ساخت شبکه در لینکدین

لینکدین، بزرگترین شبکه اجتماعی متخصصین وکسب‌ وکارها دردنیا است که نه‌ تنهابا استفاده ازآن میتوانید کسب‌ وکارخود راگسترش دهید، بلکه امکان شبکه‌ سازی قدرتمند، کاریابی،معرفی مشاغل،پیدا کردن نیروهای متخصص وتبلیغات درآن وجوددارد. امروز میخواهیم بیشتر درمورد بازاریابی در لینکدین وشرایط تبلیغات دراین شبکه اجتماعی صحبت کنیم.
لینکدین تخصصی ترین شبکه اجتماعی دنیا است که برای معرفی کسب وکارها وارتباط میان متخصصان ومدیران طراحی شده است. این شبکه اجتماعی درحال حاضر بیش از600 میلیون کاربر فعال داردکه ظرفیت وپتانسیل بالای آن رانشان میدهد.

یکی ازویژگیهای مثبت وجذاب لینکدین این است که بسیاری ازاکانت‌های ساخته شده دراین شبکه اجتماعی واقعی هستند ومیتوانید به پروفایل واقعی افرادوبرندها دسترسی داشته باشید.بنابراین میتوانید بصورت مستقیم بامدیران ومتخصصانی درارتباط باشیدکه شاید برای ملاقات آن ها درطول سال بایدروزهای زیادی رامنتظربمانید.
این شبکه اجتماعی یکی ازبهترین بسترهای بازاریابی B2B دردنیا است که کمک میکندبتوانیم محصولات وخدماتمان رابه مدیران ارشد کسب وکارهای مختلف معرفی کنیم. ولی به نظر میرسدهنوز از ظرفیتهای تبلیغاتی این بستربه ویژه درایران خیلی خوب استفاده نمیشود. دراین مطلب بیشتر از لینکدین مارکتینگ وتبلیغات در لینکدین خواهیم گفت.

با لینکدین نیازی نیست برای شبکه‌سازی وگسترش ارتباطات حرفه‌ای خود، درانتظاررویدادهای اجتماعی باشید. شبکه‌سازی، یک استراتژی ثابت شده درگسترش ارتباطات حرفه‌ای افراد درهرحوزه‌ای است

امروزه باوجود بسترهایی چون لینکدین، نیازی نیست تارویدادحرفه‌ای بعدی که درشهرتان برگزار خواهدشد صبرکنید. بلکه میتوانید درهرزمان وهرمکانی ازطریق لپ تاپ یاتلفن همراه خود درنهایت آسودگی به این مهم بپردازید.

 

لینکدین (LinkedIn)

لینکدین (LinkedIn) یک شبکه ی اجتماعی حرفه‌ای ازکمپانی مایکروسافت است که بیش از740 میلیون کاربر ازسراسر جهان دارد. لینکدین امروزشبکه‌ سازی افراددرمحیط حرفه‌ای راتحت تاثیرقرارداده و شیوه آن رابه کلی تغییرداده است. این پلتفرم به شماامکان میدهد تابرای موقعیتهای شغلی اقدام کنید وهمکاران وافرادفعال درحوزه حرفه‌ای خودرا دنبال کنیدوبا آنها درارتباط باشید.

امابزرگترین مزیتی که لینکدین رابه یک بستر فوق‌العاده برای شبکه‌ سازی وارتباط گرفتن باافرادتبدیل میکند، آن است که شمادراین شبکه امکان ارتباط گرفتن باافرادنامدار وشاخص درحرفه‌ خودرا خواهید داشت. افرادی که اگراین شبکه وجودنمیداشت، شایدهیچ وقت امکان ارتباط گرفتن باآنها رانمیداشتید. حال اینکه چطور دربستر لینکدین به شبکه‌سازی بپردازیم وروابط حرفه‌ای خودراگسترش دهیم؟

روابطی که میتوانند درمسیر حرفه‌ایمان تاثیرگذارباشند وموجب پیش آمدن‌ فرصتهای حرفه‌ای بیشماری شوند. درادامه در وب سایت سی به این موضوع میپردازم ونکاتی رابیان میکنیم که میتواندبسیار کمک‌کننده باشد.

 

ایجاد پروفایل حرفه ای در لینکدین

وقتی بصورت حضوری دررویدادی حرفه‌ای قصدآشنایی وارتباط باافراد حاضر رادارید، تاثیراولیه‌ای که ازخود به جای میگذاریدبسیارمهم است وبسیاری ازاوقات، افرادشما رابراساس این تاثیراولیه خواهندشناخت. فضای مجازی وشبکه‌های اجتماعی هم ازاین موضوع مستثنی نیستند وشما بایدبامولفه‌هایی که برای شخصی‌سازی حساب کاربری خوددراختیار دارید، تاحدممکن پروفایل خودرا متمایز وتاثیرگذارکنید. قبل ازآنکه شروع به شبکه‌ سازی وارتباط گرفتن باافراد ازطریق حساب لینکدین خودکنید، مطمئن باشیدکه صفحه ی پروفایلتان راتکمیل وبهینه‌سازی کرده‌اید.

تمام بخشهای پروفایل شمابایدتکمیل شده باشد وهم چنین نبایدفضای خالی وفاصله میان اطلاعاتی که درآن قرارداده‌اید وجودداشته باشد. همانندصفحه خودم در لینکدین درادامه باجزئیات بیشتری به بعضی ازمهمترین بخشها دریک حساب کاربری لینکدین میپردازم.

 

تصاویر پروفایل

هرگز اهمیت تصویر حساب کاربری خودرا دست کم نگیرید! پروفایل‌هایی در لینکدین که یک پرتره حرفه‌ای رابعنوان تصویر خوددارند، بازدید وتعامل بیشتری دریافت میکنند، پس هرگزتصویر پروفایل خودرا خالی نگذارید. اگر نمیتوانیدهزینه یک پرتره حرفه‌ای رابپردازید ویازمان آن راندارید، میتوانید خودتان به سادگی اینکار راانجام دهید، تمام چیزی که نیازخواهیدداشت، یک پس‌زمینه ساده وتلفن همراه‌تان خواهدبود. توجه داشته باشیدکه ابعادایده‌آل برای تصویر پروفایل لینکدین، 400 * 400 پیکسل هست.

 

عناوین

حساب لینکدین شما درواقع مانند رزومه شماهست، بنابراین بایدسعی کنید تاحدممکن حرفه‌ای بنظربرسد. بخش بعدی دریک حساب لینکدین که درست درپایین تصویر پروفایل قراردارد، عنوان حرفه‌ای شما است. دراین قسمت شماباید مشخص کنید که دقیقاچه کاری میکنید ودرچه زمینه‌ای تخصص دارید.

این عنوان، درکنارتصویر پروفایل شما، اولین مواردی هستندکه افرادپس ازورود به صفحه حساب شمامی‌بینند، بنابراین ازاهمیت بالایی برخوردارهستند ودراین بخش شمابایدتلاش کنیدتاحدممکن توجه جامعه مخاطب خودرا جلب نمایید. میتوانید درعین حفظ تواضع، برنقش مهم وجایگاه حرفه‌ای خوددرمحل کار ویا تحصیلتان تاکیدکنید.

 

نتیجه گیری

بخش بعدی درحساب لینکدین شماخلاصه فعالیتهای حرفه‌ایتان است. این بخش درواقع یک نسخه طولانی‌تر ازبخش قبلی، یعنی عنوان است ودراین قسمت فرصت آن رادارید که باجزئیات بیشتری به توضیح عناوین حرفه‌ای خودبپردازید. اگرروی برندسازی شخصی خودکار کرده‌اید، سعی کنید دراین قسمت بربرند شخصی خودتاکیدکنید. در موردتخصص خودکه درقسمت عنوان آورده‌اید بطوراجمالی بنویسید وتوضیح دهید که همکاری باشماتوسط همکاران ویاکارفرمایان احتمالی، چه منافعی برای آنهاخواهد داشت. اگرچه میتوانید دراین بخش تا 2000 کاراکتر بنویسید، اماسعی کنید آن راخلاصه ومختصر نگهدارید وازقرار دادن اطلاعات اضافی وبیهوده پرهیزکنید. چراکه ممکن است درصورت طولانی بودن، این قسمت توسط مخاطبانتان خوانده نشود.

کلیدواژه‌ها یک روش عالی برای آن هستندکه درنتیجه جستجوی افرادحرفه‌ای درحوزه تخصص شما، حاضرشوید. اگرکارفرمایان ویا همکارانتان نتوانندحساب کاربری شمارا در نتیجه جستجوی خودبرای یک عنوان حرفه‌ای پیداکنند، به طبع شماشانسی برای آن عنوان شغلی وپیشنهادکاری نخواهیدداشت.

کلیدواژه‌های استراتژیک در قسمتهای مختلف پروفایل شماازجمله خلاصه حرفه‌ایتان، مزیت پروفایل شمابرای شبکه‌سازی حرفه‌ایتان خواهدبود.

به عنوان مثال، اگرشما کلیدواژه «بازاریابی محتوا» رادرقسمت خلاصه حرفه‌ای پروفایل خودقرار دهید وکاربر دیگری در لینکدین این عبارت راجستجو نماید، احتمال بالایی وجوددارد که حساب شمادر نتایج جستجوگر گوگل آن کاربران ظاهرشود. بنابراین احتمال بالاتری وجوددارد که آن کاربران باشما ارتباط برقرارکند وشما رابرای نیازخودش درزمینه بازاریابی محتوا درنظر داشته باشد.

 

تجارب کاری

این بخش همانندبخش سوابق حرفه‌ای دررزومه شمااست، با اینحال کپی کردن سوابق حرفه‌ای ازرزومه‌تان دراین قسمت بهترین راه برای تکمیل آن نیست. دراین بخش، لینکدین به شماامکان میدهدکه خلاق ترباشید وبارویکردمتفاوتی به توضیح سوابق حرفه‌ای خودبپردازید.

درکامل کردن این قسمت دقت داشته باشیدکه فقط سوابق حرفه‌ای مرتبط راذکرکنید وبرای هرعنوان حرفه‌ای که داشته‌اید،دردو یاسه جمله کوتاه دستاورد‌ها وتجاربی که درآن موقعیت شغلی کسب کرده‌اید راتوضیح دهید.

 

توصیه‌های حرفه‌ای

لینکدین این فرصت رابرای شمافراهم میکند تابتوانید ازاعتماد همکاران وافراد معتبر درحوزه کاری خوداستفاده نمایید وآن رادرقالب توصیه‌های حرفه‌ای درحساب کابری خودبیاورید. اگرهمکار، استاد،کارفرما ویا مشتری‌ای داریدکه میدانید ازعملکرد حرفه‌ای شماراضی است ودر لینکدین هم حساب دارد، میتوانیداز اودرخواست کنید تاازطریق لینکدین، شمارا به مخاطبانتان پیشنهاددهد وتوصیه کند.

پس ازآن، افرادباورود به صفحه کاربری شمادر لینکدین، میتوانندببینند که چه کسانی شمارا توصیه کرده‌اند وازشما رضایت داشته‌اند. این موضوع اعتمادکارفرمایان ومشتریان جدیدرا نیزراحتتر جلب میکندو باعث میشود تاقدرت واعتبارحرفه‌ای شمابیشترشود.

 

ارتباط داشتن با گروه ها و افراد مختلف

پس ازآنکه پروفایلتان تکمیل شد، حال زمان آن است که شروع به ارتباط وتعامل بادیگر کاربران در لینکدین نمایید. در لینکدین عبارتی باعنوان «Connect» به معنی ارتباط گرفتن وجوددارد ومیتوان گفت این عبارت کارکردی مشابه باعبارت «Follow» ودنبال کردن دردیگر شبکه‌های اجتماعی ازجمله اینستاگرام وتوییتر دارد. وقتی شمابا یک کاربر ارتباط میگیرید وبااو کانکت میشوید، یک کانکشن به حساب کاربری شمادر لینکدین اضافه خواهدشد.

هنگامی که بیش از500 کانکشن در لینکدین ایجادکنید، شبکه‌سازی درحوزه حرفه‌ای خودرا باموفقیت انجام داده‌اید ودر لینکدین جایگاهی معتبردرمیان اجتماع افرادباتخصص‌های مشابه خواهیدداشت.

اماتوجه داشته باشیدکه به هیچ وجه نبایدکورکورانه باافراد ارتباط بگیرید وبه کانکشن‌های خوداضافه کنید. باافرادی درزمینه حرفه‌ای خودارتباط بگیریدکه فکرمیکنید ممکن است درآینده باآنها همکاری داشته باشید ویاافرادی که فکرمیکنید میتوانند درمسیر حرفه‌ایتان کمک‌کننده باشند. همیشه برای ارسال درخواست کانکت شدن باافراد، یک متن شخصی‌سازی شده واختصاصی برای آنهاداشته باشید. سعی کنید ازدعوت‌نامه عمومی‌ای که لینکدین بصورت پیشفرض دراختیار شماقرار میدهد استفاده نکنید.

ارسال درخواست ارتباط باپیام پیش فرض لینکدین معمولا اینطور به نظر میرسدکه شماارزشی برای آن فردقائل نیستید ویاحتی اورا نمیشناسید وبصورت تصادفی به افرادمختلف پیشنهادکانکت شدن میدهید تاتعداد کانکشن‌های خودرا افزایش دهید.

یک پیام کوتاه بالحنی مودبانه ودوستانه که خودرا درآن معرفی میکنید وتوضیح میدهیدکه چرادوست دارید باآن فردارتباط داشته باشید، میتواندتاثیر اولیه خوبی ازشما برذهن آن فردبگذارد وشروع یک رابطه موفق حرفه‌ای باشد.

پس ازآنکه بارعایت نکاتی که به آنهااشاره شددرخواست ارتباط خودرا برای افرادمورد نظرارسال کردید، بایدمنتظر بمانیدتانظر آنها رابدانید.اگرشخصی درخواست ارتباط شماراپذیرفت، حال وقت آن است که شروع به ساختن یک رابطه حرفه‌ای بااوکنید.

برای اینکار میتوانیدنظرات خودرا درباره محتوایی که به اشتراک میگذاردبااو درمیان بگذارید، برای پست هایش کامنت بگذارید، آنهارا لایک کنید وبادیگر دوستان وآشنایان خودبه اشتراک بگذارید.علاوه براین میتوانید گاهی به اوپیام بدهید وجویای احوالش باشید، بااینکار درطول زمان شمادرذهن آن فردتثبیت میشوید وتصویر ذهنی مثبتی ازخود به جای میگذارید.

بنابراین اگرموقعیتی مرتبط باحوزه ی حرفه‌ای شما درکسب وکار آن شخص وجودداشته باشد، احتمال بیشتری برای ارجاع آن موقعیت به شماوجود خواهدداشت.

شبکه‌ سازی حرفه‌ای تمام باروابط عمومی شماگره خورده است. اگریک کانکشن ساکت برای افرادباشید، رابطه خاصی میان شماشکل نمیگیرد ورشد نمیکند ودر اینصورت به طبع شانس بسیارپایینتری برای ارجاع موقعیتهای حرفه‌ای وفرصت‌های شغلی توسط افرادخواهیدداشت.

 

تولید محتوای ارزشمند و حرفه ای

درراستای شبکه‌سازی حرفه‌ای‌ دربستر لینکدین نبایدازاهمیت تولید واشتراک‌گذاری محتوای مناسب غافل شوید. شمامیتوانید باتولید محتوای مناسب وجذاب، خودرا به عنوان یک فردمتخصص وماهر درحرفه خودمعرفی نمایید.

به اشتراک گذاشتن یک مقاله که اخیراآن رامطالعه کرده‌اید وبه نظرخود جالب بوده است، میتواندنقطه مناسبی برای شروع باشد. امااگر واقعاقصددارید تابه عنوان یک متخصص دراجتماع افراد وسازمان‌های حرفه‌ای دربستر لینکدین شناخته شوید وروابط ارزشمندی را ازاین طریق برای خودایجاد نمایید، بایدشروع به تولید محتوا ومقالات اختصاصی خودتان کنید. منتشرکردن مقالات اختصاصی ازخودتان در لینکدین، نه تنهاتخصص شمارا به کانکشن‌هایی که داریدثابت میکند، بلکه باعث این خواهدشد که افرادراحتتر بتوانندشما رادر نتایج جستجوگر خودپیدا کنند وبه عبارت دیگرموجب رشد کانکشن‌ها وموقعیتهای حرفه‌ای که به شماارجاع میشوند، خواهدبود.

درانتشار محتوا ومقالات خوداستفاده ازهشتگ ‌ها رافراموش نکنید، بااستفاده از هشتگ‌ها در تولید محتوایی که به اشتراک میگذارید، میتوانید بطور مشخص جامعه مخاطبی که درنظردارید راهدف قرارداده، آنها رابه صفحه خودجذب کنیدو شبکه‌سازی هدف مندتری دراین بسترداشته باشید. پست‌هایی که در لینکدین به اشتراک میگذاریدمانند پست‌ها درسایر شبکه‌های اجتماعی، بخشی باعنوان کامنتهادارند و نظراتی که دراین قسمت به اشتراک گذاشته میشوندنیزمیتوانند نقطه مناسبی برای شروع یک گفتگو باافرادباشند.

همانطورکه قبلتر اشاره کردیم، مهمترین چیزدر شبکه‌سازی حرفه‌ای، چه درموقعیت‌های حضوری وچه دربستر‌هایی آنلاین ازجمله لینکدین، داشتن روابط عمومی بالااست.

درواقع شماباید ازهر فرصتی که داریدبرای ایجادروابط حرفه‌ای جدیداستفاده کنید وتولید وانتشار محتوا که درموردآن توضیح دادیم هم یکیدیگر ازاین فرصتهاهستند که دراین پلتفرم برای ماتعبیه شده‌اند.

درباره نوع تولید محتوایی که تصمیم داریدبه اشتراک بگذاریدفکرکنید.

بعنوان مثال مطالعات نشان میدهندپست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که سرگرم‌کننده هستند، بالاترین شانس برای دریافت تعامل وحمایت ازسوی مخاطبان رادارند ودرواقع لایک وکامنت بیشتری دریافت میکنند.

پس ازآن به ترتیب پستهای الهام‌بخش، پستهای آموزشی وپستهایی که داستانی راتعریف میکنند، محبوبترین پست‌ها درنزد مخاطبان وکاربران شبکه‌های اجتماعی هستند.هم چنین برای تنوع بخشیدن به تولید محتوای خودمیتوانید ازتصاویر وویدئو‌ها نیزاستفاده کنید. ازابزارهای بازاریابی شبکه های اجتماعی استفاده کنید.

درنظرداشته باشیدکه تنوع واستفاده ازانواع مختلف محتوا که امکان تولیدآن رادارید، میتواندبازدهی محتوایی که به اشتراک میگذارید رابطور قابل توجهی افزایش دهد.سعی کنیدحداقل هفته‌ای یکبار در لینکدین خودیک پست جدیدبگذارید واین مقداربسته به زمانیکه برای اینکار درنظر دارید، میتواند تا5 پست جدیددرهفته باشد.

بااینحال شماباید درطول مدت زمان، حالتهای مختلف رابسنجید وببینیدکه چه تعدادپست درهرهفته میتواند بهترین نتیجه وبیشترین بازدهی رابرای مخاطبان شماداشته باشد.

 

عضو شدن در گرده های لینکدین

اگرمیخواهیدکه توسط کارفرمایان وهمکاران خوددر نظرگرفته شوید وروابط ارزشمندی رابا آنهاایجاد کنید. یکیدیگر ازبهترین امکاناتی که لینکدین دراختیارما میگذارد، امکان ایجاد وپیوستن به گروه‌ها باموضوعات و عناوین مختلف است.

بعنوان مثال، اگرکلیدواژه «tech» رادرقسمت گروه‌‎های لینکد‌ین جستجو نمایید، به حدود33000 گروه مرتبط باحوزه ی تکنولوژی دسترسی خواهیدداشت.

اگردرچند گروه فعال ومعتبر درحوزه حرفه‌ای خودعضوشوید، هزاران نفردرمشاغل مرتبط باتخصص شمامیتوانند پروفایل شماراببینند وبسیاری ازآنها میتوانند افرادی باشندکه مایل به ارتباط گرفتن باآنهاباشید.

برای اینکه این استراتژی تاثیرگذارترباشد، پس ازعضویت دراین گروه‌ها بایدفعال بوده وبادیگر افرادحاضر درگروه درتعامل باشید.

دربحثها شرکت نمایید، سوالاتی راکه مرتبط باحوزه ی تخصصی شماهستند پاسخ دهید وحتی میتوانید تولید محتوای مرتبط باموضوع گروه درآن به اشتراک بگذارید. به یادداشته باشیدکه گروه‌هابرای یک اجتماع ازافرادهستند ونه برای شما، بنابراین به جای آنکه بیش ازحدبه تبلیغ خودبپردازید، تلاش کنید تایک عضو ارزشمنددرگروه باشید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *