هشتگ (#) چیست؟

آیا میدانید هشتگ چیست؟ چرا باید از هشتگ استفاده کنیم؟آموزش روشها واستفاده ازهشتگ گذاری رابخوانید.

هشتگ روشی است برای پیداکردن مطالب مرتبط باموضوع موردنظرشما.

هشتگ گذاری بایدبدون هیچگونه فاصله وعلامتی دراول کلمات گذاشته شود.

هشتگ گذاری درواقع علامتی است که درشبکه های اجتماعی کاربرددارد ودرپیداکردن وهمچنین دنبال کردن مطالب ودرک بهترآن ها به کاربران کمک میکند.

این علامت راگذاشته وسپس بدون هیچ فاصله ای کلمه ویاعبارت موردنظر خود رابنویسید.

کاربربازدن برروی آن کلیه مطالب وموضوعات مرتبط رامیتواندببیند.

هشتگ (#) چیست؟

هشتگ (Hashtag#)علامتی است که دراینستاگرام،توییتر وتمام کانالها درشبکه های اجتماعی کاربرددارد.

درصورتیکه میخواهید یک موضوع ویامطلب خاص رادرنگاه مشتری ویاکاربرخاصتر کنید،میتوانید ازاین علامت استفاده نمایید.

ازاین علامت ویابرچسب برای دسته بندی وبه اشتراک گذاری پستها ومفاهیم خاص استفاده میشود.

اگرمیخواهید درموردموضوع خاصی صحبت کنید،گذاشتن این علامت قبل ازکلمه کلیدی توصیف کننده مطلب شماخواهد بود.

برای هشتگ گذاری صحیح بعد ازعلامت،بدون فاصله وبدون هیچ علامت دیگری بایدکلمه و یاکلمات موردنظر رانوشت

تاریخچه هشتگ

این علامت درروزهای اول دردنیای اینترنت استفاده میشد ودرزمانهای مختلف معانی وهمچنین کاربردهای متفاوتی داشت.

دردهه 1970علامت هشتگ دربرنامه نویسیPDP-11استفاده میشداما بعدها ازاین علامت دربرنامه نویسیC استفاده شد.

این علامت درسالهای بعدیعنی درحدود سال 2014 برای استفاده عموم به فرهنگ لغت آکسفورداضافه شد.

هشتگ گذاری اولین باربعنوان برچسب بر روی پستها درسال2007 مورد استفاده قرارگرفت.

استفاده هشتگ درشبکه های اجتماعی

همان طورکه گفته شداین علامت درشبکه های اجتماعی مختلف مورداستفاده قرارمیگیردکه درادامه بطورمختصربه آن هامیپردازیم:

 • استفاده درتوییتر:درتوییتربرای شروع گفتگوویابیان موضوعی ازاین علامت استفاده میشود.توییت های دارای یک هشتگ بیشترین تعامل رادارند.
 • هشتگ گذاری دراینستاگرام:دراین شبکه تمام فیلمها وعکسها ومطالب باهشتگ گذاری یکسان دریک گروه قرارمیگیرند.
 • استفاده ازهشتگ درفیسبوک:دراین شبکه برخلاف دو موردبالامطالب وپروفایل اکثراخصوصی است وهشتگها کمترعمومی هستند.
 • هشتگ گذاری درلینکدین:این شبکه یک شبکه اجتماعی تخصصی وحرفه ای میباشدکه قطعا ازهرهشتگی نباید درآن استفاده کرد.
 • استفاده درپینترست ازهشتگ گذاری:درپینترست،هشتگهاتنها دربخش توضیح پستها قابلیت کلیک دارند وامکان جستجو هشتگها درپینترست وجودندارد.
 • استفاده ازاین علامت درتامبلر:
 • استفاده درتلگرام:کاربرد این علامت درتلگرام نسبت به سایرشبکه ها متفاوت میباشدزیرادرتلگرام تنهابرای دسته بندی مطالب درگروه ها وهم چنین درکانالها استفاده میکنندومدیرکانال،کلمات کلیدی موردنظرخود راباهشتگ دسته بندی ونشانه گذاری میکند.
 • هشتگ گذاری دریوتیوب:دریوتیوب بیشتر دربخش کامنتهای ویدیوهاازهشتگ گذاری استفاده میشود.همچنین کاربران دربخش نظرات خودمیتوانند ازهشتگ استفاده نمایند.

دلیل استفاده ازهشتگ گذاری چیست؟

استفاده ازهشتگ وهشتگ گذاری مزایایی برای شماخواهدداشت.ازمزایای آن میتوان به مواردی اشاره داشت:

 • مطالب به اشتراک گذاشته شده توسط هشتگ راهمه افراد میتوانندبطورمشترک ببینند ومطالعه نمایندودیگرنیازی نیست که هرکدام بصورت مجزاومجدد مطالب رادر وب سایت هابگذارند.
 • اگرهشتگ وجود داشته باشددیگرنیازی نیست که مطالب رابصورت مجزاسرچ نمایید ومیتوانیدبازدن هشتگ کلیه مطالب مرتبط راببینید.
 • درجستجوی گوگل نیزمیتوانید ازاین علامت استفاده کرده وهشتگ موردنظرخود راگذاشته وتمام مطالب مرتبط باآن رامطالعه نمایید.

آیااستفاده زیاد ازهشتگ گذاری درپستهابه نفع مااست؟

استفاده بیش ازاندازه ازهشتگ نه تنهابه نفع مانخواهدبود بلکه به ضررما و وب سایت وصفحه مامیباشد زیراحس خوبی به کاربران نداده وکاربران رابرای خواندن مطالب دچارمشکل کرده وخسته میکند.

مورددوم که باعث میشود تابه ضررشما تمام شود ایجاد حس تبلیغ درمخاطب است که باعث میشودوجهه برند ویانان سازمان وشرکت شما راخراب کند،مگراینکه پست شماحالتی تبلیغاتی داشته باشد.

ایرادبعدی که به این کاروارد میشود این است که اگرپست شما دراینستاگرام باشد وازهشتگ زیاداستفاده کرده باشید،اینستاگرام شما رابعنوان اسپم فرض خواهدکرد.

ابزارهای موجود برای ارزیابی هشتگهای مناسب

زمانیکه شمایک وب سایت رابرای خود راه اندازی میکنید وبه تولید محتوامیپردازید،مهمترین کارشما برای سرچ کاربران درنظرگرفتن کلمات کلیدی مناسب است.

برای انتخاب وارزیابی هشتگهای مناسب نیزبایدتحقیق وبررسی به عمل آورد واینکار راباکمک ابزارهای رایگانی که وب دراختیارشما میگذارد،میتوانیدانجام دهید.

البته این نکته رابایددرنظر داشته باشیدکه برخی ازآن هابه زبان فارسی پشتیبانی نمیشوند.درادامه به بعضی ازاین ابزارها اشاره خواهیم کرد:

RiteTag:این ابزاربرای جستجو درتوییتر وفیسبوک بیشترکاربرد دارد وعملکرد هشتگ موردنظرشما رانشان میدهد.این ابزار زبان فارسی راپشتیبانی نمیکند.

Hashtagify.me:این ابزاردرواقع یک ابزاررایگان است برای پیداکردن هشتگ مناسب وهم چنین میزان محبوبیت آنها است واین ابزارزبان فارسی راپشتیبانی کرده ومیتوانید ازآن استفاده نمایید.

SocialMention:این ابزارمیزان محبوبیت وقدرت هشتگها رابه شما نشان میدهد.متاسفانه این ابزارنیزبه زبان فارسی کارنمیکند.

درکناراستفاده ازابزارهای کاربردی میتوانیدبرای بیشترکردن اطلاعات خود وهمچنین آشنایی بیشترباانواع هشتگها،به صفحه هایی که کارشان مشابه کارشما است رجوع کرده و ازهشتگهای مناسب و مشابه استفاده نمایید.

اگرازهشتگ استفاده میکنیدبایدمانند مثال زیر آن رابکارببرید یعنی بدون هیچگونه فاصله اضافه:

#ابزار – کاربردی         ⇒روش غلط

#ابزار-کاربردی           ⇒روش صحیح

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *