بازاریابی با استفاده از شبکه های اجتماعی

اصطلاح بازاریابی درشبکه های اجتماعی یاهمان Social Media Marketing اصطلاحی است که طی چندوقت اخیربسیار پرکاربرد شده است.امروزه اهمیت حضور وتبلیغات درشبکه های اجتماعی برکسی پوشیده نست امااگرفکر میکنید برای حضور دراین فضا، یک بلندگو بردارید ومحصول وکار خودرا درشبکه‌های اجتماعی جاربزنید کمی درنگ کنید!قبل ازاینکار بایدبدانید که معرفی وفروش محصول دراین محیط به این راحتی وتوسط یک بلندگوقابل انجام نیست وکمی فوت وفن دارد. رازبه شماپیشنهاد میکند، قبل ازشروع تبلیغات درشبکه‌های اجتماعی،خواندن این مطلب را ازدست ندهید. این مطلب به شماکمک میکند تااطلاعات کاملی نسبت به بازاریابی شبکه‌های اجتماعی به دست بیاورید.

Social Media Marketing بمعنی بازاریابی ازطریق شبکه های اجتماعی است. هرفعالیتی که در شبکه های اجتماعی انجام دهید ومنجر به جذب مشتری شود،SMM نامیده میشود.بازاریابی ازطریق شبکه های اجتماعی به مراتب سخت تر ازبازاریابی ازطریق موتورهای جستجوگر میباشد(SEM). زیراجذب بازدیدکننده وطرفدار از شبکه های اجتماعی فرایندی دشوارتر ازSEM میباشد.لازم بذکراست همیشه هم SMM ازSEM سختتر نیست وبسته به نوع فعالیت ممکن است متفاوت باشد.یکی ازنمونه های موجود بازار یابی ازطریق شبکه های اجتماعی، جذب مشتری ازطریق وب سایت LinkedIN است.

دراین شبکه اجتماعی که مبتنی برتخصص ومهارت است، شماباهمکارانتان، ارتباط (connection)برقرار میکنید وهرکس درچرخه ای ازاتصال ها قرار میگیرد واین ارتباطات منجربه حذب مشتری میشود.زیرا کسانیکه به شمانیاز دارند براحتی شما را می بینند وبا فعالیت وتخصص شماآشنا میشوند. مثال دیگرسایر شبکه های اجتماعی است.وقتی یک شخص یاشرکت به اهداف تجاری خودصفحات فیسبوک و گوگل پلاس و …برای خود ایجادکرده است ودر آن جاکه پخش ونشر مطالب ومحصولات وخدمات خود میپردازد خودیک فرآیند بازاریابی است.

فرض کنید یک شبکه تلویزیونی، صفحه فیسبوک خودرا در وب سایت خود وسایر رسانه ها تبلیغ میکند.وقتی شمابه صفحه او در فیسبوک مراجعه کنید(حتی اگرآن صفحه رالایک نکنید) وخدمات وآموزشهای رایگان او راببینید، ممکن است روزی روزگاری، بخواهیدبه او سفارش تبلیغ دهید یاشما این شبکه تلویزیونی رابه آشنای خودکه نیازمندتبلیغ است معرفی کنید.

به همین سادگی همین مثال،یک بازاریابی ازطریق شبکه های اجتماعی است که دارای هزینه است وکسب درآمد وبازار(تبدیل کاربر وبازدیدکننده به پول!) از شبکه های اجتماعی براحتی که درظاهرگفته شدهم نیست.فرآیندهای زیادی برای جذب مشتری ازطریق شبکه های اجتماعی بایدطی شودکه درایران به مراتب دشوارتر ازکشور های توسعه یافته است.موتورهای جستجوگر بخصوص گوگل سعی کردندکه نقش شبکه های اجتماعی رادر سئو وب سایت پررنگتر کنند.اماهنوز درمیدان عمل، نقش شبکه های اجتماعی در سئو وب سایت بجایی که بایدبرسد نرسیده است.بازاریابی شبکه های اجتماعی بایدبا یک برنامه شروع شود.پیش ازآن که شروع به ایجادیک کمپین بازاریابی در شبکه های اجتماعی نماییدباید برای کارخود یک برنامه منظم ودقیق تهیه کنید. شروع پروسه بازاریابی شبکه های اجتماعی بدون داشتن یک برنامه ونقشه منظم مانندگشتن دریک جنگل بدون داشتن نقشه میباشد.برای ایجادبرنامه ونقشه منظم برای کارخود، شماباید اهدافی برای خودتعیین نمایید. شایدبپرسید چگونه بایداین اهداف رابرای خودمان مشخص کنیم!

درزیر سوالاتی آورده شده است که شماباپاسخ دادن به آن هادرذهن خود میتوانید اهداف خودرا ازبازاریابی شبکه های اجتماعی تعیین کنید:

 • شماقصددارید ازپروسه بازاریابی شبکه های اجتماعی چه منافعی کسب کنید؟
 • کاربران هدف شماچه کسانی هستند؟
 • درچه رده سنی ویاصنفی قراردارند؟
 • درکدام موقعیت جغرافیایی قراردارند وچه ویژگی یاخصوصیت خاص مشترکی درمیان تمام کاربران هدف شما قراردارد که میتوان براساس آن کاربران شمارا گروه بندی نموده وآن هارا در شبکه های اجتماعی جستجو کرد؟
 • کاربران هدف شمابیش تر درکدام شبکه های اجتماعی عضوهستند وبه چه منظوری از شبکه های اجتماعی استفاده مینمایند؟
 • شماقصددارید چه نوع پیامهایی برای کاربران خوددر شبکه های اجتماعی ارسال نمایید؟

شماباید براساس نوع تجارت خودبه این سوالات پاسخ دهید واستراتژی خودرا برای بازاریابی شبکه های اجتماعی تعیین نمایید.برای مثال تجارت هایی همچون هتل ها،تورهای مسافرتی و یافروشگاه های لباس میتوانندمشتریان بسیاری در اینستاگرام بیابند واین شبکه اجتماعی برای تبلیغات این نوع تجارت هابسیار مناسب میباشد.اما تجارتهایی که طرف آن هاتجارت های دیگر میباشند مثل کمپانی هایی که قطعاتی راتولید میکنندکه باید کمپانی های ساخت دستگاهها ازآن ها خریدنمایند، باید مشتریان خودرا در شبکه های اجتماعی دیگری مثل توییتر ومخصوصا لینکدین جستجو نمایند.

تاثیرات بازاریابی شبکه اجتماعی در رسیدن به اهدافتان

 • بالابردن ترافیک وب سایت
 • ایجادروشی برای تبدیل سریع کاربران به مشتریان درمدت زمان کوتاه
 • افزایش علاقه ومیزان شهرت یک برنددرمیان کاربران
 • ایجادهویت برای یک برند و معرفی وشناساندن آن به مخاطبان
 • افزایش ارتباط وتعامل باکاربران هدف
 • هرچه قدرکه فعالیتهای شمادر شبکه های اجتماعی گسترده ترباشد وتعامل شمابا کاربران شبکه های اجتماعی بیش ترباشد، رسیدن به اهداف تجاری شماراحت تر وممکن ترودر رسیدن به راه اندازی کسب وکارهای اینترنتی موثرتر خواهدبود.

فواید و استفاده از بازاریابی شبکه های اجتماعی

پس ازتوضیح معنا ومفهوم شبکه های اجتماعی میخواهیم بررسی کنیم که مزایای شبکه های اجتماعی چیست؟ وچراباید از شبکه های اجتماعی درکسب وکارمان استفاده کنیم. توجه کنیدکه مزایای بازاریابی شبکه های اجتماعی وابسته به هدف هرکسب وکار میتواند متفاوت باشد ویک قاعده کلی برای همه کسب وکارها ومشاغل صدق نمیکند.

برای معرفی محصول برند را در شبکه های اجتماعی بشناسید

شما درانواع شبکه های اجتماعی میتوانید بدون هیچ محدودیت خاصی به معرفی محصولات وآگاهی بخشی برندتجاری خودتان بپردازید. دراین فضا میتوانید باروشهای نوین جذب کاربربه تعامل بالا باکاربران خودبرسید، داستان برندتان راتعریف کنید. مزیت مهمی که شبکه های اجتماعی نسبت به وب سایت های شخصی دارنداین است که می توانیدبدون محدودیت جغرافیایی، محدویت سنی و….تولیدمحتوا کنید وبه مخاطبین خود باعلاقه بپردازید.هم چنین می توانیداز مخاطبین خودبخواهید شمارا به دوستان وآشنایان خودمعرفی کنند. برای این که بتوانیدهم چنین استراتژی مناسب وباکیفیتی راطراحی کنید.

 

نرخ تبدیل را بالا ببرید در شبکه های اجتماعی

شما بابازاریابی شبکه های اجتماعی میتوانید نرخ تبدیل وب سایت خودرا تاحد زیادی افزایش دهید. یعنی به کلام ساده ترنسبت مشتری های بالفعل که ازشما خریدکرده اند رابه نسبت مشتریهای بالقوه که از وب سایت شمابازدید داشته اندافزایش دهید. افزایش نرخ تبدیل حاشیه سودشما رابا میبرد.

تبلیغات بدون هزینه در شبکه های اجتماعی

اگرکارشناس دیجیتال مارکتینگ باشیدقطعا باهزینه های تبلیغات سر وکاردارید ومی دانیدکه بایدبودجه کافی برای تبلیغات خود قراردهید. ازطرفی اگرقصدتبلیغات نداشته باشیدقطعا کسب وکارتان خیلی دیرتر به نتیجه می رسد. ولی بازاریابی شبکه های اجتماعی این زمینه رابرای شماایجادکرده است تا باپرداخت هزینه های کم تری به تبلیغات وتبلیغ کردن برای محصول یابرند خود بپردازید.خیلی ازکسب وکارهای بزرگی وجوددارند که بجای تبلیغات دربیلبوردهای سطح شهر، تبلیغات تلویزیونی و….به تبلیغات در شبکه های اجتماعی بصورت گسترده وپهناور پرداخته اند ودرعین حال به نرخ تبدیل بالایی هم دست یافته اند.پس بنابراین درهر کسب وکار باهرابعادی هستید، ازتبلیغات شبکه های اجتماعی غافل نشوید.

تاثیر بالای شبکه اجتماعی در بهینه سازی و سئو وب سایت

همان طورکه بالینک سازی های داخلی وخارجی آشناهستید می دانیدکه بک لینک ها(لینک سازی های خارجی) چه تاثیرمثبتی برروی سئو وب سایت شمادارد. لینک شبکه های اجتماعی مطابق یک بک لینک قوی به وب سایت شمااعتبار می دهد ویکی ازروشهای سئو وب سایت است. حتی برای سئو کردن وب سایت باید شبکه اجتماعی قوی ای داشته باشید وهمواره دراین ابزارها لینک سازیهای مفیدی انجام دهید.برای دریافت بک لینک های قوی مانند رپوزتاژها نیازهست هزینه انجام دهیدولی لینک سازی در شبکه های اجتماعی کاملارایگان وسالم است وبه شمااعتبار میدهد.

برقراری ارتباط راحت تر با کاربران در شبکه های اجتماعی

یکی ازمهمترین بخشها درهر کسب وکاری ارتباط بامشتری است. شماباید بتوانید بامشتری درارتباط باشید وصحبت کنید. به بررسی نقاط ضعف خودبپردازید. خواسته ها ونیازمشتری ها رادرمحصولات خود لحاظ کنید. سوالات مشتری ها رادراسرع وقت پاسخ دهید. درهنگام خریدهمراه مشتری هاباشید.درسته که در وب سایت های شخصی مشتری ها درقسمت کامنت، تماس با ما، افزونه های چت آنلاین می توانند با شما ارتباط بگیرند ولی شاید این پروسه برای مشتری طولانی باشد.

در شبکه های اجتماعی این پروسه به شدت کاهش یافته ومشتری ها میتوانند درزمان کمتری باشما ارتباط بگیرند.برای مثال اگرسوالی داشته باشند خیلی آزاددر شبکه های اجتماعی هم چون اینستاگرام میتوانندکامنت بگذاریداما این پروسه در وب سایت کمی طولانیتراست زیرانیاز است ادمین وب سایت حتماکامنت ها راتایید کرده واجازه انتشار دهد.دربخش استوری حتما ازQ&A (پرسش وپاسخ)کمک بگیرید وجواب ها راباسایر فالوور هابه اشتراک بگذارید، با اینکاربه سوالات احتمالی کاربران پاسخ میدهید. هم چنین بابررسی میزان بازدید ولایک ها کاملامتوجه میشویدکه کاربر به چه موضوعی علاقه دارد وباتولید محتوا درآن زمینه نرخ تعمل راافزایش دهید.

تاثیر بر سود آوری در شبکه های اجتماعی

دراکثر کسب وکارها یکی ازهدفهای مهم رسیدن به مرحله فروش است .با طراحی وب سایت و سئو وب سایت کردن وانجام راه کارهای دیجیتال مارکتینگ شما میتوانیدبه فروش برسید ولی با شبکه های اجتماعی می توانیدفروش خودراچند برابر کنید. باتوجه به صحبتهای گفته شده با شبکه های اجتماعی میتوان به بالاترین نرخ تعامل باکاربر رسید امامامی خواهیم بااین نرخ تعامل بالابه فروش برسیم.درواقع شبکه های اجتماعی راتبدیل به یک کانال فروش کنیم ومشتری هارا درقیف فروش حرکت دهیم.شمابا شبکه های اجتماعی میتوانید مشتریهای زیادی راجذب کنید وحاشیه سوددهی خود رابالا ببرید.پس به شبکه های اجتماعی خودبه چشم یک ابزارفروش نگاه کنید.

اعتماد بهتر مشتری در شبکه های اجتماعی

یکی ازمراحل مهم در فروش این است که مشتری دریک فاصله زمانی دوباره ازشماخرید انجام دهدکه به این مرحله ریتنشن مارکتینگ گفته می شود.اگراین خریدهای چندباره مشتری ها ازشما تکرارشود در واقع به مرحله وفاداری درفروش رسیده اید. بابازاریابی شبکه های اجتماعی میتوانید زمینه این وفاداری مشتریان رابرای کاربران خودایجاد کنید. کاربری که یکبار ازشما خریدانجام داده است بادنبال کردن صفحات اجتماعی شماهمیشه مشاهده گر پستها واستوری های شما است وبه محض نیازبه کالای جدیددوباره به شماسرمیزند.باتکرار شدن این چرخه مشتریان به شماوفادار می شوند.

جمع آوری کاربران در شبکه های اجتماعی

درهر کسب وکاری نیازاست جامعه هدف خودرابشناسید وبه دسته بندی کردن جامعه هدف مطابق باویژگیهای آنها بپردازید. ولی نکته حائزاهمیت این است که کاربران نیازدارند تابا یکدیگر به گفتگو بپردازندو تجربه های خریدخود رابه اشتراک بگذارند. در وب سایت های شخصی امکان فراهم کردن چنین بستری نیازمند طراحی و برنامه نویسی وب سایت است.ولی خیلی راحت در شبکه های اجتماعی میتوانید این جامعه هدف رادرکنار یکدیگر قراردهید وبه تولیدمحتوا بپردازید. هم چنین ازجامعه هدف بخواهید تادرقسمت کامنتهابه اشتراک گذاری تجربه های شان بپردازند.

 

شناخت بهتر رقیب ها در شبکه های اجتماعی

یکی ازمزیتهای بسیارمفید شبکه های اجتماعی آنالیزرقبا است. می توانیدمتوجه شویدکه رقبا ازچه محتواهایی ،استراتژیهای بازاریابی رادرحال پیاده سازی هستند وشما ازاین ایده ها می توانیدایده بگیرید ویک استراتژی کاربردیتر طراجی کنید.(توجه کنیدکه کپی نکنیدزیرا با اینکاراعتبار خودرا ازدست میدهید بعلت این که امروزه مردم کاملابر محتوا هاآشنا هستندو به سرعت محتوای کپی راتشخیص میدهند. انجام اینکار ازاعتبار برندشما میکاهد.)

راحتی عضویت کاربران در شبکه های اجتماعی

برای این که بخواهید وب سایت تهیه کنید وبه رونق کسب وکارتان بپردازیدنیاز است هزینه های اولیه مانند هاست،دامنه ، هزینه طراح وب سایت و….) راپرداخت کنیدولی برای راه اندازی شبکه های اجتماعی نیازبه پرداخت هیچ هزینه ای نیست وتنها بایک اکانت ایمیل میتوانید کسب وکار خودرا راه بیندازید. برای اداره کردن وب سایت وگسترش دادن آن نیازبه دانش واطلاعات کافی وکمی تجربه دارید ولی در شبکه های اجتماعی بدون نیازبه دانش قبلی میتوانیدبه اداره کردن آن بپردازید.

استفاده بهینه از هشتگ ها در شبکه اجتماعی

یکی ازروشهای موثر در شبکه های اجتماعی هشتگ گذاری است. فرض کنیدشمایک پیج آموزشی داریدکه در پستهای زیادی به آموزشهای مختلفی پرداختید. کاربروقتی می خواهدآموزش X رابخواندباید تمامی پستها رامشاهده کنید تاقسمتهای مختلف آموزش Xبرسد ولی باهشتگ گذاری کاملاساده کاربروقتی روی هشتگ آموزش Xکلیک کنید میتواندتمامی پستها رادریک دسته بندی مشاهده کند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *