تراکم کلمات کلیدی چیست؟

کلمات کلیدی جهت اصلی محتوای شمارا تعیین میکند، بنابراین استفاده درست وبه‌جا از کلمات کلیدی نقش مهمی درمبحث سئو وب سایت دارد. ممکن است برخی ادعاکنند که نحوه استفاده از کلمات کلیدی، مهارتی است که به مرورزمان وبراساس تجربه به دست می‌آید. برای مثال اگرشما وب سایتی برای فروش مبلمان اداری داشته باشید،به تدریج متوجه خواهیدشد که کلیدواژه «طبی» یکی از جذاب‌ ترین کلمه‌هابرای مشتری‌هاست. چنین دانشی نیازمندشناخت کافی ازمخاطب هدف است، درواقع شما درگام اول بایدمخاطبتان رابشناسید وبعد بدانیدکه آنها به دنبال چه هستند؟ پرکردن مطلب با استفاده بی‌رویه از کلمات کلیدی درمتن یاتگ‌های متا، ازجمله اشتباهات فاحشی است که بسیاری ازتازه‌واردها انجام میدهند. توضیحات بد ونامطلوب متا (meta description) با کلمات کلیدی نادرست، باعث هدایت وورود کاربرانی به وب سایت میشودکه به دنبال چیزدیگری آمده‌اند امابا یک محتوای کاملانامرتبط مواجه شده‌اند، این کاربران خیلی زود وب سایت راترک میکنند، نرخ پرش رابه شدت افزایش می‌دهند وآسیب‌های جدی به وب سایت واردمیکنند.

تراکم کلمات کلیدی درمتن، درقدیم دارای عددی بود. مثلا بین 3 تا7 درصد، استفاده از کلمات کلیدی در متن توصیه شده بود.

امااکنون باتغییرات وهوشمندتر شدن موتورهای جستجوگر گوگل، دیگردرصد معناندارد! هرمتنی که طبیعی وبرای کاربران نوشته شده باشد، مناسب است. لذا ازتکرار کلمات کلیدی درمتن (keyword stuffing) ومحاسبه درصد کلمات کلیدی هرصفحه نسبت به متن آن صفحه، خود داری کنید. کاملاطبیعی وبرای کاربران بنویسید وبرای انتخاب کلمات، به سئو وب سایت فکرنکنید!  به جای نوشتن برای موتورهای جستجوگر گوگل، برای یک انسان، بنویسید وازتکرار بیهوده کلمات ومصنوعی شدن مطلبتان پرهیزکنید.

اگراین مواردرا رعایت کردید ودرآخر، مطلب شما، کلمات کلیدی زیادی درآن تکرارشد مهم نیست! اگرهم کلمه کلیدی شما یک بارهم درمتن نیامد، بازهم اهمیتی ندارد.

به همین سادگی! درحقیقت تراکمی درکار نیست! بله! دیگرزمان آن گذشته که وقت ونیروی خودرا صرف این مباحث پیش پاافتاده کنید! موتور های جستجوگر گوگل، صرف کم یازیادبودن کلمات کلیدی درمتن صفحات، وب سایت هارا رتبه بندی نمیکنند!

درحالت عادی، رعایت ویاعدم رعایت مواردیاد شده، موجب تغییرمحسوسی درنتایج ورتبه بندی وب سایت شمادر موتورهای جستجوگر گوگل، نخواهدشد. لذاتصور نکنید، بارعایت این مواردبه صدر نتایج موتورهای جستجوگر گوگل راه می یابید وباعدم رعایت آن، به کلی ازنتایج موتورهای جستجوگر گوگل حذف میشوید یاهیچوقت رتبه نمیگیرید (keyword stuffing میتواند منجربه کاهش رتبه شود) .بنابراین سعی کنید طبیعی وبرای یک انسان بنویسید وفکر خودرا درگیردرصد تراکم کلمات کلیدی نکنید.

همه چیز ازیک کلمه شروع میشود، که کاربران آن رادر کادرجستجو وارد وروی گزینه سرچ کلیک میکند! درکسری ازثانیه هزاران صفحه از وب پیش رویش لیست شده که باآن کلمه کلیدی درارتباط اند! آن هایی که درصفحه نخست وجزء 10 نتیجه اول هستند، شانس کلیک خوردن رابیشتر ازهمه دارند. کمترپیش می آیدکه کاربران ازصفحه دوم، سوم یا … دهم بازدیدکند چون درهمان صفحه نخست به هدفش خواهدرسید. برای همین دراین نوشته قصدداریم به بررسی این که موتورهای جستجوگر گوگل چگونه ازیک کلمه، مارابه محتوای موردنظرمان میرسانند وتراکم کلمه کلیدی بپردازیم.

 

تعریف کلمات کلیدی

کلمه کلیدی «keyword» به عباراتی گفته میشوندکه کاربران برای یافتن محتوای موردنیازشان، در موتورهای جستجوگر گوگل واردمی کنند. درواقع کلمات کلیدی همان عبارات واصطلاحاتی هستندکه کاربران اینترنت، ازآن هابرای دست یابی به محتوای وب سایت هااستفاده میکنند. برای هر وب سایت وکسب وکار، کلمات کلیدی متفاوتی وجوددارد.
دریک کلام میشود گفت؛ کلمه کلیدی، معرف محتوای یک وب سایت است. هرزمانیکه یک کاربران کلمه یاترکیبی از کلمات راجستجو میکند، همان ها کلمات کلیدی هستند که کاربران رابه نتایج موردنظر می رسانند. دراینجا ذکر یک مثال میتواند تعریف کلمه کلیدی راکامل ترکند.
تصورکنید شما میخواهید اطلاعاتی درمورد وضعیت آب وهوا درچند روزآینده به دست آورید، چه چیزی راجستجو میکنید؟ احتمالا “هواشناسی یااخبار آب وهوا” راسرچ خواهیدکرد. دراینجا دوعبارت «هواشناسی و اخبار آب و هوا» کلمات کلیدی برای رسیدن به وب سایت های پیش بینی آب وهواهستند.

 

آیا کلمات کلبدی برای وب سایت موثر است؟

هر وب سایت باتوجه به موضوع اختصاصی اش، برای خود کلمات کلیدی دارد. که براساس آن محتوای متنی، تصویری، ویدئویی، صوتی ویا ترکیبی ازاین هارا تولیدمیکنند. درواقع مدیران وب سایت هادر تلاشند تافکر کاربران رابخوانند و کلمات کلیدی که قراراست برای رسیدن به محتوایشان سرچ کنند، راپیش بینی کنند. تابا وارد کردن این کلمات کلیدی در متا تگ ها ومحتوای متنی، کاربران رابه سمت وب سایت خودشان جذب کنند. اینکار مستلزم دانش وابزار خاصی است که بانام سئو وب سایت SEO شناخته میشود.
دانش سئو وب سایت مجموعه ای ازمهارت ها وابزارهای آنالیزاست که به وبمسترها کمک میکند تابه درک دقیقی ازرفتار کاربران و موتورهای جستجوگر گوگل برسند وباآنالیز داده ها کلمات کلیدی رابه ترتیب اولویت برای هر وب سایت یاکسب وکار مشخص سازند. همه اینکارها برای حضورموثر دررتبه های بالاتر نتایج موتورهای جستجوگر گوگل است.
بایافتن کلمات کلیدی وبهینه سازی وب سایت براساس آن ها، شانس این که یک وب سایت درصفحات نخست نتایج موتورهای جستجوگر گوگل دیده شود، بالاترمی رود. کلمه کلیدی یک میانبر بین کاربران و محتوای وب سایت شمااست. سعی کنید درانتخاب کیوورد وتراکم کلمه کلیدی درمحتوای وب سایت، بسیارحساس باشید. همه چیزبه keyword بستگی دارد!
اگرموضوع را ازدید بازاریابی بررسی کنیم بایدگفت کلمه کلیدی همان پل بین فروشنده ومشتری است. همان سرنخی که قراراست، کاربران رابه وب سایت شمابرساند. باانتخاب کلمات کلیدی مناسب میتوان پیروزرقابت شد، امانه برای همیشه!
تنهاوجود چندکلمه کلیدی در وب سایت تان نمیتواندبرای همیشه، نتایج رابه نفع شمانگهدارد. رقبای شمابیکار ننشسته اند آنهاهم از کلمات کلیدی مشابه استفاده میکنند! پس چاره کار درچیست؟ داشتن یک استراتژی بی نقص ومتداوم میتواند راه موفقیت راهموارترسازد.

 

انواع مختلف کلمات کلیدی

قبل ازآن که به چگونگی یافتن مناسبترین کلمات کلیدی بپردازیم بهتراست این توضیح رابدهیم که کلمه کلیدی میتواند یک کلمه چندحرفی باشد یااینکه چندکلمه وحتی یک جمله باشد. معمولا keyword های تک کلمه ای رقابتی ترهستند وبه دشواری میتوان توسط این کلمات به صفحه اول نتایج راه یافت. دراصلاح به این کیووردها کلمات کلیدی تک سیلابی میگویند.
برای یک وب سایت میتوان انواع کلمه کلیدی رامعرفی کرد، از تک سیلابی گرفته تادو، سه، چهار وپنج سیلابی. امااین نکته رادرنظر داشته باشیدکه کاربران معمولا دنبال ساده ترین راه برای رسیدن به مقصودهستند وکمتر پیش می آید کاربران یک جمله طولانی رادر موتورهای جستجو گر گوگل جستجو کند. به نظرشما چند نفرهواشناسی راسرچ می کنند وچندنفر جمله «پیش بینی آب و هوای ایران در چندروز آینده» را؟
بصورت کلی بایدگفت وب سایت های کوچک بهتراست، از کلمات کلیدی چندسیلابی استفاده کنند. تابه رتبه های بالاتربرسند سپس روی کلمات کلیدی دو وتک سیلابی تمرکزکنند.
اگر وب سایتی شرکتی دارید ومیخواهید نام شرکت رابه عنوان کلمه کلیدی انتخاب کنید، بایدبگوییم درصد موفقیت تان برای این که بانام شرکت به صفحه اول نتایج برسید، بسیاربالاست! چون رقبای شما اصلاروی این کلمه کلیدی کارنمیکنند. امابه نظرتان چندنفر پیدا میشوند که نام شرکت شمارا سرچ کنند؟ مگرآن که شرکت بسیارمعروفی داشته باشید. فکرمیکنید کاربران بیشتر کلمه کلیدی سامسونگ را جستجو میکنند یاگلکسی اس 9 را؟
رقابتی بودن کلمه کلیدی مبحثی بسیارمهم است، چراکه رفتارکاربران و موتورهای جستجوگر گوگل همواره درحال تغییراست وقرار است وب سایت رامتناسب بانیازکاربران بهینه سازید.

 

چگالی یا تراکم کلمات کلیدی چیست؟

تااینجای کار به اهمیت ورقابتی بودن keyword پی بردیم حال میخواهیم بدانیم که چطورمیشود از کلمات کلیدی به نفع خودمان بهره ببریم؟
بعداز آن که کلمه یا کلمات کلیدی رامشخص کردید. می بایست براساس این کلمات کلیدی، محتوایی ارزشمندتولید کنید. درزمان تولید محتوا دقت داشته باشیدکه کلمات کلیدی رابه کارببرید امابه اندازه!
همان طورکه متوجه شده اید موتورهای جستجوگر گوگل به کلمات کلیدی حساس اند وصفحاتی که این کلمات راداشته باشند، به کاربران پیشنهاد میدهند. توجه داشته باشید اگر کلمات کلیدی بیش از اندازه درمحتوای یک صفحه به کاربروند ازطرف موتورهای جستجوگر گوگل جریمه خواهدشد!
تراکم کلمه کلیدی همان چیزیست که قراراست یک محتوا راارزشمند یاجریمه کند. به درصد کلمات کلیدی موجود دریک صفحه نسبت به همه کلمات متن، چگالی کلمه کلیدی میگویند. چگالی یا تراکم کلمه کلیدی درتمام متن نبایدبیش ازحد مجاز باشد ونوشته رامصنوعی کند!
روزگاری که هنوزالگوریتم های بسیاردقیق برای رتبه بندی وب سایت ها وجودنداشت. افرادی که به اهمیت کلمه کلیدی پی برده بودند. صفحات وب سایت را پراز کلمات کلیدی میکردند وازاین طریق خودرا به صفحه نخست نتایج میرساندند. بدون این که محتوای ارزشمندی داشته باشند. اماحالا اوضاع تغییرکرده است. نه دیگر موتورهای جستجوگر گوگل همان گوگل قدیم است ونه کاربران کاربرهای سابق، که نیم ساعتی را ازاین صفحه به آن صفحه دنبال محتوای موردنظربگردند.
لازم است یک نکته رایادآور شوم که اگرنام گوگل رادر بین موتورهای جستجوگر می بریم به خاطر این است که همه باآن آشنایی داریم وتقریبابیشتر جستجوها راتوسط این غول دنیای فناوری انجام میدهیم. موتورهای جستجوگر گوگل بزرگ دیگری هم چون بینگ، یاهو و … هم وجود دارندکه به نمایندگی ازهمه نام گوگل رامی بریم.
پس ازراهیابی هوش مصنوعی به سیستم رتبه بندی صفحات وب، تراکم کلمه کلیدی بسیارمهم شده است. اگرقرار است متنی تولیدکنید می بایست، درصد کلمات کلیدی نسبت به سایرکلمات رعایت شود، از کلمات مترادف وهم معنا درمتن استفاده شود، درعنوان وتوضیحات متا کلمه موردنظراستفاده شود وبسیاری مسائل دیگرکه مربوط به سئو وب سایت وتولید محتوا میشوند.

 

فرمول تراکم کلمات کلیدی

بسیاری ازمتخصصان سئو وب سایت معتقدندکه میزان تراکم کلمه کلیدی درهرمتن باید بین 1 تا3 درصدکل متن باشد. یعنی به ازای هرصد کلمه یک تاسه بار! اما بهتراست میانگین رادرنظر گرفته وریسک نکنید وهمان یک و نیم درصد رامدنظر قراردهید. برای مثال در یک متن 1000 کلمه ای 15 بارکلمه کلیدی تکرار شودکافیست.
اگر ازآن دسته افرادی هستیدکه دوست داریدهمه چیز راطبق قواعد ودستور خاصی انجام دهیدبرای چگالی کلمه کلیدی هم فرمولی وجوددارد که دراینجا معرفی خواهیم کرد. بااستفاده ازاین فرمول میتوانید به میزان تراکم کلمه کلیدی پی ببرید.

(Nkr / Tkn) × 100)

دراین فرمول Nkr تعداددفعاتی است که کلمه کلیدی درمتن تکرار شده است وTkn تعدادهمه کلماتی است، که درمتن وجوددارند. اگربخواهیم این فرمول رابه زبان ساده تربیان کنیم اینگونه میشودنوشت؛
برای این که بخواهیم چگالی کلمه کلیدی دریک متن رابه دست آوریم. لازم است تعداددفعاتی که کلمه کلیدی تکرارشده رابرتعداد کل کلمات متن تقسیم کنیم وسپس نتیجه رادر 100 ضرب کنیم.
همان طورکه اشاره شداگر تعداد کلمات کلیدی موجود دریک صفحه بیش ازاندازه مجاز، باشندآن صفحه ازطرف موتورهای جستجوگر گوگل به عنوان اسپم شناخته میشود واز نتایج حذف خواهدشد.

فرمول محاسبه تراکم عبارات کلیدی

دراینجا بهتراست ابتدا درمورد عبارت کلیدی توضیحی مختصربدهیم سپس به شرح فرمول بپردازیم. عبارات کلیدی دقیقا همان کار کلمات کلیدی راانجام میدهند بااین تفاوت که کلمه کلیدی یک کلمه است. اماعبارات کلیدی ازچند کلمه تشکیل شده است (منظور همان کلمات کلیدی چند سیلابی که دربالاتر ذکرشد میباشد).
دلیل استفاده ازعبارت کلیدی توضیح بهتر محتوای وب سایت برای کاربران است. برای مثال میتوان درکمک به کاربری که دنبال غذای سگ است، درکنار کلمه کلیدی سگ ازعبارت های «غذای سگ، غذای ارزان سگ یابهترین غذای سگ» استفاده کرد.
فرمول چگالی عبارت کلیدی شبیه به همان فرمول کلمه کلیدی است. امایک بخش اضافه داردکه مربوط به تعدادکلمه های عبارت کلیدی است.

Nkr × Nwp/ Tkn ) × 100)

مقادیردقیقا مشابه فرمول قبلی هستند وNwp تعدادکلمات موجود درعبارت کلیدی رامشخص میکند. که برای عبارت «غذای ارزان سگ» عدد 3است چون ازسه بخش تشکیل شده است.
درپایان این بخش بایدبه این نکته اشاره شودکه لازم نیست، برای هرنوشته نیم ساعتی رابه محاسبه چگالی کلمات کلیدی بپردازید. افزونه های بسیاری برای اینکار وجوددارند که درزمان نگارش این مطلب افزونه  Yoast seo برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس اینکار رابه سادگی وبادقت زیادی انجام میدهد. این افزونه به سادگی نصب ومدیریت میشود وزبان پارسی راهم پشتیبانی میکند.

تراکم کلمه کلیدی بسیارمهم است، اینکه چندبار ودرکدام قسمت های متن ذکرشود، نقشی تعیین کننده در سئو وب سایت دارد. سئوکاران میگویند محتوا پادشاه است! وکاملا هم این گفته درست است. چون آن چه ازنظر گوگل وکاربران مهم میباشد، محتوااست نه چیز دیگری! باتوزیع متناسب کلمه کلیدی میتوانید محتوایی ارزشمندخلق کنید. درادامه خواهیم گفت که تراکم کلمه کلیدی بایدبه چه صورت باشد.
آن چه که مهم است بایدمحتوای شماطوری نوشته شودکه، برای کاربران قابل خواندن وجذاب باشد. درنهایت این انسان است که میخواهد ازشما خریدکند وباشما درتعامل باشد نه ربات های موتورهای جستجوگر گوگل!
برای این که بهترین نتیجه را ازیک کلمه کلیدی بگیرید بارعایت تراکم کلمه کلیدی، ازآن دربخش های زیراستفاده کنید.

 

URL وب سایت

معمولا هر وب سایت برای کسب وکاری خاص طراحی میشود. که بهتراست بنابه موضوع اصلی وب سایت کلمه کلیدی درآدرس آن باشد.

 

عنوان صفحه وب سایت

همان تگ تایتل یاعنوانی است که برای نوشته خودانتخاب میکنید. آنچه که کاربران دنبالش است رادرعنوان مطالب بیاورید.

 

تگ H1 وب سایت

تگ H1 که مهمترین تگ بین هدینگ ها است می بایست، کلمه یاعبارت کلیدی را درترکیبش داشته باشد.

 

محتوای اصلی وب سایت

آنچه که کاربران برای خواندنش به وب سایت شماآمده متن اصلی است. دراین متن لازم است که تراکم کلمه کلیدی به درستی رعایت شود ونه زیادبه کاررود ونه بسیارکم!

 

تگ Alt تصاویرب سایت

تصاویرموجود درصفحه می بایست توسط تگ Alt برای موتورهای جستجوگر گوگل توصیف شوند. بهتراست دراین تگ از کلمه کلیدی استفاده شود.

 

لینک های داخلی وب سایت

قرار است توسط لینک های داخلی مطالبتان را به هم مرتبط کنید. سعی کنید درعنوان این لینک ها ازکلمات کلیدی صفحه مقصد(که احتمالا یکی از کلمات کلیدی هدف درتجارت شمااست)، استفاده کنید.

 

توضیحات متا وب سایت

Meta Description همان توضیحات مختصری هستندکه درزیر عنوان صفحات، درنتایج جستجو ظاهرمیشوند. این توضیحات نبایدبیش از 160حرف باشنداما بااین وجودبهترین مکان برای قانع کردن کاربران جهت ورود به وب سایت میباشد.

 

نحوه پیدا کردن بهترین کلمات کلیدی

وب سایت شمابرای هرمنظوری که طراحی شده باشد بی شک چندین کلمه وعبارت کلیدی دارد، که لازم است برای هرکدام ازآن هامحتوای ارزشمندی در وب سایت تان داشته باشید. برای آن که بهترین کلمه کلیدی رابیابید لازم است تاچشم وگوشتان را بازکنید وبه همه چیزدقت کنید. اگرکسب وکارتان محلی ومحدود به منطقه ای خاص است. لازم نیست باهمه دنیابه رقابت بپردازید وکافیست باهمان رقبای محلی خودتان دست وپنجه نرم کنید.
باکمک ابزاری مثل Google’s Keyword Planner یا SEMrush میتوانید به اطلاعات مهمی مثل میزان جستجوی کلمات موردنظرتان درمنطقه خاصی دست یابید. ابزارمتعددی برای اینکار وجوددارند که به شما اجازه میدهند، تامیزان جستجوی یک کلمه یاعبارت رادربازه های زمانی خاص، مناطق مختلف و … به دست آورید.
یکی ازساده ترین راه کارهای یافتن کلمه کلیدی مرتبط به یک موضوع، پیشنهادهایی است که گوگل، زمان سرچ به شمامیدهد! اگرتا به حال به این موضوع دقت نمیکردید همین حالا عبارت “بازاریابی” رادر کادر جستجوبنویسید. بلافاصله گوگل چندین موضوع مرتبط رابه شما پیشنهادمیدهد. درانتهای صفحه نتایج نیز، چندین پیشنهادبرای شما وجوددارد که باکلیک روی آن هامیتوانید به موضوعات مرتبط راهنمایی شوید.
شایدبپرسید که گوگل ازکجا این پیشنهادات رامی آورد؟ پاسخ ساده است، باآنالیز جستجوهای انجام شده توسط سایر کاربران. همیشه بیشترین عبارات مرتبط با یک موضوع راکه سرچ شده اند را، پیشنهاد میدهد ودر هربازه زمانی پیشنهادات تغییر میکنند.

کلمات مرتبط با کسب وکارتان: حالاکه قصددارید ازابزار آنالیز داده استفاده کنید بهتراست کلمات کلیدی که مرتبط با وب سایت وخدمات تان است استفاده کنید. بایدبدانید که کاربران برای رسیدن به محصولات شماچه کلمات یا عباراتی راجستجو میکنند. خودتان راجای کاربران بگذارید وفکر کنید که باچه کلماتی قرار است به هدف که همان وب سایت شماست برسید؟

کلمات مکمل ومترادف با کلمه کلیدی: همه کاربران مثل هم فکرنمیکنند وبه جستجو نمیپردازند. عبارت هایی که مکمل یامترادف با کلمه کلیدی هستند میتوانند کاربران رابه وب سایت شمابرسانند.

یافتن کلمات کلیدی برای جستجوی محلی: همانطورکه همه دوست دارندتا به نزدیکترین فروشگاه بروند وخریدکنند، درمورد وب سایت ها نیزهمین تمایل رادارند. اگریک کشاورز درمشهد بخواهدعدوات کشاورزی بخرد، اولین کاری که میکند جستجوی محلی است. برای این کارچیزی مثل این عبارت رامی نویسد؛ «فروشگاه تراکتور درمشهد». بنابراین روی کلمات کلیدی محلی حساب کنید، چون کشاورز داستان ماازهمان فروشگاهی که درمشهد است خرید میکند نه آن فروشنده ای که در توکیوی ژاپن است! پس سئوی محلی راجدی بگیرید.

 

ابزارهای رایگان آنالیز کلمات کلیدی

دنیای وب گستردگی بسیاری دارد و سئو روزبه روز پیشرفت کرده تاهمه چیز را زیرنظر داشته باشد. ابزارهای بسیاری برای آنالیزداده دراختیار وبمسترها هستند. شرکت های بزرگی این ابزارها راتوسعه داده اند، که میتوان دراین میان به گوگل اشاره کرد. درادامه چندابزار رایگان اماقدرتمند رابه شما معرفی میکنیم که توسط هرکدام ازآنها میتوانید، به نتایج ارزشمندی برسید. ازاین ابزارها میشود برای یافتن کلمات کلیدی بهره برد.

  • Google Trends
  • Keyword Shitter
  • AdWord & SEO Keyword Permutation Generator
  • Answer the Public
  • Google Correlate
  •  Keywords Everywhere
  • Wordtracker Scout
  • Google Search Console

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *