بهترین سیستم های فروشگاه ساز کدام اند؟

اگه تصمیم به راه اندازی فروشگاه اینترنتی گرفته باشیدچندین انتخاب خواهیدداشت.امروزه بارشدانواع CMSو وب سایت سازفروشگاهی وازطرف دیگه وب سایت هایی که امکان ساخت فروشگاه رابه شما درقبال هزینه کمی میدن باعث ایجادیک سردرگمی برای ساخت فروشگاه اینترنتی خواهندشدکه بین چندین انتخاب قرارخواهیدگرفت. وقتیکه قصدراه اندازی فروشگاه اینترنتی راگرفتید دنبال این هستیدکه کلیه امکاناتی که برای یک فروشگاه اینترنتی هستیدراداشته باشید.برای همین دلیل هم هست که به این مقاله هدایت شدیدتابابهترین فروشگاه سازهای رایگان آشنا شده ویکی ازسیستمهای فروشگاه سازرابرای ساخت وب سایت فروشگاهی خودانتخاب کنید.دراین مقاله قصدداریم به معرفی بهترین سیستمهای فروشگاه ساز درایران بپردازیم که برخی ازاین سیستمهابصورت رایگان هستندوبرخی دیگرهم درقالب یکCMSطراحی شده‌اندکه میتوانیدبانصب وراه اندازی روی هاست ودامنه خودازش استفاده کنید.درآموزشهای قبلی به بررسی انواع سیستم مدیریت محتواپرداختیم وذکرکردیم که کدام بهترهستنداما دراین راهنمای آموزشی انواع پلتفرم فروشگاه سازایران رابررسی میکنیم.

معرفی بهترین فروشگاه سازدرایران

امروزه مادرایران بیش ازمیلیونهاکاربراینترنتی داریم وهریک ازاین کاربران دراینترنت درحال جستجومطالب ومحصولاتی هستند.وجودمیلیونهاکاربراین چنینی میتواندیک مخاطب بالقوه برای معرفی محصولات وخدمات شماباشدکه اگربایک استراتژی درست برنامه ریزی کنید،سهم بزرگی ازاین جامعه رابه خودجذب کنید.درست مشابه غول فروشگاه‌های اینترنتی همچون دیجی کالاوبامیلو که سهم عمده مشتریان راازخریداینترنتی درایران به خودجذب کردند.

بعد ازانتخاب یک استراتژی فروش وبازاریابی بابررسی هریک ازفروشگاه سازها بایددیدبسته به امکاناتی که این فروشگاه سازهاارائه میدن وازسوی دیگرسرمایه گذاری مالی که قادربه تامین آن هستیدچه سیستم فروشگاه سازی مناسب کار شماست.سپس یکی ازاین فروشگاه سازهای فارسی که دراین مقاله معرفی میکنیم رابرای ساخت فروشگاه اینترنتی انتخاب کنید.بنابراین توجه به نکات زیریک امرضروری است.درادامه بشرح مفصل هرکدام ازاین فاکتورهای وب سایت ساز ایرانی میپردازیم.

 • سرمایه لازم برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی
 • امنیت بالای سیستم فروشگاهی
 • نوع فروش محصولات
 • پشتیبانی وخدمات پس ازفروش
 • سئو وبهینه سازی فروشگاه اینترنتی
 • انتخاب ماژول وقالب وب سایت
 • مراحل طی شده برای خریدتوسط مشتری
 • امکان استفاده ازدرگاه پرداخت آنلاین اختصاصی

1-سرمایه لازم برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی

برخی ازفروشگاه سازهارایگان هستندوبرای استفاده نیازبه پرداخت هزینه ندارید.امازمانیکه نیازبه استفاده ازامکانات خاص وقابلیت بیشترداشته باشیدیااینکه تصمیم به تغییرقالب فروشگاه داشته باشیدنیازبه پرداخت هزینه پیدامیکنید.بعضی فروشگاه سازهااین هزینه‌هارا تاحدممکن پایین درنظرگرفتندودرمقابل برخی هم نیازبه هزینه چندبرابری دارند.

2-امنیت سیستم فروشگاهی

درسته امنیت یک مقوله نسبی هست وهیچوقت نمیشه ادعای امنیت100٪ ازیک سیستم داشت،چراکه شایدفروشگاه سازشما ایمن باشه امابدلیل اشتباهاتی که سهواانجام میدهندباعث هک وب سایت میشوند.تامین امنیت فروشگاه سازنیزبه شکلیه که درحالت پیش فرض مواردامنیتی لحاظ شده،امابرای اینکه بتونیدازامنیت بالابرخوردارشویدبهتره که ازماژولهاوراهکارهای امنیتی هرسیستم تاحدممکن استفاده کنیدتاازهرگونه هک ونفوذدر وب سایت جلوگیری کنید.

شایدیکی ازکاستیهایی که فروشگاه سازهای رایگان دارند،بخاطر عدم دسترسی به سورس وکدنویسی قادربه استفاده ازروشهای امنیتی مثل ورود دومرحله‌ ای گوگل نباشید.اینجاست که استفاده ازCMSهای فروشگاهی انتخاب بهتری خواهندبود.

3-نوع فروش محصولات

دریک فروشگاه اینترنتی میتوان تاسه نوع محصول رابرای فروش عرضه کرد.

 • محصول فیزیکی:برخی محصولات جنبه فیزیکی دارند مثل خریدلباس.
 • محصولات دانلودی:برخی دانلودی هستندمثل خریدفایل یادوره آموزشی.
 • خدمات:برخی هم بصورت خدماتی عرضه میشوندکه بایدسفارش رادریافت کنیدودرقبالش کاری رابرای مشتری انجام که از این نمونه‌ها میشه به خدمات میزبانی وبسایت‌ اشاره کرد.

این که فروشگاهی که در آن محصولات فیزیکی به فروش میرسونید با فروشگاهی که صرفا محصولاتش به صورت دانلودی هست و ارسال از طریق پست انجام نمیگیره کاملا متفاوت بوده و باید از سیستم‌های فروشگاه ساز مجزا استفاده کنید. اما در این بین هستند فروشگاه سازهایی که امکان فروش محصول مجازی و دانلودی را به صورت همزمان میدن که در انتخاب این نوع فروشگاه سازها باید امکانات و ملاک‌های مختلفی را در نظر بگیرید. در این مورد ساخت فروشگاه اینترنتی با ووکامرس یا EDD یکی از سوالاتی است که شخصا باهاش زیاد مواجه شدم.

4-پشتیبانی وخدمات پس ازفروش

کسانیکه ازیک فروشگاه سازرایگان استفاده میکنند معمولادلیل استفاده ازدو حالت خارج نیست:

 • بخاطرهزینه‌های مالی که برای پرداخت هاست،دامنه وطراحی وب سایت بایدپرداخت کنندکه بدنبال فروشگاه سازرایگان هستند.
 • یادانش کافی برای رفع مشکلات راندارند.بخاطر همین تازمانیکه ازپشتیبانی مناسب برخوردارنباشید،بارخ دادن کوچکترین مشکلی وب سایت شماازدسترس خارج خواهدشد.این حالت زمانیکه شما یک فردغیرفنی باشیدبیشتررخ میدهد.بعدازبوجودآمدن مشکل دستپاچه شده وبه هردری میزنید تامشکل راسریعابرطرف کنید.

5-سئو وبهینه سازی فروشگاه اینترنتی

توجه به سئو وبهینه سازی وب سایت این روزهابرهیچ کسی پوشیده نیست وتمام افرادازتازه کارهاومبتدیان وب گرفته تاافرادخبره وقدیمی درتلاش هستند تاباحفظ ورعایت اصول سئو وب سایت بهترین بازدهی رادریافت کنند.اگه داخل گوگل ترندیک جستجوکنیدخواهید دیدکه میزان جستجویی که برای آموزش سئو وسئو وب سایت میشه درحال رشدهست ودرحال حاضر دربالاترین سطح ممکن ازابتدای سال2004قرارداره.پس امروزه دیگه زمان این نیست که هزینه‌های هنگفت راصرف تبلیغات کنیم.بلکه زمان یک استراتژی درست برای کسب وکاراینترنتی خودمان درنظربگیریم که بااستفاده ازوب سایت خود درنتایج بالاقرارداده وبازدیدبالایی ازموتورهای جستجوگردریافت کنیم.درنهایت این بازدیدهای بالا اگه بدرستی انجام گرفته باشدمنجربه افزایش نرخ تبدیل شده وفروش ماافزایش پیداخواهدکرد.

البته سئو وب سایت وبهینه سازی وب سایت یک فروشگاه اینترنتی به این شکل نیست که همه چیزوابسته به سیستم فروشگاهی باشد.بلکه شماکه هم اکنون داریدازاین فروشگاه سازاستفاده میکنید بایدطوری محتوای محصولات خودرا درج کنید که دررتبه های بالای گوگل قراربگیرید.همچنین استفاده ازیک روش درست برای لینک سازی وگرفتن بک لینک لازمه کارشماخواهدبودتابتونیدباتمرکزکردن روی کلمات کلیدی هم قوت بالاترقرارگرفتن درنتایج رابیشترکنید.

6-انتخاب ماژول وقالب وب سایت

برخی فروشگاه سازهای فارسی مثل ووکامرس هستندکه بخاطرفراوان بودن افزونه‌هاوقالبهای مختلف برای افزودن قابلیتهای آن نیازی به صرف هزینه بالاندارید.درمقابل شایدباانتخاب فروشگاه سازی مثل پرستاشاپ نیازبه این داشته باشیدکه برای اضافه کردن برخی ازهمین قابلیتهاهزینه‌ای برای تهیه ماژول برطرف کنید.

درانتخاب ماژول و قالب برای فروشگاه اینترنتی دقت کنید تابتوانیدباکمترین هزینه یاحتی عدم پرداخت هزینه‌ای برای برخی امکانات ازاین قابلیتهادرفروشگاه اینترنتی خوداستفاده کنیدبهترخواهدبود.البته این گفته به این معنی نیست که ملاکهاومعیارهای دیگر رادرنظرنگیریدوبه کلی کناربگذارید.

7-مراحل طی شده برای خریدتوسط مشتری

درانتخاب یک فروشگاه سازبایدبه بخش‌های کاربری وUXهم دقت داشته باشیدکه مشتری برای خریدیک محصول بایدچه مراحلی راطی کنید.سهم بزرگی ازمشتریان که قصدخریدآنلاین محصولات از فروشگاه‌های اینترنتی رادارندحوصله پرکردن فرمهای مختلف راندارند.بعنوان مثال درگذشته مشکلاتی درفروشگاه سازووکامرس وجودداشت که درصورت استفاده ازاین سیستم برای فروش محصولات مجازی کاربران مجبوربودندفیلدهایی مثل آدرس وکدپستی راهم پرکنند.برای همین غیرفعال کردن این فیلدهایکی ازپرجستجوترین کلمات برای مدیران وب سایت‌ هابودکه بعدازآپدیتهاپی درپی این مواردتاجای ممکن اصلاح شده‌اند.

8-قابلیت پاسخگویی به درخواستهای بالا

وقتی یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی میکنیدبایدازتجربه دیگران استفاده کنیدوببینیدکه:

 • فروشگاه ساز انتخاب شده توان پاسخگویی به چه تعدادبازدیدکننده راخواهدداشت؟
 • چه تعداد مشتری درهرلحظه قادربه خریدهستند؟
 • آیاممکنه باراه‌اندازی یک کمپین خریدفروشگاه بدلیل بازدید بالاوکاهش منابع چه ازسوی هاست وچه ازسوی فروشگاه سازبامشکلی مواجه شوید؟

وقتی یک فروشگاه سازانتخاب کنیدوشروع به اضافه کردن محصول وافزایش فروش محصولات کنیدبه مروربعدازمدتهاباکلی داده در وب سایت خودکه شامل انواع فایل برای محصولات،توضیحات محتوای محصول،جزییات هرسفارش و…هست که هرکدوم ازاین داده‌ها باعث میشود تا وب سایت شما مدام درحال پردازش وپاسخ دهی به درخواست بازدیدکنندگان ومشتریان باشد.حالا اگرسیستمی انتخاب کنید که بخوبی پاسخگوی نیازمشتریان نباشدباکندی دروب سایت مواجه میشودکه کاربران حوصله منتظرموندن یااینکه خریددوباره بخاطرمشکلات وب سایت رانداشته باشندوبرای همین نرخ تبدیل خرید در وب سایت فروشگاه شمابشدن افت خواهد کرد.

9-امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین اختصاصی

برخی ازفروشگاه‌هایی که درادامه هم معرفی میکنم این قابلیت رابرای شماقرار داده‌اندکه اگه اقدام به گرفتن درگاه پرداخت آنلاین کرده باشیدمیتوانید ازدرگاه اختصاصی خودبرای پرداخت هزینه کاربران در فروشگاه استفاده کنید.این مزیت درفروشگاه‌هایی هست که بصورت ارائه پلان ارائه شدن یااینکه کارمزدی ازشمابابت فروش محصولات دریافت نمیکنند.استفاده ازاین قابلیت یکی ازمهمترین نیازهای مدیران وب سایت‌ هاهست که باعث میشود درانتخاب یک سیستم فروشگاهی تاثیرزیادی بگذاره،چراکه دراین صورت میتوانیدمستقیما هزینه محصولات وخدماتی که برای کاربران خودانجام میدهدرادریافت کنیدودر این بین هم واسطه‌ای وجودنخواهدداشت.

درگاه های مختلفی برای تعامل بانکی وجودداره که میتوانید ازآنها در وب سایت خوداستفاده کنیدتاکاربربه صفحه درگاه هدایت ومبلغ محصول یاخدمات خریداری شده راپرداخت کند.درراهنمای زیرلیستی از انواع درگاه های پرداخت به همراه مزایاومعایب هرکدام گرداوری شده است.

معرفی بهترین سیستمهای فروشگاهی

بعدازبررسی مواردبالاحالابایدببینیدکدوم یک ازفروشگاه سازهای معرفی شده این ملاکهاراتاجای ممکن دراختیارشما قرارمیدهد وبرای برخورداری ازاین نوع معیارهانیازی به پرداخت هزینه‌های بالانداشته باشید.حالاکه باملاکهای مهم انتخاب یک فروشگاه سازآشنا شدیددرادامه به معرفی بهترین فروشگاه سازهای اینترنتی میپردازم.

 • فروشگاه سازپرتال
 • فروشگاه سازووکامرس
 • فروشگاه سازشاپفا
 • فروشگاه سازسبدخرید
 • فروشگاه سازپرستاشاپ
 • فروشگاه سازوبزی
 • فروشگاه سازسازیتو
 • فروشگاه سازکاموا
 • فروشگاه سازسی فایو

1.فروشگاه سازپرتال

اگردقت کنید درملاک پنجم به اهمیت سئو وب سایت و بهینه سازی  وب سایت دریک فروشگاه سازاینترنتی اشاره کردم.شخصا ازبین ملاکهای انتخاب شده بهره بردن ازمشاوره‌ها درزمینه سئوفروشگاه اینترنتی برای خودم ازهرچیزی مهمترهست.شایدبهتر باشد بدانیدکه مجموعه پرتال مربوط به گروه نوین هست که درزمینه سئو و بهینه سازی سایت و دیجیتال مارکتینگ فعالیت دارند.باانتخاب این فروشگاه ساز میتوانیدعلاوه بربرخورداری ازامکانات فوق العاده که درفروشگاه ساز خود خواهیدداشت ازمشاوره این تیم برای بالا بردن سئو فروشگاه اینترنتی خوداستفاده کنید.

امکاناتی که  وب سایت سازپورتال دراختیار شما قرارخواهد داد شامل موارد زیرهستند.

 • پشتیبانی مناسب بصورت تیکتینگ وتلفنی
 • امکان قیمت گذاری مختلف روی محصولات
 • ارائه قالبهای کاربرپسند
 • امکان تعریف کدتخفیف درفروشگاه
 • امکان ارسال تیکت توسط مشتریان
 • امکان ساخت فرم باامکان اتصال به درگاه پرداخت آنلاین
 • آمارکامل بازدیدکنندگان براساس افراد،صفحه،موقعیت جغرافیایی،تکنولوژیها،ارجاع دهنده
 • امکان اتصال به میلرلایت برای ساخت خبرنامه درفروشگاه اینترنتی
 • امکان ایجادفروشگاه فیزیکی،فروشگاه فایل وفروشگاه خدماتی
 • امکان مقایسه محصولات
 • اطلاع رسانی پیامکی ازخریدها وفعالیتهای انجام شده درفروشگاه
 • امکان اتصال به همه‌ی درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانکی
 • امکان ایجادصورت حساب برای مشتریان
 • ایجادکیف پول برای هرکاربرباامکان پرداخت ازکیف پول
 • فایل منیجر برای آپلود فایل محصولات
 • امکان ویرایش وشخصی سازی قالب فروشگاه
 • امکان اتصال دامنه به فروشگاه
 • امکان ساخت ایمیل درفروشگاه
 • اتصال به سیستم ایمیل وپیامک

2.فروشگاه ساز ووکامرس

ووکامرس یکی ازافزونه‌های وردپرس هست که بانصب ووکامرس برروی سیستم مدیریت محتوای وردپرس قادربه راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی بااستفاده ازاین وب سایت سازخواهید بود.

بااستفاده ازاین فروشگاه ساز نیازبه تهیه هاست ودامنه برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی داریدودست شما دراضافه کردن قابلیتهای مختلف بااستفاده ازافزونه‌های ووکامرس وتغییرقالب کاملابازبوده ومیتوانید هرقابلیت دلخواهی راباصرف هزینه یابااستفاده ازافزونه‌های رایگان که درمخزن وردپرس وجود دارندبه فروشگاه خوداضافه کنید.

 

این افزونه باعث شده که وردپرس یکی ازبهترین فروشگاه سازهابرای ساخت فروشگاه اینترنتی تبدیل شود.امروزه درصدبسیارزیادی ازفروشگاه‌های اینترنتی باووکامرس طراحی شده که درتصویر زیرآماررابر اساس وب سایت Builtwith میبینید.

برخی ازامکاناتی که این فروشگاه ساز دراختیارشما قرارخواهد دادشامل مواردزیراست:

 • امکان فروش انواع محصول دانلودی وفیزیکی
 • امکان استفاده ازدرگاه‌های پرداخت متنوع
 • امکان فروش محصول باقابلیتهایی مثل افزودن تصویر،توضیحات،نقدوبررسی،تب دلخواه،ویژگی محصول و…
 • امکان اطلاع رسانی ازطریق پیامک وایمیل برای مدیر فروشگاه ومشتری
 • امکان گزارشگیری کامل ازفروش محصولات
 • امکان افزودن کدتخفیف
 • امکان قیمت گذاری مختلف روی محصولات
 • امکان ساخت حساب کاربری
 • امکان راه‌اندازی فروشگاه بصورت مارکت
 • و…

ازدیگرمزایای ووکامرس میشه گفت هسته سیستم روی وردپرس قرارداره ازنظرسئو وب سایت وبهینه سازی وب سایت میتوانیدبهترین انتخاب برای ساخت فروشگاه اینترنتی باشد.ازسوی دیگربخاطروجود افزونه‌هاوتنوع درقالب ووکامرس امکان ساخت فروشگاه باکمترین هزینه ممکن وبابرخورداری ازبیشترین امکانات فراهم است.

 

اگربدنبال این هستیدکه فروشگاه اینترنتی حرفه‌ای بصورت اختصاصی بادسترسی کامل راه‌اندازی کنیداستفاده ازووکامرس راپیشنهادمیکنم.

3.فروشگاه سازشاپفا

فروشگاه سازشاپفاامکان ساخت فروشگاه درچهارپلان نقره‌ای،طلایی،برلیان واختصاصی دراختیارقرار میدهدکه بااستفاده آن قادرهستیدبسته به امکاناتی که برای هرپلان درنظرگرفته شده یک فروشگاه اینترنتی بسازید.درصورتیکه نیازبه امکانات بیشتری داشته باشید لازمه پلان خودراارتقاء دهید.مزیتی که درپلان‌هاوجود داردپهنای بانداختصاصی برای فروشگاه محدودیتی نداره وبرای همین نگرانی بابت تموم شدن پهنای باندمصرفی وب سایت ندارید.

 • سئو مناسب وایندکس سریع صفحات درگوگل
 • امکان ساخت ومدیریت نقشه وب سایت فروشگاه
 • امکان توسعه پذیری بسیاربالا
 • امکان استفاده ازچنددامنه برای یک فروشگاه
 • امکان ساخت نسخه اندرویدبرای فروشگاه
 • امکان ساخت وبلاگ برای فروشگاه
 • امکان دسته بندی وبرچسب گذاری روی محصولات
 • امکان استفاده ازSSL
 • امکان ساخت گالری عکس فروشگاه
 • امکان ارسال ایمیل وپیامک هنگام خریدمحصول
 • امکان ساخت ونمایش فیلم برای هرمحصول
 • امکان تعریف کدتخفیف برای فروشگاه
 • امکان مدیریت نظرات
 • امکان خریدآنلاین
 • پشتیبانی تلفنی وآنلاین
 • سرورپایداروقدرتمندباپهنای باندنامحدود
 • محیط کاربری آسان وقابل فهم
 • امکان ساخت ایمیل اختصاصی
 • امکان اتصال دامنه به فروشگاه
 • امتیازدهی به محصولات
 • و…

برخی ازامکانات این فروشگاه سازهستندکه بامراجعه به وب سایت شاپفا میتوانیدلیست کلیه امکاناتی که درهرپلان درنظرگرفته شده راببینید.

4.فروشگاه سازسبدخرید

فروشگاه سازسبدخریدنیزیکیدیگر ازفروشگاه سازهای فارسی هست که امکان ساخت فروشگاه اینترنتی بصورت فروش محصولات فیزیکی ودانلودی رابه شماخواهدداد.امابایدتوجه داشته باشیدکه این فروشگاه سازامکان استفاده رایگان رانمیدهدوبرای استفاده باید یکی ازپلان‌های ماهیانه یادائمی راخریداری کنید.اما قبل ازخریدمیتوانیدباپنل این فروشگاه بصورت آزمایشی کارکنیدتااگرمتناسب نیازبودیکی از لایسنسهای فروشگاهی راخریداری کنید.بهترین مزیت این فروشگاه که امکان فروش محصولات بصورت دانلودی رانیزبه شماخواهدداد.

درزمینه فروشگاه های فایل هم نمونه‌های مختلفی داریم که ازهرفروش درصدی رادریافت میکنند،اگرفروش بالایی درفروشگاه فایل داشته باشیدشایدزیادمناسب نباشد.برای همین چون فروشگاه سبدخرید بصورت رایگان ارائه این روش که هزینه پلان رابصورت دوره‌ای که سالانه یادائمی هست پرداخت کنیدودیگه مجبورنیستیددرصدی ازهرفروش محصول رابعنوان کمیسیون به فروشگاه سازدهید.

 • سئو مناسب وبهینه سازی شده برای گوگل
 • طراحی ظاهری مناسب
 • امکان اخذنماد اعتمادوقراردادن درفروشگاه
 • اطلاع رسانی ازطریق ایمیل وپیامک درفروشگاه
 • امکان تعریف واحدهای پول
 • امکان تعریف مالیات بر ارزش افزوده
 • امکان مدیریت دسته بندی محصولات
 • امکان افزودن انواع ماژول و روش ارسال برای محصولات
 • امکان فروش محصولات دانلودی
 • امکان مشاهده ومدیریت سفارشات
 • امکان واردکردن محصولات بااستفاده ازفایل اکسل
 • امکان ارتقاء پلان به پلان بالاتر
 • و…

برخی ازامکانات این فروشگاه سازهستندکه بااستفاده از آنهامیتوانید فروشگاه اینترنتی محصولات دانلودی یافیزیکی خود رابسازید.

5.فروشگاه سازپرستاشاپ

فروشگاه سازپرستاشاپ نیزمشابه ووکامرس یک CMSرایگان هست که بانصب وراه اندازی روی هاست ودامنه اختصاصی قادربه ساخت فروشگاه اینترنتی خواهیدبود.تفاوتی که دراین فروشگاه سازبا ووکامرس وجود داردازنظراقتصادی باید هزینه بیشتری برای استفاده ازماژول و قالبها پرداخت کنید.امکاناتی که این فروشگاه سازبه شما میدهدنامحدود هستند.چراکه بااستفاده ازماژولهاوقالب دلخواه که روی این سیستم نصب میکنید دست شما دربزرگترکردن وتوسعه فروشگاه کاملابازهست.درمقایسه باووکامرس میتوان گفت که پرستاشاپ چون مخصوص راه اندازی فروشگاه اینترنتی هست گزینه بهتری خواهد بود.

خوشبختانه پرستاشاپ درایران باتلاشهای این تیم ازگزندکپی رایت درامان بوده وامکان تهیه قالب و ماژول‌های آن بصورت اورجینال فراهم است.اگربصورت ریالی هزینه‌ای که برای خریدیک قالب یاماژول صرف میکنیدراباووکامرس مقایسه کنیم،پرستاشاپ هزینه بالاتری خواهدداشت.امااگراین هزینه راباقیمت ارزدرنظربگیریدتقریبایکسان هستند.علت این موضوع هم به مسئله کپی رایت وفروش غیرقانونی محصولات وردپرس درایران برمیگردد.

 • امکان فروش انواع محصول دانلودی وفیزیکی
 • امکان استفاده ازدرگاه‌های پرداخت متنوع
 • امکان فروش محصول باقابلیتهایی مثل افزودن تصویر،توضیحات،نقدوبررسی،تب دلخواه،ویژگی محصول و…
 • امکان اطلاع رسانی ازطریق پیامک وایمیل برای مدیرفروشگاه ومشتری
 • امکان گزارشگیری کامل ازفروش محصولات
 • امکان افزودن کد تخفیف
 • امکان قیمت گذاری مختلف روی محصولات
 • امکان ساخت حساب کاربری
 • امکان راه‌اندازی فروشگاه بصورت مارکت
 • و…

ازآنجاییکه این فروشگاه سازنیزبصورت یکCMSهست که روی هاست ودامنه اختصاصی بایدآن راراه‌اندازی کنید دست شما درارتقا امکانات کاملا بازاست که موارد بالاتنهابخشی ازامکانات این فروشگاه ساز هستند.

6.فروشگاه سازوبزی

اگربه لوگو این فروشگاه سازدقت کنید کلمهW به شکل پازل طراحی شده است که نشان ازقابلیت ساخت وطراحی قالب برای فروشگاه بدون نیازبه دانش کدنویسی دارد.دربین فروشگاه سازهای مختلف که دراین مقاله معرفی شده این فروشگاه سازازنظرانتخابهای بیشتردرقالب مزیت بیشتری داردکه نیازی به داشتن دانش کدنویسی برای طراحی قالب ندارید.کافیه مشابه صفحه سازویژوال کامپوزر وردپرس هرالمان رادرجای خود قرارداده وقالبی متناسب بانیازخودطراحی کنید.

 • امکان طراحی صفرتاصدقالب وب سایت بدون نیازبه کدنویسی
 • سئو مناسب وبهینه شده برای گوگل
 • سرعت بالاتردرلود وب سایت نسبت به سایرفروشگاه سازها
 • پنل مدیریت ساده وکاربرپسند
 • امکان مرتب سازی محصولات براساس بازدید،خرید،فروش و…
 • امکان قیمت گذاری متنوع روی محصولات براساس رنگ،سایزو…
 • امکان تعریف کوپن تخفیف
 • تغییرخودکاراندازه تصاویر برای افزایش سرعت بارگذاری وب سایت مشابه ووکامرس
 • امکان ایجادتب مختلف برای نمایش درصفحه محصولات
 • روشهای مختلف برای پرداخت پول
 • امکان فروش محصول بصورت فیزیکی،دانلودی وخدماتی
 • امکان طراحی قالب بصورت ریسپانسیو شده برای نمایشگرهای مختلف
 • امکان جستجو باغلط املایی درفروشگاه
 • و…

بخشی ازامکانات این فروشگاه سازهستندکه بااستفاده از آن میتوانیدیک فروشگاه حرفه‌ای باظاهردلخواه خودطراحی وپیاده سازی کنید.

7.فروشگاه سازسازیتو

این فروشگاه سازهم یکی ازبهترین فروشگاه سازرایگان است که بااستفاده ازآن می‌توانیدبه امکانات زیادی برای ساخت فروشگاه اینترنتی دسترسی داشته باشید.روال کاری این فروشگاه به این شکل هست که درآمدخودرابرپایه دریافت کارمزدتعیین کرده است.شمابرای استفاده ازامکانات این فروشگاه سازفارسی نیازی به پرداخت هزینه یاخریدپلان ندارید.بلکه ازهرفروشی که در وب سایت شماانجام میگیردباید4درصدکارمزد تاسقف 30هزارتومان به این فروشگاه ساز پرداخت کنید. البته همونطورکه گفتم سقف این مبلغ روی 30 هزارتومن تعیین شده واگه محصولی باقیمت خیلی بالاداشته باشیدهم نهایتا تا30هزارتومن کارمزدپرداخت خواهید کرد.

طراحی که این فروشگاه سازبرای قالبهای خوددرنظرگرفته هم متناسب بانیازکاربران فارسی زبان بوده است وگفت که تمامی قالبهای این فروشگاه سازازظاهربسیارزیبایی برخوردارهستند.امکان شخصی سازی ظاهرفروشگاه درهرقالب نیزفراهم هست که می‌توانیدمتناسب بانیازخودطراحی وپیاده سازی کنید.

 • امکان مدیریت کاربران وارائه پنل کاربری برای مشتریان فروشگاه
 • امکان گزارشگیری ازفروش محصولات
 • سئو مناسب ودارای سرعت لودبالا
 • امکان شخصی‌سازی پوسته فروشگاه
 • امکان اتصال درگاه بانکی اختصاصی به فروشگاه
 • امکان دسته بندی محصولات
 • امکان ساخت منو برای فروشگاه
 • امکان اضافه کردن صفحات داخلی به فروشگاه
 • امکان اتصال دامنه به فروشگاه
 • امکان ساخت وارائه کدتخفیف
 • امکان اتصال به اینستاگرام وتلگرام ازطریق مدیریت فروشگاه
 • و…

نیزبرخی ازامکانات این فروشگاه سازهستندکه بااستفاده ازآنها میتوانیدیک فروشگاه سازفارسی حرفه‌ای راراه اندازی کنید.

8.فروشگاه سازکاموا

این فروشگاه ساز یکی ازقدیمیهای این لیست هست که امکان ساخت فروشگاه رابه شماخواهدداد.در14روزاول این امکان راداریدکه بصورت تست بامحیط کاراین فروشگاه سازوامکاناتی که دراختیارشماقرار دهدآشناشوید.سپس اگرمتناسب بانیازشمابودوتصمیم به استفاده از وب سایت سازکامواگرفتید یکی ازپلانهای ساده،حرفه‌ای وبی نظیر راکه هرکدام امکانات ودسترسی خاصی رابه شما میدهدخریداری و فعال کنید.

برخی امکانات که این فروشگاه سازعبارت است از:

 • امکان استفاده ازوبلاگ درفروشگاه
 • امکان اتصال دامنه به فروشگاه
 • ارائه دامنه رایگان IR
 • امکان استفاده ازکدتخفیف برای فروشگاه
 • امکان استفاده ازدرگاه پرداخت اینترنتی
 • امکان ساخت انواع منووصفحه اختصاصی
 • امکان شخصی سازی قالب فروشگاه
 • امکان اطلاع رسانی ازطریق ایمیل وپیامک
 • ارائه فضای میزبانی وبدون نیازبه خریدهاست
 • و…

9.فروشگاه سازسی فایو

سایت ساز سی فایو برپایه وردپرس راه‌اندازی شده که امکان ساخت وب سایت رابه شماخواهدداد.داشتن وب سایتی برمبناوپایه وردپرس بهترین انتخاب برای داشتن سئوبالاوقدرتمند خواهدبودکه ازنظر گوگل نیزمی‌توانیدامتیازمناسبی راکسب کنید.اماموضوع به همینجاختم نشده است واین وب سایت سازجداازوردپرسی بودن خودش امکانات اختصاصی نیزبه آن اضافه کرده است که درادامه به برخی ازاین موارداشاره میکنم.

 • امکان اتصال وب سایت به اینستاگرام وآپدیت وب سایت بااستفاده ازاینستاگرام
 • امکان اتصال به بات تلگرام
 • امکان تست 7روزه وب سایت بصورت رایگان
 • برخورداری ازفضای میزبانی رایگان
 • امکان ساخت انواع فرم ومنو
 • امکان استفاده ازفونت دلخواه
 • چکاپ دوره‌ای وب سایت توسط پشتیبانی سی فایو
 • امکان تغییر قالب وشخصی سازی آن
 • و…کلیه امکاناتی که بااستفاده ازوردپرس امکان پیاده سازی آن وجودخواهدداشت.

نتیجه گیری نهایی

باتوجه به لیست فروشگاه سازهایی که دراین مقاله بهمراه CMSهای رایگان معرفی شدنتیجه‌ای که گرفت اگرتوان پرداخت هزینه وساخت فروشگاه اینترنتی بااستفاده ازهاست ودامنه خودراداریداز ووکامرس یاپرستاشاپ برای اینکاراستفاده کنید.چراکه دسترسی به کلیه امکانات برای شمافراهم بوده وبازتراست.

امااگرمحصولات شمامحدودهستندیااینکه تمایلی به استفاده ازCMSهای ذکرشده رابه هردلیل ندارید میتوانید ازیکی ازفروشگاه سازهای فوق استفاده کنید.دراین بین پرتال میتوانیدگزینه بهتری باشد.چراکه امکان استفاده ازمشاوره تیمی راداریدکه شما رادرامرسئو وب سایت و بهینه سازی وب سایت فروشگاه اینترنتی یاری میکنند.این انتخاب بهترین انتخاب خواهدبود،چراکه علاوه براینکه صاحب یک فروشگاه اینترنتی میشویدسرمایه گذاری روی استراتژی فروش محصولات رانیزخواهیدداشت.

امیدوارم این مقاله موردتوجه وپسندشماقرارگرفته باشدوبابهترین سیستمهای فروشگاه ساز که میتوانیدبرای راه اندازی فروشگاه اینترنتی استفاده کنیدآشنا شوید.درصورتیکه دراستفاده ازاین فروشگاه سازهاتجربه‌ای داریدویااینکه فروشگاه سازهای دیگه‌ای رامیشناسیدکه قابلیت رقابت با این سیستمهای فروشگاهی رادارندمیتوانیددربخش دیدگاه‌ها اعلام کنید تادرمقاله معرفیشون کنیم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *