بازرایابی دیجیتالی چیست ؟

امروزه باگسترس دنیای وب، کسب‌ وکارهای زیادی به فکرراه‌اندازی برندخود دردنیای دیجیتال افتاده‌اند. زیرا ازتاثیر وقدرت شبکه‌های اجتماعی برروی بازاریابی، فروش محصولات وخدمات برروی مخاطبان خود باخبرهستند. این افراد بااستفاده ازابزارهای بازرایابی دیجیتالی میتوانند برمیزان رشدموفقیت وجذب مشتریان خودبیافزایند. درادامه به شماخواهیم گفت که دیجیتال مارکتر کیست؟ هم چنین شمارا بامفاهیم وابزارهای اصلی بازرایابی دیجیتالی آشناخواهیم کرد.

بازرایابی دیجیتالی چیست ؟

بازاریابی دردو دسته سنتی ودیجیتال قرارگرفته است که درروش سنتی، بازاریابی ازطریق تبلیغات کاغذی مانند:روزنامه‌ها، مجلات وبروشورها ویاتماس تلفنی صورت میپذیرد. بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ نوعی ازبازاریابی است که باپیشرفت تکنولوژی وگسترش استفاده ازرسانه‌های ارتباط جمعی شکل گرفته است. دراین روش ازبازاریابی، ازتمامی ظرفیتها وکانال‌های موجوددر دنیای دیجیتال برای معرفی محصولات به مشتریان استفاده میشودکه تأثیربه سزایی درفروش وموفقیت کسب‌ وکارهای مختلف دارد.

این روزهااگر به اطراف خودنگاه کنیم، افرادزیادی رادرحال استفاده ازاینترنت وفضای دیجیتال مشاهده میکنیم. دنیای دیجیتال وشبکه‌های اجتماعی، آن قدربرزندگی افرادتاثیر گذاشته‌ است که دیگردنیای بدون اینترنت رانمیتوان تصورکرد! این گستردگی استفاده از اینترنت وابزارهای دیجیتال ازنگاه تجارت برای مدیران کسب‌ وکارها میتواندفرصت بسیارمناسبی باشد. درواقع بازاریابی دیجیتال مزیتهای بسیارزیادی، هم برای خریدار وهم برای فروشنده داردکه باعث رشد وموفقیت بسیارزیادی میشود.

دراین شیوه بازاریابی نوین که تکیه برظرفیتهای دیجیتال داردبه کمک ابزارهایی مانند:گوگل آنالیتیکس، ادوردز،تبلیغات کلیکی، ایمیل مارکتینگ وسوشال مارکتینگ، سئو وب سایت و … هرروز گستردهتر میشود. به همین‌ دلیل بایادگیری آموزشهای بازرایابی دیجیتالی ورعایت قواعدآن، قطعامیتوانید به اهداف فروش بالا وکسب درآمدمورد نظرخودبرسید.

به چه کسی دیجیتال مارکتر می گویند؟

امروزه‌ همه‌ افرادکم وبیش باکسب وکارهای اینترنتی آشنایی دارند؛کسب وکارهای اینترنتی امروزی،همانند شرکتهای تجاری قدیمی نیازبه شخصی دارند تاامورمربوط به بازاریابی شرکت راانجام دهد. واژه‌ دیجیتال مارکتینگ از۲کلمه‌ «دیجیتال» و«مارکتینگ» تشکیل شده است که اگربصورت تحت‌الفظی این عبارت راترجمه کنیم به «بازاریابی دیجیتال» میرسیم. البته این نکته رادرنظر داشته باشیدکه «بازاریابی دیجیتال» تفاوت زیادی با«بازاریابی سنتی» دارد، اماهر ۲شخص هدف یکسانی دارند وبرای افزایش فروش یک شرکت یاسازمان تلاش میکنند. دیجیتال مارکتینگ، یک تعریف ساده نیزداردکه میتواند کمک زیادی به آشنایی شمابااین حرفه داشته باشد.

«دیجیتال مارکتینگ بمعنای استفاده ازابزارهای دیجیتال درراستای برقراری ارتباط بامخاطبان، بازاریابی وفروش محصولات ودرنهایت متقاعدکردن آن هابرای انجام اقدام موردنظراست.»

امروزه کسب وکارهای اینترنتی تلاش میکنند تامشتریان بیشتری جذب کنند وفروش خودرا افزایش دهند. به همین خاطرتمام آن هاکه ازنظرشما یک کسب وکارآنلاین موفق هستند، یک کارشناس بازرایابی دیجیتالی حرفه‌ای درتیم خوددارند. البته کارشناس بازرایابی دیجیتالی نقش رهبربازاریابی یک شرکت رابرعهده دارد؛ هماهنگی وایجادارتباط بین سئوکار،بازاریاب محتوا وبازاریابی شبکه‌های اجتماعی،برعهده‌ دیجیتال مارکتر است. البته این نکته راهم درنظرداشته باشیدکه ممکن است متناسب باوسعت یک شرکت، این نقشهاکم وزیاد شود. برای مثال دربعضی ازشرکتهای بزرگ بجای کارشناس محتوا،یک تیم محتوا وجوددارد که هرکدام نقشهای ریزتری رابرعهده دارند.

بایدبدانید افرادزیادی بدنبال یادگیری مهارتها وابزارهای این نوع از بازاریابی میباشند. درواقع دیجیتال مارکتر کسی است که آموزشهای لازم رابرای کاربا دیجتال مارکتینگ فرامیگیرد وبه بهترین شکل ممکن با استفاده ازاستراتژیهای لازم، آن رااجرا میکند.

یک دیجیتال مارکتر میکوشد تادرارتقای یک کسب‌وکار نقش مهمی داشته باشد. ازاینرو به کسب دانش مهارتهایی نیازدارد که مسیرپیشرفت او راهموار کنند. برای این کار کافی است ازمنابع معتبر و آموزشهای موجوددر این زمینه بهره ببرد. هم چنین ابزارهای رایگان بسیاری وجوددارد که بعنوان یک دیجیتال مارکتر برای هرنوع از بازاریابی نیازمندبه استفاده ازآن هستید.

ویژگی های بازاریابی دیجیتالی موفق

تلاش برای بروز بودن

یکی ازچالشهای کارشناس بازاریابی دیجیتالی، تغییرات سریع وباحجم زیاددر دنیای دیجیتال است. دنیای بازرایابی دیجیتالی هم سرعت عجیبی درتغییرات وآپدیتهای جدیددارد. بنابراین شماباید آماده باشید، تغییرات رادنبال کنیدودر کارهای خودبه آن هاتوجه کنید. بابررسی ترندهای پیش رو واخبارمنتشر شده سعی کنیداستراتژیهای خودرا متناسب نگهدارید.

به روزبودن دردنیای فناوری وتکنولوژی پرازتغییر امروز ضروری است. امادراین زمینه بزرگ نمایی نکنیم. هم چنان بک لینک ولینک سازی ورعایت نکات سئو وب سایت مهم است وهمان مفاهیم وکارکردها را دارد. کلمات کلیدی هم چنان مهم هستند وجلب مخاطب نکته مهم دربازاریابی شبکه‌های اجتماعی است. درواقع بدنه اصلی بازرایابی دیجیتالی ثابت است. امابروزبودن کمک میکند باپاسخ سریع وحساب شده به شرایط، موفقیتهای بیش تری کسب کنید.

مطالعه و کسب علم بیشتر

یکی ازفاکتورهای مهم درداشتن علاقه زیادبه یادگیری مسائل جدیداست. این موضوع تاحدودی به معنی بروزبودن نیزاست.

ابزارهای بازرایابی دیجیتالی

حالکه متوجه شدید دیجیتال مارکتر کیست؟ بایدبدانید دنیای بازرایابی دیجیتالی بسیارگسترده است. اگربدنبال موفقیت دراین دنیای بزرگ هستید، بایددرزمینه‌های مختلفی ازجمله تجزیه وتحلیل کمپین‌های تبلیغاتی، نوشتن محتوا وتیترهای تبلیغاتی، مبانی بازاریابی دیجیتال، رسانه‌های دیجیتال وموارددیگر حداقل مهارتهای لازم راداشته باشید. درادامه شمارابا اساسی ترین روشها وتکنیکهای بازاریابی که هر دیجیتال مارکتری بایدبداند، آشنامی‌کنیم:

تبلیغات کلیکی

تبلیغات کلیکی رابعبارت دیگر «پرداخت به ازای کلیک» عبارتی کلی است که بنوعی از بازرایابی دیجیتالی اشاره داردکه درآن، به ازای کلیک‌های هرکاربر برروی تبلیغ، پولی پرداخت میشود. بطورمثال، “گوگل ادوردز” نوعی تبلیغ کلیکی بشمار می‌آید.

یکی ازروشهای موجودکه شمامیتوانید براحتی ازآن بهره ببرید، استفاده ازخدمات تبلیغات کلیکی کاپریلا برای تبلیغ کسب‌ وکارها، خدمات ومحصولات درصفحه اول گوگل میباشد. این وب‌ سایت باکمک سیستم هوش مصنوعی،تبلیغات کلیکی شمارا درمرتبط ترین صفحات وب نمایش میدهد.

تبلیغات موتورهای جستجوگر

Yahoo،Bing،Google همگی این امکان رابرای شمافراهم میکنندکه درصفحه نتایج آنهاتبلیغ کنید. «تبلیغات موتورهای جستجوگر» یکی ازبهترین راههابرای جذب مخاطب وتبدیل آنهابه مشتری وفادار است که به شکلی فعالانه درجستجوی کالا یاخدماتی مشابه باکسب‌ وکارشما هستند.

سئو وب سایت و بهینه‌ سازی وب سایت

اگرسرمایه کافی برای تبلیغات موتورهای جستجوگر رادراختیار ندارید،‌ این امکان وجوددارد تاازروشهای «سئو» کمک بگیرید تارتبه نوشته‌های شمادرگوگل بیش ترشود. درنتیجه، نیازی به پرداخت کلیکی نخواهیدداشت. اماممکن است مدت زمان بیش تری صرف شودتامطالب شمارتبه بهتری کسب کنند. اگرمیخواهید ازروشهای سئو وب سایت کمک بگیرید،میتوانیدبه آموزش سئو وب سایت مراجعه کنید.

سوشال مدیا مارکتینگ

بسیاری ازشبکه‌های اجتماعی هم چون اینستاگرام،لینکدین، توییتر، فیس بوک و …این امکان رافراهم میکنندکه دراین وب سایت‌ ها تبلیغ داشته باشید. تبلیغات درشبکه‌های اجتماعی ازآنجایی اهمیت دارد که سبب میشودمخاطبانی که با کسب‌ وکارآشنایی ندارند، ازاین راه باشماآشنا شوند وارتباط برقرارکنند ودرعین حال، هزینه کم تری رانیزپرداخت کنید.

بااستفاده ازدوره آموزش بازاریابی شبکه‌های اجتماعی میتوانید براحتی ودرکم ترین زمان ممکن، تولیداین نوع تبلیغات رایادگرفته ودرجهت رشدکسب‌ وکارخود استفاده کنید.

سئو و بهینه سازی نرخ تبدیل

بهینه‌سازی نرخ تبدیل یا “CRO” فرآیندی‌ است که افزایش بازدیدکنندگان از وب‌ سایت شمارا براساس فعالیتی خاص افزایش میدهد. ازمیان این فعالیتها میتوان به پرکردن فرمها ومواردی ازاین دست اشاره کرد.

کانتنت مارکتینگ

بازاریابی تولید محتوا یا “Content Marketing” نیزدر بازرایابی دیجیتالی استفاده گسترده‌ای دارد. بازاریابی محتوا تمامی دارایی‌های بازرایابی دیجیتالی برای تشکیل آگاهی ازبرند یاافزایش کلیک وفروش راشامل میشود.

تبلیغات بومی

بطورقطع برای شماهم پیش آمده است که پس ازخواندن مطلبی، درانتهای صفحه، مقالات مختلفی برای مطالعه به شماپیشنهادشده باشند. به این روش،“تبلیغات بومی” میگویند. بسیاری از تبلیغات بومی دردسته بازاریابی محتوا قرارمیگیرند. به این خاطرکه از محتوای تولید شده برای جذب کلیک استفاده میکنند.

بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی رامیتوان قدیمیترین روش بازرایابی دیجیتالی بشمارآورد که هم چنان پرقدرت بکارخود ادامه میدهد. بیش ترافرادی که یک دیجیتال‌ ماکتر بحساب می‌آیند، بطورمعمول از بازاریابی ایمیلی برای تبلیغ فروشها ورویدادهای ویژه خوداستفاده میکنند.

وظایف و اهذاف کارشناس بازرایابی دیجیتالی

اجرای درست وظایف زیربه معنای رسیدن به دیدگاهی جامع ازمشتریان، نیازها واهداف شان است. هم چنین بمعنای داشتن مهارتهای فنی برای اجرای کمپینهای تبلیغاتی است.معمولاًکارشناسان بازرایابی دیجیتالی تیمی ازطراحان، کپی رایترها،تحلیلگران داده وسایر کارشناسان رادراختیار دارند وخودشان بعنوان سرپرست پروژه عمل میکنند. بنابراین به شناخت کامل تمامی این زمینه‌ها نیازدارند تابتوانند آنها را با هم ترکیب کرده و در قالب کمپینی موفق ارائه دهند.

تولید محتوا حرفه ای

برخی از کارشناسان بازرایابی دیجیتالی با تولید کنندگان محتوا همکاری دارند یا بودجه‌ای برای استخدام فریلنسرهای نویسنده در اختیارشان است. به هرحال دراکثر موارد، ازآن هاانتظار میرود تابرای حمایت ازکمپینهای بازاریابی آنلاین خودشان، کارهای کپی رایتینگ وتولید محتوا راانجام دهند.

اینکارها شامل نوشتن پستهای مهمان، تهیه مقالات وسایرمنابع برای جستجوی ارگانیک وحتی نوشتن کتابهای الکترونیکی است. بنابراین برای موفقیت در بازرایابی دیجیتالی به مهارتهای نوشتاری عالی و پایبندی به فرآیند تولید محتوای کارآمدنیازدارند.

تولید محتوای دیداری برای بازاریابی دیجییتالی

برخی ازکارشناسان بازرایابی دیجیتالی با طراحان گرافیکی هم کاری دارند. طراحان باتهیه محتوای بصری، ازکمپینهای بازاریابی حمایت میکنند. اماانتظار میرودتا اکثرکارشناسان، خودشان اینکار راانجام دهند. بهترین کارشناسان بازرایابی دیجیتالی دانش پیشرفته‌ای درحوزه ابزارهای گرافیکی مانند:ادوبی فتوشاپ یاایلستریتور دارند. آن ها ازاین نرم افزارها برای تولید محتوای بصری تبلیغاتی، کمپینهای بازاریابی ایمیلی یابازاریابی اینفوگرافیک استفاده میکنند.

پشتیبانی وب سایت‌ و تولید محتوا برای وب سایت

برخی ازصاحبان ومدیران کسب وکار برای مدیریت وب سایت هایشان از پشتیبان وب سایت یاتوسعه دهنده وب سایت کمک میگیرند. دربرخی ازکسب وکارها هم کارشناسان دیجیتال مارکتینگ، وب سایت‌ های سازمانشان رامدیریت کرده ومحتوای مناسب برای حمایت ازکمپینهای بازاریابی خودشان رامنتشر میکنند. دراینصورت، باید بعنوان کارشناس دیجیتال مارکتینگ، سیستم مدیریت محتوای شرکت خودشان رابشناسند وبتوانند باتغییر کدHTML یا CSS، بهینه‌سازی فنی وب‌ سایت راانجام دهند.

مدیریت و بهینه سازی بازاریابی دیجیتالی

کارشناسان دیجیتال مارکتینگ، عملکرد کمپینهای بازاریابی رازیرنظر داشته وآن هارا درطول زمان بهینه سازی میکنند. آن هابا کمک نرم افزارهای تجزیه وتحلیل داده مانند: گوگل آنالیتیکس، نحوه ایجادترافیک وب سایت رابررسی کرده وبهترین فرصتهابرای پیش برداهداف تجاری مانند: ایجادآگاهی ازبرند یاافزایش تبدیل‌ها راشناسایی میکند. کارشناس ازمهارتهای طراحی بصری ونرم افزار بهینه سازی نرخ تبدیل (CRO) برای بهبودعملکرد صفحات فرود وافزایش تبدیل استفاده خواهدکرد.

بررسی نتایج و مشورت با رهبر سازمان

کارشناسان بازرایابی دیجیتالی درسازمان های بزرگ، بایدگزارش کارشان رادراختیار مدیربازاریابی یامدیر شرکت قراردهند. برای نمایش نتایج کاری بایدازگزارش‌ها، داشبوردها یاتصاویر استفاده کنند. بایدنتایج کمپین تبلیغاتی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبازده سرمایه گذاری روی کانالهای دیجیتال مشخص شود. شایدکارشناسان، دستیابی به اهداف KPIخاصی مانند: تعدادکل تبدیل‌ها، کل لیدهای تولیدشده یا تعدادتعاملات راهدف قراردهند.

بارشد روزافزون کسب وکار اینترنتی، “کارشناس دیجیتال مارکتینگ” یکی ازعنوان های شغلی است که امروزه مورداستقبال بسیاری ازکارجویان قرارگرفته است. امروزه کاردر صنعت بازرایابی دیجیتالی یا بازاریابی الکترونیکی یک تجربه عالی است. افراد بدلایل زیادی ازجمله سرگرمی، ارتباطات، جستجوی اطلاعات وابرازاحساسات خود درقالب ژورنال ها،وبلاگها، مقالات، انجمنهای پرسش وپاسخ، رسانه‌های اجتماعی وغیره ازاینترنت استفاده میکنند. این به آن معنی است که مردم وقت زیادی رادراینترنت میگذرانند. بنابراین فرصت خوبی برای دیجیتال مارکتر است که بتواندازطریق بازاریابی دیجیتال بااین افراددر اینترنت ارتباط برقرارکند. باما همراه باشیدکه به شماترفندهای کامل تبدیل شدن به متخصص دیجیتال مارکتینگ رابگوییم.

جذب مخاطب درزمان وشرایط مناسب یکی ازمهارتهای مهم کارشناس بازرایابی دیجیتالی است؛ کارشناسان بازرایابی دیجیتالی برای جذب مخاطب وترغیب اوبه تعامل نیازبه استراتژی بازاریابی کاملابرنامه ریزی شده دارد. برای ایجادیک استراتژی موفق بازاریابی دیجیتال وراه‌اندازی یک کمپین بازاریابی دیجیتال موفق به یک متخصص بازاریابی دیجیتال نیازدارید. یک متخصص بازاریابی دیجیتال کسی است که استراتژی های موجودبرای رسیدن به اهداف بازاریابی دیجیتال راطبق برنامه ریزی درشرایط مناسب بکارگیرد. البته دستیابی به تخصص موردنیاز بازرایابی دیجیتالی خیلی سخت نیست دراین مقاله باما همراه باشید تاگامهای موردنیاز برای رسیدن به این شغل رایادبگیرید.

دستیابی به شغل کارشناس بازرایابی دیجیتالی یاکارشناس بازاریابی دیجیتال نیازمندمطالعه ودرک عمیقی ازابزارهای بازرایابی دیجیتالی ونحوه عملکرداین ابزارها می باشد.برای تبدیل شدن به یک متخصص بازاریابی دیجیتال ، ازنظر فنی نیازی به مدرک خاص ندارید. اماشما بایدمجموعه خاصی ازمهارتها راداشته باشید. بعنوان مثال ،استفاده ازاینترنت ، نوشتن محتوای جذاب ومعنی دار ،دانش درمورد سئو (SEO) مدیریت تبلیغات PPC ،مدیریت بازاریابی شبکه های اجتماعی وغیره داشته باشید.

نکته مهم این است که بازاریابی دیجیتال مانندبازاریابی سنتی نیست که ازطریق خواندن کتاب های مرتبط بتوان تمام مهارت های لازم دراین زمینه رابه دست آورد. بلکه یک کارشناس بازرایابی دیجیتالی موفق قدرت تجزیه تحلیل روندبازاریابی وداده های صنعت خاص رادارد واین توان مندی ازتجربه عمیق حاصل میشود. کارشناس بازاریابی دیجیتال بایدباجستجو دراینترنت اطلاعات زیادی درمورد مهارت های لازم برای تبدیل شدن به کارشناس بازرایابی دیجیتالی خواهیدیافت.

دراین روش بااستفاده ازایمیل‌های مخاطبان کسب‌ وکار،میتوانیدجامعه بزرگی ازمشتریان راتشکیل دهید تابتوانید باارسال ایمیل باآنها درارتباط بوده وپیام موردنظر رابدست آنهابرسانید.

نتیجه گیری

برای موفقیت درعرصه ی دیجیتال مارکتینگ آماده هستید؟ پس مهارتهای لازم رافرابگیرید واگر دریک یاچند مورداز آنها ضعف ویانقصهایی دارید آنها رابرطرف کنید وقدرت مندتر ازهمیشه بکارخود ادامه دهید. با این مهارتها مسیرکاری شما روشنتر میشود وراحت ترمیتوانید مشکلات سرراه راحل کنید وایده های خودرا پیاده سازی کنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *