اصول مقدماتی سئو

سئو چیست؟

سئو یابهینه سازی برای موتورهای جستجوگریک راه کاربازاریابی است که برروی دیده شدن وب سایت درنتایج طبیعی(غیرپولی)موتورهای جستجوگر تمرکز میکند.سئو دربرگیرنده عناصرفنی وخلاقانه است که یک وب سایت برای بهبودرتبه بندی،بدست آوردن ترافیک بیشتروافزایش آگاهی درموردبرندخودبه آن هانیازخواهدداشت.همان طورکه میدانیدسئو وب سایت دربرگیرنده مفاهیم بسیاری است.ازکلماتیکه در وب سایت خودمورداستفاده قرارمیدهیدتانوع لینکهایی که دیگر وب سایت هابه وب سایت شمامیدهند،همگی برروی سئو وب سایت موثر هستند.دربعضی موارد،سئو فقط روشی است که ازطریق آن، موتورهای جستجوگرمیتوانند ساختار وب سایت شما رادرک کنند.

سئووب سایت یا بهینه سازی وب سایت تنهابرای ساخت وب سایت هایی که موتورهای جستجوگرپسندباشند، بکارنمیرود.ازسئو وب سایت دراصل،برای بهترکردن تجربه کاربری بازدیدکنندگان یک وب سایت نیزاستفاده میشود.در،مامعتقد هستیم که تمامی این جوانب بایدبه خوبی درکناریکدیگرقراربگیرندتا وب سایت شمابتواند بهترین عملکرد راازلحاظ سئووب سایت داشته باشد.

تقریباًهمه عوامل مهم درسئو وب سایت،دراین راهنمابیان شده است.ازیافتن کلمات کلیدی مناسبی که ترافیک بیشتری رابه سمت وب سایت شماروانه میکندتاآموزشهای لازم برای لینک بیلدینگ ودر نهایت،بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجوگرهمۀ این موارد به زبان ساده،دراین راهنمابیان خواهند شد.اگرفکر میکنید هیچ کدام ازاین مواردرابخوبی درک نمیکنیدیااطلاعاتی درموردآن هاندارید نگران نباشید،شماتنهانیستید.بسیاری از وبمستران وصاحبان وب سایت ها،اطلاعات چندانی دربارۀ سئو وب سایت ندارندوماقصدداریم دراین راهنمابه شماکاربران عزیزکمک کنیم.

چرا وب سایت به سئونیازدارند؟

بیشترترافیک وب سایت هاتوسط موتورهای جستجوگربزرگی هم چون گوگل،بینگ ویاهو تامین میشود.اگرچه رسانه های اجتماعی وسایر وب سایت هامیتواننددرایجاد ترافیک برای وب سایت کمک کنند اما موتورهای جستجوگراصلیترین واولین روش برای گشت وگذاروپیداکردن منابع اطلاعاتی برای کاربران اینترنت به شمارمی آیند.این یک واقعیت است وفرقی نمیکندکه وب سایت شماچه نوع اطلاعات،خدمات، محصولات یامحتوایی رادراختیارکاربران قرارمیدهد.

موتورهای جستجوگر بسیار منحصربفردهستند زیرامیتوانندترافیک هدفمند برای وب سایت شماتامین کنند چراکه کاربران در موتورهای جستجوگردقیقاً بدنبالِ محصول یامحتوایی هستندکه شما ارائه میکنید. موتورهای جستجوگر رامیتوان همانند یک بزرگراه درنظرگرفت که راه رابرای کاربران هموار میکنند.اگرموتورهای جستجوگر نتوانند محتوای وب سایت شماراپیدا کنند یامحتوای شما رادرپایگاه داده خود اضافه نمایند،مطمئن باشید فرصتی باورنکردنی رابرای بدست آوردن ترافیک بیشتر(ودرنهایت مشتریان بیشتر)از دست داده اید.

کوئری جستجو:کلماتی که کاربران درنوارجستجو تایپ میکنند راکوئری جستجو مینامند.این کوئری ها ازاهمیت بالایی برخوردارند.تجربه نشان میدهدکه ترافیک حاصل ازموتورهای جستجوگر میتوانداندازه موفقیت یک سازمان راتعیین کنند.ترافیک هدفمند به یک وب سایت میتوانددرآمد،محبوبیت ودیده شدن یک تجارت رابه همراه داشته باشد.سرمایه گذاری برروی سئو وب سایت،نرخ بازگشت باورنکردنی ای در مقایسه باسایرروشهای بازاریابی وتبلیغات دارد.

چگونه موتورهای جستجوگر مارا میشناسند؟

موتورهای جستجوگربسیارهوشمندهستند امابازهم به کمک شمانیازدارند.موتورهای بزرگ نیزهمواره درتلاش هستندتافناوری خودبرای بررسی عمیقتر وب سایت ها وارائه نتایج بهتربه کاربران رابهبود بخشند.بااین حال،درعملکرد موتورهای جستجوگر نیزمحدودیتی وجوددارد.درحالیکه سئو وب سایت درست ومناسب میتواند هزاران بازدیدکننده وارد وب سایت کنداما اقدامات نادرست در سئو وب سایت میتواندعوارض بسیاربدی برروی نتایج موتورهای جستجوگر والبته دیده شدن وب سایت شماداشته باشد.

سئووب سایت،علاوه براینکه محتوای شمارابه موتورهای جستجوگر میشناساندمیتواندرتبه بندی وب سایت شمارانیزافزایش دهدتامحتوای شما در دیدرس بازدیدکنندگان قراربگیرد.فضای اینترنت،هرروز رقابتی ترمیشود وشرکتهایی که سئو وب سایت بهتری داشته باشندمیتوانند ازبازدیدکنندگان ومشتریان به نفع خوداستفاده کنند.

چگونه میتوانیم سئو وب سایت خود راانجام دهیم؟

دنیای سئو وب سایت کمی پیچیده است امابیشترافرادمیتوانند بسادگی پایه واساس آن رادرک کنند.حتی دانش بسیاراندک درزمینه سئو وب سایت نیزمیتواندتفاوت زیادی ایجادکند.آموزشهای رایگان سئو وب سایت بطورگسترده درسرتاسر اینترنت وجود دارد.شمامیتوانید باتمرین مداوم نکات سئو وب سایت واجرای آن هابه هدف خوددست پیدا کنید.

بسته به زمانی که برروی اینکارصرف میکنید،تمایل واشتیاقی که برای یادگیری داریدوپیچیدگی وب سایتی که دراختیاردارید،ممکن است تصمیم بگیرید ازیک متخصص برای سئو وب سایت کمک بگیرید. شرکتهایی که برروی سئو وب سایت کارمیکنندبایکدیگرمتفاوت اندبعضی ازآنها تمرکز خاصی بر روی موضوع دارنداما بعضی دیگر ازرویکردعمومی تری بهره مند میبرند.درهر صورت استخدام فردی که بتواند سئو وب سایت شما را بررسی کند وازآن پشتیبانی کند،امری پسندیده ای است.

امیدواریم این آموزش بتواندنکات گنگ و مبهمی که دربخش آموزش سئو وجود دارد رابرای شما عزیزان برطرف کند.همچنین،درصورتیکه سوالی در زمینه سئو وب سایت یاآموزش لینک سازی برایتان پیش آمده است میتوانیدآن را باما درمیان بگذاریدتاکارشناسان ماپس ازبررسی،سوالات شما رابصورت دیدگاه یایک مقاله پاسخ دهند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *