کامنت مارکتینگ در اینستاگرام چیست؟

بازاریابی اینستاگرامی چیست؟

باتوجه به قابلیتهای گسترده ی اینستاگرام وتصویرمحور بودن آن، روشها وترفندهای مختلفی برای بازاریابی درآن وجوددارد، قبل ازهرکاری وهرگونه تبلیغی ابتداباید صفحه ی اینستاگرام خودرابسازید وهدف خودرا ازساختن صفحه ی اینستاگرام مشخص کنید. بعدازاستاندارد سازی صفحه ی خود،شروع به تولیدمحتوای جذاب همراه باعکسهای مخاطب پسندمتناسب باکسب وکارتان وانتشارمنظم وروزانه آنها کنید.برخی روشهای پرکاربرد تبلیغات در اینستاگرام عبارتنداز: افزایش فالوور ویافتن مخاطبان هدف،ارسال تبلیغات هدفمند،یافتن ابزارهای جدیدبرای تبلیغات در اینستاگرام، تبلیغات ویدئویی،رپورتاژ آگهی در پیجهای معروف، سرویسهای مشاوره وآموزشی وقراردادن تخفیفهای زمان دار، استوری ودایرکت مارکتینگ وهم چنین کامنت مارکتینگ اینستاگرام می باشد.

کامنت مارکتینگ اینستاگرام چیست؟

کامنت مارکتینگ در اینستاگرام روشها وتکنیکهای خاص خودرامیطلبد، اینستاگرام بابیش از1.16میلیاردکاربر، یک پلتفرم فوق العاده برای دیجیتال مارکتینگ بشمار میرود.آمارهاحاکی ازآن است که 90%از کاربران اینستاگرام حداقل یکی ازپیجهای کسب وکار رافالوکرده اند.این موضوع سبب شده تا اینستاگرام به یکی ازمهمترین بسترهای اجتماعی برای تجارت ومکانی فوق العاده برای بازاریابی آنلاین تبدیل شود.اگر بعنوان یک دیجیتال مارکتینگ هنوزاز اینستاگرام استفاده نکرده اید،بایدبگویم چیزهای زیادی راازدست داده اید.فرقی نمیکندیک کسب وکار نوپاداشته باشید یایک شرکت باسابقه، به هرحال توصیه میکنیم ازپتانسیل ومزایای کامنت مارکتینگ در اینستاگرام استفاده کنید.

زمانیکه شماکسب وکار جدیدی راه اندازی میکنید ویاحتی برای کسب وکاری که قبلاًراه اندازی کرده اید،وارد اینستاگرام میشوید وصفحه ی کاری میسازید، نیازبه معرفی برندتان،شناساندن کسب وکار و خدماتتان به افرادمختلف ودرنهایت جذب فالووربیش تر وتبدیل ساختن این فالوورها به مشتری دائمی ووفاداردارید. همان طورکه توضیح دادیم شمااز روشهای گوناگونی در اینستاگرام میتوانید برند وکسب و کارتان رامعرفی کنیدکه یکی ازاین روشها کامنت مارکتینگ اینستاگرام است. به اینصورت که شمامتنی کوتاه، جذاب وگیراآماده کنید وبه پیجهای افراد وکسب وکارهای مرتبط باکار خودبروید وعلاوه برلایک کردن پستهایشان، زیرپستهای آنها کامنت ودیدگاه بگذارید وبعد ازتعریف وتمجید ازکسب وکار ویا پست آنهامعرفی مختصری ازخدمات وبرندخود داشته باشید ولینک ورودبه وب سایت وپیج خودرا درانتهای کامنتتان قراردهید. این باعث میشودکه مخاطبان وفالوورهای پیجهای دیگرهم کامنت شماراببینند وبه پیج شماسر بزنند ودیگراین هنرشماست که باتولیدمحتوایتان آنهاراتبدیل به مشتری کنید.

فواید استفاده از کامنت مارکتینگ در اینستاگرام

پیش ازهرچیزی بایدبه این سؤال پاسخ بدهیم که اساساً کامنت مارکتینگ چه منفعت وفایده‌ای دارد. پاسخ این که اگرنظرات بسیارخوبی در وب سایت دیگران بگذارید،هرکامنت شمااین پتانسیل راداردکه از طریق لینک پروفایلتان درآن وب سایت یالینکی که در کامنت خودمیگذارید به بازدیداز وب‌ سایت شمامنجرشود. بعلاوه، بسته به کیفیت کامنتتان این امکان نیزوجود داردکه نویسنده وب سایتی که درآن کامنت گذاشته‌اید یاخوانندگان کامنتهای آن وب سایت درنوشته‌های آتی خودبه شمالینک بدهند.
اگراین حس درآنها بوجود بیایدکه کامنت شمامحتوای خاص وبدرد بخوری دارد؛دربردارنده یک نمونه یامثال ملموس است؛ یامنبعی رامعرفی میکندکه خواندن آن به تأیید،تکمیل یادرک بهترنوشته‌های خودشان کمک میکند، ازنام بردن ازشما درنوشته یالینک دادن به وب سایت تان دریغ نخواهندکرد. البته لازم است که لحن محترمانه‌ای رابکارببرید وسیاست داشته باشید. بعنوان نمونه، اگرمیخواهید در کامنت خود لینک قراربدهید میتوانید ازمتنی شبیه به این استفاده کنید:«سلام، نمیدونم که آیااجازه لینک گذاشتن درقسمت نظرات رادارم یانه، امااحساس کردم که لازمه به وب سایت Xلینک بدم. ویراستارمحترم، اگر که گذاشتن لینک مجازنیست لطفاًلینک رابنا به صلاحدید خودتان حذف کنید.» ازاین طریق به هرکسی که مسئول تأیید یارد کامنت هااست نشان میدهیدکه میدانیدمردم معمولاًاز گذاشتن لینک در کامنت اهداف دیگری دارند،اماهدف شماتوأم باحسن نیت است.
روش دیگر،استفاده ازمتنی ماننداین است: «ماهم دقیقاًازهمین روش در وب سایت مان استفاده کرده‌ایم. لینک وب سایت رادرپروفایلم گذاشتیم.» دراین روش، اصلاًدر کامنت لینک نمیگذارید وبادعوت از خواننده برای بررسی نمونه‌های عملی وکاربردی متنی که خوانده است (یامواردمشابه دیگر)،حسن نیت خودرانشان میدهید. ازاین طریق، هیچ بعیدنیست که لینک نمونه‌ای که پیشنهادبررسی آن راداده‌اید بعنوان مثالهای ملموس وکاربردی مطلب وب سایت اصلی،مستقیماً درآن مطلب قراربگیرد.
علاوه براین، هر کامنت بادرمعرض دیدقراردادن شما میتواندبه نوعی بعنوان لینک غیرمستقیم قلمدادشود؛ به این معنی که اگرهمیشه کامنتهای باکیفیت وسودمندی راارسال کنید، مردم بتدریج نسبت به شماشناخت پیدامیکنند. لذادفعه بعدی که تصویرپروفایل شمارا میبینندفکری شبیه به این درذهنشان جاری میشود: «این برند/شخص رااز یه جایی میشناسم واحساس مثبتی نسبت به آن داریم.» این میتواندشانس تعامل باشما،برند شخصی ویابرند سازمانی تان درآینده راافزایش بدهدکه به نوبه خودبه معنی افزایش نرخ تبدیل خواهدبود.
بعلاوه، کامنت مارکتینگ میتواندبه رشدتعداد دنبال کنندگان شمادرشبکه‌های اجتماعی نیزکمک کند. درصورتیکه کامنتهای فوق‌العاده‌ای داشته باشید،مردم بمنظور شناخت بیش ترشما ترغیب میشوندکه سری به پروفایلتان بزنند.ازاین قسمت نیزبسته به این که امکان افزودن چه جزئیاتی فعال باشد، میتوانیدعلاوه برقراردادن آدرس وب سایت،لینک آیکنهای شبکه‌های اجتماعی رانیزفعال نمایید وآنهارا به حسابهای کاربری خوددرشبکه‌های اجتماعی هدایت کنید.البته درصورتیکه امکان افزودن آیکنهای شبکه‌های اجتماعی فعال نباشدمیتوانید بسته به هدف خود،آدرس پروفایلتان دریک شبکه اجتماعی رادر قسمت آدرس وب‌ سایت یاوبلاگ واردکنید. بعنوان مثال، اگرهدف شمارشدتعداد دنبال کنندگان صفحه فیسبوکتان باشد، طبیعتاًبایدلینک آن رادرقسمت مربوطه قراربدهید. به همین ترتیب میتوانیدتوییتر، اینستاگرام یاهر شبکه اجتماعی دیگری رانیزهدف قراربدهید وباجلب نظرمشاهده کنندگان کامنت‌ها،نتایج بسیارخوبی راکسب کنید.

کاربرداستاده از کامنت مارکتینگ در اینستاگرام چیست؟

کامنت هانشان دهنده میزان محبوبیت پیج هستند.پستهای اینستاگرامی که نظرات بسیاری رادریافت میکنند، جزء محبوبترین هاهستند ونشان میدهدکه کاربران تعامل خوبی باآن هابرقرارکرده اند.اگرپست های شماهیچ دیدگاهی دریافت نمیکنند، احتمالابایستی دراستراتژی تان تجدیدنظرکنید ومحتوای جذاب تری ارائه دهید.کامنتهای زیاد درزیریک پست نشان میدهدکه این برندمحبوبیت خودرا بدست آورده که دلیل اصلی آن هم تولید محتوای جالبی است که اکثرمردم آنرادوست داشته اند.اگر میخواهیداز اینفلوئنسر برای تبلیغ برندتجاریتان استفاده کنید،این پارامتر رادرنظر بگیرید.میزان نظرات کاربران نشان دهنده یک جامعه غنی ازمخاطبین هدف است که میتوانندبه مشتریان شماتبدیل شوند.به همین دلیل است که اینفلوئنسرهای اینستاگرامی همیشه تلاش میکنندتاباتولید واشتراک گذاری محتواهای جالب، فالوور های خودرابه گذاشتن کامنت ترغیب کنند.

آیا خرید کامنت اینستاگرام درست است؟

اکنون که متوجه اهمیت کامنت هادر اینستاگرام شدید، شایدبه فکرخرید کامنت بیفتید.اماباید بدانیدکه خرید کامنت ایده ی خوبی نیست زیرا کامنتهایی که بااین روش دریافت میکنید، یاازپروفایلهای جعلی است ویااز ربات ها اسنفاده می کنید.هیچ کدام ازاین نظرات ارزشی ندارندچون توسط مخاطبین واقعی نوشته نشده اند. اگر چه این یک روش خوب برای فریب بازاریابان است امانتایج حاصل ازآن شمارا به عنوان یک کلاهبردارمعرفی میکند واین به اعتبارصفحه اینستاگرام تان لطمه میزند.

تکنیک های کامنت مارکتینگ در اینستاگرام

جلب اعتماد کاربران به کسب و کار شما

اگردوست دارید ازطریق تبلیغ محصولات برندها درپیج خودکسب درآمدکنید، بایدروی کیفیت محتوایتان کارکنید ومخاطبان رابه چالش بکشید.امروزه، برندهادر بکارگیری اینفلوئنسرها دقت زیادی میکنند ویکی از چیزهایی که به آن هامیگوید شماگزینه مناسبی برای تبلیغ محصولات برندشان هستید،تعدادنظرات پیج تان است.برخی صفحات ممکن است صدهاهزار فالوورداشته باشنداماکامنت ولایک های زیرپستهای  شان به هزارتانرسد.این نشان میدهدکه فالوورهای آن هاواقعی نیستند ومسلما چنین پیجهایی گزینه مناسبی برای تبلیغ برندنمیباشند.شمابایدروی یک شبکه غنی ازمخاطبان کارکنید تادرزمان اشتراک گذاری محتوا، نظراتشان رابه اشتراک بگذارند.

نظرات مخاطبان نشان دهنده اعتماد است.کامنتهای مخاطبین صفحه اینستاگرام تان نشان میدهدکه آن هابه پیج شمااعتماددارند ومحتوای اشتراک گذاری شده ی شمامعنی دار ومرتبط است.این نظرات هم چنین نشان میدهندکه فالوورهای شما نه تنهاواقعی هستندبلکه به موضوعاتی که شماارائه میدهید، علاقه دارند.همه این مواردمیتواند برندهارا متقاعدکند که صفحه شمابسترمناسبی برای بازاریابی تبلیغ برندشان است.درواقع، برندها بدنبال به کارگیری اینفلوئنسرهایی هستندکه رابطه مثبت خودبا فالوورهای شان راحفظ کرده باشد.

ترغیب کاربران به کامنت گذاشتن

رفتارشناسی اکثرکاربران نشان داده است که افراداغلب اعتمادبه نفس لازم برای ارسال دیدگاه، بویژه در پیجهای تخصصی بابازدیدکننده اندک، راندارند.بهتراست خود یادوستان تان چند کامنت اول رابگذاریدتا بقیه به شرکت کردن دربحث تشویق شوند.بااین روش میتوانیدبحث‌ رابه یک چالش مرتبط سوق دهید ومخاطبان بیش تری رادرگیرکنید.

همه نظرات را پاسخگو باشید

پاسخ دادن به پرسشها وکامنتهای کاربران تان میتواندتعامل پیجتان راحفظ کند ودرنتیجه ی برخوردمناسب وعلمی شما،کاربر تبدیل به فالوورو درنهایت مشتری میشود.نکته ی دیگری که بایدبه آن توجه داشته باشیداین است که هیچ گاه باجملات کلیشه ای وتکراری ویاچند ایموجی جواب کامنت مخاطب راندهید.زیرا اینکارمخاطب را ازپیج شمادورمیکند. درعوض، سعی کنید بالحن دوستانه وحتی صدازدن اسم مخاطب صمیمیت وتعامل رابیش ترکنید.

مسلماشما مخالفین یامعترضینی داریدکه عملکردشما رانقض میکنند. ازنظرات منفی آنان بعنوان یک فرصت برای دفاع ازمحصول یاخدمات تان استفاده کنید.ازطرف دیگر،نمایش نظرات منفی این برداشت نشان میدهدشما فردانتقادپذیری هستید ونسبت به برندخود شفافیت عملکرددارید.

ارتباط داشتن کامنت با محتوای شما

اولین نکته که برای شروع کامنت مارکتینگ بایددرنظر بگیرید، مرتبط بودن کامنت شما ومطلب وبلاگی است که منتشرشده، اگربدون برنامه‌ریزی در هرپستی که می بینید،کامنت بگذارید، بعنوان اسپم شناخته خواهیدشد.ازطرف دیگر کاربران برای کسب اطلاعات درباره موضوع مقاله درحال مطالعه آن مطلب هستند،وکامنت شمااگر مرتبط نباشد،چندان برای آن هاجذاب نخواهدبود وآن هارا ترغیب نمیکندکه لینک شمارا بازکنند وبه وب سایت شماسربزنند.

استفاده از قالب و تصاویر مناسب

برای این که نوشته شمامانند یک کلاف درهم تنیده ازکلمات وجمله‌ها بنظرنرسد وخواندن ودرک آن آسانترشود، لازم است که آن راپاراگراف بندی کنید، هرجاکه لازم است علائم نوشتاری مناسبی رابکار ببرید ودرصورت امکان ازلیست استفاده کنید. اگر ازجملات وپاراگرافهای بسیارطولانی استفاده کنید، چه بسامردم اصلاًبه خواندن نظرشمارغبت پیدانکنند وهمه تلاشهای شما درراستای کامنت مارکتینگ با همین اشتباه کوچک نقش برآب شود.

افزایش کاربران وهمچنین افزایش فروش

ترافیک وب سایت یکی ازعناصراصلی درموفقیت هرگونه فعالیت آنلاین تجاری است. به بیان ساده،بازدید بیش تربرابراست بانرخ تبدیل بالاتر(کانورژن) وفروش بیش تر میباشد. آیاشما میتوانید ماه هایاسال ها صبرکنید تاافراد بطورطبیعی (ارگانیک)به محتوای عالی وبلاگ شمالینک دهند وتااز این راه ازترافیک ارگانیک برخوردارشوید؟ اینکاربا این که لازم است اماچندان کافی وعملی نیست.لینکهایی که شماازطریق نظرات به وب سایت خودارجاع میدهید، سرعت جذب کاربرشما رابه روشی سریع ترافزایش میدهند.

اگرهدف شماازبازاریابی دیدگاه، افزایش میزان مراجعه به وب سایت شما ویاترافیک است، کامنت مارکتینگ بسیاربرای شمامفید خواهدبود. وافراددیگری که بدنبال مطالب شماهستند حتمابرروی لینکهای موجودکلیک خواهندکرد.

اصول و اساس کامنت مارکتینگ اینستاگرام

ابتداباید هدف شمااز کامنت مارکتینگ به طوردقیق مشخص شودتابتوانید مخاطبان زیادی جذب کنید.توجه کنید که کامنت ها در کامنت مارکتینگ اینستاگرام بایددارای متنی جذاب ومرتبط باموضوع باشد، متن،طولانی ودارای کلمات تکراری وخسته کننده نباشد، درمتن کامنت مارکتینگ اینستاگرام استفاده ازهشتک مناسب کسب وکار یابرندتان فراموش نشود، هم چنین درانتهای متن گذاشتن لینک صفحه اینستاگرام یا وب سایت ضروری است.

اشتباهاتی در کامنت مارکتینگ اینستاگرام

در کامنت مارکتینگ اینستاگرام متن طولانی باتوضیحاتی اضافه نه تنهاخواننده راترغیب به خواندن کامنت شمانمیکند بلکه ممکن است منجربه unfollow ساختن پیج شماشود. توجه نکردن به محتوای قرار داده شده وکپشن آن یکیدیگر ازاشتباهات رایج در کامنت مارکتینگ اینستاگرام است. هم چنین استفاده ی نابجاازهشتک ها ولینکها، مورددیگری ازاشتباهات است.

مثالی از کامنت مارکتینگ اینستاگرام

دراین بخش یک نمونه از کامنت مارکتینگ اینستاگرام رامشاهده میکنید:

“سلام،شماکه آنقدرپستهای خوب وکارحرفه ای میکنید، چرابرای ماندگاری وتأثیر بیش تر برند ونام تجاریتان یک لوگوی حرفه ای طراحی نمیکنید؟ به پیج من حتماًسربزنید.”

چند نکته در بازاریابی اینستاگرام و کامنت مارکتینگ اینستاگرام

دردرجه ی اول بعدازساختن صفحه اینستاگرام دقت کنیدکه قسمت Bio یعنی توضیح درباره کسب وکار وبرندتان بسیارمهم است وآدرس وب سایت تان راحتماً درقسمت پروفایل ومشخصاتتان قراردهید. عکس پروفایلتان رانیز بادقت انتخاب کنید تامعرف شماباشد.

طبق توضیحات محتوا وعکسها وویدئوهایی که قرارمیدهید،بسیارمهم هستند. دقت کنیدکه محتواباید منحصر بفرد ومختص به شماباشد. رنگ وپس زمینه ی مختص به خودرابرای پستهایتان برگزینید.هم چنین عکسها وویدئوهایی که قرار میدهیدنباید کپی باشند وتولید خودتان باشند تابین شما ومخاطب اعتمادسازی شود.

قبل ازشروع به دایرکت وکامنت مارکتینگ اینستاگرام بهتراست ابتداآموزشهای لازم ومفید قراردهید. زمانیکه دنبال کنندههای شمابحد مطلوبی رسیدندفروش وتبلیغات و … راشروع کنید. ازگذاشتن استوری های جذاب غافل نشوید.مسابقات خلاق اینستاگرامی برگزارکنید. تخفیفهای مناسبتی قراردهید. هم چنین هشتگهای مناسب برای پستهایتان قراردهید تاهم موضع استراتژی بازاریابی شمامشخص باشد و هم بتوانیدفعالیتهای کسب وکار رقیبانتان رارصدکنید. به طورکلی سعی کنیدکل فعالیتهای اینستاگرامی خودرابهینه کنید. درکنارهمه ی این هاباید بدانیدکه کیفیت محتوایتان ازاهمیت بالایی برخورداراست و انواع روشهای بازاریابی اینستاگرام چون کامنت مارکتینگ اینستاگرام بایدهدفمند ودارای ساختارباشند.

از کاربران خود بپرسید

برخی مواقع میتوانید درراستای پاسخ مخاطب یک سوال ازاوبپرسید و وی رادرگیرچالش وپاسخ دادن کنید.به این ترتیب، علاوه بر رضایت مخاطب،رضایت اینستاگرام رانیزجلب میکنید.

نتیجه گیری

اینستاگرام بعنوان یکی ازبزرگ ترین پلت فرم های اجتماعی،بازاریابان وصاحبان کسب وکارهای بسیاری رابخود جذب کرده است.تعامل ومشارکت کاربردر اینستاگرام یک فاکتورکلیدی است که نشان میدهد مردم چگونه به تلاشهای صورت گرفته توسط این برند،پاسخ میدهند.بنابراین،تولیدمحتوای ارزشمند وباکیفیت واصولی بسیاراهمیت دارد.تلاش کنید فالوورهای واقعی راجذب کنید ومحتواهای منحصربفردی را باآن هابه اشتراک بگذارید تانرخ تعاملتان افزایش پیداکند وعملکرد کمپین هایتان بهبودیابد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *