شبکه های اجتماعی وگوگل پلاس

شبکه های اجتماعی بطورپیوسته درحال گسترش هستندواهمیت آن ها وبازاریابی شبکه های اجتماعی بیشترشده است.درطول چندسال گذشته موقعیت فیسبوک از تمامی شبکه های اجتماعی بالاتربوده وخدمات آن بلامنازع میباشد.سپس گوگل پلاس(Google Plus)وارد میشود!
گوگل تلاش میکندتاگامی درعرصه شبکه های اجتماعی گذاشته وتقریباً غیرقابل انکاراست که باشکست مواجه شود.اماگوگل پلاس(Google Plus)بدون شک تابحال خود راقوی نشان داده وبهترین شانس برای موفقیت گوگل دراین زمینه میباشد.
محبوبیت وعمومیت گوگل پلاس(Google Plus)پیوسته درحال رشداست امافکرمیکنیدچطور به این خوبی کارمیکند!آنچه مجموعه گوگل پلاس(Google Plus)راازرقبای دیگرجدا میکند چیست؟برای اطلاع ازدلایل آن متن زیررامطالعه نمایید.

شبکه های اجتماعی ونگاهی به گوگل

گوگل سابقه طولانی،پرسر وصدا وعمدتاً ناشناخته وبدی باشبکه های اجتماعی دارد.درمتن زیرمختصری ازتلاشهای قبلی گوگل درزمینه شبکه های اجتماعی ارائه شده است.

Orkut

تا آن جایی که مااطلاع داریم این اولین وتابحال موفقترین پلتفرم شبکه های اجتماعی میباشد.البته محبوبیت زیادی درایالات متحده بدست نیاورد.امادربرزیل عمومیت بسیارزیادی تابه امروزداشته است.هم چنین دارای طرفداران زیادی درهندودیگرکشورها نیزبوده است.

Open Social

دراوایل سال2007 به وجود آمده که ازلحاظ فنی یک شبکه اجتماعی به خودی خود محسوب نمیشد.Open Socialتلاش مشترک گوگل پلاس(Google Plus)وMyspaceبرای ایجادیک برنامه نویسی وروابط کاری مشترک بودکه میتوانددرسراسرشبکه های اجتماعی کاربردداشته باشد.به برنامه نویسان به راحتی اجازه میدهد این شبکه ها رابه وب سایت ها بادیگربرنامه های کاربردی یکی کنند.این امرتاحدزیادی توسط فیسبوکDrowned outشده است.

 Friend Connect

درسال 2008 آغازبکارنمود.Friend Connectتلاش بعدی به سبک شبکه های اجتماعیMyspaceویافیسبوک بود.امادرآن زمان بااستفاده ازرویکردهای مختلف ازاستانداردهای مختلف ازجمله Open Socialبرای ایجادشبکه درمیان انواع مختلف accountهاو وب سایت هابود.بااین حال تازمانیکه شروع به تحقیق برای ارائه این مطالب نکرده بودیم درباره آن چیزی نشنیده بودیم.

Google lively

این تلاش گوگل برای ایجادمحیط های”زندگی به سبک آرام و3D”بودکه میتواندبرروی هر وب سایت نصب شودکه درآن کاربران میتوانندبه سیستم واردشودوباافرادبه تعامل بپردازد.البته فقط برای چندماه کارکردوقبل ازپایان سال 2008متوقف شد.

 

Google wave

این مدل یک فرمت ارتباطات بودکه برای ترکیب ویژگیهای ایمیل،پیام رسانی،طرح های شبکه های اجتماعی درنظرگرفته شدکه برای فعال کردن مکالمات به سبک تبادل اطلاعات بوده است که میتواندشامل انواع مختلفی ازرسانه ها راتوسط هم کاران مختلف درشبکه های مختلف اضافه گرداند.گوگل اساساً این پروژه رارها کرداماهنوزهم تحت عنوانApache wave وجود دارد.

Google Buzz

یک شبکه اجتماعی که باسرویس ایمیل گوگل (Gmail) ازسال 2010 یکپارچه شده است.این شبکه اجتماعی به افراداجازه میدهد تااطلاعات خودرا بایکدیگردرقالب شبکه های اجتماعی ازطریق رابط کاری Gmailخود به اشتراک بگذارند.Google Buzz تابه حال به ندرت هرگونه Buzz ایجادنموده است.
حال فکر میکنیدتلاش بهتری دراین زمینه شبکه های اجتماعی ازطرف گوگل وجود دارد.

 Circles

Circleهامفهوم اصلی گوگل پلاس(Google Plus) هستندوازویژگیهای کلیدی است که آن مجموعه رااز رقبای خود جدا میسازد.هرکسیکه شماتمایل به برقراری ارتباط باآن راداریدویاهرگروه یافردی که میشناسید،جزء Circleهای شماخواهدگردید.
میتوانید دایره ای ازدوستان داشته ویاگروهی ازهم کاران ویااعضای خانواده ویاگروه هایی به هرنامی برای خودتشکیل دهید.
هیچکس به غیرازخود شماقادربه دیدنCircleهای شما ویااشخاصی که درآن محافل هستندنخواهد بود.بنابراین هنگامیکه یک بروز رسانی status updateانجام میدهید،میتوانیدانتخاب کنید که کدامیک ازCircleهای شمااشتراک گذاری شودوبرای افرادقابل مشاهده باشد.
این امردرواقع به نوعی حریم شخصی است،یک واقعیت است که درآن گوگل پلاس(Google Plus)بصورتی پایدارومنسجم بوده ومانندفیسبوک که مدیریت تنظیمات شخصی درآن کاربسیار پیچیده است،نبوده وبنظرمیرسدکه هرچندماه یکبارنیزآن راتغییرمیدهد.
حتی بهترازاین؛هنگامیکه درحال انجام تنظیمات اطلاعات شخصی خوددرگوگل پلاس(Google Plus)هستید، فضاهایی درهربخش وجود داردتابتوانیدهربخش رابرای Circleهای مختلفی که تمایل به اشتراک گذاری اطلاعات باآنها راداریدنیزتنظیم نمایید.
برای مثال میتوانیدشماره تلفن موبایل خودرابرای دوستان وخانواده تان به اشتراک گذاشته اماشماره تماس شرکت رابرای تمامیCircleهاقابل مشاهده تنظیم وبه اشتراک گذارید.این روش یک متد کاملاً حرفه ای وقدرتمندانه است.هنگامیکه درحال مشاهده بروزرسانی ها ونوشته های ارسالی افرادهستید(که درنگاه اولیه شبیه Interfaceفیسبوک میباشد)میتوانیدبایک کلیک آن اطلاعات راتوسط Circleها فیلترنمایید.این روال بخوبی کارمیکندوحتماً شما راتحت تاثیرقرارخواهدداد.

Hangouts

یکیدیگر ازویژگیهای منحصر بفرددرگوگل پلاس(Google Plus)مفهوم hangoutsمیباشد.Hangout ساساً یک چت روم تصویری میباشد.شما میتوانیددوستان خودرادعوت کرده وآزادانه درآن بایکدیگرگفتگو نمایید.دارایWebcam بسیارپیشرفته ای است که حتی درلپتاپ ها ونوت بوک هانیزایجادمیشود.صداها نیزدرآن بسیارعالی است.اماحتماًبایدنصب وتنظیمات آن انجام گردد.
حتی برای شروع استفاده ازبرنامهءHangout ازشما درخواست میشود تابه داونلود ونصب Google voice and video plugin””بپردازیدوسپس بایدبه پیداکردن دوستانیکه درگوگل پلاس(Google Plus)هستندپرداخته وببینیدکه کدامیک ازآن ها مایل به انجام مشابه اینکار وگفتگو درچت روم(hangout)هستند.
با این حال هنگامیکه تمامی کارهاراانجام دادید،ویدئو(تصویر و صدا)بصورت بیوقفه تازمانیکه اتصال اینترنت شماقطع نشود،کارمیکند.حتی ازطریق منابع محدودمثل نوت بوک،هنگام اجراکردن به وقفه نخواهید خوردوباردیگرتحت تاثیر گوگل+قرارخواهیدگرفت.

کمبودامکانات

باوجود این روال های دقیق وکارکردروان در گوگل پلاس(Google Plus)برخی ازویژگیهایی وجودداردکه کمبود آن کاملاً مشهود میباشد.یکی ازبرجسته ترین دلایل نوشتن این مقاله،فقدان برخی ویژگیها درگوگل+ میباشد.مثلاً هیچ راهی برای راه اندازی یک حساب کاربری ویاسازمانی(که درفیسبوک بنام صفحه معروف است)وجودندارد.
درواقع گوگل فعالانه درحال حذف کردن حسابهای کاربری استانداردی است که برای سازمانها وکسب وکارها راه اندازی شده است.گوگل ادعامیکندکه درحال کاربرروی پلتفرم برای حسابهای کاربری تجاری میباشد.
باوجودتقاضاهای بسیاربالاوطولانی شدن پروسهء راه اندازی پلتفرم جدید،آن ها ریسک ورود کاربران جدیدراقبول کرده اند.یکیدیگر ازویژگیهایی که آشکارا درگوگل پلاس(Google Plus) غایب است،راهی برای راه اندازی یکEvent میباشد.هرنوع تقویمی برای یادآوری اتفاقات وجودندارد.

خلاصه

گوگل پلاس(Google Plus)درحال انجام تلاش های خودباکیفیت بالاتوسط گوگل برای حضوردرمیان شبکه های اجتماعی و شکستن دیواربین آن ها میباشد.فقط گذشت زمان به مانشان خواهددادکه آیاگوگل پلاس(Google Plus) میتواندموجب سرنگونی جایگاه فعلی فیسبوک شودیاخیر!
هرچندفرصت خوبی برای گوگل پلاس(Google Plus)وجوددارد ودرعین حال برروی تمامی ویژگیهاتابحال به خوبی کارنکرده؛امادارایinterfaceمرتب،ساده وهمراه باحریم شخصی بالاوروشهای تعاملی سرگرم کننده است که ما بشدت استفاده ازآن رابه شما توصیه میکنیم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *