکز شده است.

ابزارهای آنلاین متعددی وجوددارندکه میتوانیدازآنها برای بهبودعملکردمطلوب وب‌ سایت خوداستفاده کنید؛هرکدام ازاین ابزارها،قیمت وظرفیتهای متفاوتی دارند.

GTMetrixیک ابزارتحلیل عملکرد وب‌ سایت است که توسط شرکتGT.netساخته شده است،این شرکت باساختPingdomکه یک ابزارارزیابی سرعت درفضای دیجیتال است،به شهرت رسیده است.

هدف اصلیGTMetrix تحلیل عملکرد وب‌ سایت شماوارائه فهرستی ازتوصیه‌های قابل اجرابرای بهبودوارتقای آن است.

هنگام آغازکارباGTMetrix،نام دامنه خود رادروب‌ سایت مربوطه واردکنید وجادوی آن راببینید.بعدازیک زمان تحلیل کوتاه،یک گزارش عملکردباامتیازسرعت صفحه سطح بالا،زمان بارگذاری واندازه کل صفحه به شمانشان داده میشود.

همچنین،توصیه‌های سرعت برای بهبودسرعت صفحه پس ازطراحی وب سایت به شماارائه میشود.

KPهای سطح بالا،برای تحلیل رویکردها،فهم چگونگی بهینه‌سازی وب‌ سایت بسیارعالی هستند،که باجزئیات به آنهاپرداخته خواهدشد.

 • بخشهای مختلف جی تی متریکس

 • KPIسرعت صفحه وتاثیرآن برسئو وب سایت
 • عیب یابی YSlow
 • پیگیری عملکرد
 • تحلیل وب‌ سایت
 • پخش مجددویدئوی بارگیری صفحه
 • جایزه:تنظیم CDN

KPIسرعت صفحه وتاثیرآن برسئو وب سایت

یکی ازجاذبه‌های اصلیGTMetrixتوانایی دستیابی سریع وآسان به نشانگرعملکرد است.وقتی تحلیل،کامل شد،زمان بارگیری‌شده کامل به شماارائه میگردد،به این ترتیب میتوانیدمدت زمان بارگیری وب‌ سایت برحسب ثانیه راببینید.

بعلاوه اندازه کل صفحه رادراختیارشما میگذاریم،بااینکارمیتوانیم اندازه کل صفحه رابرحسب MBاندازه‌گیری کنیم.

درانتها،درقسمت تقاضاها،تعدادکل اَسِت‌هایی که وب‌ سایت دریک زمان مشخص ازآنها استفاده میکند رانشان میدهیم.بادستیابی به این اطلاعات مفید،میتوانیم ازGTMetrixبرای فهم عملکرد وب‌ سایت شما استفاده کنیم.

یکی ازKPIهادرGTMetrix،امتیاز سرعت صفحه است که بصورت درصد ورتبه ازAتاFنشان داده میشود.فهرستی اجمالی از25معیارارائه میکنیم که برسرعت صفحه تاثیردارد.

برای هرمعیاردرجه‌ای ازکارکرد درهراجرا نشان داده میشود.بعنوان مثال بااستفاده ازبهینه سازی تصویر،میتوانیم برروی فهرست کلیک کنیم تاتوصیه‌ها راباجزئیات بیشترببینیم.

یک فهرست ازکلیه تصاویری که درصفحه استفاده شده اندارائه گردیده وتوصیه‌هایی برای فشردگی بیشترهرتصویرداده می‌شود.درموردبهینه‌سازی تصویر، GTMetrix، جزئیات از نوع خاصی از فشردگی تصویر ارائه می‌دهد که باید از آنها حین ایجاد تصاویر جدید و فشرده در وب‌سایت استفاده کرد.

به‌علاوه، اولویت هر معیار مشخص میشود،درنتیجه شمامیتوانیدمهمترین کارهایی که بایددراولویت قراردهیدراببینید.هرمعیار،دسته‌بندی میشود،به این ترتیب میتوانید وظایف مشابه راگروه بندی کرده و مسائل عملکردی مبتنی برحوزه‌های خاص راشناسایی کنید.

اینکار،به هنگام ارزیابی عملکردوب‌ سایت شمادرمواردی که این تحلیل مشکلاتی که ازیک حوزه مشابه منشانمیگیرندراپوشش نمیدهد،مفیداست.برخی ازاین موارد عبارتندازمحتوا،CSS/JS،تصاویروسرور.

دیدگاه‌های سرعت صفحه گوگل(PSI)خدمتی مشابه راارائه میدهدوبرخی مواردباGTMetrixاشتباه گرفته میشود.چندتفاوت آشکارمیان این دو وجود دارد؛برای مثال،GTMetrixهفت سرورآزمون محلی دارد،در حالیکه PSIموقعیت‌یابی جغرافیایی دارد،یعنی نتایج آزمون مبتنی برموقعیت مکانی کنونی کاربراست.

GTMetrix مبتنی برکتابخانه سرعت صفحه گوگل منبع بازاصلی است.گوگل،تغییرات متعددی درالگوریتم امتیازدهی داده است.درنتیجه،برای مقایسه بایدنتایج هردوابزار رابایکدیگرقیاس کرد واین سوال را مطرح کردکه چرانتایج باهم فرق دارند.

درانتها،GTMetrix ازموتورهای جستجوگر واقعی به هنگام آزمون جستجوگراستفاده میکند،درحالیکه PSI ازجستجوگرهای شبیه‌سازی شده بهره میگیرد.درنتیجه،شبیه‌سازها معمولاموتورهای پیچیده وقدیمی هستند،این به این معناست که موتورهای جستجوگر واقعی،فهم بهتری ازعملکرد وب سایت شماارائه میدهند.

عیب یابیYSlow

زیرتب YSlow،عاملی که جزئیات بیش از18تله رایج که میتوانندزمان بارگیری صفحه راطولانیترکنند،مشاهده میشود.امتیازسرعت صفحه وYSlow،دیدگاه های مشابهی ارائه میدهند،بااینحال،امتیازسرعت صفحه،تحلیلی ازتنظیمات موجودوچگونگی بهینه‌سازی آنهاارائه مینماید.

در حالیکه YSlowدرارزیابی مشکلات تمرکزبیشتری دارد و بکارکرد وب سایت شما درمقابله باآنها توجه دارد.YSlowاجزای اصلی صفحه راخلاصه میکندوبجای محتوای روی صفحه،به بهبودوابسته به سرور تمرکزدارد.

بعضی ازپیشنهاداتی که توسط YSlow ارائه میشوندعبارتندازاستفاده ازشبکه‌های تحویل محتوا (CDN) بگونه‌ای که محتوا ازنزدیکتریم سروربه وب سایت ارائه گردد.YSlowاهمیت کاهش تعدادتقاضاهایHTTP وجلوگیری ازاستفاده ازبازهدایتURLراپوشش میدهد.این به معنای اهمیت این امراست که حل مسائل جانبی سرورمیتواندبه بهبودعملکرد کلی وب‌ سایت کمک نماید.

YSlowهمانند امتیاز سرعت صفحه،توصیه‌ها رابراساس چگونگی عملکرد وب‌ سایت درجه‌بندی میکند.YSlow،توصیه‌هارابه چندنوع دسته‌بندی مینماید؛نمونه‌های رایج آن عبارتندازسرور،محتواوکوکی.هرتوصیه باتوجه به اولویت آن ارائه میگردد،درنتیجه میتوان مهمترین کارها رامشاهده کرد.

پیگیری عملکرد

 • یکی ازویژگیهای مهمGTMetrixتوانایی نمایش آمار وب‌سایت براساس تاریخ است.

این تاریخچه میتواند هرزمان که تحلیلی برروی وب‌سایت انجام میدهیدیادرزمانهای ازقبل تعیین شده،بروزرسانی گردد،درنتیجه میتوانیدبا بروز‌رسانی‌های دوره‌ای آماردقیقی ازعملکرد وب‌سایت دردست داشته باشید.

آماررامیتوان بصورت روزانه،هفتگی وماهانه تنظیم کردکه هدف،تضمین ارزیابی عملکرد وب‌سایت شماست.

آماربانمودارهای تعاملی قابل مشاهده است وبه سه دسته اصلی تقسیم میشود:

 • زمان‌بندی‌های صفحه
 • اندازه صفحه و تعداد تقاضاها
 • درنهایت،امتیاز سرعت صفحه وYSlow

میتوان نمودارها رازوم کردیاچارچوب زمانی برای نمایش پیشرفت طی یک دوره زمانی مشخص،ارائه نمود وامکان تحلیل داده‌های تاریخی رافراهم آورد.بعنوان مثال:طراحی وب سایت مجدد،ارائه محصول یا انتشارپست بلاگ.

تغییرات ایمیل رامیتوان بگونه ای تنظیم کردکه شما راازضعف عملکردی وب سایت آگاه نماید،اینکار زمانی مناسب است که محتوای جدیدبارگزاری میشودومشکلات عملکردی اجتناب ناپذیری ایجادمیکند.

دیگر ویژگی پیگیری عملکرد،توانایی اسکن رقیب ومقایسه نتایج باوب‌ سایت وی است.باانجام تحلیل رقبای شما،میتوانیم نقاط قوت وضعف وب‌ سایت ودرجه‌بندی فرصتهای هدف راارزیابی نماییم.

تحلیل رقیب میتواندتوصیه سودمندی رابه همراه آورد.درمقابل،تحلیل میتواندضعف‌های وب‌سایت شمارانمایش دهدوفرصتی برای ازمیان برداشتن مشکلاتی که ردیابی شده اند،ارائه نماید.

تحلیل وب‌سایت

یکی ازویژگیهای GTMetrix که کمتررتبه ‌گزاری شده است، توانایی تحلیل وب‌سایت شما ازچند نقطه جهان است.GTMetrix امکان آزمون عملکردوب‌سایت شما رابا28سرور مختلف درموقعیتهای مکانی متفاوت درجهان فراهم می‌آورد.

این ویژگی،امکان آزمایش تاخیراتصالات اینترنت جهانی رافراهم می آوردوزمانی مناسب است که شمایک برندجهانی باشیدوعملکردبین‌المللی برای شمابسیارحائزاهمیت باشد.

بعلاوه،موقعیت مکانی سرورتحت آزمایش میتواندنتایج آزمایش راپیچیده سازد.ابزارهای سرعت آنلاین،وب‌ سایت شمارابه سرور دردسترس بعدی،ارجاع دهد.

این یکی ازمزیتهای اصلی است که امکان تخصیص موقعیت مکانی سروررابرای هرآزمایش فراهم می‌آورد.

پخش مجددویدئوی بارگیری صفحه

علاوه برنمودارهای ردیابی عملکرد،GTMetrix امکان مشاهده عملکرد وب سایت شمارابه فرمت آبشاری فراهم می‌آورد.آبشار،به آنچه ماانتظارداریم درFirebug Net Panelوابزارهای توسعه‌دهنده گوگل کروم ببینیم،بسیارشبیه است.

درواقع،فهرستی اجمالی ازاَست ارائه میدهدکه میتوان دربارگیری صفحه،منبه اَست وزمان بارگیری برای اَست خاص،ازآن استفاده نمود.

مشاهده آبشار،ابتدا امکان شناسایی ترتیب بارگیری محتوا وتاخیرمحتوای بارگیری‌شده بعدازنخستین بارگیری صفحه رافراهم می‌‌آورد.

دوم،زمان بارگیری آبشار،امکان مشاهده مروراجمالی که درآن،است‌هابیشترین زمان بارگیری رانیازدارند،فراهم می‌آورد ومیتوان آن رابهینه‌سازی نمود.

علاوه برآبشار،GTMetrixامکان مشاهده عملکرد وب‌ سایت شما به شکل ویدئو رافراهم می آورد.ویدئو،باکمک بصری،میتواندبه شمانشان دهدکه کدام محتوانیازمندبیشترین زمان بارگیری است.

ویژگی بازپخش ویدئو،امکان پخش مجددویدئو راباسرعتی یک چهارم سرعت اصلی فراهم می‌آوردومیتوان باآن مشکلاتی ردیابی بارگیری محتوای خاص راهدف قرارداد.

ویژگی پخش مجدد،زمان‌بندی‌های پیش‌تنظیم دارد،نظیرFirst Byte،DOMبارگیری شده،محتوای درحال بارگیری،وبارگیری نهایی کامل.

تفکیک فرآیندبارگیری به این شیوه،امکان مشاهده محل بارگیری حجم بالای محتواوتغییر براساس آن رافراهم می‌آورد.

برای مثال،میتوانیم زمان لازم برای بارگیری DOM وردیابی تغییرات موثر برزمان بارگیری رامشخص نماییم.همچنین،برخی ازمحتواها رامیتواندبایکدیگر مقایسه نمود.

جایزه:تنظیم CDN

هنگام اسکن وب‌ سایت بررویGTMetrix،ممکن است توصیهYSlowظاهرشودکه طی آنCDN تنظیم نشده است.اگرCDN رااخیراساخته‌اید،نیاز است به GTMetrixنوعCDN ای که برای گنجاندن درتحلیل ازآن استفاده میکنیدرابگویید.

وقتی واردGTMetrix میشوید،میتوانیداینکار رادرتنظیمات کاربردی درگوشه راست بالاانجام دهید.سپس دربخش گزینه‌های تحلیل،به ورودی نام هاست YSlow CDNبروید.

دراینجا میتوانیم همه CDNهایی که در وب‌سایت استفاده شده اندراوارد کنیم،لطفایک CDN درهرخط قراردهید.

بایدتوجه داشت که CDNهادرسطح حساب کاربری واردمیشوند،درنتیجه اگرچند وب‌ سایت از یک حساب کاربردی اسکن می‌کنید، لطفا برای همه وب‌سایت‌های خود،CDN راواردکنید.

وقتی تمام شد،برروی دکمه ذخیره تنظیمات کلیک کرده تاتغییرات دائمی گردند.دفعه بعدی که میخواهید وب‌سایت خود رااسکن کنید،نتایج نسبت بدفعه قبل،صحیح‌ترخواهد بود.

 • نتیجه ‌گیری

درمجموع،اگربدنبال ابزاری هستندکه تحلیلی اجمالی ازعملکرد وب‌سایت شماارائه دهد،این ابزارGTMetrix است.

این ابزار،امکان ارزیابی عمقی چگونگی کارکرد وب‌سایت راپس ازطراحی وب سایت فراهم می‌آوردوفهرستی ازتوصیه‌ها رابرای بهبودآن دراختیارتان میگذارد.

ابزارهای ارزیابی باعث میشوندGTMetrixبه ابزاری دقیق تبدیل شودکه میتوان ازآن درشرایط آنلاین-آفلاین استفاده کرد،واین بخشی ضروری ازاستراتژی عملکرد آنلاین باهدف پیشرفت پیوسته است.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *