با نحوه استفاده از ایموجی در نتایج جستجوی گوگل آشنا شوید.

آموزش جامع ونحوه استفاده ازایموجی درنتایج جستجوی گوگل رابخوانید وبدانیدکه تاثیراستفاده ازایموجی هادرسئو وب سایت چقدراست.

تحقیقات نشان داده تقریبا70% ازافرادبااستفاده ازایموجی‌ها ابرازاحساسات میکنند.

آنهاامروزه در وب سایت ها،شبکه های اجتماعی،روزنامه وبرخی تابلوهای تبلیغاتی خلاقانه دیده میشوند.

درواقع،استفاده ازایموجی ها درنتایج جستجوبرای جلب توجه کاربران وافزایش نرخ کلیک(CTR) هرروز درحال افزایش است.

دراین مقاله قصدداریم نحوه قراردادن ایموجی در وب سایت رابه شما آموزش دهیم وتاثیرآن در سئو وب سایت رابرایتان توضیح دهیم وهمچنین باعث بهتردیده شدن وب سایت شما نیزمیشود.

جان مولرازگوگل چند وقت پیش تاییدکرد که استفاده ازایموجی ها درنتایج رتبه بندی گوگل تاثیردارند!

چگونه ایموجی رادربرچسبها(Meta)وعنوان قراردهیم؟

روش صحیح درج ایموجی درتگهای صفحات(عنوان وتوضیحات صفحه)به CMS مورداستفاده شمابستگی دارد.

دراین محتوا من ازوردپرس استفاده کردم.اما روش کارتقریبابرای همه CMSها مشابه است.

1- ازافروزنه Yoasts SEOاستفاده کنید.

وردپرس راه حل خارج ازچارچوب رانداردکه اجازه دهدتوضیحات وعنوان های سفارشی ایجادشود.

بنابراین،برای اضافه کردن ایموجی دربرچسبهای متاتگ خود،به پلاگین WordPressنیازدارید.

تنهاچندافزونه وجودداردکه به شمااجازه میدهدتاصفحه متاتگ رابصورت صفحه اضافه کنید.بهترین آنهاپلاگینYoast SEOاست.

پلاگین Yoastبه شما میگویدکه نتیجه SERPچگونه بنظرمیرسد.به این ترتیب،شمامتوجه میشویدکه آیاکدتان بدرستی کپی شده است یاخیر؟

2- کدایموجی موردنظرتان راپیدا کنید.

ایموجی ها هم بخشی ازکاراکترهای موجود درUnicode (UTF-8)هستند.بعنوان مثال:

کد😄 برابر است با 128516

کد😍 برابر است با  128525

کد 💗 برابر است با  128151

شما میتوانیدبامراجعه به وب سایت های مشخص،کدایموجی موردنظرتان راپیداکنید.

معرفی وب سایت های ایموجی

√ :  amp-what یکی ازبهترین وب سایت ها دراین زمینه میباشد.

√ :  emojipedia هم ایموجی های متعدد ومختلفی برای نیازهای شمااست.

√ :  unicode-table هم وب سایت بدی نیست وتعدادیونی کدها وایموجی های متعددی ارائه میده

برای دریافت کدایموجی موردنظرتان کافی است روی آن کلیک کنید. به این ترتیب،یک نسخه بزرگ شده ازایموجی به همراه کدبرای کپی/پیست کردن خواهیدداشت.

کدی که برای ایموجی تان انتخاب میکنید،میتواند ازبین U+ 0000 ، HTML Decimal ، HTML Hex ، JSON ، CSS یا URLباشد.

برای تغییرHTML به CSS،کافی است به قسمت جستجو درسمت راست بالای صفحه برویدو روی پیکان قسمت کناری کلیک کنید.

3- کدرا درتگ عنوان یاتوضیحات متادرج (paste)کنید.

کدایموجی موردنظر راکپی ودرقسمت وردپرس برای تگ عنوان یاتوضیحات متابچسبانید.

اگر وب سایت خودراازابتدا کدگذاری میکنید،ازکدها به همین روش استفاده کنید.

درصورت لزوم،میتوانیدآن هارابه صورت دستی درتگهای عنوان/ توضیحات صفحه اضافه کنید:

بعنوان مثال برای نشان دادن ایموجی💗 درHTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>
<body>

<h1>My First Emoji</h1>

<p>&#128151;</p>

</body>
</html>

نکته: ازآن جایی که ایموجی ها کاراکترهستند،بنابراین میتوان آن هارامانندهرکاراکتر دیگری درHTML کپی،نمایش ویاتغییرسایزداد.

بعنوان مثال برای تغییراندازه ایموجی ها،میتوانیدازfont-size استفاده کنید:

<!DOCTYPE html>

<html>

<meta charset=”UTF-8″>

<body>

<h1>تغییر سایز ایموجی </h1>

<p style=”font-size:48px”>

&#128512; &#128516; &#128525; &#128151; &#127820;

</p>

</body>

</html>

دلایل عدم نشان دادن ایموجی ها درنتایج جستجو

بضی مواقع بعدازدرج ایموجی ممکن است درنتایج جستجو نمایش داده نشوند.دراینجاچندنمونه ازدلایل عدم نمایش شکلکها رابررسی میکنیم:

1-افزونه Yoast همیشه ایموجی هارابصورت پیش نمایش نشان نمیدهد.

قابلیت Yoastبرای به نمایش گذاشتن شکلکها دردستگاه های مختلف،متفاوت است.

دربرخی سیستمها،بااستفاده ازویندوز وگوگل کروم این موضوع موردبررسی قرارگرفت ومشخص شدکه اغلب نه یونیکد ونه کد google پیش نمایش رانشان نمیدهند.

2-کاربرمجموعه ایموجی را روی سیستم خودندارد.

چنان چه کاربرمجموعه ایموجی راروی دستگاه خودنداشته باشد،امکان این وجوددارد که شکلکهادرنتایج جستجو به شکل مستطیل خالی نمایش داده شوند.

البته تشخیص اینکه آیاکاربران ایموجی راروی سیستم خودتنظیم کرده اند،تقریباغیرممکن است.

برای حل این مشکل میتوانیدکارهای مربوط به Backend راانجام دهیدتاسیستم ایموجی رانشان دهدویا کلاازایموجی استفاده نکنید.زیرانبود ایموجی بهترازمستطیل خالی است!

3-ایموجی ها فضای کاراکتر رادرتگ عنوان اشغال میکنند

ازآنجاییکه ایموجی ها فضای کاراکتردرتگ عنوان رااشغال میکنند،به همین دلیل میبایست تگ عنوان کوتاه ترازحالت نرمال باشد.

درصورتیکه Yoast شکلک رابعنوان یک تصویربافاصله بعدپیش نمایش میکند،عنوان به 9کاراکتر ویک فضابرای قراردادن یک ایموجی نیازدارد.

احتمالاگوگل اینکاررا براساس عرض ایموجی ونه کدی که برای نمایش آن لازم است،انجام میدهد.

4- ایموجی ها درمرورگرهای دستکتاپ به شکل تصویرمستطیل خالی ظاهرمیشوند.

برخی مواقع،ایموجی ها روی صفحه دسکتاپ بشکل مستطیل خالی ظاهرمیشود،اماهمان ایموجی ها درصفحه موبایل نمایش داده میشوند.

این بدان معنااست که موتورهای جستجوگر قادربه رمزگشایی کاراکترکدنویسی شده نیست.

ترافیک بازدیدصفحه ونمایش ایموجی ها

گوگل ایموجی ها رابراساس ترکیبی ازاعتبار وب سایت واعتبارصفحه نمایش میدهد.

دریک تحقیق،من یک سری ازصفحات جدیدکه بتازگی راه اندازی شده بودندراازنظرنمایش ایموجی مورد بررسی قراردادیم،ومتوجه شدیم که ایموجی دریکی ازصفحات ظاهرشده امادرصفحه دیگرخیر.

صفحه جدیدایموجی دار درماه بطورمتوسط 33بازدیدمنحصربفرد داشته. این درحالی است که بازدیدماهانه صفحه بدون ایموجی تنها14 موردبوده است.به احتمال زیاد،اینکه یک صفحه وب سایت باشکلک درنتایج جستجو نشان داده شود یاخیربه میزان ترافیک آن صفحه بستگی دارد.

تحلیل هانشان میدهدکه اگرصفحه وب سایت شما هرماه بیش از20 تا30 بازدید منحصربفرد داشته باشد،احتمالا ایموجی هادرتگهای عنوان نمایش داده شوند.

ایموجی هاچگونه برسئو تاثیر میگذارند؟

الگوریتم RankBrain گوگل میتواندزبان معنایی موجود درایموجی ها رادرک کند وآنهارادرنتایج جستجونشان دهد.

به این ترتیب کاربران میتوانندبطورمثال باسرچ ”کاراکتر پیتزا”وافزودن عبارت”نزدیک من”درکادرجستجوی گوگل،آدرس پیتزافروشی های نزدیک محل زندگیشان رامشاهده کنند.😐

البته رتبه بندی برای موضوعات پرطرفدارمانند“کاراکتر پیتزا” لزومامنجربه افزایش قابل توجه ترافیک وب سایت نمی شود.

فوایداستفاده ازایموجی برای بهبود سئو

استفاده ازایموجی ها ازچندنظر بربهینه سازی وب سایت تاثیرمیگذارد:

  • ایموجی وافزایش نرخ کلیک

استفاده ازشکلکها دربین توضیحات متایاعنوان آن راجذاب میکند وباعث تمایزآن دربین نتایج جستجو میگردد.

به این ترتیب،احتمال این که کاربران جذب اسنیپ شماشوندو روی آن کلیک کنندبالا میرود.به این ترتیب نرخ کلیک یاCTR وب سایت تان افزایش مییابد.

ایموجی وبهبودسئو محلی

اگرخدماتی مانند املاک ومستغلات،رستوران،آرایشگاه ویاسایرفعالیتهای خاص راارائه میدهید،میتوانیدازایموجی مناسب استفاده کنید.

به این ترتیب،مشتریان محلیتان به کمک Emoji SEO میتوانندبه راحتی مغازه یافروشگاه شمارا ازطریق سرچ باایموجی پیداکنند.

ایموجی وبهبودتجربه کاربری

تجربه کاربری یاUX یکی ازکلیدیترین تکنیکهایی است که موتورهای جستجوگربه واسطه آن کیفیت وب سایت راتعیین میکنند.

اگرموتورهای جستجوگر تشخیص بدهندکه کاربران ازحضور در وب سایت شما،مخصوصانسخه موبایلی آن لذت میبرند،جایگاه خوبی برای وب سایت تان درنظرمیگیرند.

استفاده ازایموجی علاوه براینکه به کاربرکمک میکند تانتایج سریعتری راازطریق کدهای کوچک دریافت کند،تعامل بین انسان وکامپیوتررابهتر میکند.

ایموجی وافزایش اعتبار

معنی ایموجی ها درسراسرجهان به یک شیوه درک میشود.

این موضوع میتواندباعث بهبود رابطه کاربربامطالب وب سایت تان شود.

به این ترتیب،نوعی ارتباط عمیق بین کاربران و وب سایت تان (برند تجاریتان) به وجود می آیدکه منجربه افزایش اعتباربرند یا وب سایت تان میگردد.

نکاتی درباره استفاده ازایموجی ها

  • دراستفاده ازایموجی ها افراط نکنید.استفاده بی هدف وبیش ازاندازه ایموجی نتیجه عکس میدهد وبه ضررتان تمام میشود.
  •  کاربران راغافلگیرنکنید.ازهمان ابتداکاربران راباحجم زیادی ازشکلکهاغرق نکنید.اجازه بدهیدچشم مخاطب بتدریج به ایموجی هاعادت کند.
  • ازایموجی ها بطور هوشمندانه برای CTRاستفاده کنید.بعنوان مثال اگرقصدشما ازتبلیغات آنلاین این است که مخاطب روی دکمه CTR( دکمه کال تو اکشن)کلیک کند،میبایست ابتداپیام خودرابه کاربر برسانید،سپس ازایموجی کمک بگیرید.
  •  هدف ازبکاربردن ایموجی،ایجادحس خوب یاانتقال پیام مثبت به دیگران است.

بنابراین استفاده از انها در وب سایت های عمومی بیشتر کاربرد دارد.

بهتر است از شکلک ها در در وبسایت هایی که سازمانی و بیزینسی هستند و همچنین وبسایت های علمی استفاده نکنید.

موثرترین ایموجی ها برای سئو کدامند؟

تاثیرات مثبت ایموجی در سئو درحقیقت از قابلیت این شکلک ها در بهبود نرخ کلیک نتایج جستجو نشأت می گیرد.

اخیرا یک مطالعه درمورد تاثیرگذارترین ایموجی ها و نحوه استفاده از آنها در استراتژی سئو انجام شد و نتایج جالبی به دست آمد که در جدول زیر مشاهده می کنید.

بر اساس این تحقیق، شکلک هایی که به بهبود نرخ کلیک کمک می کنند، لزوما محبوب ترین و جذاب ترین ایموجی ها نیستند.

این بررسی نشان داد که استفاده موثر شما از ایموجی بیشتر به نوع سیستم عامل، مخاطبان و زمینه کسب و کارتان بستگی دارد.

امروزه استفاده از ایموجی در بازاریابی دیجیتال به یک عنصر فزاینده مهم در استراتژی سئو تبدیل شده است.

مسلما ایموجی ها قابلیت بهبود نرخ کلیک و در نتیجه عملکرد سئو وب سایت تان را دارند.

گوگل از به کاربردن ایموجی در نتایج جستجو استقبال می کند و هیچ دلیلی وجود ندارد که در استراتژی های سئو خود، آن را نادیده بگیرد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *