استارتاپ(Startup) چیست؟

درسالهای اخیرهمواره شاهداین بوده ایم که کسب کاروحتی شکلگیری آن دچارتحول شده است.یکی ازاین تحولات بوجود آمدن مفهومی بنامstartupاست.مادراین مقاله به شما عزیزان درباره استارت آپ چیست؟استارتاپ چه تفاوتی بادیگرکسب وکارهاداردومراحل اولیه راه اندازی استارت آپ به چه شکل است.یکی ازساده‌ترین تعاریف برای معنی استارتاپ این است که یک استارت آپ درواقع یک شرکت جوان وتازه تأسیس است که اغلب توسط یک یاچندنفرکارآفرین برای تولید محصولات یاارائه خدماتی راه‌اندازی میشودکه منحصربفردبوده دربازارهیچ جایگزینی برای آن وجودندارد.

درابتدا بایدگفت که استارت آپ یک شرکت معمولی نیست.گرچه استارت آپ نیزمانندسایرشرکت‌هادرابتداتوسط یک بنیان‌گذارتأسیس میشود وسایراعضای مجموعه مانندسرمایه گذاران جدیدوکارمندان به تدریج به آن میپیوندند.اما بدلیل آنکه مدل کسب وکار یک استارت آپ با شرکتهای معمولی کمی متفاوت است وآنچه دراین مجموعه‌ها ارائه میشود بیش ازآن که محصول یاخدمات باشد،ایده‌های ناب وتازه است،نمیتوان دقیقاً به یک استارت آپ عنوان یک شرکت معمولی راداد.

هدف ازراه اندازی یک استارت آپ(Startup)چیست؟

پاسخ این است که هدف ازراه اندازی استارتاپ ارائه نوآوری وپیاده سازی سریع یک ایده است.بیشتراستارت آپ هایی که مامیشناسیم درحوزه فناوری فعالیت میکنند.امابه این معنی نیست که عنوان استارتاپ فقط بچنین ایده‌هایی اطلاق میشود.واژه استارت آپ یک مرحله اولیه وحیاتی ازچرخه یک کسب وکاراست که میتواند درهرصنعت یارشته‌ای فعالیت کند.

اغلب استارت آپ هایی که مادرایران میبینیم نرم‌افزارهایی هستندکه روی گوشی موبایل یادسکتاپ‌ نصب میشوندویک مشکل گسترده حل نشده رابرای ماحل میکنند.البته گاهی استارت آپ هانه باهدف حل مشکل که بادیدایجاد یک نیازجدیدکه مردم تاپیش ازاین هرگز به آن فکرنکرده‌اند ایجاد میشوند.

اکثراستارتاپ ها کارخودرابایک ایده شروع میکنند.سپس بعدازآنکه به اندازه کافی روی بازارتحقیقات خود راانجام دادندودریافتندکه محصول یاخدماتی که میخواهند عرضه کننددرگستره نیازمردم جامعه وجود دارد یامیتوان آن رادراین حوزه جاداد،محصول یاپلتفرم خودرابه بازارعرضه میکنند.

بااینحال قبل ازآنکه یک استارت آپ بتواندایده خودرابه بازار معرفی کرده و آن رابه پول تبدیل کند،بایدقادرباشد بودجه خودراتامین کند.

چه تفاوتهایی بین استارت آپ وکسب وکاروجوددارد؟

بین استارت آپ وکسب وکارتفاوتهای زیادی وجود دارد.اما مهمترین آن این است که یک کسب وکارهیچ ادعایی درخصوص نوآور ومنحصر بفردبودن محصول یاخدمات خودندارد.اما این درست همان ادعایی است که یک استارتاپ روی آن پافشاری کرده واصلاً به همین دلیل راه اندازی میشود.

امابه جزاین تفاوتهای دیگری نیزبین استارت آپ وکسب وکار وجود داردکه بطورخلاصه شامل موارد زیرمیشوند:

 • ریسک پذیری پایین کسب وکاردرمقایسه بااستارتاپ

گرچه وقتی یک کارجدیدراه اندازی میکنیدبازهم احتمال این وجود داردکه درآن شکست بخورید.اماواقعیت این است که ریسک راه اندازی یک بیزینس تازه ازبنیان گذاری کردن یک استارت آپ جدیدبسیارکمتر است.چون کسب وکار،مشخص واغلب تجربه شده است.درحالیکه درمورداستارت آپ هنوزچیزی به روشنی مشخص نیست.

 • محدودیت دررشد کسب وکار

اصولاً کسب وکارها بعدازراه اندازی یک محدوده خاصی ازرشد وپیشرفت رابرای خوددرنظر میگیرند.مثلاً مؤسس تمایل دارددرنهایت بزرگترین تاجرالماس خاورمیانه شده و به عده خاصی ازافرادالماس بفروشد. این درحالی است که یک استارت آپ هیچ محدودیتی برای گسترده مشتریان خود درحال وآینده قائل نیست ومدام درحال رشد وبزرگ کردن شبکه مشتریان خوداست.

 • نرخ سرعت رشد درکسب وکار محدود است

کسب وکارها بعدازرسیدن به یک سود چشمگیر وقانع کننده ازنظرسرعت رشدکمی کندشده وترجیح می دهندروی یک مسیرمطمئن حرکت کنند وممکن است درطول زمان چندان رشدنکنند.این درحالی است که یک استارتاپ بایدباسرعت بالایی رشدکند وگرنه گوی و میدان رابه رقبای همیشه درصحنه خواهدباخت.

 • تمرکزکسب وکارها روی سودسریع است

کسب وکارهابعدازراه اندازی به سرعت بفکرسود دهی می افتند که البته این موضوع مسئله‌ای عادی است.اما شاید یک استارت آپ حتی تاچندسال پس ازراه اندازی ومعرفی شدن به بازار هنوزهم به سود نرسدوهمواره نیازمند تأمین بودجه کارکنان ازمنبعی به جزسودباشد.

 • برای راه اندازی یک کسب و کارنیازبه دانش وفناوری خاصی نیست

شماباداشتن سرمایه اولیه وشایدکمی تجربه،اعتبار،سواد یافضابرای کارمیتوانیدیک کسب وکار برای خودراه اندازی کنید.اما درخصوص استارت آپ‌ها اینطورنیست.فناوری معمولاً اولین نیازیک استارتاپ است که بایدتأمین شود.

البته مواردفوق فقط بخشی ازاصلی‌ترین تفاوتهای میان استارت آپ وکسب وکاراست.لازم به ذکراست که این موارد فرق‌های میان کسب وکارهای کوچک بااستارت آپ است.چون درواقع میان بیزینس های خیلی بزرگ واستارت آپ‌ها تفاوتهای زیادی وجوددارد.

استارت آپ‌هاچطوربودجه خود راتامین میکنند؟

تازه بودن ایده ومشخص نبودن نتیجه نهایی به دلیل نبودن نمونه‌های مشابه دربازارهدف سبب میشودکه سرمایه گذاری روی استارت آپ‌ها کاربسیار پرریسکی محسوب شود.به هرحال تایک ایده مراحل چکش کاری وپیاده سازی خودراطی کند تابه یک اپلیکیشن یامحصول تبدیل شود،استارتاپ نیازبه بودجه اولیه دارد.

استارت آپ‌ها میتوانندازمنابع مختلفی بودجه خودراتأمین کنند.مثل گرفتن وام یاتوجیه کردن سرمایه گذاران ریسک پذیری که عاشق ایده‌های تازه هستند. پس ازتأمین بودجه اولیه که البته درایران کاربسیار دشواراماممکنی است،یک استارت آپ میتواندکارخود راآغازکند.

چگونه میتوان یک استارت آپ راه اندازی کنیم؟

اگرایده نابی درذهن دارید واکنون پرسش شمااین است که مراحل راه اندازی استارت آپ چیست؟ابتدابایدبدانید که راه بسیارپرفراز ونشیبی را پیش روی خوددارد.

امابطورکلی برای راه اندازی استارت آپ بایداین مراحل راپشت سربگذارید:

 • تحقیقات بازار

نخستین قدم برای راه اندازی یک استارت آپ که احتمال رسیدن به موفقیت درآن بالاباشد این است که بدانید آیابازاربه محصول یاخدمات جدیدشمانیازدارد یاخیر؟این تحقیقات باید به شکل گسترده انجام شود تاارزشمندی ایده همان ابتداتعیین شده تامسیرکمی روشن وامیدوارانه ترطی شود.

 • ثبت ایده

وقتی مطمئن شدید که ایده خود را به استارت آپ تبدیل خواهید کردبایدهرچه سریعترایده آن را درمراجع ذیصلاح ثبت کنید.

 • برندسازی

اینکارچیزی فراترازانتخاب یک اسم برای استارت آپ شماست.بهتراست دراین خصوص بایک مجموعه یاشرکت صاحب ایده حرف بزنیدتابرندی راانتخاب کنیدکه درصورت موفقیت استارتاپ شماتاپایان همراهتان باشد.

 • تعیین مدل کسب وکار

بیزینس مدل یا مدل کسب وکاراستارت آپ تان رامشخص کنیدتاهمان ابتدابدانیدقراراست این ایده چطور به پول تبدیل شود.

 • انتخاب سرمایه گذار

باتعیین بیزینس مدل میتوانید واردمرحله انتخاب سرمایه گذارمالی شوید.سرمایه گذاران افرادباهوشی هستندکه فقط بامشخص بودن مسیر واطمینان ازاینکه بالاخره این ایده به پول تبدیل میشودحاضرندروی استارت آپ شماسرمایه گذاری کنند.

 • انتخاب مکان برای کار

اغلب استارت آپ‌ها درایران فضاهای کاراشتراکی رابرای شروع کارانتخاب میکنندکه ایده بسیارخوبی است.

 • انتخاب منتوریاراهنما

اگرایده‌ای خوب پیش برود،بالاخره نیازبه منتوریاراهنما خواهدداشت.فردیاتیمی که خودش یک باراین مسیر راطی کرده وحالا قادراست باارائه پیشنهادهای خوب وعملی تیم استارت آپی شمارابخوبی در مسیرهدایت کند.

 • کمک گرفتن ازشتاب دهنده

برای کمک گرفتن ازمنابع وتخصص بیشتربایدازشتاب دهنده‌ها استفاده کنید.شتاب دهنده برنامه ای برای استارت آپ‌هاست که باارائه راهنماییهای کاربردی وحتی گاهی اوقات یک سرمایه گذاری کوچک،به سرعت رشداستارت آپ کمک میکند.شتاب دهنده‌هاکمک میکنندکه استارت آپها درشبکه‌های بزرگتری دیده شوند وخودشان رابرای افرادمؤثرتری پرزنت کنند.البته استفاده ازکمک شتاب دهنده‌ها به این معنی است که بخشی ازسهام استارت آپ رابه آن ها خواهید پرداخت.

 • افزایش سرمایه

البته نمیتوان به این مرحله بعنوان یکی ازمراحل اصلی راه اندازی استارت آپ نام برد.اما به هرحال ممکن است بابزرگ شدن یک استارت آپ نیازبه افزایش سرمایه برای توسعه آن وجود داشته باشد.

چندمثال ازاستارت آپهای ایرانی وخارجی

احتمالاشما هم وقتی میخواهید یک استارت آپ ایرانی موفق رامثال بزنید،ازاسنپ نام خواهید برد.اما بجز این میتوان میان استارت آپهای ایرانی موفق وکمتر شناخته شده موارد زیررامثال زد:

 • اینوباس:سامانه رزرواسیون سرویس اختصاصی عمومی اینوباس
 • ژوپین:ارائه کننده خدمات دیجیتال مارکتینگ هوشمند
 • مغز رایانه:ارائه خدمات رایانه در محل
 • آراپیراپ:نوبت اینترنتی آرایشگاه
 • تعداد بالا:عمده فروشی محصولات
 • بیمیسکو:سامانه سفارش آنلاین وخریداینترنتی انواع بیمه درکشور

وهم چنین درمیان استارت آپ های موفق خارجی این مواردجزو شناخته شده‌ترین‌هاهستند:

 • ThousandEyes :یک سیستم ابری برای ارائه فضای نامحدود ذخیره سازی اطلاعات درسراسردنیا
 • Handy:یک نرم افزار ابری که برای مدیریت پروژه طراحی شده است
 • AdRoll:یکی ازدرخشان‌ترین پروژه‌های بازاریابی درسراسر جهان که رفتارمصرف کنندگان راردیابی میکند.
 • Lyft:رقیب اصلی اوبربعنوان اولین سامانه درخواست تاکسی آنلاین درجهان که خدمات بهتری ارائه میکند.
 • The Honest Company:شرکت ارائه دهنده محصولات آرایشی وبهداشتی سازگار بامحیط زیست

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *