وب سایت تامبلر چیست؟

وب سایت تامبلر(Tumblr)یکی ازده شبکه اجتماعی برتراست که دراین مقاله باآموزش وب سایت تامبلربه معرفی کامل امکانات وراهنمایی استفاده ازاین وب سایت میپردازم.

اگراهل گشت وگذار درشبکه های اجتماعی باشیدحتما بانام وب سایت تامبلر آشنایی دارید.

وب سایت ها واپلیکیشن های بسیاری وجوددارندکه فعالیت درهرکدام ازآنهامزایای بسیار زیادی رابه همراه خواهدداشت.

وب سایت تامبلرچیست وچه امکاناتی دارد؟

وب سایت تامبلر یکی ازبرترین وب سایت هایی است که به کاربران خوداجازه ساخت وبلاگ وراه اندازی محیطی برای خود یا کسب و کارشان میدهد.

وب سایت رسمی تامبلرامکان ارسال عکس،ویدیو،صداو …رابرای کاربران مهیاکرده وهمچنین کاربران آن میتوانندازطریق این وب سایت افرادجدید راپیدا ودنبال کنند.

تاکنون این وب سایت 225میلیون وبلاگ دارد وافراد بی شماری روزانه روی به ساخت وبلاگ درتامبلرمی آورند.

البته حریم شخصی دراین وب سایت نیزرعایت میشودوافرادی که تمایل ندارندمیتواننداطلاعات خودو وبلاگشان راخصوصی کرده تادیگران نتواننداطلاعاتشان رامشاهده کنند.

ساخت وبلاگ وفعالیت در وب سایت تامبلربسیارساده است وبراحتی میتوانیدازخدمات این وب سایت استفاده کنید.

محبوبیت این وب سایت درمدت زمانی کوتاه به حدی رسیدکه این روزهاتامبلریکی ازده شبکه های بزرگ اجتماعی بشمارمیرود.

بدون شک ساخت وبلاگ وفعالیت دراین شبکه اجتماعی میتوانداقدامی بسیارموثردرجهت رشدکسب وکارهای بسیاری شود.

مزایای فعالیت در وب سایت تامبلرچیست؟

دراین قسمت از مقاله میخواهیم نگاهی کلی به استفاده از وب سایت تامبلربیندازیم.

فعالیت درشبکه های اجتماعی همیشه دارای مزایای بسیاری برای افرادوصاحبان کسب وکاربوده است.وب سایت رسمی تامبلرنیزمیتواندمزایای بسیاری برای کسب وکارهاداشته باشد.

دراین وب سایت شماقادرخواهید بودباافرادجدیدارتباط گرفته وبامعرفی خدمات خود درقالب یک وبلاگ در وب سایت تامبلرافراد بیشماری رایافته وباآنان همکاری داشته باشید.

علاوه برراه اندازی یک وبلاگ رایگان قادرخواهیدبود بخشی ازیک متن خود رابادیگران به اشتراک بگذارید.

برخلاف بسیاری ازشبکه های اجتماعی که شایدفرآیندشروع کارباآنان ممکن است سخت باشد.

میتوانیدفعالیت خودرادرتامبلر بسرعت آغازکرده وآموزش کاربا این وب سایت براحتی امکان پذیراست.

امکان رشدبرای کسب وکارتان در وب سایت تامبلربسرعت مهیامیشود.

شایدفعالیت درشبکه های اجتماعی دیگربه مرورزمان نتیجه بخش باشدامادرتامبلربسرعت میتوانیدرشد وبلاگ خود رامشاهده کنید.

وب سایت تامبلرچگونه کارمیکند؟

دراین قسمت ازمقاله میخواهیم به معرفی وب سایت تامبلربپردازم.

اساس کاردراین وب سایت اشتراک گذاری اطلاعات ولینکهایی است که کاربران بایکدیگرمیگذارند.

اگرشما درگشت وگذاردرفضای اینترنت بامطلبی جالب،جوک،سخنان ماندگارو …رو به رو شدید کافی است آن رادروب سایت تامبلرودروبلاگ خودبه اشتراک بگذاریدتادیگران نیز ازآنان استفاده کنند.

شماحتی میتوانیدلینک مطالب رانیزبه اشتراک گذاشته ویااگردارای وب سایت هستید،لینک مطالب خودرابادیگران به اشتراک بگذارید

دراین حالت شمابایک تیردو نشان زده اید،هم وبلاگ خودرادرتامبلر بروزرسانی کرده وافرادجدیدی راپیداخواهیدکرد وهم میتوانید ازاین طریق به افزایش بازدید وب سایت خودبپردازید.

پس همانطورکه متوجه شدیدمیتوان وب سایت تامبلررامنبعی ازاطلاعات وداده هایی که کاربران آن به اشتراک خواهندگذاشت،تصورکرد.

البته این موضوع برای کاربران خالی ازلطف نیست ومیتوانندازافرادزیادی درتامبلربهره مندشوند.

چگونه درتامبلر وبلاگ ایجادکنیم؟

دراین بخش میخواهیم به آموزش ونحوه استفاده ازتامبلربپردازیم.

همانطورکه درمطالب بالاگفته شد وب سایت تامبلریکی ازبهترین شبکه‌ های اجتماعی است که فرصتی بسیارطلایی رامیتواندبرای صاحبان کسب‌ وکارایجادکند.

کافیست وارد وب سایت رسمی تامبلرشویدوباثبت ایمیل خودحساب کاربری خود راایجادکنید.

بعدازساخت حساب کاربری میتوانیدوبلاگ خود راایجادکرده وازآن استفاده کنید.

شمامیتوانیدحریم شخصیتان رابگونه‌ ای تنظیم کنیدکه وبلاگتان بصورت عمومی و یاخصوصی باشد.

هم چنین بادنبال کردن افرادیکه درتامبلر وبلاگ ایجادکرده‌ اند،میتوانیدمحتوای وبلاگ آنان رادرقسمت حساب کاربری یاداشبورد خودمشاهده کنید.

اگربدنبال جذب افراد جدیددر وب سایت تامبلرهستید توصیه میکنیم که افرادی که درزمینه کاری شماوبلاگ ایجاد کرده‌ اندرادنبال کنید وازآنان بخواهیدکه شما رانیزدنبال کنند.

با اینکارمیتوانید به افزایش دنبال کننده‌ های خودکمک کنیدومطالب شما نیزدیده خواهدشد.

دانلودتامبلربرای اندروید

حتمامیدانیدکه این روزها اپلیکیشن‌ های گوشیهای هوشمند میتوانندکمک بزرگی به فعالیت کاربران خود درشبکه‌ های اجتماعی کنند.

به‌ همین‌ منظور وب سایت تامبلردارای اپلیکیشنی رسمی برای گوشیهای هوشمند است که میتوانید آن راازگوگل پلی دانلودکنید.

بانصب اپلیکیشن تامبلر قادرخواهید بودبه فعالیتهای خود بپردازید ودیگرنیازی به استفاده ازسیستم یالپ تاپ نخواهیدداشت.

فوایدکاربااپلیکیشن تامبلراین است که میتوانیدباسهولت بیشتری به ارسال پست وفایلهای خودبپردازیدوهم چنین قابلیت مشاهده وپاسخ دهی به پیامهای خود راازطریق این اپلیکیشن خواهیدداشت.

مدیریت وبلاگهای شما آسانترخواهدشد وبراحتی و درهر زمان و درهرجایی میتوانید بدنبال کردن مطالب موردعلاقه خودازدیگر وبلاگهایی که دنبال کننده آنهاهستید،بپردازید.

استفاده ازدامنه‌ های سفارشی درتامبلر

شایدشما تمایل داشته باشید که ازدامنه‌ ای که قبلاًخریداری کرده اید،برای ایجاد وبلاگ درتامبلراستفاده کنید.

وب سایت تامبلراین قابلیت راداردکه شمابتوانید دامنه‌ هایی که آنان راخریداری کرده به وبلاگ خودمتصل کنید.

البته بایدقبل ازاینکاردامنه خود راامن کنید واقدامات لازم برای اتصال دامنه به وبلاگ تامبلر خود راانجام دهید.

با اینکارشما میتوانیدآدرس وبلاگ خود راهمانگونه که دوست داریدتغییرداده و ازدامنه‌ های خوداستفاده کنیدوبراحتی باورود به دامنه خود مطالب خود رامشاهده کنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *