بازاریابی به سبک آژانس Nuts Social

بازاریابی دیجیتال رویکرد اساسی آژانس Nuts Social آژانس خلاقانه Nuts Social که درسال 2014 درقاهره تأسیس شد،رویکردخودرادر3حوزه خلاقیت،دیجیتال وفناوری درپیش گرفته وخدمات بازاریابی خودرا در3حوزه مذکور به برندهاومشتریان ارائه میدهد.دراین مقاله به بررسی بازاریابی به سبک آژانس Nuts Social میپردازیم.

روی فضای دیجیتال تمرکزکنید.

گــروه بازاریابــی Nuts Socialارائه خدمات تبلیغاتی دیجیتال رادردســتورکارخود قرارداده اســت.باتوجه به حضورگسترده فضای مجازی درروند زندگی معاصر،دوراه پیش روی برندها وکسب وکارهاوجوددارد؛یکی این که به شیوه‌های سنتی ترعمل کند ودیگر این که به دنیای شگفت انگیز اینترنت وارد شود.ازنظراین آژانس،تبلیغات به شیوه‌های سنتی راه به جایی نبرده وبیشــترباعث گمشــدن ویاکمرنگ شــدن یک نام تجاری دربازارانبوه وگسترده دنیای امروزمیشود.

برهمین اساس نیزاین گروه بازاریابی خدمات خودرادرزمینه رویکرد دوم،یعنی فضای دیجیتال،ارائه کرده ورویکردهای خلاقانه‌ای رادراین زمینه ارائه خواهدداد.عمده خدمات این گروه تبلیغاتی در8موردخلاصه میشودکه همه این موارد دررابطه بابازاریابی دیجیتال شکل گرفته‌اند.بازاریابی رسانه‌های اجتماعی،استراتژی وبرنامه ریزی،طراحی وتوســعه وب سایت،بازاریابی سئو،اندازه گیری وبهینه سازی،برنامه ریزی رسانه‌ای،ایمیل مارکتینگ وتبلیغات موبایلی.

همان گونه که ملاحظه میشوداین گروه بازاریابی تقریباً هرچیزی راکه یک کسب وکار درزمینه تبلیغات دیجیتال به آن نیازدارد،پوشش میدهدوازاین نظرمیتوان گفت کــه آژانــس Nuts Social یک آژانس جامع الاطراف درحوزه بازاریابی دیجیتال بشــمارمیرود.طبیعتاًتمرکزعمده این گروه بربازاریابی دیجیتال،کیفیت کارآنها رابالاترخواهدبرد،چراکه موجب میشودتمام زوایای رویکردهای دیجیتال درنظرگرفته شده ودرنتیجه کمترین میزان خطاراداشته باشد.

عیب یابی جنون دیجیتال برای برندها

فلســفه اساســی کــه دربدنه ایــن آژانس تزریق شــده،دنیای اینترنــت رایک دنیای دیوانــه میداند.دراین فضای گســترده،رقابت،دیوانه کننده اســت،سرعت وحرکت،دیوانه کننده اســت.درواقــع میتوان گفت فضای دیجیتال یک فضای دیوانه است که برای کارکردن باآن ومأنوس شدن بافضای خاصی که دارد،بایداشــتیاق زیادی داشته باشیدتاکارکردن درایــن محیط برایتان لذت بخش باشد.این گروه بازاریابی معتقد است که کاربران وخصوصاً صاحبان کسب وکارها برای تعامل بااین فضا به آژانــس Nuts Socialنیازخواهندداشت،زیرااین شرکت بازاریابی نیازآنهارادررابطه بامقابله بادیوانگیهای فضای دیجیتال مرتفع خواهدکرد.

ایده پردازی آســان است امااینطورنیست

یکی ازنــکات مهمی که این گــروه بازاریابی تأکیدویژه‌ای روی آن دارد،این اســت که بسیاری ازکسب وکارهای نوین که درفضای آنلاین فعالیت میکنند،این طورتصور میکنندکه تنهاباداشتن یک ایده خوب، می‌توان یک کسب‌وکار آنلاین راه اندازی کــرد! در حالی که چنین تصوری اشــتباه است،

ایده پردازی برای صاحبان کســب وکارها آســان است، چه بســیار ایده‌هایی که با هدف تغییر دادن جهان پا به عرصه گذاشــتند، اما در نهایت به اهداف بلند پروازانه خود نرسیدند؛ علت چنین ناکامی‌هایی نیز صرفاً در ایده آنها نیست، شاید ایده‌ها بسیار قوی و کارآمد باشند، اما نوع اجرای آنها با مشکل مواجه شود. آژانس Nuts Social فرایند اجرایی شدن یک ایده خوب در فضای آنلاین را بــه عهده می‌گیرد و ایــن نوید را به مخاطبان خود می‌دهد کــه عملکرد اجرایی آنها را به بهترین نحو به انجام رســاند. طراحی و اجرای وب ســایت، سئوی مطالب، تبلیغات موبایلی، رسانه‌های اجتماعــی و … از جمله کارکردهایی است که این گروه بازاریابی جهت رشد و اجرایی کردن ایده‌های مخاطبان خود در پیش می‌گیرد.

چگونه و برای چه کسی؟ دو سؤال اساسی در بازاریابی

رویکرد عمده این آژانــس در طراحی برنامه بازاریابی مشــتریان خود در 3 مرحله خلاصه می‌شود؛ درک دقیق ایده شرکت به طوری که به تمام زوایای آن احاطه پیدا کنند، تولید یک داستان جذاب دیجیتال بر اساس اهداف اساسی شــرکت و در نهایت رساندن صدای داستان یک برند به کاربرانی که در جامعه هدف آنها قرار دارند. در عصر رسانه‌های اجتماعی که همه به ابزارهای داستان نویسی مجهز شده‌اند و هر کس به دنبال ارائه داســتان برند خود به بهترین و تأثیرگذارترین حالت ممکن است، اینکه چگونه داستان خود را بگویید و آن را برای چه کسانی ارائه دهید، بسیار حائز اهمیت است.

رویکرد بازاریابی به سبک اجتماعی

رویکردی کــه آژانــس Nuts Social در ارائه داستان مشتریان خود در پیش گرفته است، بر اساس دو پرسش «چگونه و چه کسی» شکل می‌گیرد، به این معنا که این گروه بازاریابی پس از ترسیم اهداف و بنیان‌های یک کسب وکار، مخاطبان هــدف آن را در نظر گرفته و با توجه به داده‌هایی که درباره شرکت به دست آورده و خصوصیات جامعه هدف، مناسب‌ترین شیوه را برای بیان داستان مورد نظر انتخاب می‌کند. امیدواریم از مقاله‌ی بازاریابی به سبک آژانس Nuts Social لذت برده باشید.

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *