آشنایی با ریداریرکت 301

اگرنمی دانید ریدایرکت ۳۰۱ چیست وچه کاربردی داردباید به شمابگوییم ریدایرکت ۳۰۱ یک کدوضعیت HTTP است که توسط یک وب سروربه مرورگر ارسال میشود. یک ۳۰۱ یک تغییرمسیر دائمی ازیک URL به URL دیگر رانشان میدهد، به این معنی که همه کاربرانی که یک URL قدیمی رادرخواست میکنند بطورخودکار به یک URL جدیدمنتقل میشوند.

ریدایرکت ۳۰۱ تمام قدرت رتبه‌بندی را ازURL قدیمی به URL جدیدمنتقل میکند وبیشترزمانی استفاده میشودکه یک صفحه بطوردائم ازیک وب‌ سایت منتقل یاحذف شده باشد.

تغییرمسیر ۳۰۱ نشان دهنده انتقال دائمی یک صفحه وب ازیک آدرس به آدرس دیگراست. قسمت ۳۰۱ به کدوضعیت HTTP صفحه تغییرمسیر داده شده اشاره دارد. مثال: blog.ahrefs.com به ahrefs.com/blog تغییرمسیر میدهد . به زبان ساده، یک تغییرمسیر ۳۰۱ به مرورگرمیگوید: «این صفحه بطوردائم منتقل شده است. این مکان جدیداست وماقصد نداریم آن رابه آدرس قبل برگردانیم.» که مرورگرپاسخ میدهد: “مطمئناً! من همین الان کاربران رابه آن جامیفرستم!»

برای بهبودبازدید های کاربران، میتوانید ازسرور بخواهیدبازدیدها را ازURL قدیمی به URL جدیدبااستفاده ازتغییر مسیر ۳۰۱ارسال کند.

اکنون، هنگامیکه سعی میکنیداز URL قدیمی بازدیدکنید، سرور کدوضعیت ۳۰۱ – Permanently Moved یا۳۰۱ redirect code راارسال میکندو سپس شمارابه مکان جدیدمنتقل میکند.

این انتقال به قدری سریع اتفاق می افتدکه شمامعمولاً ازآن آگاه نیستید وبه سادگی خودرا درمحتوایی که برای آن جستجوکرده ایدمی یابید. نقش کلیدی دیگری که ریدایرکت ۳۰۱ ایفامیکند در موتورهای جستجوگر گوگل است. داشتن کدهای وضعیت مفیدکه به درستی نشان میدهدکه محتوابه کجا منتقل شده است، به موتورهای جستجوگر مانند: گوگل و بینگ امکان میدهدفهرست خودرا بروزنگه دارند.

اساساً، تغییرمسیر ۳۰۱ به موتورهای جستجوگر گوگل این امکان رامیدهد که بدانندمحتوا چه صفحاتی به صفحات دیگرمنتقل شده اند وچه صفحاتی نیازی نیست درآنها خزش صورت گیرد.ربه همین دلیل است که تغییرمسیر ۳۰۱ برای سئو وب سایت مهم است. اکنون که این موضوع رامتوجه شدید می خواهیم آموزش استفاده از ریدایرکت 301 رابطور کامل برای شماقراردهیم.

301 ریدایرکت به معنی انتقال دائم آدرسی به آدرس دیگراست. ریدایرکت 301 هنگامیکه شماآدرس دامنه خودرا تغییرمی دهید یامیخواهید باآدرس های دیگر، وب سایت شمانمایش داده شود کاربران دارد. روش اصولی استفاده ازچندآدرس برای یک وب سایت استفاده از ریدایرکت 301 میباشد(به جای پارک دامنه).

همچنین برای انتقال صفحات داخلی نیزکاربرد دارد. برای مثال، اگرصفحه ای حذف میشود، بهتراست آدرس آن صفحه، به صفحه مرتبط دیگر ریدایرکت 301 شود.(به جای نمایش صفحه 404 یافت نشد).

ریدایرکت 301 موجب میشوداعتبار ورتبه ی صفحات شماحفظ شود. اگرقصد انتقال دامنه یاصفحه از وب سایت خودرابه آدرس دیگری دارید وآدرس قبلی خودرا ریدایرکت 301 به آدرس جدیدنکنید، کل رتبه شما واعتباری که صفحات شمابه دست آورده بودند، نابودخواهد شد!

وقتی خزنده ها، به صفحه ای میرسندکه به صفحه ای دیگر ریدایرکت 301شده است، خزنده ها، هم مقصد ریدایرکت رادنبال میکنند ومتوجه میشوند، که صفحه ای که به آن مراجعه کردند، به آدرس جدیدمنتقل شده است.

لذااعتبار آدرس قبلی رابه آدرس جدیدمنتقل می کنند.کد 301 یکی ازکدهای وضعیت پاسخ سروراست که همان طورکه درابتداگفته شد، به معنی انتقال دائم به آدرسی دیگرمیباشد.

استفاده از 301 ریدایرکت هنگامیکه قصددارید آدرس صفحه ای از وب سایت خودرا به هردلیلی عوض کنیدویاصفحه ای راحذف کنید که مشابه آن وجوددارد، به شدت توصیه میگردد.

زیرابا اینکارترافیک قبلی خودرا ازدست نمیدهید واعتبار ورتبه آن صفحه در موتورهای جستجو گر گوگل نیزحفظ میشود.

روش انتقال صفحات بصورت ریدایرکت 301 درزبان php (زبان دروپال، وردپرس وجوملا php میباشد):

<?php

header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");

header("Location: http://example.com/newpage.html");

exit();
?>

 

روش انتقال صفحات به صورت 301 redirect در asp.net :

Response.Status="301 Moved Permanently";

Response.StatusCode=301;

Repoonse.AddHeader("Location","http://newaddress.com");

Reposonse.End();

 

هنگام استفاده از 301ریدایرکت توجه داشته باشیداز آن جاکه ممکن است در وب سایت شما، قبلاتنظیمات url rewrite و redirect صورت گرفته باشد، دقت لازم رادر ریدایرکت 301 به کارببرید تاموجب ازکارافتادن سایربخش های وب سایت شمانشود. هم چنین برای انتقال کل دامنه، نبایدفقط صفحه نخست شماریدایرکت شود.

بایدهمه صفحات شما، بصورت یک به یک، ریدایرکت شود. صفحه example.com/x بایدبه newdomain.com/x منتقل شود.

هم چنین درپایان کار، ازطریق وب سایت هایی بررسی http status code ، مثل این وب سایت بررسی کنید، که آیاصفحه قبلی شما با کد 301 ، ریدایرکت شده است یا خیر.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *