نکاتی که در هنگام بیوگرافی نویسنده ها باید رعایت کنیم.

بیوگرافی شرح مفصل سوم شخص ازداستان زندگی شخص دیگری هست که شامل اطلاعات اولیه درمورد زندگی اواست . مانند: محل تاریخ تولد، تحصیلات و سلایق او است. یک بیوگرافی هم چنین ممکن است روابط او بااعضای خانواده وهمچنین رویدادهای مهم دردوران کودکی او، سوژه ونحوه ی تأثیر گذاری آنهابر تربیت اوراشرح دهد. بیوگرافی دستاوردهای مختلف ورویدادهای زندگی یک شخص واقعی رابه تفصیل شرح مید‌هد، اماچیزی فراتر ازواقعیت‌ها وارقام است. باداستان‌های عالی که ازابتدای زندگی تامیانه وتاانتهای زندگی گفته میشود.

 

آیاشما هم دنبال نکات ونحوه ی آموزش برای نوشتن بیوگرافی نویسنده هستید؟

پس با وب سایت سی همراه باشید تانکاتی رادراین زمینه به شما آموزش دهیم. وشما بتوانیدمثال هایی دراین زمینه راهم ببینید وبا آنهاآشنا شوید. ازآنجاییکه الگوریتم های مختل کننده ای ممکن است وجودداشته باشد. بنابراین درصنعت اصطلاحی وجوددارد به نام Medic Update که باعث رفع این اختلالات میشود.

دقیقابه همین دلیل است که متخصصین سئو وب سایت همیشه بیننده بروزرسانی های جدیدتر وگسترده تر ازطرف موتورهای جستجو گر گوگل هستند.

موتور های جستجوگر گوگل هم نشان دادن که هیچ راه برگشتی برای این آپدیت ها وجودندارد وشمافقط باید با آنهاآشنایی پیدا کنید.

بااین وجود متخصصین سئو وب سایت مطالعات قانع کننده ای را ازجمله مطالعه ای که توسط Lily Ray انجام گرفته است ارائه دادند.

که طبق آن مطالعات اگرشما E-A-T (تخصص، اقتدار واعتماد) را در وی سایت خودتان نشان ندهید، این موضوع باعث می شودکه موتور های جستجوگر گوگل شما راکمتر درمعرض نمایش کاربران بگذارند.

درواقعیت هم اگرشماتوجه کافی راداشته باشید، متوجه می شویدکه موتورهای جستجو گر گوگل هم دردستورالعمل های رتبه بندی کیفیت جستجوگر گوگل در167 صفحه، E-A-T رو 137 بارتکرار کرده، واین اهمیت این موضوع رابه شمابیشتر ازقبل نشان می دهد.

هم چنین دراین زمینه توصیه می شودکه حتمابررسی کنیدکه اسم نویسنده راهم درصفحه بگذارید، وشرح حال ومشخصات نویسنده ویا نویسنده های آن مطلب رابه خواننده هاتون نمایش دهید.

هم چنین این را هم بدانیدکه شمانباید دستورالعمل های رتبه دهنده های کیفیت رابه عنوان یه معیارکامل برای رتبه بندی درنظر بگیرید، چراکه آنها مستقیما برروی رتبه بندی هاتاثیر ندارند.

موتور های جستجوگر گوگل هم این موضوع راتاییدکرده که آنها وب سایت ها را براساس میزان محبوبیت وشهرت نویسنده آنهاطبقه بندی نمیکنند.

بنابراین اینجااین موضوع پیش می آیدکه چراآنقدر بیوگرافی نویسنده میتواند بااهمیت باشد واهمیت آن در سئو وب سایت چیست؟

درادامه درمورد این موضوعات بیشتر یاد میگیرید. هم چنین درادامه مطلب نکات بیشتری برای نوشتن مطالب وهمچنین بیوگرافی نویسنده را متوجه می شوید.

 

مبحث نویسنده و موتور های جستجوگر گوگل

جان مولر از موتورهای جشتجوگر گوگل، ضرورت ایجادکردن یک صفحه ی بیوگرافی برای نویسنده ها راکم اهمیتتر دانسته وپیشنهادکرده که بهتراست اینکار انجام شود، ولی بیشتربرای بهبود تجربه ی کاربران از وب سایت شما موثر و مفید است.

درادامه بخشی ازصحبت های جان مولر را مرور کنیم.

باتوجه به صفحات نویسنده وتخصص، اعتبارداشتن وقابل اطمینان بودن آن، این چیزی است که من به شما آن راتوصیه می کنم، باکاربران خودتان مشورت کنیدحتی اگربررسی کوتاه درباره ی کاربران باشد.

مخصوصابرای تنظیمات مختلف وب سایت خودتان که می خواهید آنها راانجام دهید.

همیشه درراستای این موضوع تلاش کنیدکه نشان دهیدکه اونایی که برای وب سایت شما تولید محتوا ایجادمی کنند آدمای واقعافوق العاده ای هستند، و اطلاع  دارندکه درباره چه موضوعاتی صحبت می کنند واعتبار کافی را دارند.

 

اهمیت بیوگرافی نویسنده

موتورهای جستجو گر گوگل هم همیشه به اقتدارنویسنده هااهمیت می دهند. شمابرای شروع کارهای خودهم، میتوانید رتبه ی نویسنده هارا درنظر داشته باشید وباتوجه به آن کارخودتان را شروع کنید.

این موضوع وقتی موردتوجه قرارگرفت که بیل اسلاوسکی درسال 2005 دقیقا وقتیکه موتورهای جستجو گر گوگل اختراع رتبه نمایندگی خودشان ثبت کرد، آن راموردبحث قرارداد.

ایده موردبحث آن هم این موضوع بودکه نمرات شهرت کساییکه آن صفحه رانوشتن دررتبه بندی آن صفحه نقش داشتند.

بعداز آن هم موتورهای جستجو گر گوگل درسال 2011 نشانه گذاری تالیف خود رایک راه برای ارتباط نویسنده هابا محتوای آنها در وب سایت اعلام کرد.

درآن زمان علامت گذاری صفحات نویسنده هم یک روش استانداردمحسوب می شود.

امانشانه گذاری نویسندگی هرگزاین ادعا رانداشته  است که ازمزایای رتبه بندی مستقیم برخورد دارد.

ولی به جای آن به عنوان یه ابزارخوب برای کمک به موتور های جستجو گر گوگل برای این که آنها اطمینان بیشتردرباره هویت نویسنده پیدا کنندو نتایج نویسنده ها در موتورهای جستجوگرها کاربران بهترنشان داده شود محسوب می شود.

ولی موتورهای جستجو گر گوگل بسیار قبلتر ازاین حرفانشان دادند مولف در نتایج جستجو گر گوگل رامتوقف کرد، ودیگر از موتورهای جستجو گر گوگل پلاس استفاده نکرد.

ولی باوجود همه این موضوع هایی که به آنهااشاره کردیم وآنها رابرای شماتوضیح دادیم.

موتورهای جستجو گر گوگل درجدیدترین خبرهای خودش این موضوع را گفته است که علاقمندی کاربران به نویسنده هادر نشان دادن نتایج جستجو گرهای آنها تاثیر می گذارد.

این موضوع اهمیت نویسنده ها رابرای موتورهای جستجو گر گوگل برای چندمین باربه شما یاد آوری میکند وشماهم باید آن را در وب سایت خودتان درنظر داشته باشید.

باتوجه به این موضوع هم ساختن یک بیوگرافی نویسنده مناسب برای نویسنده های وب سایت شما می تواندبرای جلب اعتماد کاربران خیلی موثر ومفید باشد.

موتورهای جستجو گر گوگل هم این ادعا راداردکه می تواند متوجه شودکه کدام مطلب مربوط به کدام یکی ازنویسنده ها است .

آنهاهمین الان درحال آزمایش پنل های دانشی جدیدبرای روزنامه نگاراهستند، وجدیدترین مقالات آنها رابرجسته می کنند وبیشتر درمعرض نمایش می گذارند.

درکل بهتر است این گونه در نظر بگیریدکه حرف رسمی مونورهای جسنجو گر گوگل این است که بیوگرافی نویسنده هابه خودی خودش نمی تواند روی رتبه بندی صفحه ها اثر بگذارد.

ولی اگر یکسری اطلاعات واضح ودقیق ویک بیوگرافی کامل درباره نویسنده هاتون در تولید محتواهای وب سایت شماقرار دهید می تواندبرای وب سایت شماخیلی مفید باشد.

وهم چنین اینکار میتواندبه الگوریتم های مونوهای جستجو گر گوگل کمک کندکه E-A-T نویسنده های رابهتر درک کنند.

واین موضوع هم میتواند به نوبه خودش به رتبه بندی وب سایت شما دراینترنت ونتایج جستجو گرها کمک خوبی برساند.

وچیزی که تمام شواهدبه ما گفته می شود این است که داشتن یک بیوگرافی نویسنده خوب می تواند برای شما بسیار موثر باشد.

بنابراین با توجه به همه ی این موضوعات شماچطوری میتوانید یک بیوگرافی شخصی خوب برای خودتان بنویسید؟

 

نکاتی که برای داشتن بیوگرافی خوب نویسنده باید رعایت کنیم.

 

از مخاطب سوم شخص استفاده کنید.

اگرشما بتوانید بصورت سوم شخص بیوگرافی خودتان راایجاد کنید، اینکار قدرت درک خواننده ها رابالاتر می برد وساده ترزندگی نامه ای راکه درباره ی آن نوشته شده می خوانند. اینکار ممکن است کمی خودخواهانه تر به نظربیاد، ولی مطمئن باشیدخواننده های بیشتری رابه سمت خودش می کشاند.

 

سعی کنید بیوگرافی مختصر وکاربری داشته باشید.

یک بیوگرافی خوب اصولانباید بسیارطولانی باشد. شمااگر به وب سایت های دیگرهم یک نگاه کلی بیندازید متوجه می شویدکه بیشتر آنها بین 50 تا 100 کلمه می نویسند وسعی می کنندکه بیشتر ازآن توضیح ندهید.

 

در بیوگرافی باید اطلاعات شغلی خود را به صورت مفصل بازگو کنید.

اگر شمااطلاعاتی درباره ی شغل وعملکرد خودتان راهم به بیوگرافی شما اضافه کنید، باعث می شودکه بیوگرافی تون اعتباربیشتری پیداکند.

مثلااگرشما درباره ی سئو وب سایت یک مطلب می نویسیداگر خودتان متخصص سئو وب سایت باشید مطلب شمااعتبار بیشتری نسبت به وقتی پیدامی کندکه آن را یک متخصص PPC نوشته باشد، برعکس این موضوع هم درست است . دراین زمینه به عملکردهای خودتان هم توجه کنید. باوجود این که متخصصین سئو وب سایت بایدنقش های بسیارزیادی راانجام دهید، ولی خود این که متخصص سئو وب سایت باشید می توانداعتبار مطلب شما رابیشتر کند.

 

نوشتن تجربه ی خود در بیوگرافی به کاربران شما کمک می کند.

این جا میتوانیدمواردی راببینید که می توانید آنها را در بیوگرافی خودتان استفاده کنید:

 • سال هایی که درباره آن موضوع تجربه دارید.
 • آثاری که درباره آن موضوع قبلا منتشرکردید.
 • مقاطع تحصیلی ویاعناوینی که داشتید.
 • حضورایی که تاحالا در سخنرانی ها وکنفرانس های مهم داشتید.
 • پوشش رسانه ای خودتان.
 • مشاغلی که درگذشته تجربه آنها راداشتید.

 

پیشینه و اعتبار خود را به کاربران ثابت کنید.

تخصص خودتان رادرباره ی آن چیزی که دربارش می نویسید خلاصه کنید. مثلا اگر آن موضوعی که شمادرباره ی آن می نویسیددرباره سلامت باشد، اطلاع رسانی کردن به کاربران درباره اعتبارتون در آن موضوع میتواند مقاله ی شمارا بسیارمعتبرتر ازمقاله ای کندکه توسط یک وبلاگ نویس یایک نویسنده دیگر کپی شده است .

 

بهتر است پیج کاری خود را استفاده کنید.

اگر شما یکسری پیوندبه شبکه های اجتماعی رادر صفحه ی خودتان یانویسنده های شما بگذارید، میتواند یک راه عالی باشدبرای این که کاربران شما به مطالب بیشتری ازشما هم دسترسی داشته باشند.هم چنین شما میتوانید آنها رابه وب سایت شخصی یاتجاری خود یاحتی پروفایل شبکه های اجتماعی خودتان هدایت کنید تااز مطالب آنجاهم استفاده کنند. البته هم چنین به آنها کمک می کنید تابتوانند راحت تردسته های شبکه های اجتماعی شمارا برای نشان کردن پیداکنند واز آنها استفاده کنند.

 

عکس حرفه ای در کار خود استفاده کنید.

اگرشما یک عکس هم ازخودتان به عنوان یک بخش ازبیوگرافی تون اضافه کنید، اینکار یک راه واضح است وباعث می شود که کاربران شما بفهمندکه یک آدم واقعی پشت کلماتی که الان بخوانند. شمابهتراست که ازهمان عکس درمطالب خودتان استفاده کنید وهمچنین به این موضوع توجه کنیدکه آن عکس کاملاحرفه ای گرفته شده باشد، درنتیجه خواننده های شمابیشتر بامتن وعکس شماارتباط برقرارمیکنند واز آن استفاده میکنند.

 

نحوه کار کردن و پوزیشن خود را در بیوگرافی خود نمایش دهید.

بااین که در سئو وب سایت این موضوع بسیار اهمیت ندارد، ولی اگرعلاقه وطنز شخصی شما راهم به بیوگرافی شمااضافه کنید، اینکار می تواند باعث جذابترشدن بیوگرافی شما شود. باوجود تمام این موضوع هایی که گفتیم خواننده های شما ممکن است فقط به دانستن درباره ی زندگی شخصیتون علاقه داشته باشند.

بنابراین بیوگرافی شمااحتمالا بهترین مکان برای به اشتراک گذاشتن تمام اطلاعات شخصی شمانیست.

 

مواردی که در بهینه کردن نویسنده باید در نظر بگیرید.

از URL های جداگانه ای برای صفحات بیوگرافی خودتان استفاده کنید.

در سئو وب سایت اگرشما بتوانید یک صفحه بیوگرافی دریک نشانی اینترنتی جداگانه درست کنید بسیار راحت تر می شودتا این که بخواهید در یک صفحه اسم همه نویسنده ها رابنویسید.

شماهم چنین دراین زمینه می توانیدمواردی مثل Harvard Business Review) HBR) و The Guardian رامورد بررسی قرار دهید.

HBR ازیک صفحه مستقل درباره مابرای فهرست نویسنده های خودش استفاده می کنند.

به این نکته هم توجه کنیدکه بیشتر آنهایی که دنبال یک نویسنده خاص هستند اسم شخص را جستجو میکنند.

هم چنین طبق نتیجه هایی که ازجست و جوی یه نام مثل Alison Beard بدست می آورند، به مایکسری نتایج راارائه میدهد.

این نتایج نشان می دهند که موتورهای جستجو گر گوگل درنمودار داده های خودش Alison Beard رابا HBR مرتبط می کند، ولی کاملا هم مطمئن نیست که دقیقاکی باید درموقعیت اول جستجوی شما باشد.

اگر موتورهای جستجو گر گوگل بیشتری بااین موضوع انجام دهید، وب سایت های شخص ثالث بیشتری بایک بخش برجسته شده نمایش داده می شود.

دراین بخش بایداین موضوع راهم درنظر بگیریدکه همیشه یک وب سایت خارجی دراین موردبهترین مکان برای خواندن مقاله های بیشتر HBR درباره Alison Beard محسوب نمی شود.

 

فهرست بندی صفحه ی بیوگرافی نویسنده ها

یک تصور غلطی که شماباید به آن توجه کامل داشته باشید این است که بعضی افراد فکر میکنندکه صفحات بیوگرافی نیازبه فهرست بندی ندارند.

ولی چرااینجوری فکر میکنند؟ چرابعضی مواقع Googlebot آن صفحه راکاملا از نتایج جستجوگر گوگل حذف کرده است؟

همچنین ممکن است که آن صفحه توسط فایل robots.txt مسدود شود همان گونه که نمونه هاش راقبلا دیدید.

پس بهتراست که بیوگرافی خودتان رافهرست بندی کنید تامشکلاتی برای شما به وجود نیاد.

امروزه مردم این به دنبال روزنامه نگارا ونویسنده ها هستند، وخواننده هایی که متن آنها را می خوانند آنها رادنبال میکنند، وحتی ممکن است درخبرنامه های شخصی آنها هم عضو شوند.

این نوع ازشلوغی وتلاطم، یک وفاداری رابه شما نشان می دهد.

البته این استدلالم وجودداردکه بعضی ازصفحه ها هم هستندکه نمایه کم کیفیتی دارند و ممکن است که شمابخواهید آنها رافهرست بندی نکنید.

البته شماباید سعی کنیدکه نویسنده آن صفحه بیوگرافی خودرا تمرکزکامل داشته باشید، وهمچنین نویسنده یا نویسنده هایی که آن را می نویسندتخصص کامل رادراین زمینه داشته باشند.

اگراین کارها راکامل انجام دهید، می توانید مطمئن باشیدکه صفحه ی شمافهرست بندی خوبی دارد، و بهینه سازی صحیحی داشته باشد.

 

مواردی که سئو کردن صفحات نویسنده استفاده می شود.

یادتان باشدکه کلمه کلیدی برای صفحه بیوگرافی نویسنده همان نام نویسنده محسوب می شود.

بهترین عملکرد روی صفحه ی سئو وب سایت همان استفاده ازکلیدواژه ها درکل مطالب شما ورعایت کردن سلسله مراتب است.

اگرشما در همان مثال جستجوی خودتان که دربالا گفتیم توجه کنیدهم این موضوع رامتوجه می شوید.

گاردین البته درباره ی لینک های داخلی صفحه بیوگرافی نویسنده هم کارخوبی انجام می دهد.

آنهاهمچنین درمورد این بخش یک پیوندداخلی دراین صفحه قرار می دهندکه شما میتوانید در آن بخش همه نویسنده ها راهم ببینید.

 

استفاده از فرآیندهای ساختار یافته

اگه محتوای شما باخط مشی های اصلی Google News مطابقت داشته باشد، در آن صورت شماباید ازداده های ساختاریافته خاص مقاله خودتان استفاده کنید تا مقاله ی شما درداستان های برتر موتورهای جستجو گر گوگل نمایش داده شود.

ازوقتیکه موتورهای جستجو گر گوگل درسال 2019 مرکز ناشران راه اندازی شده است، دیگرشما برای ارسال محتوای وب سایت خودبه Google News نیازی نیست که یک فرآیند دستی راانجام دهید.

اگر نشانه گذاری نویسنده راکنار بگذارید، علامت گذاری کردن نویسنده ها درداده های ساختاریافته، نه تنهامیتواند برای وب سایت شمامفید باشد، بلکه میتواند برای تمامی آن وب سایت هایی که محتوای خبری هم ایجادمی کنند موثر و مفید باشد وبه آنها کمک کند.

امااگذ می خواهید در Google News باشید، بایستی مواردی راهم درنظر داشته باشید.

هم چنین اگرشما ازداده های ساختاریافته استفاده کنید، این داده ها می توانند از E-A-T باایجاد یک ارتباط جدید که موتورهای جستجو گر گوگل درداده های خودش ایجادنمی کند هم پشتیبانی کنند.

درفضای اینترنت، روش ها ومدل های مختلفی برای ساختن یک بیوگرافی نویسنده خوب وجوددارندکه ماآنجا بعضی از آنها را به شما معرفی می کنیم:

 • فقط نوشتن نام نویسنده
 • نوشتن نام نویسنده ویک عکس ازصورت آن
 • یک بیوگرافی نویسنده کامل (نام، عکس، بیوگرافی، و سایر ویژگی ها)

درادامه می توانید روشهایی رامشاهده کنیدکه بااستفاده از آنها پروفایل خودرا  به بهترین شکل ساخته می شود:

 • استفاده کردن ازیک سلسله مراتب صحیح درطی نوشتن مطالب
 • ذکرکردن یکسری ازمواردیکه درآن تخصص دارید
 • نوشتن یک بیانیه شخصی سوم شخص ومشخصات، زمینه های تخصصی وصلاحیتها
 • ساختن یک لینک برای تشویق به برقراری ارتباط (مثلا می توانید بنویسیدکه همین الان یک قرارملاقات رزرو کنید)
 • وکلی موارددیگر ازجمله فیلم ها وعکس ها

مثالهای بیشتربرای نوشتن صفحه ی بیوگرافی نویسنده رامی توانید درادامه مطلب مشاهده کنید.

 

ناشرها

دراین بخش بیوگرافی یک ناشر رابرای شمامثال می زنیم که بیوگرافی آن برای یک خبرنامه مخصوص، شامل چیزای مختلفی مثل تشویق برای ثبت نام، همچنین سابقه آن وجوایز صنعتی آن، پیوندهایی داخل محتواهایش به مسائل جالبی مثل ظهورشبکه های دیجیتال، واطلاعاتی هم مربوط به تحصیلات است.

 

بازاریابان

این جاهم یک مثال خوب ازبازاریابی، آن است که اولااصول اولیه ای مثل سوم شخص بودن، اطلاعاتی درباره ی تجربه ارائه دادن وذکرکردن تخصص رارعایت کرده، وهمچنین از CTA هم درصفحه ی بیوگرافی خودش استفاده کرده باشد.

شماهم می توانید اینکار رابرای صفحه خودتان تکرارکنید ونتیجه آن راببینید.

درمثالهای دیگرهم این مواردمورد توجه قرارگرفتند، که مهمترین آن مسائل استفاده کردند ازپیوند هایی برای تشویق کاربران به مواردمورد نظر خودشان است.

 

شغل حقوقی

دراین بخش هم یک مثال خوب این است که ازروشهای برتر یک نویسنده بیوگرافی سئو وب سایت استفاده کنید، وازتصاویر صحیح وکامل استفاده کنید.

 

سلامتی و تندرستی

تعداد بسیار زیادی مثال خوب دراین مورد در وب سایت های معتبرسلامتی برای شما وجوددارند.

این نوع از وب سایت ها مستقیمادردسته YMYL قرارمی گیرند ودرگذشته هم این اعتقاد وجودداشت که آنها ازنظر سئو وب سایت درجایگاه خوبی قرارمی گیرند.

جان مولر از موتورهای جستجو گر گوگل هم روی اهمیت E-A-T برای این موردتاکید کرده است، وبه رتبه دهنده هایی که دراین زمینه فعالیت می کنند توصیه کرده که وقتی بازخوردهای خودشان را ارائه می دهند بیشتربه این مسئله توجه کنند.

این موضوع هم به این باز می گرددکه بااستفاده از موتورهای جستجو گر گوگل اخبارزیادی که می توانند صحیح نباشند به مردم می رسد.

بعنوان مثال می توانیم به اخبارنادرست واکسن واطلاعات پزشکی باکیفیت کم تردربرخی شبکه های احتماعی اشاره نماییم.

امادر کل این را در نظر داشته باشیدکه نوشتن یک بیوگرافی نویسنده خوب می تواند به اندازه ی نوشتن مقاله اهمیت داشته باشد ودرجلب خواننده های شماکمک کند.

موارد بسیار زیادی وجوددارند که شمامی توانید از آنهابرای نوشتن یک بیوگرافی نویسنده خوب استفاده کنید.

درپایان مهمترین نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که چگونه بایدبه بهترین صورت نیازهای کاربران خود رامتوجه شوید وبه آنها پاسخ درستی دهید.

شماباید بتوانیدبه بهترین شکل توجه خود رابه خودتان جلب کنید وبه انتظاراتی که از وب سایت خود داریدتوجه کنید.

یادتان باشدکه برای سئو وب سایت، آدرس های اینترنتی مستقلی برای بیوگرافی نویسنده یانویسنده های خود داشته باشید، وبه آنها اجازه دهید که فهرست بندی شوند.

وهمچنین مطمئن باشیدکه بهینه سازی وب سایت وفهرست بندی آنهابه بهترین شکل ممکن انجام شود.

اگر شماازبخش های دارای جزئیات بیشتری مثل YMYL استفاده می کنید، مطمئن شویدکه حتما واردجزئیاتی شویدکه بتوانند E-A-T رابه بهترین شکل در محتوای وب سایت خود نمایش دهید.

سپاسگزاریم ازاین که همراه ما بودید و امیدوار هستیم که راه کارهایی که دراین مطلب به شما ارائه شد برای شما عزیران مفید واقع شده باشد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *