چگونه میتوان از اینستاگرام درآمد کسب کرد؟

روش های کسب درآمدازاینترنت هرکدام راه های خاص خودشان را دارند،که دراین مقاله به آموزش روشهای کسب درآمدازاینستاگرام می پردازم.تبدیل به فردی مشهوردراینستاگرام شده وازاسپانسرها کسب درآمد نمایید.اگربخواهیدمیتوانیددراینستاگرام به چهره ای مشهورتبدیل شده ودراصطلاح شاخ مجازی شویدمیتوانیدباتبلیغ کالای اسپانسرهای خود حسابی پول به دست آوردید.منظورازفردمشهوردر حقیقت کسی است که دارای وجهه اجتماعی درمیان مردم بوده وبافعالیت مداوم خوددرفضای مجازی توانسته باشدفالوورهای بسیارزیادی رابخودجذب نماید.این افرادبه واسطه اعتمادی که بین فالوور های خودبدست میاورندقادرهستندتابسادگی آن هاراتشویق به خریدوپشتیبانی ازکالاهای اسپانسرخود نمایند.طبیعتاًبرندهای مشهورنیزتمایل به همکاری بااین اشخاص رادارندوبرای این که محصولات شان سر زبانهابیفتد دوست دارندکه بعنوان اسپانسربااین افرادهمکاری دائم داشته باشند‌.بعنوان مثال بعضی ازافرادمشهوربرتردراینستاگرام به ازای هرپستی که ازاسپانسرخودمنتشر مینمایند،چندین هزارتومان از اسپانسرهای خودپول درمی آورند.همیشه بیادداشته باشیدکه رسیدن به این صفحه شهرت  به راحتی حاصل نمیشودونیازمندزمان بسیار زیاد وبا داشتن سعی وپشتکاروالبته استعدادافراددراین راه میباشد. بعنوان یک فردمشهور وتاثیرگذاردراینستاگرام،شناخت مخاطبان وسلایق ونیازهای آن هانکته بسیارکلیدی بوده وشمابایددرنظر داشته باشیدکه تبلیغ کدام برند وباعلایق مخاطبانتان تناسب دارد.البته اگرشما اکانت اینستاگرام خودرابه اکانت تجاری تغییرداده باشیدمیتوانیدآمارواطلاعات بسیار مهمی دراین باره ازقسمت گزارش آنالیزاینستاگرام خودبدست آورید.هر چقدردراین مسیرتلاش بیشتری داشته باشیدو قطعاشهرت شما هم دراینستاگرام افزایش می یابد،شانس اینکه برندهای مشهورتروبزرگ تری باشماواردهمکاری شوند هم افزایش مییابد.نکته بسیارمهمی که دراین مسیرمیخواهم به شما تاکیدکنیم این است که مواظب باشید که مباداباتبلیغهای بیش ازحد وبخاطر درآوردن پول بیشتر،اعتمادخودرادربین دنبال کننده هایتان خودازدست بدهید. همچنین میتوانیدبعنوان شعبه ای ازافراد گوناگون محصولات آن هارا به فروش برسانید.البته همچنین بافروش محصولات افراددیگردرقسمتی ازسودآن هاشریک شوید.تعدادافرادیکه ازاین طریق دراینستاگرام کسب درآمد دارند زیاداست.ضمنا اگرمی خواهیدصفحه اینستاگرام خودتان رابهینه نمایید،تفاوت این مسیربامسیر قبلی دراین است که فردمشهورفقط تلاش میکند که دربین دنبال کننده های خودآگاهی ازوجودمحصولات اسپانسرخودبوجودآورداما هنگامیکه بعنوان شعبه‌ای از یک برندفعالیت مینمایید.وظیفه شمافروش محصولات اسپانسرتان است که درمقابل آن کارمزدوسود دریافت مینمایید.سعی کنیدکه پستهای تبلیغاتی شماهر چقدربیشتربه چشم مشتریان جذاب بنظربرسد و بتواند ذهن آن هارابه کالای مربوطه مشغول نمایدچون ممکن است که تبلیغات تحمیل شونده به مشتری برای آن هاغیرقابل قبول باشد.دقت داشته باشیدکه شمادراینستاگرام فقط میتوانیدیک لینک در قسمت بایوخودبه اشتراک بگذارید.پس بنابراین درهرپست درقسمت کپشن مخاطبان خودرابه لینک موجود دربایو خودارجاع دهید.شایداین مسیردر ابتدا خسته کننده بنظر برسدامااین نکته رادرنظرداشته باشیدکه استعدادبسیارزیادی برای کسب درآمددرخوددارد.

6 مدل اساسی برای کسب درآمد در اینستاگرام 

1.فروش کالاهاویاخدمات آموزنده :این مدل مخصوص افرادی است که مهارت درحوزه پول سازدارند.این افرادبرای کسب درآمد از اینستاگرام باساخت دوره آموزشی ویاپکیج آموزش بصورت فیلم،قادر خواهندبودتادیگران رامشتاق به یادگیری وخریددوره آموزشی خود نمایند.برطبق،سودقابل‌ توجهی نیزنصیب اشخاصی که ازطریق ساخت محصول آموزشی پیج کاری راه اندازی مینمایندمی شود.

2.فروش کالاهای فیزیکی: شماعزیزان میتوانیدهرنوع کالای فیزیکی که چه ساخته خودتان باشدویاازجای دیگری تهیه کرده باشیددراینستاگرام به فروش برسانید.البته دراین روش فروش،نیازبه مقداری سرمایه برای خریدکالاهای اولیه دارید.شماهم چنین به مکانی بعنوان انبار کالاهای تان نیازمندید که می توانید از قسمتی ازخانه خودبعنوان انباراستفاده نماییدیااین که یک انبارجداگانه کرایه نماییدبخصوص اگر تصمیم داریدکه سرمایه اولیه نسبتاًبسیار زیادی راواردانبار نمایید؛زیراکالاهای قبل ازاین که توسط مشتریان خریداری شوندنیازاست که درجای مطمئن نگه داری شوند.ازجولای سال۲۰۲۰ قابلیتی به نام اینستاگرام شاپ به اینستاگرام اضافه شدکه باراه‌ اندازی آن میتوانیدکالاهای خودرامستقیماًبه مشتریان عرضه نمایید.فقط کافی است درپست اینستاگرام خودکالای موردنظر راتگ کرده تادنبال کننده های خودرامستقیماًبه کالای موردنظر ارجاع داده وفروش خودراچندبرابر نمایید.باتوجه به شرایطی که دربازارایران حاکم است،صرفاًبایدکسب وکاراینستاگرام راشروع نماییدودرواقع راه اندازی فروشگاه اینترنتی دربستراینستاگرام،موقعیتی پر سودو ایده آل برای هرفردی بحساب می آید.وقتی شماهر چه سریعترباروش بازاریابی دراینستاگرام آشناشوید،بهترمی توانیدبرای فروش محصولات فیزیکی بافالوورهای پیج خودارتباط برقرار نماییدکه ایجادتعامل درهرپیج، جزء مهمترین فاکتورهای درآمد زایی ازاینستاگرام محسوب میشود.

3. فروش خدمات خود:محبوبیت اینستاگرام بصورت چشم گیری درایران افزایش پیداکرده است وبه همین خاطرشرکتهاو وب سایت‌ های آموزش وخدمات‌دهی به سمت اینستاگرام آمده‌اندتاازطریق ارائه خدمات وفروش آن،درآمد زایی نمایند.افرادیکه درحوزه بازاریابی وفروش،طراحی گرافیک،مشاوره ویامدلهای دیگری ازخدمات تخصص لازم رادارند،به سادگی میتوانند باراه اندازی پیج خدماتی دراینستاگرام کسب درآمد اینترنتی کنند.

4.فروش کالاهای بصری :نکته بسیارمهمی که دراینستاگرام همواره صدق میکنداین است که همه چیزبصورت دیداری و وابسته به بینایی است.بنابراین هر چه تصویرهاوعکس هادلنشین ترو شیکترباشندفروش بیشتری پیدامینمایند. شمامیتوانیدعکس،نقاشی،طراحی،انیمیشن،ویدیو وهر چیزمجازی دیداری دیگری رادراینستاگرام برای فروش عرضه نمایید.درهرپست خواننده رابه لینک خوددرقسمت بایواینستاگرام ارجاع دهیدهرچه عکسهای شماازکیفیت بیشتری برخوردارباشدفروش شماهم قطعاافزایش مییابد.بخاطرداشته باشیدکه همیشه ازنرم افزارهای ویرایش تصاویربرای نمایش بهتروحرفه ای ترعکس های خوداستفاده نمایید. همیشه اصالت،خلاقیت وجذابیت رادرکارهای خودسرلوحه قراردهیدواین نکته رابدانیدکه تصاویری بااین ویژگیهادرمعرض دیدقراربگیرند،خیلی بیشترازعکس های بی ذوق معمولی موردتوجه کاربران قرارمیگیرند.

5.برندسازی در اینستاگرام: برای پیش بردبرندسازی دراینستاگرام،نکات متنوع وکاربردی وجوددارد.که هربرندی برای رشدکسب وکارخوددرایران ودنیاوافزایش درآمدبخصوص دراینستاگرام،نیازبه  استراتژیهای برند سازی دراینستاگرام وبرندینگ بااینستاگرام دارند.بازاریابی اینترنتی،بهترین گزینه برای رشدکسب وکاراینترنتی بخصوص دراپلیکیشن اینستاگرام است.

5. هم کاری درفروش: درمدل آخرکه هم کاری درفروش است،افرادی به سمت این مدل می روندکه کالایی جهت معرفی وفروش ازخودشان ندارند؛به همین خاطر،یک پیج فروشگاهی درابتداراه اندازی مینمایندوسپس بافروش محصولات دیگرفروشگاه‌هاوبازاریابی که انجام می دهند،پورسانت فروش به ازای هرمحصول دریافت مینمایند.

6.فروش کالا بصورت دراپ شاپ:دراپ شاپ روش تجاری است که درآن شمابرای فروش کالاهای خودنیازبه انبارنداریددرواقع هرگاه مشتری ازشماخریدانجام میدهد،کالا ازانبارشخص ثالثی مستقیم به دست مشتریان سمامیرسد.مزیت این روش این است که شمابعنوان فروشنده لازم نیست نگران انبارکردن کالاها،بسته بندی ویاانتقال آنهاباشید.بااستفاده ازاین روش میتوانیدبدون نگرانی بابت انباروهزینه های اولیه بصورت امتحانی ببینیدکدام کالاها وبااستقبال خوبی مواجه شده‌اندتابیشتر روی فروش آن هامانوردهید.

ایده های مهم در کسب درآمد از اینستاگرام

1.کالا ویاخدمات خودرا مستقیم به فروش برسانیم.

یکی ازروشهایی که خیلی ازافرادازاین طریق دراینستاگرام کسب درآمد مینمایندفروش کالاوخدمات میباشد.کسانیکه ازاین روش برای درآمدزایی ازاینستاگرام استفاده مینماییدممکن است کالاویاخدماتی از خودشان ویادیگران ارائه نمایند.ممکن است کالایی فیزیکی ویاحتی دیجیتالی عرضه نمایند.مانندفروش شماره های رندویافروش کیک خانگی ویافروش تورهای آخرلحظه ای،همه این مثالهایی که  گفتیم جزو فروش مستقیم کالاوخدمات بحساب می آید.

2.کالا وخدمات خودراغیرمستقیم به فروش برسانیم.

البته همچنین به این روش اینفلوئنسر مارکتینگ ویابازاریابی ازطریق افرادتاثیرگذارنیزگفته میشود.کسب و کارهای زیادی از این روش برای معرفی و برند سازی خود استفاده می کنند.این هم روشی است که افرادزیادی ازآن برای کسب درآمدازطریق اینستاگرام استفاده مینمایند.بیشترافرادیکه فالوورهای زیادی دارندمیتوانندازاین روش برای گرفتن تبلیغات دیگرکسب وکارهااقدام به کسب درآمد نمایند.هم چنین افرادمعروف یابه قول معروف سلبریتی هاکه دارای محبوبیت و مشهوریت بسیاربالایی هستندازاین روش برای کسب درآمدازاینستاگرام استفاده مینمایند.دراین روش بطورغیرمستقیم محصول ویاخدمات کسب وکارموردنظرتبلیغ میشوند.درحقیقت دراین روش تبلیغات بامحتواعجین میشودوجزئی ازروشهای بازاریابی محتوایی نیزبحساب می آید.بعنوان مثال افرادمعروفی که درکلیپهای خنده دارخودبه برندخاصی اشاره مینمایند.در حقیت قصددارندکه محتوای سرگرم کننده ای رابه کابران میلیونی خود عرضه نمایندآن برندموردنظر راهم معرفی نمایند.دراین روش ازبازیگران بسیارمشهور هم استفاده مینمایند.مانند:عکسهایی که آقای بهرام رادان ازنوین چرم منتشر مینمایدنمونه ای ازاین نوع روش کسب درآمدازاینستاگرام بحساب می آید.

3.سعی کنیم در اینستاگرام برند جدیدی بسازیم.

یکیدیگرازروشهایی که میتوان گفت بصورت غیرمستقیم ازطریق آن میتوانید کسب درآمد از اینستاگرام داشته باشید،برندسازی است.بسیاری ازکسب وکارهاازطریق برندسازی در اینستاگرام تلاش مینمایند کاربران بسیارزیادی راباکسب وکارخودآشنا نمایندوبعدروی آنهابازاریابی انجام دهند.مانند:کسب وکارهایی که بابرندسازی قصدداردند کاربران بسیار زیادی رابه حضوردرسمینارهاو ورکشاپهای عملیشان دعوت نمایند.دراین روش معمولاکسب وکارهای کاربران خودرا از اینستاگرام واردبستراصلی کسب وکارشان که ممکن است وب سایت خودشان است میکنندوتلاش مینمایند که روی آنهاعملیات بازاریابی انجام دهندتاکاربران خودراعاشق خدمات ویامحصولات خود نمایند.این روش یکی ازبهترین روشهای کسب درآمد از اینستاگرام بحساب می آید.زیرا ازاین طریق میتوانیدمانوربیشتری روی کابران وعلاقمندان به کسب وکارخوددهید.ازطرفی ماندگاری شبکه های اجتماعی درکشورماهمیشگی نمی باشد.پس بهتراست از اینستاگرام برای کسب درآمدغیرمستقیم وبیشتر برای بازاریابی اینترنتی استفاده نمایید.

4. لینک وب سایت های مختلف را به اشتراگ بگذاریم.

یکی ازروشهای پرطرفدار،اشتراک‌گذاری لینک وب سایت‌ هادرپیج شمااست!حتما وب سایت‌ های پیش‌بینی فوتبال رادیدیدکه پیجهای بسیار زیادی آنهاراتبلیغ مینماید.جالب است بدانیدپیجهابابت قراردادن لینک‌ این وب سایت‌ ها،درآمدهای بسیاربالایی دارند.

5.بااستفاده ازاستوری ها تبلیغ کنیم.

اگراستوریهای صفحه شمابازدیدبسیارخوبی میگیرد،بایدبگویم که یک صفحه باپتانسیل درآمدبسیاربالادارید!استوری اینستاگرام،بیشترین بازدهی رابرای نمایش تبلیغات ازطریق فالوورهای شمادارد.برای تبلیغ کردن دراستوری،محصولات ویابرندیک کسب‌ و کار رامعرفی نماییدوبابت هرمعرفی،چندین میلیون تومان درآمدکسب نمایید.

فواید کسب درآمد از طریق اینستاگرام

ازمزایای کسب درآمد از اینستاگرام میتوان آسان بودن دستیابی به درآمدبالادرآن رانام ببرید.حال آنکه اینستاگرام درطول سالهای اخیررشدکرده وامکاناتی رافراهم ساخته است که به شرکتها این امکان را میدهد که تاروی عکسهابرچسبهاولینکهای که حاوی توضیحات محصول،قیمت وامکان خریدآن رابرای کاربران ومشتریان امکانپذیرکرده وکاربرمستقیماًبه فروشگاه آنلاین واردمیشوند.بایداین نکته رانیزیادآور شویم که ۷۲درصدازکاربران اینستاگرام برای خریدمحصولات ازاین شبکه اجتماعی استفاده مینماند.شایدبتوان گفت که امروزه محیط اینستاگرام جذابتر و آسانترازتلگرام برای عموم جاافتاده است. حتماًشما هم بادیدن محیط اینستاگرام متوجه میشویدکه جوانهابدون محدودیت سنی وحتی مسن ترها بیشتردیده میشوندکه باساخت کلیپ کوتاه معرفی ویاآموزشی وتبلیغ آن به درآمدهای بسیار زیادی میرسند. این درحالی است که امروزه این مورددرتلگرام کم تردیده میشودوتنوع کاری در اینستاگرام جذابتر  وزیادتر شده است.

درنهایت میتوان گفت، که اینستاگرام به فضای بهتری برای کسب درآمدنسبت به تلگرام تبدیل شده است.توصیه مینماییم که برای شروع از اینستاگرام،کسب و کار اینترنتی خودرا راه اندازی نمایید.

  • امکان استفاده همگانی
  • درآمد زایی مستقیم بالانسبت به تلگرام
  • ارتباط موثر ومفید بادرج استوری
  • استفاده ازاینفلوئنسرها
  • امکان دیده شدن باهشتگها
  • خلاقیت بیشتر
  • نرخ تعامل بالا
  • کمک کردن بهتربه ساخت برند ولوگو

گروه آموزشی وب سایت 30، با همکاری کارشناسان متخصص و با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی احساس نیاز به ایجاد بستری آموزشی برای علاقمندان حوزه دیجیتال مارکتینگ کرد، امروزه تقریبا گسترش نامحدود بازار صنعت دیجیتال مارکتینگ برای همگان آشکار شده است، و خیلی واضح است که نیاز به مراجع آموزشی در حوزه دیجیتال مارکتینگ هر روزه بیشتر و بیشتر می شود، با توجه به اهمیت این موضوع شما تنها با جستجو در اینترنت شمار زیادی از وب سایت هایی را می یابید که در این حوزه فعالیت میکنند و مقالات و آموزش های تخصصی ارائه می دهند، احساس نیاز برای تولید بستری کاملا تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ توجه و انگیزه ما را به ایجاد یک وبگاه کاملا آنلاین و رایگان بیشتر کرد. گروه آموزشی وب سایت 30 با آماده سازی وب سایت 30 دات آی آر، و جمع آوری و ارائه مقالات و آموزش های تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ را راه اندازی کرد. در حال حاضر گروه آموزشی وب سایت 30، به پشتیبانی و لطف کاربران و وبمستران محترم و ارزشمند خود به یکی از مراجع برتر در صنعت دیجیتال مارکتینگ تبدیل شده است، و این باعث افتخارمان است که در کشور عزیزمان ایران هر چه در توان داریم و از دستمان بر می آید را انجام دهیم تا به مقالات و آموزش های داخلی و بین المللی حرفه ای تر ، آپدیت و بروز تر ارائه دهیم و به افراد بیشتری کمک کنیم. ایده گروه آموزشی وب سایت 30 با هدف کمک به مردم سرزمین عزیزمان ایران تولید و راه اندازی شده است، و در ابتدا توسط کادری مجرب شکل گرفت و روز به روز در حال توسعه است به نحوی که در حال حاضر کارشناسان زیادی به این کادر اضافه شده اند و در تولید محتوا ی حرفه ای و بروز کمک میکنند، لازم به ذکر است ارائه تمامی مقالات و آموزش های ارائه شده در گروه آموزشی وب سایت 30 برای همه کاربران سرزمین عزیزمان ایران در سراسر دنیا به صورت کاملا رایگان و بدون هیچ چشم داشتی می باشد، و تمام عزیزانی که در این مجموعه کمک میکنند با میل و اراده خودشان به خانواده و گروه آموزشی وب سایت 30 ملحق شده اند. باعث افتخارمان است که روزانه وبمستران، برنامه نویسان، طراحان، دیجیتال مارکتران و کاربران زیادی از مقالات و آموزش های این گروه آموزشی استفاده می کنند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *