آموزش اتصال واتساپ به اینستاگرام

گاهی اوقات برخی کسب وکارها دراینستاگرام به منظورپاسخگویی به مشتریان خود ازبرنامه‌های آنلاین دیگری مانندواتساپ استفاده میکنند.ازاین رو معمولاً دربخش بیوگرافی اینستاگرام شماره واتساپ ادمین خودراقرارمیدهند تامشتریان بتوانند باآنهاارتباط برقرارکنند.امااین کارروند حوصله سربری دارد ومعمولاًبسیاری ازکاربران به همین دلیل ازبرقراری ارتباط باتیم فروشنده منصرف میشوند.اگرشمانیزجزکسب وکارهایی هستید که ازطریق واتساپ بامشتریان خودارتباط برقرارمیکنید،بایدبگوییم که راه‌حل سریعتری نیزبرای اینکاروجود دارد.اتصال واتساپ بیزینس به اینستاگرام راه‌حلی است که بایک ضربه مشتریان شمارابه صفحه واتساپ ادمین مستقیماً هدایت میکند.امابرای وصل کردن واتس‌اپ به اینستاگرام چه مراحلی رابایدطی کرد؟اتصال واتساپ به اینستاگرام درآیفون واندرویدبه چه صورت است؟باماهمراه باشید تابه شما عزیزان نحوه اتصال اینستاگرام به واتساپ راآموزش دهیم.

مزایای اتصال واتساپ به اینستاگرام

اولین سؤالی که بایدازخودبپرسیم این است که چرامیخواهیم واتساپ رابه اینستاگرام اضافه کنیم.حتماًبرای شما نیزپیش آمده زمانیکه حجم دایرکتها دراینستاگرام بالاست،مشتریان ازاینکه مدت طولانی را درانتظارپاسخ هستند شکایت میکنند.دراین شرایط واتساپ بیزینس امکاناتی داردکه بافعالکردن آنها بصورت خودکارحتی درصورت عدم حضورشما دربرنامه به مشتریان پیام خوش‌آمدگویی ارسال میکند. بنابراین میتوانیدفوراً به درخواست کاربران خودپاسخ دهید.

امابرای آنکه کاربران حساب شمادراینستاگرام بخواهند به حساب شما درواتساپ بیزینس هدایت شوند،لازم است تادکمه اتصال واتساپ به اینستاگرام رافعال کنید.بااینکارشمامیتوانیدبالاترین کیفیت خدمات رابه مشتریان خودارائه دهید.درحقیقت بااتصال واتس اپ به اینستاگرام،مشتری راحتتربه کسب وکارموردنظرخود پیام میدهد.این اتفاق به مشاغل اجازه میدهدتاباافرادبیشتری تماس بگیرند وآنهاتشویق میشوندتامشتری این بیزینس باقی بمانند.

هم چنین مشاغل میتوانند پیامهای خود راساده کرده وازپاسخهای خودکاروابزارهای سازمانی واتساپ استفاده کنند.بنابراین مزایای اتصال واتساپ به اینستاگرام بطورخلاصه شامل مواردزیراست:

  • امکان ساخت کاتالوگ وارائه آن به مشتری
  • پیام خودکارخوش‌آمدگویی به کاربران
  • ریپلای سریع به سؤالات پرتکرار

اتصال واتساپ به اینستاگرام یک راه‌حل فوق‌العاده برای برقراری ارتباط سریعتر وراحتتربامشتریان است.برای اینکارتنها کافی است کمتراز۲دقیقه زمان صرف کنید.

اتصال واتساپ بیزینس به اینستاگرام

شمامیتوانید بالینک دادن حساب اینستاگرام خودباحساب کاربریتان دربرنامه واتساپ بیزینس،دکمه Click to WhatsAppرادرحساب اینستاگرام خودفعال کنید.این دکمه ارتباط مشتریان باکسب وکارشمارا آسان کرده وتعامل مشتریان راافزایش میدهد.امابرای وصل کردن واتساپ به اینستاگرام شما به یک حساب بیزینسی اینستاگرام،یک حساب کاربری درواتساپ بیزینس وآخرین نسخه برنامه‌ها درتلفن همراه نیازدارید.حال برای وصل کردن واتساپ به اینستاگرام میتوانیدازواتساپ بیزینس استفاده کنید.اگردرواتساپ بیزینس حسابی ندارید،پس ابتدابرنامه رادانلودوبرروی تلفن همراه خودراه‌اندازی کنید.بعدازاینکار میتوانید حسابهای Instagram وWhatsApp Businessخود راازداخل برنامه واتساپ بیزینس لینک دهید.برای اینکارمراحل زیر راانجام دهید:

۱.برنامه WhatsApp Businessرابازکنید.

۲.برای وصل کردن واتساپ به اینستاگرام دراندروید،روی گزینه‌های بیشتروبرای اتصال واتساپ به اینستاگرام درآیفون،رویSettingsضربه بزنید.

۳.بر روی گزینه business toolsیاهمان ابزارهای کسب وکار:فیسبوک واینستاگرام ضربه بزنید.

 

۴.روی اینستاگرام وسپس Continueضربه بزنید.بااینکارصفحه ورودبه اینستاگرام بازمیشود.

۵.اطلاعات ورود به حساب اینستاگرام خود راواردکنید وبرروی ورودضربه بزنید.همچنین برای ورودبه سیستم بااستفاده ازحساب فیسبوک خودمیتوانیدرویContinue with Facebookضربه بزنید.

 

۶.اگرازقبل یک حساب بیزینس اینستاگرام دارید،به مرحله بعدی بروید.اگرحساب تجاری ندارید،بایدنوع حساب خودرابروزکنید.سپس برروی Nextضربه بزنید.(اگرحساب بیزینسی ندارید بمنظور بروزکردن حساب خودباید یکی ازگزینه‌های BusinessیاCreator راانتخاب کنید.)

 

۷.اطلاعات حساب خود راتأیید کنید.برروی افزودن وسپس بازگشت به واتساپ ضربه بزنید.

پس ازبازگشت به برنامه WhatsApp Business،حساب لینک شده اینستاگرام شمادربالای صفحه Facebook & Instagramقابل مشاهده است.

 

نحوه حذف اتصال اینستاگرام به واتساپ بیزینس

اگرازبرنامه واتساپ بیزینس استفاده میکنیدوقصدحذف لینکها رادارید،کافی است مراحل زیرراطی کنید.

۱.برنامه WhatsApp Businessرابازکنید.

۲.دراندورید برروی گزینه‌های بیشتر ودرآیفون برروی Settings ضربه بزنید.

۳.دربخش business toolsبرنامه‌هایی که قصدلغو لینک آن‌ها راداریدمانند:فیسبوک یااینستاگرام انتخاب کنید.

۴.بعنوان مثال برروی حساب اینستاگرام خودضربه بزنید.سپس گزینه حذف واتساپ راانتخاب کرده وبرروی حذف یاREMOVEضربه بزنید.

بعدازحذف حساب واتساپ دیگردرصفحه فیسبوک واینستاگرام دکمه اتصال واتساپ قابل مشاهده نخواهدبود.

قراردادن لینک واتساپ در اینستاگرام

در صورتی که حساب شما هنوز برای اتصال به اینستاگرام فعال نشده است،میتوانیدازروشهای جایگزین ومفیدبرای اینکاراستفاده کنید.اولین جایگزین جایگذاری لینک واتساپ دربخش بیوگرافی است.یک لینک قابل کلیک دربیوگرافی اینستاگرام باعث میشودتاکاربرانتان مستقیماً به اکانت واتساپ شماهدایت شوند.

دومین گزینه،استفاده ازبخش هایلایت است.برای اینکاربایدیک استوری باتصویرلوگوی واتساپ ایجادکنیدولینک واتساپ ایجادشده رادرآن قراردهید.البته امکان لینک دهی درحسابهایی بابیش از۱۰هزارفالور فعال است.این راه‌حل‌ها به برندشمااجازه میدهدتاتعامل بادنبال کنندگان راافزایش دهید.

آیاوصل کردن حساب واتساپ بیزینس به اینستاگرام درتمام موبایلهاقابل انجام است؟

درصورتیکه موبایل شما چه اندرویدباشدوچه ایفون،درآخرین نسخه هردو برنامه این قابلیت وجوددارد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *