زبان برنامه نویسی WebSocket چیست؟

دراین مقاله سعی شده کاربر رادرمسیر آموزش وب سوکت قرار دهیم. وب سوکت یکی ازتخصص‌های برنامه‌نویسی است که ممکن است هربرنامه‌نویسی به آن نیازپیداکند.برای طراحی یک شبکه اجتماعی بایدیکی ازاولین اولویت های تیم طراحی صرفه‌ جویی درزمان وهزینه‌های سخت‌افزاری باشد. چراکه اصلیترین استفاده کاربران ارسال ودریافت پیام میباشد.برای بهینه‌سازی شبکه اجتماعی خودتان کافی است از websocket استفاده کنید.درادامه این مقاله بطورجامع خواهیم پرداخت پس تاپایان این مقاله باماهمراه باشید.

وب سوکت چیست؟

تاپیش ازاین که وب سوکت WebSocket پابه عرصه بگذارد،تمامی ارتباطات میان کاربران وسرورتنها برعهده HTTP بود. باعرضه شدن این تکنولوژِی ،داده های داینامیک شده براحتی می توانندبین اتصالات وب سوکتی که بسیارسریع هستند ،جریان پیداکنند .وب سوکت WebSocket  برخلاف روشهایی که قبل ازآن وجودداشت، پروتکلی برمبنای TCPاست که کاملامتمایز ازHTTP می باشد. به کمک وب سوکت WebSocket می توان ارتباط دائمی و دوطرفه راتنها ازطریق یک تک پورت TCPمیان کاربر وسرور ایجادکرد . این ارتباط دوطرفه باعث می شود تاسروربدون دریافت درخواست ازکاربر ،اطلاعات رابرای آن ارسال کندکه درنتیجه باعث افزایش سرعت ارتباط می شود .این که وب سوکت تنهاازطریق یک تک پورت TCPارتباط برقرارمی کند ،باعث می شود تاباراضافی حاصل ازارتباط TCP،کاهش پیداکند .ازطرف دیگربه خاطراین که سرور بدون انتظاربرای دریافت درخواست ازسوی کاربر،می توانداطلاعات رابرای آن ارسال کند، ترافیک اضافی وغیرضرورری که دراثر ارتباط مرورگر وسرور درHTTP اتفاق می افتد رابه مقدارقابل توجهی کاهش میدهد.

وب سوکت WebSocket تحولی نوین دربهبود عملکرداپلیکیشن های تحت وبی که نیازبه ارتباط لحظه ای(real-time)داشتند ،ایجادکرد. مانندبازی های آنلاین چندکاربره ،سیستم های چت آنلاین و….. فشارتقاضابرای ایجاد اپلیکیشن‌هایی که به صورت هم زمان تعامل برقرارکنند ازاثرات حضور وب سوکت است. راه حل هایی مثل AJAX و COMETبرای اجراروی HTTP وتقلید تعامل درهمان زمان وجوددارند؛ ولی متاسفانه این تکنولوژی‌هااز HTTP بصورتی استفاده میکنندکه اصلابرای آن طراحی نشده است وباعث ایجادسربار میشود.برخلاف صفحات وب استاتیک،اجرای اپلیکیشن‌های وب داینامیک که قدرت نفوذ درHTTP رادارند بسیار هزینه‌ براست. باکمک وب سوکت WebSocket، بسیاردرمنابع سروری صرفه جویی میشود. مثالهای بسیارزیادی ازاپلیکیشنهای متکی به HTTP وجودداردکه برای اجراشدن به صدهاسرور نیازداشتند ولی بامتصل شدن به وب سوکت به دویاسه سرور نیازدارند.

تفاوت websocket و http:

زمانیکه شمایک وب سایت رادرمروگر خودتان بازمیکنیدکامپیوتر شخصی شمااقدام به ارسال ودریافت اطلاعات باسرور وب سایت موردنظر میکند. این کارعموما ‌از طریق پروتکل ‌http صورت میگیرد.امااین پروتکل معمولابرای این استفاده میشودیک وب سایت به کاربرنمایش داده شود.میتوانید بااستفاده ازاین پروتکل وازطریق تکنولوژیهایی مانند ajaxاقدام به ایجادیک شبکه اجتماعی برای کاربران خودتان کنید اماباید این موضوع رابدانیدکه این پروتکل برای این کارطراحی نشده است وباعث افزایش سرباردرسرور شمامیشود.

پروتکل وب‌ سوکت تحولی دراپلیکیشنهای تحت وب که نیازبه ارتباط لحظه‌ایی داشتندایجادکرده است. معمولا بااستفاده از وب‌ سوکت اقدام به ایجادبازی‌های آنلاین، نرم‌افزارهای چت وهرچیزیکه نیازبه چت کردن درلحظه داشته باشدمیشود. سرویس وب سوکت قادراست که بدون دریافت درخواست ازکاربراقدام به ارسال اطلاعات کنداین موضوع باعث افزایش سرعت درارسال ودریافت اطلاعات میشود.بسیاری ازاپلیکشن‌های ایجادشده توسط http وجوددارندکه نیازمند دههاسرور بوده‌اندامابه لطف تکنولوژی وب سوکت همین نرم‌افزارهابااستفاده یک یادوسرور ایجادشده‌اند.

مزایا و معایب وب سوکت:

وب سوکت یک تکنولوژی محبوب ورو به رشداست که طرفداران خاص خودرادارد. این تکنولوژی هم مانندهر فناوری دیگری دارای مزایا ومعایب خاص خوداست. درادامه به چندمورد ازمهمترین مزایا ومعایب این فناوری قدرت مندخواهیم پرداخت.

مزایای وب سوکت:

  • واکنش سریع: یکی ازمزایای خوبی که وب سوکت نسبت به بقیه پروتکلهای ازاین قبیل داردواکنش سریع نسبت به کاربرمیباشد. این موضوع زمانی خوب خودش رانشان میدهدکه پستی رادریک شبکه اجتماعی به اشتباه ارسال کرده‌اید ویامیخواهید ازاین پروتکل دریک بازی آنلاین استفاده کنید. زمانیکه کاربردر یک بازی آنلاین درحال رقابت است انتظارداردکه دستوراتش درلحظه به اجرادر بیاید. دراین مواردواکنش سریع وب‌ سوکت میتواندبسیار کارایی داشته باشد.
  • آپدیت بودن دائم:از وب سوکت معمولا زمانی استفاده می‌شودکه مشتری (client)دوست دارد بطوردائم بروزرسانی داشته باشد ودرلحظه ازجدیدترین اطلاعات درصفحه آگاه باشد. بعنوان مثال در یک صفحه بورس که نیازمندارتباط بین افراداست وهم چنین بایدبصورت لحظه‌ای اطلاعات به کاربران نمایش داده شود وب سوکت میتواندبسیار کاراباشد.
  • دوطرفه بودن پیام: پروتکل وب سوکت برای درخواست وپاسخ ارائه نشده است. پیامهادرهر زمان ممکن است ازدوطرف ارسال شوند. درپروتکل وب سوکت هیچ پشتیبانی بومی برای این که نشان دهدهر پیامی مربوط به پیام دیگراست وجودندارد. این موضوع باعث میشود پروتکل برای سناریوهای پیام “fire and forget”مناسب نباشد.
  • ارسال پیام: پروتکل وب سوکت یک اتصال دائمی برای تبادل اطلاعات راارائه میدهد. که این موضوع باعث شده که پیام‌های هیچگونه هزینه اضافه‌ای برای ارسال ودریافت نداشته باشند. ازآن جاییکه وب‌ سوکت برای اتصالهای طولانی طراحی شده است میتواندتاثیر زیادی برروی عملکردشبکه داشته باشد.

باتوجه به مزایای زیادی که پروتکل وب سوکت داردسعی کنیددراستفاده ازآن افراط نکنید. نیازنیست برای یک ارسال ودریافت ساده خودتان رادرگیر کار کردن بااین پروتکل کنید. ازاین پروتکل تنهازمانی استفاده میشودکه کاربرنیازمندارسال ودریافت اطلاعات بصورت لحظه‌ای باشد.

معایب وب سوکت:

  • استفاه نشدن در برقراری ارتباط کوتاه: ازآنجاییکه وب سوکت برای سناریوهایی بااتصال کوتاه طراحی شده است. برای زمانیکه شمامیخواهیدیک اتصال کوتاه راباکاربران خودتان برقرارکنید وبعد ازچند دقیقه دیگرهیچ نیازی به آن ارتباط نداریدلزومی برای استفاده از وب سوکت وجودندارد. حتی استفاده از وب سوکت درچنین شرایطی میتواندشما رادچارمشکل کند.
  • استفاده کردن برای نمایش لحظه ای: زمانی ازپروتکل وب سوکت استفاده میشودکه کاربران بخواهند بصورت لحظه‌ای یک مسئله مهم رادنبال کنند. امازمانیکه موضوعی که برای آنهابه نمایش درمی‌آید نیازی به نمایش لحظه‌ای نداردنباید ازاین پروتکل برای نمایش درهرجایی استفاده کنید. همان طورکه گفته شدنباید دراستفاده ازپروتکل وب سوکت افراط به خرج دهید.

ممکن است درهنگام مطالعه این مقاله اصطلاحات مختلفی استفاده شودکه برای شمانامفهوم باشد. برای اینکه درک این مطالب برایتان سادهترشود بهتراست در یک دوره آموزشی شبکه شرکت کنید.اگر عبارت آموزش شبکه رادراینترنت جستجو کنیدمیتوانید آموزشهای زیادی رامشاهده کنید که از وب سایت‌ های مختلف ارائه شده است.هم چنین میتوانیداز یک کتاب خودآموزبرای یادگیری مباحث شبکه استفاده کنید.

مناسب ترین زبان برنامه‌نویسی وب سوکت کدام است؟

برای سوکت نویسی شبکه زبان‌های برنامه‌نویسی زیادی وجودداردکه بااستفاده ازآنها میتوانید اقدام به ایجادبرنامه‌ های مختلف کنید. انتخاب زبان برنامه‌نویسی موردنظر شماوابسته به نوع پروژه میباشد. سعی کنید درهنگام انتخاب زبان برنامه‌نویسی به تخصص خودتان دراین حوزه دقت لازم راداشته باشید. درادامه به معرفی چندزبان برنامه‌نویسی که دراین حوزه پرکاربرد هستندخواهیم پرداخت.

1-پی اچ پی( php):

امروزه طراحی وب یکی ازپردرآمدترین شغلهای دنیاشده است. بااستفاده ازاین زبان برنامه‌نویسی میتوانیداقدام به ایجادصفحات وب پویاکنید. اصولازبان برنامه‌نویسی برای ایجادهربرنامه‌ای است که تحت وب طراحی شده است. ازاین زبان برنامه‌نویسی برای ایجادچندین سیستم مدیریت محتوای قدرت مندمانند وردپرس استفاده شده است.

بااستفاده از زبان برنامه‌نویسی پی اچ پی( php) میتوانیداز وب سوکت استفاده کنید. یکی ازبهترین استفاده‌هایی که میتوان از پی اچ پی( php) برای برنامه‌نویسی درحوزه شبکه میتوانیدداشته باشید ایجادیک محیط چت آنلاین دریک قسمت از وب سایت تان است. یکی ازانتظارات اصلی که کاربران ازیک محیط چت آنلاین دارنداین است که بتوان درلحظه به پیام‌های کاربرمقابل دسترسی داشت.ازاین زبان برنامه‌ نویسی میتوانید درحوزه‌های مختلفی استفاده کنید.

2-سی شارپ ( #C) :

یکیدیگراز زبانهای برنامه‌نویسی که بسیاردرحوزه برنامه‌ نویسی شبکه مورداستفاده قرارمیگیرد زبان برنامه‌نویسی سی شارپ است.این زبان برنامه‌نویسی درحوزه‌های مختلفی استفاده میشودکه یکی از این حوزه‌ ها سوکت نویسی شبکه است. بااستفاده از وب سوکت میتوانیداقدام به ایجادیک شبکه اجتماعی در سی شارپ کنید.

بااستفاده اززبان قدرتمند سی شارپ میتوانیداقدام به ایجادبرنامه‌های تحت دسکتاپ واندروید کنید. ممکن است علاقه داشته باشیدکه دراین حوزه برنامه‌نویسی یک سرویس آنلاین راه‌اندازی کنیدکه با استفاده اززبان برنامه‌نویسی سی‌شارپ اینکارکاملا امکانپذیراست.

برای این که بااستفاده اززبان برنامه‌نویسی سی شارپ سوکت نویسی شبکه رایادبگیرید بایدبااصول ومبانی این زبان برنامه‌نویسی آشنایی کامل راداشته باشید. برای یادگیری این زبان برنامه نویسی قدرتمند میتوانیدعبارت آموزش سی شارپ رادراینترنت جستجوکنید که دراین زمینه آموزشهای زیادی وجوددارد. سعی کنید درهنگام خریدیک فیلم آموزش حتمابه یک وب سایت معتبرمراجعه کنید.

بااستفاده ازاین زبان برنامه‌ نویسی میتوانیدنمونه‌های مختلفی ازارتباطات بین کلاینت وسرور راایجاد کنید. وب سوکت در سی‌شارپ امکانات مختلفی رادراختیار شماقرار میدهدکه بااستفاده ازآنها میتوانید اقدام به ایجاد وب اپلیکیشن‌هاو وب سایت‌ هایی باکارایی‌های مختلف کنید.اگردوست دارید یک پلت فرم ایجادکنید که دردستگاه‌های مختلف به کاربرخروجی لازم راارائه دهداین زبان برنامه‌نویسی بسیار مناسب خواهدبود.

3-جاوا (java):

یکیدیگراز زبانهای برنامه‌نویسی مناسب برای سوکت‌ نویسی شبکه زبان برنامه‌نویسی جاوا (java) میباشد.این زبان برنامه‌نویسی یک شعاربسیارمناسب داردکه یکبار بنویس وهمه جااجرا کن. درحقیقت زبان برنامه‌نویسی جاوا درهردستگاهی که قابلیت اجرای jvm راداشته باشد قابل اجرااست. درحقیقت بااستفاده ازاین زبان برنامه‌نویسی میتوانیدهزینه‌های مربوط به برنامه‌نویسی راکاهش دهید.

کدهای نوشته شده توسط جاوا (java) رامیتوان برروی ویندوز،لینوکس،اندروید وبسیاری از پلت فرم‌ های دیگراجراکرد. هم چنین این زبان برنامه‌نویسی دارای سرعت اجرای بسیاربالایی است که میتوانددر حوزه کاری شماتاثیرخوبی داشته باشد.بسته Java API (java.net) برنامه‌نویسی شبکه رابرای همه برنامه‌ نویسان سادهترکرده است.

هم چنین زبان برنامه‌نویسی جاوا (java) دارای لایبرری‌های مختلفی درحوزه‌ طراحی وب میباشدکه بااستفاده ازآنهای میتوانید سیستم مدیریت محتوای وب سایت خودتان راداشته باشید. اگرقصدورود به دنیای کدنویسی شبکه رادارید زبان برنامه‌نویسی جاوا (java) میتواندشروع خوبی برای ورودبه این حوزه باشد.

4- پایتون (python):

پایتون (python) یک زبان برنامه‌نویسی بسیارساده است که درسالهای اخیربسیار محبوب شده است.این زبان برنامه‌نویسی برای استفاده درحوزه‌های بسیارمتنوعی ساخته شده است. ازبرنامه‌نویسی آردینو گرفته تاهوش‌مصنوعی وبرنامه‌نویسی شبکه همه وهمه بااستفاده اززبان برنامه‌نویسی پایتون (python) قابل پیاده‌سازی هستند.زبان برنامه نویسی پایتون (python) کتاب خانه‌های متعددی رابرای سوکت نویسی شبکه ایجادکرده است بااستفاده ازاین زبان برنامه‌نویسی میتوانید به ایجادبرنامه‌های مختلف درحوزه شبکه بپردازید.

اگربدنبال یک زبان‌ برنامه‌نویسی قدرتمند وبی دردسرهستید بهتراست این زبان رابرای خودتان انتخاب کنید. چراکه پایتون (python) درعین سادگی قدرت زیادی رادرحوزه برنامه‌نویسی به برنامه‌نویس میدهد. این زبان برنامه‌نویسی دارای هزاران لایبرری متنوع است که درحوزه‌های مختلف علوم کامپیوتر مورداستفاده قرارمیگیرد. درحال حاظراین زبان برنامه‌نویسی از جاوا (java) پیشی گرفته است وآینده‌ روشنی برای آن پیش‌بینی میشود.

5-سی c:

زبان برنامه‌نویسی یکی ازپایه‌ترین زبانهای برنامه‌نویسی است. معمولاافرادی که درحوزه علوم کامپیوترتحصیل کرده‌اند حداقل یک باراین زبان‌ برنامه‌نویسی رااستفاده کرده‌اند. این زبان برنامه‌نویسی یکی از قدیمیترین زبانهای برنامه نویسی درحوزه علوم کامپیوتر میباشدکه بصورت پایه‌ای برای همه افرادیکه وارداین حوزه میشوند پیشنهاد میشود.

بااستفاده اززبان برنامه‌نویسی هم میتوانیداقدام به سوکت‌نویسی شبکه درحوزه کاری خودتان کنید. این زبان برنامه‌نویسی دارای سرعت بالاتری نسبت به بقیه زبانهای هم رده خوداست اماکارکردن باآن ممکن است برای بسیاری ازافرادی که تازه واردحوزه برنامه‌نویسی شده‌اند کمی دشوارباشد. پیشنهادمیشوداگر دارای دانش لازم درحوزه علوم کامپیوتر نیستیدابتداسطح علمی خودتان رابیشترکنید وبعد وارداین حوزه شوید.

جمع‌بندی
وب سوکت یک پروتکل ارتباطی کاملاًدو طرفه وپایداراست که برای کاربردهای بی‌درنگ بکارگرفته میشود. درمقاله آموزش وب سوکت ابتدابه شرح چیستی وب سوکت باذکرمثال ومقایسه آن با پروتکل HTTP پرداخته شد. کاربردها،مزایا ومعایب وب سوکت بیان شدند.پیرامون چیستی سوکت وبرنامه نویسی سوکت نیزنکاتی به اختصاربیان شد. هم چنین به این سوال پاسخ داده شدکه درچه مواردی میتوان از وب سوکت استفاده کرد و درچه مواردی بهتراست به جای وب سوکت از HTTP استفاده شود.

گروه آموزشی وب سایت 30، با همکاری کارشناسان متخصص و با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی احساس نیاز به ایجاد بستری آموزشی برای علاقمندان حوزه دیجیتال مارکتینگ کرد، امروزه تقریبا گسترش نامحدود بازار صنعت دیجیتال مارکتینگ برای همگان آشکار شده است، و خیلی واضح است که نیاز به مراجع آموزشی در حوزه دیجیتال مارکتینگ هر روزه بیشتر و بیشتر می شود، با توجه به اهمیت این موضوع شما تنها با جستجو در اینترنت شمار زیادی از وب سایت هایی را می یابید که در این حوزه فعالیت میکنند و مقالات و آموزش های تخصصی ارائه می دهند، احساس نیاز برای تولید بستری کاملا تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ توجه و انگیزه ما را به ایجاد یک وبگاه کاملا آنلاین و رایگان بیشتر کرد. گروه آموزشی وب سایت 30 با آماده سازی وب سایت 30 دات آی آر، و جمع آوری و ارائه مقالات و آموزش های تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ را راه اندازی کرد. در حال حاضر گروه آموزشی وب سایت 30، به پشتیبانی و لطف کاربران و وبمستران محترم و ارزشمند خود به یکی از مراجع برتر در صنعت دیجیتال مارکتینگ تبدیل شده است، و این باعث افتخارمان است که در کشور عزیزمان ایران هر چه در توان داریم و از دستمان بر می آید را انجام دهیم تا به مقالات و آموزش های داخلی و بین المللی حرفه ای تر ، آپدیت و بروز تر ارائه دهیم و به افراد بیشتری کمک کنیم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *