چگونه بک لینک ایجاد کنیم؟

بک لینک درکنارتولیدمحتوای باکیفیت،دوفاکتوراساسی درسئو وب سایت محسوب میگردندکه میتواننددرگرفتن رتبه بالای هر وب سایت،نقش فزاینده‌ای داشته باشند.باتوجه به اینکه بسیاری ازسئوکاران ویاحتی صاحبان وب سایت،به بک لینک توجه نمیکننددراین مقاله به سوال پاسخ میدهیم که بک لینک چیست وچگونه بک لینک ایجاد کنیم؟ و اینکه چگونه می‌توانیم با ساخت بک‌لینک سایتمان در نتایج اول گوگل دیده شود.

بک لینک چیست؟

بک لینک به زبان ساده،به لینک یک وب‌ سایت در وب‌ سایت دیگرگفته میشود،دردنیای وب هرگاه که بخواهیم کاربران یک صفحه یا وب‌ سایت رابه وب سایت دیگری هدایت کنیم ازلینک استفاده میکنیم،لینکهادرواقع آدرسهای قابل کلیک هستندکه درنوشته‌ها،دکمه‌هایاتصاویرجاگذاری میشوند.

گوگل برای اینکه مشخص کندکدام وب‌ سایت‌ هانسبت به دیگران بهترهستندازروش تاییدوارجاع دردنیای اینترنت استفاده میکند،که این روش بالینک دادن صورت میگیرد.

پس زمانیکه در وب‌ سایت،لینکی ‌ایجادکنید،میتوانیدبگوییدکه به آن وب سایت بک لینک داده وگیرنده‌ی لینک هم میتواندبگویدمابک لینک گرفته‌ایم.

چرابک لینک اهمیت دارد؟

درسالهای ابتدایی راه‌اندازی اینترنت،تنهاروش دسترسی به وب‌ سایت یاوبلاگهاداشتن آدرس آنهابودودرصورتیکه آدرس وب‌ سایتی رانمیدانستید،به هیچ عنوان نمیتوانستیدبه آن وب سایت ورودکنیدو وب‌ سایت‌ هاهم هیچ بازدیدی دریافت نمیکردند.

امابا سرعت این مشکل حل شده و با امکان ایجاد لینک باکس در صفحات دیگر، وب‌سایت و وبلاگ‌های کوچکتر معرفی شدند.

در ابتدا گوگل از معیارهای بسیار ساده جهت رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها استفاده می‌کرد، اما در حال حاضر که رقابت بین رقبا کاملا جدی شده، شاخصه‌های گوگل نیز جهت شناسایی وب‌سایت‌های بهتر، تغییر کرده‌است.

ازآنجاکه بک لینکهاهنوزهم نقش تاثیرگذاری درسئو وبهبودرتبه درنتایج گوگل رادارند،بک لینک به تنهایی هم میتواندباعث افزایش بهبود وب‌ سایت شودوقرارگرفتن بک لینک درصفحات پربازدید،امکان کلیک بیشتری فراهم می‌آورد.

معرفی انواع لینک ازنظرماهیت

قبل ازاینکه به سراغ فاکتورهای مهم در ساخت بک‌لینک ونحوه بک لینک سازی برای وب سایت برویم،بهتراست باماهیت لینکهانیزآشناشویم.

درزمان ایجادهرلینک،شناسه‌ای برای آن مشخص میشودکه گوگل آن راتشخیص دهدوبطورکلی چهارنوع لینک وجودداردکه شناسه آنهابرای گوگل مشخص است:

 • لینک فالویادوفالو:مهمترین نوع لینک است؛زیراموتورهای جستجوگرحتماً آن رادنبال میکند.
 • لینک نوفالو:این لینکهاراموتورهای جستجوگر دنبال نمیکنند.
 • لینک تولیدشده توسط کاربر:این مدل لینکهاتوسط کاربران دربخش نظرات وب سایت‌ هاوانجمنهاتولید میشود.
 • لینک اسپانسری:درگروه لینکهای پولی قرارمیگیرد.

دراین بین بیشترین تاثیروارزش رالینکهای فالودارند والبته کمترین تاثیرراهم لینکهای نوفالو دارند؛امابه هیچ عنوان توصیه به حذف این مدل لینک سازی هم نمیشود.

فاکتورهای مهم درساخت بک‌لینک برای وب‌سایت

روشهای زیادی درساخت بک‌لینک برای وب‌ سایت وجودداردکه استفاده درست واصولی ازهرکدام ازاین روشهادربهبود رتبه وب سایت تاثیرمیگذارد.دراینجا به مهمترین فاکتورها واصول درساخت بک لینک اشاره میکنیم:

 • بطورکامل ودقیق تمام اصول سوء داخلی یاهمان on Page Seoراکاملارعایت کنید،درواقع تمامی کارهای لازم مانندتولیدمحتوای سئوشده،بهینه‌سازی دسته‌ها،بهینه‌سازی کدهای قالب وب سایت،استفاده ازهاست باکیفیت ومواردی از این قبیل بطورکامل برای گوگل بهینه شده باشد.
 • سعی کنیدبرای صفحات مختلف از وب‌ سایت خودلینک سازی کنید،زیراگوگل متوجه لینک سازی‌ها میشود.
 • ازانکرتکست‌های مختلف برای لینک سازی استفاده کنیدوبه هیچ عنوان فقط برروی یک کلمه کلیدی تمرکزنکنیدوبرروی کلمات هم معنی وهم خانواده کلمه کلیدی نیزلینک سازی انجام دهید.
 • هیچوقت دریک زمان مشخص وسرساعت مقررلینک سازی انجام ندهید.
 • در وب سایت‌ هایی که میزان اسپم بالایی دارند،لینک سازی نکنید.استفاده ازوب سایت‌ هایی بااعتباربالا و وب سایت‌ های بااعتبارمتوسط وپایین نیزجهت لینک سازی طبیعی،بهتراست.
 • هم‌زمان برای وب سایت تان لینکهای فالووهمچنین لینک نوفالو هم بسازیدتابرای گوگل طبیعی باشد.

چگونه برای وب‌سایت بک لینک بسازیم؟

روشهای زیادی وجودداردکه بااستفاده ازآنها لینک سازی بدرستی انجام میگردد،درصورتیکه بانحوه بک لینک سازی برای وب سایت بخوبی آشناباشیدنتایج مناسبی دریافت میکنید،مانند:

ایجاد پست مهمان

برخی از وب سایت‌هابه سایرنویسندگان این اجازه راداده که مقالات خودراباذکرمنبع،بارگذاری کنند.درواقع یکی ازبهترین مکانها برای ایجادبک لینک،پست مهمان در وب‌ سایت‌ هایی بااستراتژی خاص است،فقط بایدتوجه داشته باشیدکه صاحبان وب‌ سایت لینکهای شماراnofollowنکنند.

بک لینک دررپورتاژ

دراین روش مقاله یاخبری رامنتشرمیکنیدکه درمیان متن آن لینکهای خاصی مشخص میگردد،رپورتاژجزء متداولترین روشهابرای گرفتن بک لینک است.ازلحاظ سئو هیچ ضرری ایجادنمیکندوبادانستن روشهای مناسب آن،بک لینکهای قوی وموثر میسازد.

ساخت بک‌لینک درهدر،فوتر،منو یاستونهای وب‌ سایت

درهروب سایت به اندازه تعدادصفحات آن هدروفوتر وسایربخشهای ثابت وجوددارندکه باساخت بک لینک درهرکدام ازاین قسمتهاامکان ساخت همزمان بک لینکهای زیادی فراهم می‌آید.

استفاده ازفروم‌هایا انجمنها

یکی ازروشهای بسیارخوب برای نتیجه گرفتن ولینک سازی،قراردادن پست ومطالب مربوط به وب‌ سایت درفروم‌هایاانجمنهااست،ابتدابایدفرمهای مرتبط با وب‌ سایت راشناسایی کرده وپس ازاطلاع پیداکردن ازقوانین آنهاشروع به فعالیت کنید.

سه دلیل مهم لینک سازی درانجمنهاعبارتند از:

 • امکان گرفتن لینک دوفالو ازاکثرانجمنها
 • امکان لینک سازی به دوروش(لینک پروفایلی،لینک درون محتوا)
 • وجودتعدادزیادی فرم یاانجمن که بعنوان یک منبع بی پایان برای لینک سازی محسوب میشوند.

استفاده ازشبکه های اجتماعی

درحال حاضر شبکه های اجتماعی زیادی وجوددارندکه درسرتاسردنیا مورداستفاده همه مردم هستندمانند:فیسبوک،توییتر،لینکدین،اینستاگرام وغیره که عضوشدن دراین شبکه‌ها مزیتهای زیادی برای کسب وکارهادارد،زیرا ورودمردم به این فضاهابیشتراست وگذاشتن لینک درآنجا نرخ کلیک بالاتری رابدنبال دارد.

اظهار‌نظر دربلاگها

بعنوان یکی اززیرکانه‌ترین روشهای ساخت بک‌لینک درنظرگرفته میشود.به اینصورت که پستهای مرتبط باکسب وکارخودرامطالعه کرده ونظرخودرابصورت کاملادقیق وهدفمندانه بنویسید.

بازاریابی ویدئویی

استفاده ازفضای یوتیوب وآپارات برای بازنشرلینکهایک تکنیک بسیارساده وکاربردی است که باتولید ویدئوهای مربوط به محصولات وخدمات مختلف بازخورد مناسبی رادریافت میکنید.

ایجادکردن وبلاگ وب سایت خود

ایجادیک وبلاگ بانام وب سایت دریکی ازسیستمهای وبلاگ‌دهی وقراردادن مطالب عادی ولینک دادن آن بصورت نوفالو،یکیدیگرازروشهای هوشمندانه ایجادبک لینک برای وب سایت است.

بک لینک بی ارزش ندهید!

درحال حاضرگوگل برای مبارزه بافایلهای اسپم ویاجلوگیری ازخریدبک لینک،الگوریتمهای مختلف مانندالگوریتم پنگوئن راباهدف بررسی سلامت کامل لینک سازی وب سایت‌ هابوجودآورده است که وظیفه آن شناسایی وجریمه وب سایت‌ هایی است که باخریدبک لینک یااستراتژیهای فریبنده،لینک سازی کرده‌اند.

الگوریتم پنگوئن بگونه‌ای طراحی شده که به آسانی میتواندلینک سازی سالم راتشخیص دهدورفتارهای فریبنده رابه آسانی متوجه میشود.

برای جلوگیری ازمشکوک شدن پنگوئن به وب سایت بایدبرخی ازفعالیتهای غیرطبیعی راانجام ندهیدمانند:

 • بجای ساخت صدهالینک کم ارزش فقط چندلینک باارزش در وب سایت‌ هایی بااعتباردامنه بالاتهیه کنید.
 • لینک سازی‌هارابرروی صفحه اصلی وب سایت متمرکزنکنیدودرصفحات داخلی نیزتقویت نمایید.
 • لینک سازی‌هابرروی کلمات متنوع وعبارات وترکیبهای بامفهوم انجام شود.
 • ساخت بک لینک دربازه‌های زمانی مختلف وبافاصله بایدصورت بگیرد.
 • به هیچ عنوان در وب سایت‌ های تبادل لینک فعالیت نکنید.

دریافت بک‌لینک ازادمین‌سایت

یکی ازشیوه‌های دریافت بک‌لینک موثر،لینک گرفتن ازکلمات درون مقاله از وب‌ سایت‌ های بااعتباراست.این شیوه که مدتی است دررسانه‌ی ادمین وب سایت فعال شده،به شما این امکان رامیدهدازمقالات پربازدیدوباکلمات کلیدی هدفمند بک‌لینک فالو ودائمی دریافت نمایید.

نکته مهم خریدبک لینک

خریدبک لینک انبوه،میتواندجزء بزرگترین اشتباهات صاحبان وب سایت‌ هاباشد؛زیراگوگل بدرستی میتواندبین محتواهای خوب وبی ارزش تفاوت قائل شود وباتشخیص دادن محتوای بی ارزش در وب سایت،به هیچ عنوان اجازه ورودصفحه یا وب‌ سایت رابه نتایج برترنمیدهد،پس باتولیدمحتوای مناسب،امکان بک لینک‌گیری بصورت طبیعی بیشتراست.

ازاینکه تاپایان این مقاله همراه مابودیدازشماسپاسگزاریم.نظرات ارزشمندخودرادربخش نظرات به سایرکاربران به اشتراک بگذارید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *