بانحوه استفاده ازسرویسGoogleTag Manager آشناشوید.

 

دراین مقاله به آموزش کارباتگ منیجر بصورت مرحله به مرحله برای استفاده ازامکانات این سرویس میپردازیم.

آموزش کارباتگ منیجرTag Manager

نحوه استفاده ازابزارگوگل تگ منیجربسیارساده وراحت است.این راهنما در5 مرحله صورت میگیردکه درادامه به آنهااشاره خواهیم کرد:

مرحله اول:ساخت یک اکانت جدید درGoogle Tag Manager

درابتداباید در وب سایت گوگل تگ منیجر ثبت‌نام کرده و اطلاعات کسب‌وکار آنلاین خودراواردنمایید تابتوانیدContainer برای وب‌ سایت تان راه‌اندازی نمایید.این کانتینرها شامل تگ‌های ترکنیگ مانندگوگل ادوردز وگوگل آنالیتیکس است.

بعضی از وب سایت‌ ها یک کانتینربرای وب سایت ویک کانتینربرای اپلیکیشن موبایل دارندکه درگوگل‌تگ منجیر بصورت پیجهای Web PageوMobile Appsمشخص هستند.ابتدابایدنام دامنه‌های وب‌سایت تان را واردکنید.ولی اگردر وب سایت تان بخشهایی مانندوبلاگ ویاصفحات فرودی داریدکه مایلید تنهادرآن صفحات ازگوگل تگ منیجراستفاده نمایید،میتوانیدتنها آدرس همان صفحات رادرکانتینرهاقراردهید.

درپایان برروی گزینه Create Account And Containerکلیک نمایید.

مرحله دوم:چطورکدرادریافت کنیم ودرگوگل تگ منیجرقراردهیم

بعدازاینکه مرحله اول رابه پایان رساندید،به صفحه‌ای منتقل میشویدکه یک قطعه کددراختیارشماقرارمیدهد وشمابایداین قطعه کدرا درصفحاتی که مایلید ازتگ منیجراستفاده کنید،قراردهید.خیلی ازدوستان پس ازقراردادن کدتگ منیجردرهدر وب سایت فراموش میکنندکه Publish رابزنند وبه همین دلیل موقع تست،اثری ازتگ منیجر نمیبینند.پس کلیک کردن این گزینه رافراموش نکنید.

مرحله سوم:اضافه کردن تگهای گوگل آنالیتیکس

اگردرمرحله قبل گوگل آنالیتیکس راانتخاب کنید به صفحه‌ای منتقل میشویدکه بایداطلاعات مربوط به گوگل آنالیتیکس راواردکنید.ازجمله این اطلاعات عبارتندازGoogle Analytics IDکه بایدواردکنید.

مرحله چهارم:تعریف کردن یک قانون اجرا

دراین مرحله ازآموزش کارباتگ منیجر قوانینی رابایدتحت عنوان firing rulesبرای اجراکردن تگهاتعریف کنید.این یعنی این که شمابرای انتخاب صفحات توسط گوگل تگ منیجر یک سری شروط وقوانین راتعریف نماییدوپیشنهاد میکنیم درابتدای کارازبین گزینه های موجود،گزینه تمام صفحات یاهمان All Page راانتخاب نمایید واگرمایل به اضافه کردن جزئیات بیشتری برای این شرطها وقوانین هستید میتوانیدازگزینه blocking rulesاستفاده نماییدکه این قسمت دراصل جزء مواردپیشرفته گوگل تگ منیجر بشمار میرود.

مرحله پنجم:کلیک کردن برروی گزینه انتشار

درمرحله پایانی،پیش‌نمایشی ازتمام مراحلی که برای ساخت گوگل تگ منیجر اقدام کرده ایدبه شما نشان داده خواهدشد ومیتوانیداقدام به انتشارآن کنید.

شماهمواره میتوانیدبه پنل گوگل تگ منیجرخودبازگردید وتگهای جدیدی راتعریف ویاتگهایی که ازقبل تعریف کرده‌اید راویرایش نمایید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *