Telnet چیست؟

Telnetیا Telecommunication Networkیک پروتکل سرویس دهنده گیرنده ی تحت شبکه است که براساس انتقال ارتباطی عمل میکندو برای ارئه ی یک ارتباط دو طرفه ی متنی ازطریق پایانه ها میباشد. این پروتکل درشبکه های محلی واینترنت قابل استفاده است که برای انتقال ازTCP وپورت 23 استفاده میکند.Telnetدر واقع نرم افزاری برای وصل شدن به کامپیوتردیگرمثل HTTP، SMTP، POP، FTP و … میباشدو جهت تشخیص عملکردپورت ها نیزمورد استفاده قرار میگیرد.

ازقابلیتهای اولیه ی سیستم عامل یونیکس امکان ورودبه سیستم از راه دور برای کاربران است که کاربربتواندبا یک ترمینال ازهرموقعیتی بایک خط ارتباطی مثل تلفن به سیستم راه دور وارد شده و ازآن سرویس بگیرد.کاربرپس از احراز هویت،قادرهستند که ازسیستم سرویس گرفته و تفاوتی باکاربری که بصورت مستقیم باسیستم کارمیکند ندارد.

Telnetیک ترمینال مجازی ازسیستم سرویس دهنده بر روی کامپیوتر شماشبیه سازی میکندو فرامین صادر شده ازسمت شما را به نحو مناسبی به کامپیوتر سرویس دهنده هدایت میکندوپس ازاجرا نتیجه به برنامه ی Telnet باز میکند.بنابراین تلنت مشخصه های سرویس دهنده ی حقیقی رابرای ما شبیه سازی میکندکه به این ترمینال شبیه سازی شده اختصاراً NVT گفته میشود.

درنگاهی ساده مطابق با توضیح فوق، Telnet برنامه ای ساده که وظیفه ی ارسال دستورات ودریافت نتایج رادارد بنظر میرسد ولی،در واقع برنامه ای بسیار پیچیده تراست زیرا بایدخودش رابا ترمینالهای مختلفی مطابقت دهد برای مثال،درارتباط میان کامپیوتری که ازکدهای ASCII استفاده میشود که باکامپیوتری ازکدهای EBCDIC استفاده میکند،Telnet باید تشخیص وتبدیلات لازم و تعیین نوع خروجی شبیه سازی شده راانجام دهد.

برنامۀ TelNetدر دو قسمت سازماندهی میشود:

  • پروسه ی سرویس دهندۀ TelNet:

این برنامه که برروی کامپیوترسرویس دهنده نصب واجرامیشود،موظف است تقاضاهای ورودی برای برقراری یک ارتباط TelNet رابپذیــرد وپـس ازهماهنگیهای لازم بابرنامه ی سرویس گیرنده،به اوسرویس دهد.این برنامه درمحیط یونیک بـه نام telnetd شناخته میشود.

  • پروسه ی سرویس گیرنده TelNet:

این برنامه که برروی کامپیوترکاربران نصب میشود ومنطبق بــرسخت افزارو سیستم عامل ماشین کاربراست وظیفــه دارد تـامراحـل برقـراری یـک ارتباط TelNet رابرقرارکرده ویک ترمینال مجازی رابگونه ای شبیه سازی نمایدکه فرامیـن ارسالی ازکاربر،منطبق وسازگار باسرویس دهنده باشد.بطورعــام ایـن برنامـه telnet نـامیده شده است.

زمانیکه ازبرنامه ی Telnet استفاده میکنید،پس ازبرقراری ارتباط ،ازشما یک کدکاربری ورمز عبور خواسته میشوندوپس ازتایید،خط فرمان برای شما ظاهرمیشود وهر دستوری که مینویسید برای سرویس دهنده ارسال خواهد شد.

برای اتصال باسرویس دهنده ی HTTP ازطریق Telnet میتواندازطریق پورت TCP شماره ی 08 استفاده کنید،دراین حالت پس ازبرقرای ارتباط میتوانید دستورات پروتکل HTTP راارسال کنید.

دستورات در TelNet به دو صورت زیر است:

  • دستورات داخلی :این دستورات دارای قالب استاندارد وجهانی شدندو بیــن سـرویس دهنده ی TelNet و برنامه ی سرویس گیرنده مبادله میشوندوکاربر دخالتی درمبادله ی این دستورات ندارد وفقط میتواند مبادله ی آنها راببیند.
  • دستورات کاربری :این دستورات یکسری ازدستورات کاربری درمحیـط TelNet هسـتند وبـا ارسال آنها کاربر میتواندبابرنامه ی TelNet خود”محاوره“داشته باشد.

این برنامه مورد توجه هکرها نیزمیباشد زیرا هکرها ازاین طریق به پورت های باز سرورها Telnet میکنند ونسبت به کنترل اطلاعات مهم سرورها اقدام مینمایند.باورود به Hyper Terminal درlinux،Unix یا ویندوز 2000 وقسمت برقراری تماس،باانتخاب TCP/IP میتوانید بصورت مستقیم ازآن بعنوان تلنت استفاده کنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *