اکسپلور اینستاگرام چیست؟

بنظرشما حضوردر اکسپلور اینستاگرام تاچه حد میتواند برروی موفقیت پیج‌ها ویاصفحات فعال دراینستاگرام تاثیرداشته باشد؟ آیاتنها حضوردراین صفحه مهم است ویابرای دیدن شدن وفالو شدن بایدکارهای دیگری نیزانجام داد؟شایدبرایتان جالب باشدکه بدانیدورود به این صفحه یک شاه راه طلایی برای افزایش فالوورها وموفقیت دردیده شدن صفحه است. اگرشما نیزصاحب یک کسب وکار هستید ویابه هرعلت دیگری دوست دارید درصفحه اکسپلور اینستاگرام دیده شویداین متن راتاانتها مطالعه کنید؛قرار است راه کارهای مفیدی برای رودبه این صفحه دراختیار شماقراردهیم.

اکسپلور اینستاگرام چیست؟

صفحه اکسپلور اینستاگرام (Instagram Explore Page) کلکسیونی ازتصاویر، ویدیوها،ریلز (Reels) واستوری‌های عمومی (Public)است. چیدمان ومحتوای صفحه اکسپلور هرکاربر باسایرکاربران متفاوت است واین چیدمان به پستها،حساب‌ها، هشتگها ومحصولات موردعلاقه کاربران بستگی دارد.بنابراین شمابعنوان یک کاربر،پستهایی رادرصفحه اکسپلور خود میبینیدکه علاقه بیش تری به آنهادارید. اینستاگرام برای شناسایی پستها ومحتوای موردعلاقه شماازیک الگوریتم یادگیری ماشین استفاده میکند.این الگوریتم علایق شماراتشخیص میدهد وسپس محتوای صفحه اکسپلور رابراساس این علایق مرتب میکند. ممکن است برخی ازکاربران سوال کنندکه منظوراز صفحه اکسپلور اینستاگرام کدام صفحه است. به تصویر زیر توجه کنید:

 

توضیحاتی درباره صفحه اکسپلور اینستاگرام

وقتی وارداپلیکیشن اینستاگرام میشوید،درمنوی پایینی برنامه،یکسری گزینه وجوددارد.وقتی روی گزینه شبیه به ذره‌بین میزنید، یک صفحه به شمانمایش داده میشود. این صفحه،صفحه اکسپلور اینستاگرام نام دارد. دراین صفحه انواع واقسام محتوای اینستاگرامی(تصویر، ویدیو و IGTV)به چشم میخورد. حال اگرروی یکی ازاین محتواها بزنید وصفحه رابه طرف پایین اسکرول (Scroll)کنید، متوجه خواهیدشدکه یک سری محتوای دیگرکه باآن پست درارتباط هستند،به شمانمایش داده میشود. مخاطبان اینستاگرام علاقه خاصی به صفحه اکسپلور دارند واین صفحه رابیش ترازسایر بخشهای اینستاگرام چک میکنند.

مطالعات آماری نشان میدهدکه روزانه بیش از200 میلیون حساب در اینستاگرام هرروز بخش اکسپلور راچک میکنند. بیش ازنیمی ازتمام حسابهای فعال در اینستاگرام (بیش ازیک میلیاردکاربر فعال ماهانه) حداقل یکبار درماه بخش اکسپلور حساب خودراچک میکنند. توجه داشته باشید که سایرمحتوای IGTV درصفحه اکسپلور، چهاربرابرسایز تصاویراست واگربتوانید محتوای IGTV خودرا واردصفحه اکسپلور کنید، شانس مشاهده شدن محتوای شماتوسط مخاطبان خیلی بیش ترخواهدشد.

بعد ازآشنایی با اکسپلور اینستاگرام،حال نوبت به آن میرسدکه بدانیم چگونه وارد اکسپلور اینستاگرام شویم. گوشی هوشمندخود رابرداشته ووارد برنامه اینستاگرام شوید.اگر به قسمتهای پایینی این برنامه نگاهی بیندازید،چندآیکون مشاهده خواهیدکرد. یکی ازاین آیکونهاشبیه به خانه است. بصورت پیش فرض وقتی واردبرنامه میشوید، میتوانیدپست تمام صفحاتی که قبلافالو کرده‌ایدرامشاهده کنید. در کناراین آیکون، یک آیکون مانندذره بین قراردارد. اگربرروی این قسمت تب بزنیدبه صفحه اکسپلور اینستاگرام واردخواهیدشد ومیتوانید تمام پستهایی که بنوعی باعلائق شمادرارتباط هستند رامشاهده کنید. امیدواریم که این قسمت توانسته باشدبه خوبی به این سوال شماکه چگونه به اکسپلور اینستاگرام برویم،پاسخ دهد.

اماسوالی که مطرح ‌میشوداین‌ است که چگونه اینستاگرام تصمیم میگیردکدام پستها دراین صفحه ظاهرشوند؟ اینکارتوسط الگوریتم خاصی صورت گرفته ومواردی مانندموارد زیرروی آن تاثیرگذار میباشد:

 •  ایجادپستهایی که افراد آن‌‌‌ها رالایک کرده اند.
 •  ایجاد پست‌هایی باتعامل بالا.
 •  ایجادپستهایی ازبرندهای مشابه که ازآن‌ها رادنبال کرده‌اید.

درواقع صفحه کاوشگر اینستاگرام شامل پستهایی است که توسط افرادلایک شده‌اند،پستهایی ازحسابهای کاربری مشابه که آنها رادنبال میکنید وپستهایی باجذابیت بالاکه افرادزیادی آنهارا لایک میکنند. به این ترتیب،Explore پستهارا بدون درنظرگرفتن فالوئر‌‌‌ها وتبلیغاتی که شمامیکنید،انتخاب میکند وبه کاربران نشان میدهد.اماچه چیزی باعث ‌میشودصفحه کاوش اینستاگرام بافید یاجستجوی اینستاگرام متفاوت باشد؟درک این موضوع میتواندبه شماکمک کندپستهایی راکه احتمالاًدرصفحه وجوددارند، رابهینه کنید.

اینستاگرام برای تهیه محتوای مرتبط درExplore، الگوریتم خودرا بروزرسانی میکند تاازطریق پستهایی که کاربران باآن‌‌ها درگیرمیشوند وحسابهایی که دنبال میکنند،علایق هرکاربر رادرک کند. بنابراین،هرکاربر یک صفحه کاوشگر منحصر بفرد ‌میبیند. هم چنین این صفحه باتغییر فعالیتهای کاربران نیزتغییر میکند. علاوه براین اینستاگرام اقدامات حسابهایی راکه کاربر باآنها درگیرمیشود رانیز درنظر میگیرد.

اتواع گروه بندی صفحه اکسپلور اینستاگرام

 • IGTV:ویدیوهای طولانی (بیش ازیک دقیقه).اگردر Explore وارداین بخش شوید،هم IGTV کسانی راکه دنبال کرده‌اید وهم محبوبترین IGTV‌هایی راکه دنبال نکرده‌اید میبینید.
 • خرید:دراین بخش پست هایی ازبرندهای مختلف رامشاهده میکنیدکه حداقل یک محصول درآن فروخته شده است.درسمت راست بالای صفحه یک نمادروبان مانندوجود داردکه میتوانیدمحصولاتی راکه ذخیره کرده‌اید مشاهده کنید.درکنار آن نماددیگری وجودداردکه مارک‌هایی راکه دنبال کرده‌ایدبه شمانشان میدهد.
 • کانال موضوع:دراین قسمت موضوعات مختلفی رامشاهده میکنیدکه باکلیک برروی آنهاوارد پست های مربوط به آن موضوع شوید.بعنوان مثال دسته بندیهایی مانند:طبیعت،سفر،مد، غذا، زیبایی ومراقبتهای بهداشتی، علم وفناوری وغیره وجوددارد.
 • استوری:استوریها دردسته بندی بالاجایی ندارند،اما درصفحه اکسپلور اینستاگرام بصورت خودکار درسمت چپ صفحه نمایش داده میشوند واگرروی آن کلیک کنید، یکسری استوری های مشابه دیگرنیز به شما نمایش داده میشود.

تنظیمات اصلی اکسپلور اینستاگرام چگونه انجام می شود؟

باکمک تنظیمات اکسپلور اینستاگرام قادرخواهیدبود پستهایی که نمیخواهیدرا حذف کرده ویاتعداد پستهایی که به آن هاعلاقه داریدرا بیش ترببینید. درادامه برخی از تنظیمات اکسپلور اینستاگرام رابررسی خواهیم کرد.

ازدیاد صفحات مورد علاقه شما

بعدازآن که نحوه ورودبه اکسپلور اینستاگرام رافراگرفتید، میتوانید باترفندی که آموزش خواهیم دادتعداد صفحات نمایش داده شده راافزایش دهید. برای اینکار به اکسپلور اینستاگرام رفته وبرروی پستی که دوستش دارید،یک تب بزنید. درپنجره بازشده، چندگزینه نمایش داده میشود، برروی See Similar Posts کلیک کرده وآن راانتخاب کنید. ازاین به بعدمیتوانید پیچ‌ هایی که مشابه این پست است وباعلایق شما تطابق بیش تری دارندرامشاهده کنید.

کم کردن صفحات کم ارزش

برای کم کردن تعدادصفحاتیکه به آن هاعلاقه نداریدنیز راه کاردیگری وجوددارد. تمام مراحلی که درادامه ذکرخواهیم کرد رابه ترتیب انجام دهید:

 • صحفه اکسپلور اینستاگرام رابازکنید وپستها وپیچ‌هایی که دراین صفحه وجوددارد راموردبررسی قراردهید.
 • یکی ازصفحاتی که موردعلاقه شمانیست رابازکرده وآیکون سه نقطه‌ای که دربالای صفحه وجوددارد راانتخاب کنید.
 • اگربرنامه اینستاگرام شمابصورت فارسی است که بایدروی گزینه دیدن پستهای کم ترتب زده وآن رابرگزینید. اگربرنامه اینستاگرام شمابه زبان انگلیسی است،گزینه see fewer posts like this انتخاب نمایید.دفعه بعدکه برنامه رابازکردید تعدادصفحاتی که به آن هاعلاقه نداریدکم ترنمایش داده میشوند.
 • دقت داشته باشید که درآخرین بروز رسانی که ازاین برنامه دراختیار کاربران قرارداده شده است، احتمال آن که گزینه‌های بالارامشاهده نکنید وجوددارد. درآخرین نسخه بروز رسانی ازبرنامه اینستاگرام،تنها عبارت not interested دیده میشود.

شناخته شدن در اکسپلور اینستاگرام چگومه اتفاق می افتد؟

اگرصاحب یک کسب وکارهستید ویابنا بدلایل مختلف قصددارید تعدادکسانیکه شمارا فالو میکنندافزایش دهید،حتمااین سوال که چگونه در اکسپلور دیده شویم برایتان بوجودآمده است. برای پاسخ به این سوال نیزماترفندهایی را درادامه عنوان خواهیم کرد.

شناختن کاربران مورد علاقه خود

کسب وکارها برای بدست آوردن موفقیت،بایدابتدابازار هدف خودرابشناسند. شناسایی بازارهدف به شماکمک میکند تامتوجه شویدباید چگونه رفتارکرده وپاسخی برای این سوال که چگونه در اکسپلور اینستاگرام پست بگذاریم،پیداکنید. اجازه دهیدمطلب رااینطور بازکنیم که هرصفحه‌ای برای آن که بتوانیدتعداد فالورهای خودراافزایش دهدابتدا بایدمتوجه شودکه بازارهدف به چه نوع محتوایی علاقمنداست. مثلااگر مخاطب شمابه محتوای متنی علاقه داردنباید به سراغ پستهایی برویدکه حاوی کلیپ ویامتن هستند ویابرعکس این قضیه نیزممکن است وجودداشته باشد؛اگربازار هدف شمابه محتوای عکس ویا فیلم علاقه دارد،بهتراست وقت او رابامحتوای متنی نگیرید وفکردیگری برای جذاب کردن صفحه خودنمایید.

تولید محتوای عالی و حرفه ای

بعد ازآن که مخاطبان خودرا شناختیدوقت آن رسیده است که برای محتوای صفحه خودفکری کنید. محتوای شمابایدآن قدرجذاب وحرفه ای باشدتا مخاطب رابخود درگیرکرده ویاتصمیم بگیرد آن رادانلود کند و درسیستم شخصی‌اش نگه داری کند ویاآن رادربرنامه ایسنتاگرام ذخیره کند. درآماده کردن محتوااز کپشن وقدرت آن غافل نباشید.برخی اوقات یک جمله ویاعبارت ممکن است باعث میخ کوب شدن طرف مقابل  شده واو رابرای بازدیداز صفحه‌تان ترغیب کند. اگرحس میکنیدکه مخاطبان شمابه دیدن عکس علاقه زیادی دارند، نکاتی رادرمورد آموزش گذاشتن عکس در اکسپلور اینستاگرام مطالعه کرده وتلاش کنید بادرج عکسهایی باکیفیت، نظرمخاطبان رابخود جلب کنید.

انتشار پست در زمان مشخص در روز

موردبسیارمهم دیگری که دررابطه با اکسپلور اینستاگرام بهتر است بدانید،زمان انتشارپست است. بعدازآن که یک محتوای زیبا وجذاب آماده کردید، اگردرساعتی نامناسب آن را در پیج خود قراردادید درست ماننداین است که شمایک محتوای بی ارزش وبدون استفاده رادرصفحه خود قرار داده اید. اگرساعتی که مخاطب شمادرحال چک کردن برنامه اینستاگرام خوداست، پست خودرا بارگذاری نکنید، نمیتوانید بازخوردی که مدنظرداشتید را ازآن محتوا دریافت کنید. بنابراین حتما یک زمان وساعت مشخص ومناسبی راانتخاب کرده وبه مخاطب اجازه دهید تابافراغ بال وآرامش، پستهای جدیدرا چک کند.

راه یابی به صفحه اکسپلور اینستاگرام

یکی ازروشهای دیده شدن در اکسپلور اینستاگرام آن است که شماکاری کنیدتا پستهایتان توسط افرادمختلف به اشتراک گذاشته شود. هرچه تعداد پستهایی که درصفحه خود قرارمیدهید بیش ترباشد، امیدبالاتری برای ورودبه کاوش گر اینستاگرام وجوددارد. مثلااگر پستی درصفحه قرارداده‌اید، چنان چه فالوورهای شماآن رااستوری کنند ویابرای دوستان خود بفرستند،کاری کرده‌اید که محتواهای صفحه‌تان بیش تردرمعرض نمایش قرارداده شود واین میتواند یک راه برای ورودبه اکسپلور اینستاگرام باشد.

البته این تنهاراه ممکن نبوده ورو‌شهای دیگری ازجمله ذخیره کردن پست برای ورودبه این صفحه وجوددارد. هرچه پستی که دریک صفحه بارگذاری میشودتوسط افرادبیش تری ذخیره شود، شانس بالاتری برای رفتن به اکسپلور اینستاگرام وجوددارد. البته کاربه این راحتی نیست وشمابرای آن که کاربر وبیننده، اشتیاق زیادی برای ذخیره وسیوکردن پست پیداکند، بایدکارهای متفاوتی انجام دهید.مثلایکی از مهمترین کارهایی که میتوانیددر این راستاانجام دهید،تولیدمحتوایی ارزشمند و حرفه ای  است.اگر محتوایی که تولیدمیکنید از عالی و پربار باشد وبتواند یکی ازمشکلات مخاطب رابخوبی حل کند، ترید نداشته باشیدکه بعد ازمدتی صفحه شمادر اکسپلور برنامه اینستاگرام به نمایش درخواهدآمد.

جمع بندی

دراین متن درمورد این که چگونه در اکسپلور اینستاگرام دیده شویم صحبت کردیم وبه شما عزیزان گفتیم که این صفحه درکجای برنامه اینستاگرام قراردارد. وهمچنین درموردتنظیمات آن، افزایش صفحات مورد علاقه وکاهش صفحاتی که موردعلاقه‌ شمانیستند نیزراه حل هایی راارائه کردیم. سعی کنیداگر میخواهید درصفحه اکسپلور دیده شوید به نکاتی که دراین متن اشاره کردیم، توجه داشته باشید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *