سرور مجازی یا هاست؟

خریدهاست مناسب اولین گامی است که بایدبرای راه اندازی یک وب سایت موفق وحرفه ای برداشته شود.امازمانیکه شماآشنایی چندانی باانواع هاست یاسرورو ویژگیهای مختلف هریک ازآنهانداشته باشید،ممکن است کمی درهنگام انتخاب سرورمیزبان خوددچارتردیدشویدوسوالات متعددی ذهن شما رادرگیرکند.قبل ازهرچیزی بایدکاملابدانیدکه تفاوت هاست باسرورچیست؟هاست اشتراکی چیست؟ سروراختصاصی چه ویژگیهایی دارد؟مزایاومعایب میزبان اشتراکی چیست؟مزایاومعایب میزبان اختصاصی چیست؟

امااگرتاکنون پاسخی برای تمامی سوالات ذهن خوددرباره هاست یاسرورپیدانکرده اید،اصلانگران نباشید.چراکه ماقصدداریم دراین مقاله پاسخ یکی ازمهمترین سوالات ذهن شمارادهیم وبه معرفی هاست اشتراکی وسروراختصاصی هم چنین بررسی تفاوت میان آن دوبپردازیم.

برای اینکه بتوانیم به بررسی تفاوت هاست اشتراکی وسروراختصاصی بپردازیم،ابتدابایدتفاوت میان هاست وسرور رادرک کنیم.سروردرواقع یک ابررایانه قدرتمند ازنظرسخت افزاری است که درتمامی روزهای هفته بصورت 24ساعته کارمیکندوسبب میشودکه وب سایت های حاضرروی آن همیشه دردسترس مخاطبین خودباشند.ازسرورهابرای میزبانی وب سایت ها وکنترل ومدیریت آنهااستفاده میشود.زمانیکه کاربران یک وب سایت واردوب سایت شمامیشوند،این سروراست که درخواست کاربررادریافت کرده واطلاعات موردنیازاو راجهت نمایش ارسال میکند.

اما این اطلاعات دقیقا در کجا ذخیره شده اند؟همانطورکه ذکرشدهر یک ازاین سرورها به قسمتهای مشخصی تقسیم میشوندکه به هریک ازاین بخشهای مشخص شده هاست گفته میشود.هاست در اصل فضایی است که اطلاعات یک وب سایت روی آن ذخیره میشودو وظیفه میزبانی وب سایت شمارابرعهده دارد.این ساده ترین تعریفی است که میتوان برای هاست وسرورارائه داد.

درواقع شماسرور رامیتوانیدمادر وهاست رافرزندان آن درنظر بگیرید.حالا باتوجه به اینکه سروربه چندبخش تقسیم میشودوچند وب سایت روی سرورمیزبانی میشود قدرت هاست ومنابع نیزتحت تاثیرقرار میگیرند.طبیعتاهرچه تعداد وب سایت هایی که روی سرورنگهداری میشوندکمترباشند،قدرت ومنابع هاست بیشترخواهدبود.

تفاوت هاست وسرورمجازی چیست؟

درتوضیحات بالابه درک نسبی ازسروراختصاصی وهاست رسیدید.گفتیم که روی هرسرورسیستم عامل وکنترل پنلی نصب وسپس به بخشهایی تقسیم میشودبه هرکدام ازاین بخشهاهاست گفته میشود. امابرخی کاربران به امکاناتی فراترازیک هاست نیازدارندبعنوان مثال:

 • برخی تمایل دارندبرنامه های خاصی راروی سرویس میزبای خودپیاده کنند.
 • تمایل دارند نسخه سیستم عامل موردنظرخودشان رانصب کنند.(بعنوان مثال سرورلینوکس اوبونتو یادیبان)
 • به دسترسی SSHنیازدارند.
 • تمایل دارندکنترل پنل دلخواه خودشان راداشته باشند.
 • تمایل دارندخودشان سرویس میزبانی راکانفیگ وپیکربندی کنند.
 • قصدراه اندازی رباتهایی رادارندکه مصرف بالایی دارد.
 • و…

حالااگرمجازی سازروی سرورنصب شود و بازسروربه بخشهای متعددی تقسیم گرددبااین تفاوت که شمامحیطی مشابه سرورباامکاناتی مثل دسترسیSSH وامکان نصب کنترل پنل دلخواه و…را دراختیاردارید به این تقسیم بندیهاسرورمجازی گفته میشودچراکه درحقیقت سروراختصاصی دراختیارنداریداماامکاناتی مشابه سرورداریدحالامیدانیدکه باسرورمجازی یاهمان vps چکارهایی میشه کرد.البته دقت کنید برخی سرویسهای هاست هم قدرتی معادل سرورمجازی دارندونیازی نیست که هزینه های جانبی مثل لایسنس کنترل پنل،وب سرور و…رابپردازید.بیاییدکمی بیشترتفاوت هاست وسروربررسی کنیم.

مقایسه هاست اشتراکی وسروراختصاصی

حال که باتعریف هاست وسرورآشناشدیدوتفاوت آن باسرورمجازی رایادگرفتید،میتوانیم به بررسی تفاوت هاست اشتراکی وسروراختصاصی بپردازیم.هردوآنها وظیفه ذخیره وحفظ اطلاعات وب سایت شمارا برعهده دارندونوع کار آنهایکی است.اماهریک ازآنها ویژگیهای مربوط به خود رادارندکه سبب تفاوت آنهاشده است.اصلیترین تفاوت هاست اشتراکی وسروراختصاصی که میتوان به آن اشاره کردنوع ذخیره کردن اطلاعات وب سایت ها روی سروراست.درهاست اشتراکی یک سرور به قسمتهای مشخصی تقسیم شده وهریک ازاین قسمتهاوظیفه میزبانی ازیک وب سایت مجزا راخواهندداشت.امادرسرور اختصاصی یک کاربرتمام فضای موجودروی یک سرور رادریافت میکند.حال هریک ازآنهامزایاومعایبی رادارندکه درادامه به بررسی آنهاخواهیم پرداخت.اگرشمابتوانیدتفاوت میان هاست اشتراکی وسرور اختصاصی رابخوبی درک کنید،میتوانیدبهترین انتخاب رابرای وب سایت خودتان داشته باشید.

سروراختصاصی چیست؟

سروراختصاصی به این معنااست که یک سروربطورکامل دراختیاریک نفرقراربگیرد.اگربخواهیم تفاوت هاست اشتراکی وسروراختصاصی رابامثال عنوان کنیم،بایدبگوییم درسروراختصاصی تمام اتوبوس تنهابه یک نفرتعلق پیدامیکند.این به این معنااست که شخصی اتوبوس رابصورت دربست کرایه کند وازراننده بخواهداو رابه مقصدبرساند.البته همان شخص میتوانددرصورت تمایل چندنفر ازدوستانش رانیزهمراه خودسوار کند.درسروراختصاصی نیزبه همین شکل است.هرسرور باانتخاب کاربراز وب سایت یا وب سایت های اومیزبانی میکند.

یکی ازانتخابهای بسیاری ازشرکتها یاسازمانهای بزرگ فعال خریدسروراختصاصی است.درپایان این مقاله می آموزیم که سرورچیست وچه کاربردی دارد؟وسروراختصاصی چیست.

مزایاومعایب سروراختصاصی

سروراختصاصی دارای منابع بسیارزیادی است چراکه خودتان به تنهایی ازآن استفاده میکنیدامادرنظرداشته باشیدشاید وب سایتی اصلابه سرورنیازنداشته باشدیاهزینه های ناشی ازنگهداری سروربرای برخی قابل قبول نباشد.پس بایدبادقت بالادرخصوص انتخاب هاست یاسرورعمل کرد.

مزایا هاست اشتراکی مزایاسروراختصاصی

 • ازآنجاییکه درسروراختصاصی تمام سروربه یک کاربراختصاص داده میشود،منابع سروربطورکامل دراختیاراو قرارمیگیرد.درنتیجه وب سایت ازسرعت وقدرت بیشتری برخورداراست.به همین دلیل برای وب سایت های پرترافیک گزینه بسیارمناسبی است.
 • درسروراختصاصی کاربرمدیریت سرور رابرعهده خواهدداشت.به همین دلیل قابلیت شخصی سازی سرورراداشته ومیتوانندباتوجه به نیازهای خودتغییراتی راروی سروراعمال کند.

معایب سروراختصاصی

 • ازآنجاییکه تمام سروردراختیاریک نفرقرارمیگیرد،هزینه آن درمقایسه باسرویسهای دیگربیشتراست.به همین دلیل تنهابرای شرکتهایاسازمانهای بزرگ که ترافیک بسیاربالایی دارندمناسب میباشد.
 • بدلیل اینکه بهینه سازی سرورهای اختصاصی برعهده خودفرد میباشد،بایداطلاعات تخصصی کاربردرزمینه پیکربندی سرور وارتقاء آن بالاباشد.چراکه تمام مسئولیت سروربرعهده خودفردمیباشد.

هاست اشتراکی چیست؟

همان طورکه گفته شدهاست اشتراکی باتقسیم یک سرور به فضاهای مجزابرای میزبانی ازچندین وب سایت به وجودمی آید.برای درک بهتربرای شمامثال میزنیم.یک اتوبوس واحدرادرنظربگیرید.این اتوبوس رامیتوان یک سروردانست.همان طورکه وظیفه اتوبوس رساندن مسافران به مقصد است،وظیفه سرورنیز رساندن اطلاعات یک وب سایت به مخاطبین است.حال روی هریک ازصندلیهای این اتوبوس یک مسافرمشخص نشسته است.شمامیتوانیدکل اتوبوس رابصورت اختصاصی دراختیار خودداشته باشید(سرور اختصاصی)یااینکه آن راباچندنفرشریک باشیدواجازه دهیداتوبوس شماوچندنفردیگررابه مقصد برساند.(هاست)

سرورنیز باتقسیم بندی مشخصی به چندین وب سایت ارائه میشود.مسئله ای که بایددرنظرداشته باشید این است که اطلاعات دریک فضای کاملااختصاصی ذخیره میشودوهیچکس به غیر ازخودتان امکان دسترسی به اطلاعات شمارانخواهدداشت.

مزایا ومعایب هاست اشتراکی

هاست اشتراکی مزایاومعایب خاص خودرادارد البته بعضی ها هاستینگها سعی کرده اندباارائه خدمات مازاد،ارائه منابع بالا،امکانات و…درخصوص قدرت بخشیدن به هاستهاقدم بردارند.

مزایا هاست اشتراکی  مزایاهاست

 • بدلیل اینکه سرور به چندین قسمت مجزاتقسیم میشود،هاست اشتراکی ازقیمت پایینتری برخورداراست.
 • بدلیل اینکه بهینه سازی سرورهای هاست اشتراکی برعهده شرکتهای هاستینگ ارائه دهنده آن است،نیازی بداشتن اطلاعات تخصصی زیادی نیست.
 • نیازی به تهیه لایسنسهای موردنیازسرورنخواهید داشت.
 • کانفیگ وپیکربندیهای لازم ازپیش اعمال شده اند.
 • نیازی نیست سیستم عامل وکنترل پنل نصب کنید وهربارآنها راآپدیت نمایید.
 • میتوانید ازامکانات امنیتی سروراستفاده کنید.
 • پایدارنگهداشتن سرور ورفع مشکلات آن برعهده شمانیست.
 • و..

معایب هاست اشتراکی  معایب هاست

 • ازآنجاییکه برای ارائه هاست اشتراکی،سرورمیزبان به چندین قسمت مجزاتقسیم میشود،منابعی که ارائه میشود،مشترک است.بعنوان مثال بدلیل ترافیک بالای وب سایت های قرارگرفته روی یک سرور،سرعت نیزبه همان نسبت کاهش پیدامیکندالبته اگرتعداد وب سایت هایی که روی سرورنگهداری میشوندکنترل شوند واصطلاحاسرور اورسل نباشددچار چنین مشکلاتی نخواهیدشد.برخی هاستینگها باتقسیمات نامعقول موجب کندی وآزارکاربرمیشوند.
 • مدیران وب سایت های قرارگرفته روی یک سروراشتراکی امکان مدیریت سرور وایجادتغییرات روی آن رانخواهندداشت.این نوعی مزیت هم محسوب میشودبستگی داردشماچه نیازهایی داشته باشیداگرتمایل دارید مواردخاصی روی سرورپیاده سازی شود درسرویس هاستینگ این اختیار رانخواهیدداشت.
 • بدلیل اشتراکی بودن سروروحفظ امنیت دسترسیSSH برای کاربران هاست اشتراکی فراهم نمیباشد.

1-هاست ایران

هاست ایران یکی ازانواع هاستهای اشتراکی بسیارمناسب است که شرکت دراختیارکاربران خودقرارمیدهد.این هاست بدلیل قرارگرفتن سرورهای آن درداخل کشور ازسرعت بسیاربالایی برخوردارمیباشد.بر همین اساس آن دسته ازافرادی که بدنبال کیفیت وسرعت بالاهستند، می توانند از سرویس های هاست ایران استفاده نمایند. هاست اشتراکی ایران برای شرکت های نوپا و استارتاپی گزینه بسیار مناسبی خواهد بود. ارائه فضای بالا در این سرویس ها برای سهولت توسعه و بکاپ گیری از مزیت های خاص آن بشمار میرود.

2-هاست وردپرس

یکیدیگر ازسرویسهای ارائه شده توسط شرکت،هاست وردپرس است که اولین بارتوسط این شرکت معرفی شده است.هاست وردپرس مخصوص وب سایت های وردپرسی طراحی وبهینه سازی شده است.به همین دلیل کسانیکه میخواهندازسیستم مدیریت محتواوردپرس برای وب سایت خوداستفاده کنند،میتواننداین سرویس عالی راتهیه نمایند.ازمهمترین ویژگیهای این هاست میتوان بسرعت بسیار بالا،ارائه فضای بالا،ترافیک،عدم محدودیت منابع،تعداد وب سایت های کم روی سروروامنیت زیادآن اشاره کرد.

3-هاست ووکامرس

اگرشما یک فروشگاه اینترنتی بزرگ ودرحال رشدوردپرسی دارید،بهتراست همین الان برای تهیه هاست ووکامرس اقدام نمایید.این سرویس برای فروشگاه های اینترنتی وردپرسی که نیازبه سرعت وفضای بالادارند،بهترین انتخاب است.هاست ووکامرس امکانات ومنابعی مشابه یک سرورمجازی راباقیمتی پایینتردراختیارکاربران خود قرارمیدهد.علاوه برمواردگفته شده میتواندبهCPUوRAMنامحدودهاست ووکامرس نیزاشاره کرد.

4-هاست بکاپ/دانلود

درصورتیکه وب سایتی داریدواطلاعات آن برای شما حائزاهمیت است میبایست دربرابرمخاطرات احتمال تمهیداتی درنظرگرفته باشید.فرض کنید به یکباره وب سایت شمادچارمشکلی شود،افزونه هاتداخل پیداکنند،هک شویدیابه هردلیلی وب سایت شمابهم بریزد وهیچ نسخه بکاپی از وب سایت خودنداشته باشیددراین شرایط باحجم عظیمی ازمشکلات مواجه خواهیدشد چراکه کل اطلاعاتتان ازدست خواهد رفت!پس بهتراست نسبت به تهیه فضایی برای ذخیره بکاپ وتهیه نسخه های بکاپ منظم دریک فضای ذخیره سازی اقدام نمایید.

5-هاست ابری باآپتایم 100درصد

سرویس هاست ابری باآپتایم 100درصدکه برای اولین باردرایران رونمایی شده است دارای زیرساخت کاملا متفاوتی میباشد.درواقع برای ارائه این نوع هاست ازتکنولوژی کلاسترینگ استفاده شده ودارای آپتایم 100درصدی میباشد.درحقیقت چندین سرورباهم تجمیع شده اند واز وب سایت شمامیزبانی میکنندپس اگریکی ازسرورهادچارمشکل شد قدرت سایرسرورهامانع ازداون شدن وب سایت ها میگردندبر همین اساس شماهیجوقت تجربه قطعی وب سایت رانخواهیدداشت. ازسوی دیگربرای میزبانی وب سایت ها ازسرورهای نسل 9نوعhp استفاده شده.چنین هاست هایی دربرابرسایرهاست ها ازقدرت بیشتری برخوردارهستند چون ازیک تک سروراستفاده نمیشوندبلکه قدرت چندین سرورتجمیع شده تااز وب سایت هامیزبانی کنند.جالبتراینکه سروسهای هاست وردپرس و ووکامرس نیزباچنین زیرساختی قابل ارائه هستندتاشما آپتایم 100راروی سرورهای نسل 9تجربه کنید.

انتخاب هاستینگ مناسب نقش بسیارمهمی درموفقیت شماایفامیکند.چراکه باداشتن یک انتخاب درست میتوانیددرزمان وهزینه صرفه جویی کنید.دراین مقاله تلاش براین بودتاتفاوت هاست اشتراکی با سروراختصاصی ومزایاومعایب هرکدام رابه شکلی جامع توضیح دهیم تادرپایان آموزش کابربتواندانتخاب دقیق ومناسبی باتوجه به نیازخودداشته باشد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *