دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه

اگر صاحب یک فروشگاه بزرگ ویایک کسب‌ وکار پر رفت‌وآمد هستیدحتما به یک دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه نیازدارید. درهرکسب‌ وکاری مطلع کردن مشتری ازتخفیف‌ها وقرعه کشیهای برگزارشده موجب افزایش فروش میشود.برای اینکار روشهای متعددی وجوددارد. یکی ازروشهای قدیمی اطلاع رسانی ازطریق بنرتبلیغاتی ویا وب سایت ویاحتی کانال‌ها وگروه‌ها درشبکه‌های اجتماعی است.روشهای ذکرشده تاحدودی میتواند موثرباشد امادردنیای امروز روشهای مدرنتری وجود داردکه بااستفاده ازآنها میتوانیداطلاع رسانی راتضمین کنید. یکی ازاین روشهااستفاده ازدستگاه ذخیره شماره تلفن همراه است.این دستگاه نقش بلندگوی اطلاعات رابرای صاحب خودایفا میکند.

دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه ماشینی است که توانایی ذخیره شماره مشتری رادارد وبعد ازتعریف فروشنده میتوان پیامک ارسال کرد. طریقه استفاده از دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه به این شکل است که مشتری درهنگام خروج ازفروشگاه ویامحل کسب‌ وکارشما،شماره تلفن همراه خودرا دردستگاه وارد میکند.

بعدازخروج فرد میتوانید بصورت انبوه بامشتریان خودتان ارتباط برقرارکنید. بااینکار میتوانیداحتمال بازگشت مشتریان خودرا 10برابر کنید.دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه ماننددستگاه‌ کارت خوان موجوددر فروشگاه‌ هااست. بااین تفاوت که وظیفه آن تنهاذخیره‌سازی شماره تلفن درهنگام خروج فردمیباشد.

ازطریق این دستگاهها هرمدل اطلاعاتی قابل انتقال است. شمامیتوانید بااستفاده از دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه حتی تصاویرراهم برای مشتریان خودتان بفرستید. این تصاویر میتواندشامل کارت ویزیت شما باشد.همان طورکه میدانیم انسان یک موجودبصری است. ارسال تصاویربرای مشتریان میتواندیادآوری محصولات وخدمات شما راچند برابرکند.

بایدتوجه داشته باشیدکه این دستگاه کمی باپنل پیامکی متفاوت است که درادامه تفاوت‌ هارابا هم بررسی میکنیم.

فرق پنل پیامکی و دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه:

شاید بامطالعه مطالب بالااین سوال برای شماپیش بیایدکه این دستگاه دقیقامانند یک پنل پیامکی عمل میکند. اگربخواهیم برای تعدادانبوهی ازافراد اس ام اس ارسال کنیم قطعانمیتوان بااستفاده ازیک تلفن همراه اینکار راانجام داد. بایدابزاری وجودداشته باشد که بااستفاده ازآن بتوان بصورت انبوه وهم زمان برای افرادمختلف پیامک ارسال کرد.پنل پیامکی ابزاری است که دقیقابرای همین کارطراحی شده است. پنل پیامکی نرم‌افزاری است که بااستفاده ازآن میتوانیدبرای افرادزیادی پیامک ارسال کنید ومشتریان خود را ازاین طریق مدیریت کنید.

بااستفاده از پنل پیامکی میتوانیدبرای چند فرد یادسته خاصی ازافراد به ارسال پیامک باهدفهای مختلف بپردازید. امااین ابزار یک ضعف بسیاربزرگ دارد. دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه را میتوان درمحل ورود و خروج افراد دریک فروشگاه ویامحل کسب‌ وکارخودتان نصب کنید. افراد درهنگام عبور ومرور میتوانند شماره تلفن همراه خودشان رادراین دستگاه واردکنند پنل پیامکی این امکان مهم راندارد.

بعبارتی از پنل پیامکی نمیتوان برای ثبت اطلاعات افراد بصورت بهینه استفاده کرد. شمابااستفاده ازاین دستگاه میتوانیدبدون نیاز به اپراتور وبراحتی اقدام به ثبت اطلاعات بسیاری ازکاربران خودتان کنید.بعداز ثبت اطلاعات مشتری ارسال پیامک بصورت انبوه کار بسیارساده‌ای است.

مزایا و معایب خرید دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه:

دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه مانندبسیاری از ابزارهای موجود دیگر در این زمینه دارای مزایا ومعایب بسیاری است. در ادامه به چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

مزایای دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه:

 1. سایز مناسب:دستگاه پنل پیامکی بسیارکوچک است. ابعادآن 10*20 میباشدکه تقریبابه اندازه یک دستگاه کارت خوان است. شمامیتوانید براحتی این دستگاه رادرگوشه‌ای از میزکار خودتان قرار دهیدبدون این که مزاحم انجام کارهای دیگرشود. بهتراست این دستگاه درورودی اماکن مورداستفاده قرارگیرد. کافی است این دستگاه رادرکنار میزاپراتور فروش خودقرار دهید تابه شماره تلفن بسیاری ازمشتریان خودتان دسترسی پیداکنید.
 2. استفاده راحت و سریع: استفاده ازاین دستگاه به حدی آسان است که شخصی که میتواندشماره تلفن خودراحفظ کند میتوانداز آن استفاده کند.خواه یک کودک که بتازگی بااعدادآشنا شده باشد یایک فرد میان سال که توانایی پایینی دراستفاده از تلفن همراه خوددارد. همه افراد میتوانند براحتی بااین دستگاه کارکنند.تنهاکافی است شماره تلفن همراه خود راواردکرده وکلید ثبت رافشار دهید.
 3. ارتباط داشتن با مشتری های خود: باوجود این دستگاه بسیاری ازمشتریان موقت را میتوانیدبه مشتری دائم درفروش تبدیل کنید.مشتریان هرکسب‌ وکاری سرمایه‌های آن هستند. امابعداز خروج مشتری ازمحیط کاری احتمال برگشت اوکم تراز 50% است. شمامیتوانید بااستفاده ازدستگاه پوز پیامکی احتمال بازگشت مشتری راچندبرابر بیش ترکنید. بهتراست درهنگام ارسال پیامک انبوه افراد رااز آخرین تخفیف‌ها وجابه جایی‌ها آگاه کنید. بااینکار بطورحتم مشتریان بسیاری به فروشگاه شمابرای دریافت خدمات ویاخرید محصولات جدیدباز خواهندگشت.
 4. صرفه‌جویی در وقت و پول: این دستگاه این امکان رابه فروشندگان میدهدکه باکم ترین هزینه کلیه اطلاعات لازم رابه مشتری ارائه دهند.تبلیغات درهرکسب‌ وکاری هزینه‌های بسیاربالایی رابرای کارفرما بدنبال دارد. بعنوان مثال اگرصاحب یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ باشیدباید هزینه‌های بسیاری رابرای تبلیغات درتلویزیون ویاشبکه‌های اجتماعی پرداخت کنید. بااستفاده ازدستگاه ذخیره شماره تلفن همراه میتوان این هزینه‌هارا بحداقل کاهش داد.این دستگاه درحقیقت یک تبلیغ برای بیزینس محسوب میشودکه میتوان بااستفاده ازآن به قبیله‌سازی درکسب‌ وکارمربوطه پرداخت کرد.حتی صرفه جویی درزمان هم مثل هزینه دراین دستگاه قابل توجه است.دستگاه ذخیره ساز تلفن همراه یک تبلیغ برای بیزنس محسوب میشود. ازاین رو فروش دریک شرکت یافروشگاه را بالا میبرد. نکته قابل توجه که می توان باوجوداین دستگاه در کسب وکارتان داشته یاشیداین است که می توان ایجادزمینه نظرسنجی ازمشتریان راراه اندازی کرد . وقتی مشتری درفروشگاه کوچک یا بزرگ نظرخود را ازکیفیت ‌محصولات یانحوه ارائه وپاسخ گویی به مشتریان اعلام کند، باعث عملکردبهتر مدیریت درفروش وتبلیغات خواهدشد. یکیدیگراز مزیتهای این دستگاه وجود آن درشرایط کنونی است که بیش ترمشتریان سفارشات خودرا بصورت آنلاین سفارش میدهند. باوجود این دستگاه میتوانید براحتی باآن ها ارتباط برقرارکنید.این نکته رابخاطرداشته باشیدکه زندگی شماازطریق کارتان میگذردپس همیشه برای کسب وکارتان سرمایه‌گذاری مناسب راانجام دهید.

معایب دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه:

 

 1. گران بودن دستگاه: باوجود این که دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه باعث کاهش هزینه‌هادرتبلیغات میشوداما ممکن است خریداین دستگاه برای کسب‌ وکارهای کوچک سخت باشد.قیمت این دستگاه درحال حاضر از 1 میلیون تومان شروع میشود. البته کیفیت‌های مختلفی ازاین دستگاه دربازار وجوددارد. درهنگام خریدباید به نام برندمحصول خودتان دقت لازم راداشته باشید.
 2. استفاده کردن فقط حضوری: دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه تنهابرای استفاده فیزیکی طراحی شده است. بعنوان مثال اگریک فروشگاه آنلاین رامدیریت میکنید ویایک سرویس آنلاین رادر اختیاردارید این دستگاه برای شمامناسب نیست. درحال حاضر وباشیوع ویروس همه‌گیر کرونااین موضوع پررنگترشده است.
 3. نداشتن امکان استفاده بصورت دوطرفه: متاسفانه درهنگام استفاده ازاین دستگاه تنها میتوانید بصورت یک طرفه اقدام به ارسال پیامک برای مشتریان کنید.به همین علت امکان اطلاع از انتقادات وپیشنهادات مشتریان وجودندارد. برای استفاده بهینه ازاین دستگاه بهتراست یک وب سایت آنلاین برای اطلاع ازنظرات کاربران خودتان ایجادکنید. سپس میتوانیدبااستفاده ازارسال پیامک انبوه کاربران را ازشرایط جدید وب سایت مطلع کنید.

استفاده کنندگان از دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه چه کسانی هستند؟

یکی ازسؤالات مهمی که بسیاری ازصاحبان مشاغل باآن رو بروهستند این است که آیادستگاه ذخیره شماره تلفن همراه مناسب کسب وکارهای آنهااست؟ درپاسخ به این سؤال بایدابتدا نیاز مشتریان خودرادر نظر بگیرید. واقعیت این است که تقریباًهمه کسب وکارهای فیزیکی میتواننداز این دستگاه استفاده کنند ونتایج خوبی نیز بدست آورند. ازفروشگاههای مختلف مانندسوپر مارکت،فروشگاه لباس،لوازم خانگی، کیف و کفش و … گرفته تارستوران‌ ها،کافی شاپ ها وکسب وکارهای مشابه ازجمله مهمترین گزینه‌ هابرای خریددستگاه ذخیره شماره تلفن همراه هستند.

ازطرفی کسب وکارهای خدماتی ماننددندان پزشکی‌ها، مطبها، خدمات منزل، تعمیرگاههای لوازم خانگی وخودرو وسایر کسب وکارهای خدماتی مشابه نیزمیتوانند ازاین دستگاههابرای ذخیره شماره تلفن همراه مشتریان خود وحتی نوبت دهی به آنهااز طریق پیامک استفاده کنند. ازآن جاییکه این دستگاه به پنل پیامکی متصل میشود، شما میتوانید ازقابلیت دایورت پیامک نیزاستفاده کنید وباایجاد امکان دریافت پیامک ازمشتریان، به سؤالات پیامکی آنهاازطریق شماره تلفن همراه خودنیز پاسخ دهید.

اگر وب سایت دارید بااستفاده ازافزونه باشگاه مشتریان وردپرس میتوانید شماره تلفن همراه کاربران وب سایت تان راجمع آوری کنید.

حرفه ای ترین دستگاه ذخیره شماره تلفن همراه

همان طورکه گفته شددستگاههای ذخیره شماره تلفن همراه بسیاری دربازار وجوددارد. این دستگاهها دارای کیفیتهای مختلفی هستندکه درهنگام خریدباید بنوع برندآنها دقت کنید. هم چنین ممکن است ارزش یک دستگاه باقیمت آن هم خوانی نداشته باشد وباقیمت بیش تری آن راخریداری کنید.

بعداز بررسی‌ مدلهای مختلف این دستگاه دربازار وکارکردن بامدلهای مختلف میتوان گفت دودستگاه‌ ذخیره شماره تلفن همراه دربازار وجودداردکه هم قیمت آن مناسب است وهم امکانات خوبی رابه کاربر ارائه میدهد. مدلهای فراز ودایورت دوتاازبهترین دستگاههای موجود دربازارهستندکه میتوان ازآنها برای کسب‌ وکارهای مختلف استفاده کرد.

این دو مدل دارای امکانات ومزیتهای مختلفی هستندکه درادامه بررسی خواهیم کرد:

 • مجهز به wifi
 • بدون نیازبه کامپیوتر
 • ارسال پیامک سریع به مشتری
 • ذخیره شماره تلفن همراه
 • ارسال پیام صوتی
 • دفترچه تلفن مشتریان vip
 • ارسال پیامک ازطریق اینترنت
 • ارسال پیامک به لیست سیاه

سخن نهایی:

دردنیای امروزچهره کسب‌ وکارهابسیار تغییرکرده است هم چنین تبلیغات هم به لطف پیشرفت تکنولوژی دست خوش تغییرشده بهتراست اگرصاحب یک کسب‌ وکاربزرگ ویاکوچک هستیدشماهم با تکنولوژی خودتان را بروزکنید. بااستفاده ازدستگاه ذخیره شماره تلفن همراه میتوانیدیک گام درجهت بروزترشدن کسب‌ وکارخودتان بردارید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *