نیچ مارکتینگ چیست؟

نیچ مارکتینگ(Niche Marketing)درواقع تعریف محصولات وخدمات برای بازارهای کوچک ومشخص میباشد.

نیچ مارکت برای بدست آوردن بخشی ازبازاروحفظ وفاداری مشتریان میتوانداستفاده شود.

دراین مقاله ابتداشمارامعنای لغوی”نیچ” آشناخواهیم کردودرادامه کاربردوروشهای استفاده ازآن رامعرفی میکنیم

تعریف رابایک مثال آغازمیکنیم،حتماشنیده ایدکه “محصول مامشتریهای خاص خودش رادارد”

مشتری‌ خاص گروهی ازافرادیک جامعه هستندکه همگی دارای نیازمشابه به یک محصول دارند.

“نیچ”بدست آوردن بخشی ازبازار بانیازسنجی قشرخاص میباشد.دراین روش بازاریابی گروه ونیازی که بایدبرطرف شود،رامشخص کرده وتنهابرای برطرف کردن همان نیازاقدامات لازم صورت میپذیرد

نیچ مارکتینگ یعنی دست گذاشتن روی بخشی ازبازارهدف که رقیبهای بزرگترهنوزنیازهای آنها رابرطرف نکرده‌اند.

اگردرنیچ مارکتینگ موفق شوید،مشتریان وفادارتری نصیب‌تان خواهدشد.

اگربسراغ مخاطبهایی میرویدکه شایدهیچوقت کسی به نیاز‌هایشان توجهی نداشته،مطمئن باشیدمزیتهایی رابرایتان به همراه دارد.

چراباید ازنیچ مارکتینگ استفاده شود:

 • مشخص بودن تبلیغات وبازاریابی هدفمندتر
 • تبدیل شدن به برنددرمدت زمان محدودتر
 • مشخصتربودن بازارهدف ومشتریان
 • کاهش هزینه های تبلیغات وفروش
 • تبلیغات باکمک مشتریان
 • افزایش فروش
 • معرفی شعارتبلیغاتی به مخاطبان خاص
 • درجذب مخاطب به بیراهه نمیروید
 • بازاررقابتیتان خلوت‌تر است
 • رابطۀ قو‌یتری بامخاطبانتان خواهیدداشت

بااستفاده ازنیچ مارکت براحتی میتوانیدمشتریان خودراردیابی کنید،اینکه مشتریان خاص شما ازکدام شبکه اجتماعی بیشتراستفاده میکنند،به چه مطالبی بیشترعلاقمند میباشندوچه روش تبلیغاتی کاربردیترخواهدبود وبیشترین پاسخ راخواهدداد،رابراحتی میتوانید موردبررسی قراردهید.

دراین روش بایدحوزه ای که قصددارید درآن فعالیت نماییدرامشخص نمایید وجامعه آماری خود رامحدودترکنید

بعنوان مثال:فرض کنیدکه بازاربسیاربزرگی درزمینه بازارهای لوازم آرایشی وجوددارد امامیتوانیدبازارخود رابه فروش محصولات پوستی همچون کرمهای گریم محدودکنید

 • تقسیم بندی یابه اصطلاح نیچ کردن بازار دربرندهای متفاوت براساس موارد زیرانجام خواهدشد:

 • موقعیت جغرافیایی:براساس شهروکشور وهمینطورموقعیت آب وهوایی
 • داده های روانشناختی:همچون علایق وارزشها
 • جمعیت شناسی:مواردی همچون سن،درآمد،جنسیت،تحصیلات
 • قیمت:مواردی هم چون تخفیف،عمده فروشی

کاربرانی که درهردسته قرارمیگیرندبه طبع نیازهای متفاوتی بایکدیگر دارندکه این نیازها ازبخش بزرگ بازارمتفاوتتراست.شبکه های اجتماعی نیزبهترمیتوانندبه کمک شمابیایند،در ین روش میتوانیدتوجه خریداران هدف ر به سوی محصولات خودجلب کنید.

چطور میتوانیدجاویژه خود را شناسایی کنید؟

 • ابتدا موضوع خود رامشخص کنید
 • سپس حوزه فعالیت خودرابه زیرشاخه‌های ریزترتقسیم کنید
 • توجه داشته باشیدکه هر زیرشاخه حتی‌ میتواندزیرشاخه‌های مخصوص به خودراداشته باشد.
 • درواقع اشتراکاتی که برای باقی میماند،همان جایی است که کاراصلی شماشروع میشود.
 • “قاعده کلی این است که اگرنمیتوانید زیر‌شاخه‌های بیشتری اضافه کنید احتمالا به بازارهدف یانیچی که مدنظر داشته‌اید رسیده‌اید”

 • “نیچ مارکتینگ یک استراتژی برای رسیدن هرچه سریعتربه بازاری بزرگتر دریک حوزه خاص است.”

نیج به شماکمک کمی کند تابدلیل موضوع بسیارعمومی دربین رقیبان بزرگ،دیده نشوید.

مزایای نیچ مارکتینگ

درنیچ مارکت حضور مشتریهای کمتر به معنای فرصت بیشتر برای ارتباط نزدیکترباآنهاخواهدبود.

دراین روش براحتی متوجه نیازهای خاص مشتریان خواهیدشد وارتباط بهتری باآنها برقرار میکنید.

تعامل بهترمشتریان باکسب وکارشمابدلیل اینکه خواسته های آنها بخوبی تامین میشود واین امر باعث تکراردرخریدهای بعدی خواهد شد

افزایش ظرفیت خریدمشتریان بدلیل اینکه هرچه عرضه میشود متناسب بانیازآنان بوده واین امر،ظرفیت بیشتری برای خریدکالاوخدمات شما راشامل میشود.

درروش نیچ مارکت قیمت گذاری برای محصولات وخدمات باشرایط بهتری صورت میپذیرد چون بارقبای کمتری روبرو هستید.

هرچه که کسب‌و‌کار شماتخصصیترباشد رقبای کمتری خواهیدداشت.هنگامی‌که به شکلی زیرکانه یک مزیت رقابتی نیزبرای خود تعریف کنید برنده اصلی خواهیدبود ورقبای محدودشما بازهم محدودتر میشوند.

مراحل رسیدن به یک نیچ مارکت خوب

هرچقدرهم که رقابت زیادباشدبانیچ مارکتینگ بازهم میتوانیدبازارخودراایجادکنید.باکشف وبرآورده کردن نیازهایی که موردتوجه قرارنگرفته است براحتی میتوان بازارهای جدیدایجادکرد.

خب درابتدا بایدبدنبال نیچ مارکت محصولات خودباشیداماتوجه داشته باشید،پیش ازانتخاب جاویژه،اطمینان حاصل کنیدکه بازارهدف شما درحدی است که شما رابه سودخواهدرساند.درغیراینصورت توصیه میشود محصولات یابازارهدف خود راتغییردهید تاگروه هدف خاص خود راداشته باشید

برای حضور موفق دربازاریابی جاویژه(نیچ مارکتینگ)،نیازبه نکاتی است که قبل ودرحین کاربایدرعایت کنید;حال باید بررسی کنیم که رسیدن به یک نیچ مارکت چه مراحلی راشامل خواهدشد:

  • تحقیقات خود راکامل کنید:

همیشه بازاریابی موفق تخقیقات کاملی رابه همراه دارد.مدام درحال جمع آوری اطلاعات مخاطبان خودباشیدواطلاعات جدیدازعلایق آنهاکسب کنید

تحقیقات نیزکاری نیست که دریک مرحله انجام شده وکنارگذشته شود.همیشه بایدبرنامه‌ای برای کسب اطلاعات بروز وارزشمند ازمشتریان ونیازهای آنهاداشته باشید.

  • جاویژه‌ خود رادرشبکه های اجتماعی دنبال کنید

همیشه درجریان مکالمات نیچ مارکت خودباشید.مباحثی که بین مخاطبانتان مطرح میباشدرابررسی کنید.نظرات مثبت ومنفی آنان راموردارزیابی قراردهید.نظرات مخاطبانتان رادررابطه بارقبایتان موردارزیابی قراردهیدتابتوانیدخدمات بهتری ارائه دهید

  • باجاویژه خود واردگفتگوشوید

حال وقت آن رسیده که خودرابطورکامل به مشتریانتان معرفی کنید،درابتدا خیلی ساده شروع کنید.پس ازمعرفی وقت آن میرسدکه کمی بیشترازخودتان تعریف کنیدوکسب وکارخود رابه این افرادمعرفی کنید.

آرام آرام پیش بروید وپیشنهادخود را درحدیک جمله ودرقالب موضوع ایمیل،عنوان مقاله و … به آنها ارائه دهید.مخاطبان راازلحاظ ذهنی برای معرفی محصول آماده کنید.

دراین بخش مخاطبهایی که جذب میکنید،منتظرمحصولات شماهستند.

  • دانش کافی:

برای موفقیت درنیچ مارکتینگ بایددرک درستی ازصنعت وکسب‌ و‌کارخود داشته باشند که روشهای بازاریابی زیادی وجوددارد که میتواند دراین امربه شماکمک کند.

هیچگاه رقبای خود رادست کم نگیریدوهمیشه بابروزبودن اطلاعات ازرقبای خودپیشی بگیرید.

  • تطبیق پذیری:

برندهایی که بااستراتژی نیچ‌مارکتینگ کارمیکنندبایدبدنبال روشهایی باشندکه مناسب مشتریان آنهااست.

بعنوان مثال برخی مشتریان پاسخگوی ایمیل‌ میباشندامادرصورتیکه دربازاری دیگرارتباط بهتری باویدئو برقرار میکنند.

نیچ مارکتینگ را ازکجا شروع کنیم؟

نیچ مارکتینگ یابازاریابی جاویژ، اساسا مراحل زیر راشامل میشود:

  • طراحی سایت خود را شروع کنید

باید یک سایت داشته باشید. در ابتدا می توانید از قالب های آماده کمک بگیرید

  • تولید محتوا کنید

ببرای وبسایت خود تولید محتوا کنید، ممکن است خود شما مسئول تولید محتوا باشید یا آن را به شخص دیگری واگذار کنید. اما مرتب برای سایت خود محتوا تولید کنید. محتوایی که برای مخاطبین شما باشد. تولید محتوا کاری سخت و زمانبر خواهد.

  • بهینه سازی سایت

به سئوی سایت خود اهمیت دهید. سئو سایت کاری همیشگی است. باید سئو نیز بخشی از کار شما باشد. اگرچه بدون فعالیت در فضای مجازی نیز می‌توانید در نیچ مارکتینگ موفق شوید اما بدون تولید محتوای جذاب در فضای مجازی بخش بزرگی از مشتریان را از دست می‌دهید.

  • تولید محصولات

همانطور که در بالا ذکر شد اگر در بخش تحقیقات به‌ خوبی عمل کرده باشید، محصول و خدماتی را که در این مرحله معرفی میکنید،بخوبی برای شماسودآورخواهدبود واینکاربازاریابی را به‌ مراتب راحت تر می‌سازد.

به مشتریان راضی خود همانند یک “گنج” نگاه کنید. توجه داشته باشید که تولید محصولات کمتر با کیفیت بالاتر بهترین گزینه است؛ به این شکل انتخاب را هم برای مشتری آسان‌تر می‌سازید.

در صورتی که در شروع کار با محدودیت روبه رو هستید یا رقبای بزرگی دارید، منطقی این است که با یک بازار جاویژه شروع کنید. بعد از آن، به سراغ بازارهای دیگر بروید.

  • ههی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ترافیک سایت را به فروش تبدیل کنید

نرخ تبدیل سایت خود را افزایش دهید. بطور مستمر سایت را بهینه کنید و تولید محتوا داشته باشید سعی کنید تا کاربری سایت خود را ساده تر کنید تا بعد از چند ماه نتایجی را که باید بگیرید.

اطلاعاتی را که اصولا مشتریان به دنبال آن هستند را در اختیارشان قرار دهید و با آنها ارتباط مستمر داشته باشید. این احساس را به آنها بدهید که برای شما ارزشمند هستند.

و اما سخن آخر

هیچ کسب و کاری وجود ندارد که منابع مالی نامحدود را برای کسب و کار خود در نظر بگیرد یا این تفکر اشتباه است که مخاطبان زیاد با انواع خواسته‌ها و نیازها، بازار بهتری برای کسب و کار شما خواهد بود. پس سعی کنید تا با انتخاب هوشمندانه بهترین بخش بازار، که متناسب با شرایط و امکانات و منابع شما است کار را پیش ببرید.

 

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *