کمپین بازاریابی ویروسی چیست؟

تصورکنیدکه شمایک پست تکى درفیسبوک داریدکه بیش از 42 هزارنفرتعامل داشته است وبازدیدآن به 8.2 میلیون نفرمیرسد.تصورکنیداین پســت،محصولى راتبلیغ میکردکه ارزش تجارى واقعى براى کســب وکارشماداشت.حالا،تصورکنیدکه حتى یــک دلارهم براى آن خرج نکرده اید.این قدرت بازاریابى ویروسى است .دنیس پیســچک (Piszczek Denis) کارآفرینى است که بطورگسترده براى هماهنگى قدرتمند بازاریابى ویروســى درفیسبوک واینســتاگرام معروف است.

جاناتان جفرى (Jeffery Jonathan)ازتوسعه دهندگان شــرکت 24Slides بادنیس پیسچک همراه شدتابفهمد اوچگونه کمپینهاى ویروسى راطراحى میکند.ازسوى دیگر،دنیس پیســچک درصفحات فیسبوک خودش مانند Faktglaublich و Trends Video کــه ازبزرگترین صفحات ویروســى درآلمان هستند،مشهوراست وبراى مشتریان مختلفى درسراسردنیا کار میکند.ازنظر دنیس پیسچک،بایدپیش از هرچیزى ویروسى بودن رادرک کنیم.

ویروسی شدن چیست؟!

به منظور بهره بردارى ازرشد یک کمپین بازاریابى ویروسى،مهم است که ابتدا بفهمیم چرا مردم همه چیز رابه اشتراک میگذارند.باتوجه به تحقیقى که توسط گروه مشــتریان مجله نیویورک تایمزانجام شد، مردم چیزهایى رابراى غنى سازى زندگى دیگران به اشتراک میگذارندوخودرادرهرجامعه اى که درآن حضوردارند،تعریف میکنند.این نتیجه گیرى یادآور هرم نیازهاى مزلو اســت که دردو ردیف اول آن سلسله مراتبى قراردارد که ما به اشــتراک میگذاریم.به عبارت دیگر،زمانى که احســاس امنیت میکنیم،درجســتجوی تقویت حس تعلق هستیم ویک سیگنال قدرتمند اجتماعــى رابه اشــتراک میگذاریم.روشهاى زیــادى براى مشــخص کردن حس تعلق شــما وجود دارد.امابااین همه ســرو صدادررسانه هاى اجتماعى،کمبــود مطالب پرمعنى درسراســر دنیا وجود دارد.به همین دلیــل محققان به این مســئله پى بردند که چگونه انگیزه مــابراى به اشتراک گذاشــتن به عبارت « ظرفیت عاطفى » هم بسته اســت.به عبارت دیگر،یک تکه از محتوا زمانى که شــادى یا خشــم را تقویــت میکند،انگیزه بیشــترى براى به اشتراک گذارى دارد.در اصل،مردم درواکنش به محرکهاى احساســى که گروه بندى اجتماعــى وهویت خود راتقویت میکننــد،تمایل به غنى کــردن زندگى دیگران دارند.انسانها بابه اشتراک گذارى احساسات خوددر افکاردیگران سهیم هستند.شما میتوانیدبراى بهبود محتوایتان انجام اینکار رابصورت فرموله انجام دهید.

چگونه میتوان محتواى ویروسى رابرنامه ریزى کرد؟

باتوجه به صحبتهاى دنیس پیسچک،محتواى ویروسى شــامل مقدارزیادى شــانس است،اما راه هاى زیادى براى به حداکثر رســاندن شانس شما وجود دارد.لیست پیشنهاد شده توسط دنیس پیسچک را با یکدیگر مرور میکنیم:

هویت گروه خود را تقویت کنید. 

براى اینکه محتویات خودراانتخاب کنیــد،اولیــن قدم این اســت که موضوعاتى رامنتقل کنیدکه شخصیت گروه راتقویت میکند.محتواى اطلاعاتى نیازبه دانش عمیقى ازدیدگاه جهانى مخاطبــان،چالشها،ترسها، علاقه هاوانگیزه هــاى آنان دارد.یکــى ازراه هاى مهم شناســایى چالش ها ونیازهــاى مخاطبان،نگاه کردن به محتواهایى است که درمیان جوامع آنلاین مرتبط بامخاطبانتان درحال گردش است.براى اینکار میتوان ازابزارهایى که درشبکه هاى اجتماعى مختلف وجود دارد،استفاده کرد.

احساساتتان رابا کاربران به اشتراک بگذارید.

براى اینکه یک واکنش احساسى ایجاد کنید،بایدیک درجه براى شوک داشته باشید.هم چنین بایدظرفیت عاطفى مثبت یا منفى زیادى ایجاد کنیدتاشــنوندگان شــما بامحتوایتان هم سو باشند.محتوایى را تولید کنیدکه احساسات مثبتى مانندتحسین،شادى وپیروزى رادر مخاطبتان تحریک میکند.تولید محتواى مثبت براى ساختمان برندبهتر است.البته دنیس پیسچک اعتراف میکندکه تحریک حس ترس درموقعیت هایى به عنوان یک محرک قدرتمند مورد استفاده قرار میگیرد ونباید نادیده گرفته شود .

محتواى قابل فهم ودرک باشد.

محتوایى که یــک روایت جذاب را باتحریک حــس بصرى و گفت وگو ترکیب مى کند، براى جلب توجه مردم مناسبتر است.درواقع،محتواى ویروسى ارتباط نزدیکى باجلب توجه دارد. راحتتر این است که پیام را درک کنیم تااشتراک گذارى موفقى داشته باشیم.اغلب استفاده ازویدئوها دررسانه هاى اجتماعى باوضوح ونوشــته هایى با حروف بزرگ به ویروسى شدن کمپین هاى شماکمک میکند.تنهاکافى است موضوعات کلیــدى خود را در ویدئو مطرح کنید. همچنین ایجاد محتــوا براســاس پلتفرمى که مى خواهید محتوایتان رادرآن به اشتراک بگذاریدنیزمهم است.

 کاربرد محتوای خود رابررسی کنید.

دنیس پیسچک قاطعانه اعتقاد داردکه محتواى ویروســى نیازبداشتن ارزش عملى براى حضارندارد،شمابایدیک محصول رابه صورت نامحسوس تبلیغ کنید.بطورى که به نظربرسدشماقصدتبلیغ ندارید.به اشتراک گذارى ارزش عملى شــکلى ازواحدپول اجتماعى است که به ایده تقویت زندگى مخاطبان شــماکمک میکند.

بازاریابى ویروسى براى رشد برند شما یک دستاورد است.براى ویروسى شدن باقراردادن محتوابایدواکنش احساســى یک گروه ازافــراد راتحریک کنید.یکى ازدســتاوردهاى اصلى والبته بسیار سختتر بازاریابى ویروســى انجام اینکار حین ترویج یک نام تجارى اســت.این نوع ازبازاریابى نیازمنــد تولید محتواى قدرتمنــدبراى افزایش بازدیدو ویروسى شدن نشان تجارى شماست.

محتواباید برای نشان تجارى شما مفید باشددرحالیکه تمام عناصریک کمپین ویروسى رااستخراج کند. هنگامیکه دنیس پیسچک براى اولین باربابازاریابى ویروسى شروع به بازى کرد،برندها براى انتشــار محتواروى شبکه ها به اونزدیک میشــدند.دنیس پیسچک براى اینکه به مخاطبان خودوفــادار بماند وارزش خودرادراختیار برندها قراردهد،تلاش هاى زیادى رابراى تضمین منافــع جامعه انجام داده اســت.دنیس پیسچک معتقد است:

باید منافع جامعه با تبلیغاتى که توسط تبلیغ کنندگان انجام میشود،مطابقت داشته باشدواستفاده ازبازاریابى ویروسى روشى بسیار قدرتمندومفیدبراى تولید محصولات ارگانیک وآگاهى از برند است.با فرموله کردن مطالبى که به احساسات مشتریان شمامربوط میشود،محتواى شــما درکنار فهرســت دنیس پیســچک انجام میشود.درصورتیکه محتواى شماهمان چیزى باشــد که مشــترى هایتان میخواهند،محتواى شما درموقعیت بسیاربهترى قرار خواهد گرفت وویروسى میشود.این مسئله منافع جمعى را دربرند شما تقویت خواهدکرد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *