آیا صفحه تماس با ما در وب سایت مهم است؟

درطراحی وب سایت صفحه”تماس باما”همانند صفحه درباره شرکت،ازاهمیت بسیاری برخورداراست.درحقیقت صفحه تماس بامامیتواندمهمترین صفحه یک وب سایت باشد.اهمیت اطلاعات ارتباطی به قدری است که حتی اگرتمامی صفحات وقسمتهای وب سایت،شما رابه رسیدن به اهداف کمک کنند،ولی اطلاعات ارتباطی،ناقص باشدوکاربران قادرنباشندباشماارتباط برقرارکنند،شماتمام اعتبارات خودرااز دست خواهید داد.

دسترس پذیری

بازدیدکنندگان وب سایت بایدقادرباشندتابه راحتی لینکی ازصفحه تماس باما در وب سایت شماپیداکنند.این لینک بایددرتمامی صفحات آشکاروقابل رؤیت باشد؛به هیچ عنوان آنها رابرای بدست آوردن اطلاعات ارتباطی مجبوربه جستجونکنید،این اطلاعات بایدبه راحتی دردسترس باشد.

گزینه های مختلف ارتباطی

کسب وکارهای بزرگتر درطراحی وب سایت خودبایداطلاعات ارتباطی هربخش وهردپارتمان رادرخودجای دهند.همانند بخشهای خدمات مشتریان،پشتیبانی تکنولوژی،سؤالات،اطلاعات کلی،عضویت وغیره. همچنین شمابایداطلاعات ارتباطی افرادخاص مثل مدیرعامل،افسرارشد اطلاعات و….راهم دراین لیست قراردهید.

تبلیغات ممنوع

درطراحی وب سایت خوددرصفحه ارتباط باماهرگزتبلیغ نکنید.این صفحه بایدخالی ازهرگونه تبلیغات باشد،این صفحه بایدتوجه وتمرکزکاربران رابه اطلاعات ارتباطی داخل آن محدودنماید.

محتوای فرم ارتباطی

فرم ارتباطی شمابایدحداقل اطلاعات ضروری مورد نیازراداشته باشد.هرگزنباید صفحه ارتباط باما رابا اطلاعات بیش ازاندازه وغیرضروری پرکنید،هرچه ساده ترباشدبهتراست.اطلاعاتی راارائه دهیدکه بازدیدکنندگان وب سایت به آن نیازدارند وهمه گزینه های ضروری راشامل شود.این امرتضمین میکندکه صفحه تماس بامادر وب سایت شمابه شکل کارآمدتربامشتریان وبازدیدکنندگان ارتباط برقرارمیکند.

مواردذکر شده، شما را درامرطراحی وب سایت وهمچنین ارتباط مناسب بابازدید کنندگان یاری میکند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *