اصول تکنیک های ایمیل مارکتینگ چیست؟

ایمیل مارکتینگ یکی ازبهترین ومقرون بصرفه‌ترین روشهای ارتباطی وتبلیغاتی برای کاربران هدف است که به ویژه برای ارتباطات کاری وتبلیغاتی اثربخشی بسیار زیادی دارد. به همین دلیل است که صندوق دریافتی ایمیل یاحتی قسمت هرزنامه‌های (اسپم) ماپراز ایمیل‌های مختلف تبلیغاتی است. امااین روزهابسیاری ازشرکت‌ها تلاش میکنند تابصورت هدفمند باکاربران هدف خود ارتباط برقرارکنند تانرخ تبدیل بیشتری داشته باشند.
ازطرف دیگر لزوماتمام روشهای تبلیغاتی نیازمندهزینه هنگفت نیست وبااستفاده ازابزارهای کارآمدی چون ایمیل، محتوای بسیار جذاب، پیشنهادهای ویژه ویک فراخوانی مناسب (Call To Action) میتوان کاربران هدف بسیار زیادی جذب نمایید.
بااین که ابزارهای تبلیغاتی مختلف درفضای آنلاین فراگیرشده‌اند، اماهنوز هم بسیاری به بازاریابی با ایمیل باوردارند ومعتقد هستنداگر بتوان بدرستی ازآن استفاده کرد، میتوان نتایج خوبی به دست آورد.

بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ یکی ازابزار های دیجیتال مارکتینگ محسوب می شودکه درحرفه ی بازاریابی تولید محتوا ازاهمیت بسیار بالایی برخوردارهست. کارشناسان دیجیتال مارکتینگ درزمان هایی که قصددارند راهبردهای تولید محتوا رابرای کسب وکار خاصی طراحی کنندباید به سوالی پاسخ دهند وآن هم این است که قصددارندچه جایگاهی رابرای بازاریابی ایمیلی درنظر قرار دهند؟اماشاید بسیاری ازفعالان این عرصه به خوبی ازاهمیت ایمیل مارکتینگ ومزیتهای آن آشنایی نداشته باشند.

برای آشنایی بیشتراین موضوع ودرک چرایی آن بایداشاره کنیم که تولید محتوا یکی ازبایدهای کسب وکارهای اینترنتی است. بدون تولید محتوا هیچ وب سایت وکسب وکاری شانس برنده شدن نخواهد داشت. اماآیا تنها تولید محتوا به تنهایی کافی است؟ پاسخ بدون شک منفی هست. برفرض که شمابا یک استراتژی تولید محتوا قوی، محتوایی عالی وباکیفیت تولیدکرده اید، این تولید محتوا راچگونه وباچه روشهایی میتوانید به دست کاربران ومشتریان بالقوه خودبرسانید؟ بله درست است یکی ازاین روشها، بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ است. اما ایمیل مارکتینگ چیست؟

ایمیل مارکتینگ یکی ازروش های جذاب بازاریابی اینترنتی هست. دراین روش، افراد، سازمان ها وشرکت ها، بااهداف بسیارمتفاوتی هم چون کسب سودبیشتر وجذب مشتریان، تولید محتواهایی راازطریق ایمیل وبصورت انبوه به لیست کاربران هدف خودارسال میکنند. این روش بازاریابی تاحدود بسیار زیادی میتواندسودمند باشد. زیرا باعث میشودتا نرخ تبدیل ویاتعداد کاربران وب سایت شماافزایش یابد. البته به همین سادگی هاهم نیست. بلکه بایستی باتکنیک ها، بایدها ونبایدهای بازاریابی ایمیلی آشناباشید.

 

پیشینه ی ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی

شایدبرای شماسوال باشدکه چه کسی اولین بارایده ارسال ایمیل های انبوه وتبلیغاتی به ذهنش خطورکرده است؟ درپاسخ بایدبگوییم که نخستین کسی که در 42سال پیش ایمیلی رابه شکل انبوه برای 5۰۰ نفراز کاربران هدف خود ارسال کرد، گری توئرک نام دارد. اوباارسال این ایمیل ها توانست ۱۳میلیون دلارفروش داشته باشد. پس ازاین ماجرااوبه پدر اسپم دنیاملقب شد. البته خودش عقیده داشت که چون ایمیل هایش بصورت هدفمند ارسال شده بایدبه پدر ایمیل مارکتینگ ملقب شود.

دربین سالهای 1991 تا 2100 باگسترش استفاده ازاینترنت شیوه های زندگی مردم باتغییراتی مواجه شد. طی همین جریان ها، یک سرویس دهنده، ازپلتفرمی به نام Hotmail بعنوان نخستین پلتفرم ایمیل تحت وب رونمایی کرد. همین موردباعث شدکه فعالیتهای بازاریابان گسترش یابد وازظرفیت های این سرویس دهنده درحیطه ی دیجیتال مارکتینگ استفاده کنند. ازمزیت ای مهم استفاده ازاین سرویس، کاهش هزینه های بازاریابی مستقیم حضوری یابازاریابی تلفنی بود.

به مرورزمان وبااستقبال کسب وکارها ازاین روش بازاریابی، ایمیل مارکتینگ به نقطه ای رسیدکه پیامهای انبوه بایدحتماً به صندوق دریافتی کاربران ارسال میشدند. بسیاری ازعوامل باعث میشدندکه ایمیل ها به پوشه ی اسپم بروند. عواملی مانند: مرتبط نبودن موضوع ایمیل، تولید محتواهای تبلیغاتی وآزاردهنده، زمان ارسال ایمیل وبسیاری دیگر ازجمله این عوامل محسوب می شود.

پس ازسال 2011 بازاریابی ایمیلی به مرحله ی جدیدی واردشد. دراین زمان بودکه بطورکلی قواعد بازاریابی ایمیلی نیزکاملاً تغییرکردند. عوامل مختلفی بوجودآمده بودندکه شرایط سخت تری رانسبت به گذشته برای ایمیل مارکتینگ به وجودآورده بودند. عواملی هم چون سخت گیری های لحاظ شده درفرستادن ایمیل بصورت انبوه، بررسی تولید محتوای ایمیل ها، ارزان بودن هزینه های بازاریابی ایمیلی در مقایسه باروشهای دیگر، ظهورشبکه های اجتماعی وغیره. که همگی موجب شده بودند ایمیل مارکتینگ به سادگی گذشته قابل انجام نباشد.

ازسال 2014 به بعدبسیاری ازافراد دانش نحوه ی استفاده درست ازبازاریابی ایمیلی راآموختند ودانشتند که چگونه بطورحرفه ای از ایمیل مارکتینگ استفاده نمایند. درمواقع مختلفی، بسیاری ازکاربران بیش ازپیش با ایمیل های دریافتی درگیر میشدند. این افراد تلاش کردند تایک بازنگری جدی درمتن ومحتوای ایمیل های ارسالی داشته باشند. این بازنگری شامل مواردزیر می شود:

  • استفاده از تولید محتوای مناسب ومبتنی برعلاقه ونیازکاربران هدف خود
  • استفاده ازسرویس ایمیل مارکتینگ بصورت حرفه ای.
  • هماهنگ ساختن ایمیل باسیستم های مدیریت تولید محتوا.

 

داشتن سرمایه ی کافی

بازگشتن سرمایه ازموضوعات بسیارمهم برای مدیران محسوب می شود. برای بازاریابی بایستی میزان مشخصی بودجه وهزینه درنظرگرفته وصرف اینکارکنید. اماآیا این هزینه به شما بازمیگردد؟ درپاسخ باید اشاره کنیم که بازگشت سرمایه یکی ازمهمترین مزیتهای ایمیل مارکتینگ هست. وقتی مدیران هزینه ای را پرداخت می کننددوست دارندهر چه سریع تربدانندکه درقبال این هزینه های چقدرسود کسب میکنند. ازمزایای عالی ایمیل مارکتینگ میتوان به موثربودن وکارآمدی آن درصورت استفاده درست اشاره کرد. ایمیل مارکتینگ یکی ازروش های بسیارمقرون بصرفه بازاریابی محسوب میشود.

 

 تاثیرات اساسی و فوری

ازمزایایی که در ایمیل مارکتینگ، هرمدیری آن رابصورت کاملاًملموس حس میکند اثربخشی فوری آن هست. بسیاری ازمدیران دراستفاده ازاین روش، ایمیلی رابرای مخاطبان ارسال میکنند وفوراً آثارآن را مشاهده میکنند. مثلاًبرای تبلیغ اجناس تخفیف دارمیتوان بیشترین اثر بخشی ایمیل مارکتینگ رالمس کرد. تولید محتوای درونی ایمیل مارکتینگ میتوانداثرات شگرفی رادر کاربران داشته باشد.

 

مقرون بصرفه بودن ایمیل مارکتینگ

ازبهترین وسریعترین ابزارهای تبلیغاتی میتوان از ایمیل مارکتینگ نام برد. چراکه بازاریابی ایمیلی هم ازنرخ بازگشت سرمایه خوبی برخورداراست وهم بایک هزینه مقرون بصرفه میتوانید تبلیغات خودراانجام دهید. البته بیشترین نتایج ازاین روش زمانی است که یک لیست ایمیل بسیارمفید وکارآمدداشته باشید.

 

سفارشی کردن ایمیل های خود

در ایمیل مارکتینگ میتوانید ایمیل های ارسالی خودرا سفارشی کنید. باسفارشی کردن ایمیل های خودمیتوانید خروجی بسیارخوبی داشته باشید. هم چنین کاربران میتوانندانتخاب کنند که چه ایمیل هایی رادریافت کنند.

 

تفاوت های اساسی تبلیغات ایمیلی و بازاریابی ایمیلی

تعداد بسیار زیادی ازافرادهستند که تبلیغات ایمیلی وبازاریابی ایمیلی رابصورت هم معنی به کارمیبرند. بایددرنظر داشته باشید که بازاریابی ایمیلی یاهمان ایمیل مارکتینگ ازیچیدگی بسیاربیشتری نسبت به تبلیغات ایمیلی یاهمان ایمیل مارکتینگ برخورداراست.

در تبلیغات ایمیلی شمادارای یک پیام با تولید محتوای تبلیغاتی، بصورت مشخص هستید وتصمیم دارید آن راازراه ایمیل به تعدادزیادی ازافراد ارسال کنید. بااین وجود برخی اوقات ممکن است شمااصول اخلاقی رانادیده بگیرید وباتهیه وخرید بانک ایمیل کارتان رابراحتی انجام دهید. بایدتوجه داشته باشید زمانی که درباره ی بازاریابی ایمیلی یاهمان ایمیل مارکتینگ صحبت میکنیم منظور ارتباط گیری دوطرفه وبلندمدت با کاربران هدف خوداست.

جالب است بدانیدکه این برقراری ارتباط بااخذ مجوز ازمشتریان آغازمیشود وبارضایت همان هاادامه مییابد. نکته ای که بایدتوجه داشت این است که در ایمیل مارکتینگ پیغام هایی که رد وبدل میشوند بسیار بالاتر ازپیغام های تبلیغاتی هستند. بطورکلی هدف در ایمیل مارکتینگ این است که یک رابطه عمیق وصمیمی باکاربران ایجاد وتقویت شود، نه این که صرفاًیک پیام ثابت ومشخص ارسال شود.

ساختن لیست ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ کارهای مختلف وپرتنوعی راتحت پوشش قرارمیدهد. اینکارها، تبلیغات ایمیلی وارتباط صمیمی وعمیق بامشتری ها ازطریق ایمیل راشامل میشود. بطورکلی زمانی میتوانیم ایمیل مارکتینگ راشروع کنیم که درمرحله نخست یک فهرست ایمیل رادراختیار داشته باشیم. باید دقت داشت که ساختن لیست ایمیل باخرید بانک ایمیل تفاوت دارد ودومبحث کاملاًجدا هستند.

خرید لیست ایمیل نه تنهاسودی نداردبلکه وقت شمارا هدرمیدهد. یک لیست ایمیل بسیارعالی لیستی است که بسیاری از ایمیل هایی باشدکه صاحبان آن هاشخصا اجازه داده اندکه ایمیل ازجانب شما دریافت نمایند. برای ساخت لیست ایمیل عالی بایدانگیزه هایی رابرای صاحبان ایمیل ایجاد نمایندتا آن ها به جهت صدورمجوز برای دریافت ایمیل ازجانب شماتشویق شوند.

پس ازآن که کاربران هدف خود اجازه دریافت ایمیل راصادرکردندنوبت به ایجادانگیزه میرسد. بایدمطالب ارسالی شمادر ایمیل ها کاملاًمخاطب پسند وبه روزباشند تاکاربران هرروز تمایل بیشتری به دریافت ایمیل ازجانب شماراداشته باشند.

به اینصورت که یک کسب وکارموفق درمحدوده های زمانی مشخص خبرنامه ای رابرای کاربران هدف خود ارسال می کنید. مثلاًبصورت هفتگی یاماهانه خبرنامه ای رادرقالب ایمیل برای کاربران هدف خود می فرستند. اینکار ظاهراً جذاب و حرفه ای هست. بااینکار بصورت منظم برای کاربران خود اطلاع رسانی میکنید.

دراین اطلاع رسانی ها، برند وفعالیتهای خودرا برایشان یادآوری میکنید. باید مدنظر داشته باشیدکه اجرای پروژه خبرنامه ایمیلی کارآسان وساده ای نیست. نکته مهم آن جااست که بسیاری از ایمیل ها هستندکه اصلا توسط کاربران بازنمیشوند. هم چنین افرادی هم که ایمیل های دریافتی خودرا بازمیکنند امکان داردکه از تولید محتوای آن هارضایت نداشته باشند. همین نارضایتی موجب میشودکه دفعات بعدی، ایمیل های دریافتی خودرا دیگرباز نکنند. پس طرح کردن خبرهای خوب درقالب خبرنامه ریزه کاری هایی داردکه باید باحساسیت بالاانجام شود. اگراین ریزه کاری هارعایت نشودبه احتمال زیادپروژه مارکتینگ باشکست مواجه خواهدشد.

 

شاخص سنجش تاثیرات ایمیل مارکتینگ

برای مشاهده میزان اثر بخشی بازاریابی ایمیلی شاخصهای مختلفی وجوددارد. برای دیدن جزئیات کامل این شاخص هامیتوانید باجستجوی عبارت Email Marketing KPIs به آنهادسترسی داشته باشید. با این جستجو میتوانیدطیف بسیاروسیعی ازشاخص های کلیدی وپر کاربردعملکرد که بابازاریابی ایمیلی ارتباط دارند رامشاهده کنید.

بهای تمام شده یک مشتری بالقوه، درآمدفروش، ارزش مشتری، نرخ بازگشت سرمایه وغیره ازمهمترین شاخص های بازاریابی ایمیلی محسوب می شود. اما درنهایت این شما واهداف شماهستیدکه شاخص های بازاریابی ایمیلی رامشخص میکنید. هدف شما از ارسال ایمیل انبوه چیست؟ فروش بیشتر؟ آیاباارسال ایمیل انبوه به فروش بیشتری دست یافته اید؟بسیارخب، پس شمابه هدفتان رسیده اید.

 

اصول اساسی بازاریابی ایمیلی چیست؟

دربخش های قبلی این مطلب به خوبی با بازاریابی ایمیلی ومزایای آن آشناشدیم. امابدنیست تادرادامه با برخی ازروشها، تکنیک ها ونکات بااهمیت درخصوص ایمیل مارکتینگ نیزآشنا شوید. اگرتصمیم گرفته ایدکه بااستفاده از بازاریابی ایمیلی، شکل دیگری به کسب وکارخوددهید، راه درستی انتخاب کرده اید. اماباتوجه به نکات وتکنیکهای زیرمیتوانید ادامه مسیر رانیز بدرستی طی کنید ویک بازاریابی سودمند وهدفمند داشته باشید.

 

داشتن تولید محتوای عالی و حرفه ای

گام اول استفاده ازیک تولید محتوای جذاب وکارآمداست. تولید محتوایی که جذابیت کافی نداشته باشد، بسیار زودبه لیست اسپم هدایت خواهدشد. اما تولید محتوای جذاب شانس بیش تری به شما میدهد تابتوانید کاربران هدف خود رابه مشتری تبدیل کنید. برای جذاب کردن تولید محتوا، ازتیترهای جذاب استفاده نمایید. عبارت هایی نظیر: (فوق العاده، شگفت انگیز، راز، عجیب و …) به جذابترکردن عنوان وتیتر شماکمک میکند. هم چنین قراردادن تصویر های جذاب نیزنقش بسیارمهمی درجلب توجه مخاطب شمادارد.

 

درنظر داشتن سلایق کاربران هدف خود

هرچه ایمیل ارسالی شما، به سلایق وترجیح های کاربران نزدیکترباشد، ایمیل ارسال شده، سودمندتراست. پس بایدسعی کنید کاربران هدف خودرا آنالیز نمایید. اینکه ازچه روشی به این اطلاعات دست یابید، موضوع دیگری است که دراین بحث نمیگنجد، امابرای مثال میتوانید باایجاد وارسال فرمهای نظرسنجی، نظرسنجی در اینستاگرام وروشهای دیگر، ببینید کاربران شماچه تولید محتوایی رابیشتر دوست دارند.

 

ارسال کردن خبرنامه

ارسال خبرنامه ویا تولید محتواهای آموزشی ومفیدیکی ازتکنیک های ایمیل مارکتینگ است. مردم عمومابرای دریافت اطلاعات بیشتر وبه روزبودن به شبکه های اجتماعی وغیره سرمیزنند. اماچه چیزی بهتر ازآنکه خودما این تولید محتوا رابه دست آنهابرسانیم؟ شمامیتوانید باهمین هدف یک خبرنامه بسازید وازطریق ایمیل به مخاطبانتان ارسال کنید. بطوریکه گلچینی ازبهترین پست ها وخبرها رالیست نمایید ودر قالب یک خبرنامه ارسال نمایید.

 

ایجاد ایمیل کوتاه و مختصر و مفید

یکی ازمهم ترین موضوعاتی که در بازاریابی ایمیلی بایدبه آن دقت داشته باشید، این است که کاربران تولید محتواهای بلند وطولانی رادوست نداشته ونمیخوانند. بنابراین بایدسعی کنید تاجایی ممکن است، تولید محتوای ایمیل خود راکوتاه نگهدارید. یکی عبارت کوتاه وجذاب، چندین برابراثر بخشتر ازیک تولید محتوای بلند وطولانی است. بایدمباحث اساسی و مهم مورد نظرخودرا دریک یاچندعبارت کوتاه جای دهید.

 

زمان مناسب هنگام ارسال ایمیل های برای کاربران

درست است که کاربران شماباتمایل خود، درخبرنامه شماعضو شده اند. امااین به آن معنی نیست که باارسال ایمیل های انبوه، آرامش آن هارا خدشه دارکنید. هرسخن جایی وهرنکته مکانی دارد.هر ایمیل نیزیک زمان مناسب داردکه بایددرهمان زمان ارسال شود. هیچکس دوست ندارددرروز ۱۰ ایمیل تبلیغاتی دریافت نماید. امادریافت یک ایمیل مفیددرهفته، بسیارمفید وکارآمدبوده وعلاوه برآن موجب آشفتگی و آزردگی کاربرلن هدف شمانیزنخواهد شد.

 

درست برنامه ریزی کردن

نظم یکی ازمهم ترین تکنیک هادر بازاریابی ایمیلی است. بایستی یک برنامه مشخص وازپیش تعیین شده برای ارسال ایمیل های خودداشته باشید. این موضوع موجب میشودتا کاربران بصورت ناخودآگاه در روز وساعت مشخصی منتظردریافت ایمیل ازطرف شماباشند. ازسوی دیگراین موضوع به نوعی توجه به حریم کاربران هدف شما هست.

 

ایمیل مرتبط در راستای فعالیت خود

ارسال ایمیل انبوده و بازاریابی ایمیلی باهدف جذب مشتری وفروش محصولات انجام میشود. امااگر هیچ نشانی ازشما در ایمیل ها وجودنداشته باشد، کل هزینه شمابی ثمرخواهدبود. ایمیلی نفرستیدکه هیچ‌ نشانه‌ای ازشما درآن نیست. حتمانام تجاری، لوگو، آدرس وب سایت، شماره تماس شرکت، اطلاعات دسترسی وروشهای ارتباطی رادر تولید محتوای ارسالی خود قراردهید.

 

استفاده از تخفیف ها وجشنواره ها

ارسال ایمیل و بازاریابی ایمیلی برای شماسودمنداست. امااین ایمیل ها برای کاربران هدف چه سودی دارد؟ اگراین کسب سودتنها یک طرفه باشد، هیچ نتیجه ای نخواهدداشت. امابا درنظرگرفتن پیشنهادهای ویژه، تخفیف های ارزشمند ویاحتی دوره های آموزشی رایگان که به سودکاربران است، میتواندبسیارمفید فایده واقع شود.

 

ارسال ایمیل باحجم مناسب برای کاربران

ارسال ایمیل های سنگین بافایلهای پیوست شده باحجم بسیار بالا، هیچ سودی برای شمانخواهدداشت. تلاش کنید اگرنیازدارید فایلی رابه ایمیل پیوست کنید، یک فایل سبک باشد. به یاد داشته باشیدکه ایمیل ها برای مشتریان شماارسال میشوندنه برای همکارانتان. پس نیازی نیست فایلی رابه ایمیل ها پیوست کنید.

 

داستن طراحی فوق العاده و منحصربه فرد

تلاش کنیداز تمپلت ها وطراحی های آماده وجذاب و شیک برای ارسال ایمیل استفاده نمایید. هرچقدر طراحی شماحرفه ای و جذابترباشد، بازدهی ایمیل برای شمابیشترخواهد بود. قالبی که برای ارسال ایمیل استفاده میکنید، بایستی زیبا، جذاب و واکنشگراباشد. به این معنی است که نمایش کامل وبدون مشکلی درتمامی دستگاه های دیجیتال مانند تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ وغیره داشته باشد.

 

سخن نهایی

دراین مقاله تلاش کردیم تامفصلا درخصوص ایمیل مارکتینگ، مزیتها وبایدها ونبایدهای آن صحبت کنیم. آن چه که بیش ازهر چیزی در بازاریابی ایمیلی اهمیت دارد، انتخاب یک سرویس دهنده مناسب برای ارسال ایمیل های انبوده وبخش کردن مشتریان وبیان پیشنهادهای جذاب وغیره.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *