چطور می توانیم کسب و کار جدید را شروع کنیم؟

اگربه فکراین هستیدکه یک کسب وکار و یاتجارتی رابرای خودراه اندازی کنید، حتماباید توصیه هایی رادرنظر داشته باشید. دراین مقاله نمیتوانید بدون راهنمایی پیش روید زیراصد درصد سردرگم می شوید. حال دراین مورد راه کارهایی رابه شمامعرفی میکنیم که میتوانید ازطریق آن یک کسب وکار کوچک را راه اندازی کنید.

هنگامیکه چندین مرتبه اینکار راانجام دهید، شروع یک مسیرجدید برای شماساده تر وراحتتر میشود. ولی بازهم بااینحال، همیشه راه اندازی تجارت ویا طراحی وب سایت فروشگاهی موردمنحصر بفردی است وشماهمیشه یاد میگیریدکه چگونه آن رابهتر وبهتر انجام دهید. برای اولین باربیش تراین موارد بنظر میرسدکه هفته ها ویا ماه ها مدت زمان آن طول می کشد وزمان زیادی رامی طلبد. امااین رابه یاد داشته باشیدکه تنهااولین باراست که شمابا این نگرانی واتفاق رو برو میشوید.

اکثر اشتباهاتی که در فرآیند راه اندازی تجارت روی میدهد، توسط کارآفرینان باتجربه است. این امرنشان دهنده این میباشدکه همیشه راه برای پیشرفت بیش تروجود دارد. ساخت وراه اندازی یک تجارت مسیری است که شمادرآن قدم نهاده اید. هنگامی که تجارت شمابرای اولین بارشروع به رشدکردن کند، بایدروی تمامی جزئیات این تجارت نظارت داشته باشید. خیلی از تاجرها سعی میکنند تادراین مسیر بسیار قوی عمل کنند.

این فاکتورهایی که دراین مقاله ارائه می کنیم میتوانند شمارا درراه اندازی کسب و کارتان جلو ببرد ، و کمک زیادی کند، همچنین میتوانید ازاین فاکتورها هنگامی که بااشتباهاتی درمسیر راه اندازی تجارت خودروبرو می شوید، استفاده نمایید.

 

داشتن فکر و ایده در کسب و کار خود

اگر بدنبال راه‌اندازی یک کسب وکارجدید هستید،حتماً درمورد آن چه میخواهیدبفروشید یابازاری که میخواهیدوارد آن شویدفکر کرده‌اید. امااین کافی نیست وباید به بررسی رقبای خودبپردازید، هم چنین بیاموزیدکه رهبران کنونی برندها چه کاری انجام میدهند وشماچطور میتوانیداینکار رابهترانجام دهید.

 

داشتن گروهی هماهنگ در کسب و کار خود

تاهنگامی که همه چیزبرای شماآسان شود وبراحتی همه راه هابرای شما بازشود صبرنکنید تابتوانید مشتریانی رابیابید، شماباید خودتان این درها رابگشایید ومشتریانی رابیاید. ازهمین حال دست بکار شوید. شمامیتوانید از کاربرانی شروع کنیدکه همین حالا باآنها ارتباطاتی داشته والبته اطمینان کامل به آنها دارید. سعی کنیدبگونه ای باآنها درارتباط باشیدکه بتوانید تجربه های بسیاری ازآنها بیاموزید و بتوانیدبازارایابی وراه اندازی تجارت خودرا بطور بهینه راه اندازی نمایید.

 

داشتن هدف و برنامه ریزی دقیق در کسب و کار خود

شما ضرورتی نداریدکه برای نقشه تجارت خودیک صفحه مملو ازنوشته هایی راپیاده سازی کنید. همه چیزسریع پیش میرود. این برنامه ریزی ها بطورمداوم درطول زمان تغییر میکند. تلاش کنید ازروش پرسش وپاسخ استفاده نماییدکه میتواند برای شمااطمینان بوجود آوردکه هیچ چیز رافراموش نمیکنید. بسیاری ازکارآفرین وتاجرها فکرهای فوق العاده قدرت مندی داشتندکه بعدازچند ماه ، کنارگذاشته شدو برنامه های تجاری جدیدبه میدان آمد ومهم وبااهمیت خود را نشان داد.

چیزیکه شماواقعا میخواهید تاروی آن تمرکزکنید، یک خلاصه گویی ازاجرایی است، این موردیک برنامه برای شروع بازاریابی شمااست تابتوانید آن را امتحان وبررسی کنید ویابه مسائل اقتصادی آن توجه کنید. علی الخصوص پروژه هایی که به نقدینگی ارتباط داشته باشند.

 

کمک گرفتن از افراد موفق در کسب و کار خود

اگرنمیتوانید افرادی را داشته باشیدتا به شماکمک کنند، به واقعیت تبدیل کردن اهداف تان سخت ودشوار میشود. شما میتوانید ویاممکن است طراحیهای زیبا وکاربردی رابرای ساختمانهاداشته باشید، اما پولی برای ساختن آن دراختیار نداشته باشید. ویاممکن است طراحی رابرای وب سایت تجاری خود درذهن داشته باشیدکه بدون کمک یک طراح وب سایت نتوانیدآن را اجراکنید. اگرنتوانید اشخاص درست و مناسبی را پبدا کنید تابه شماکمک کنند، کسانیکه کاری که شمااز آنها میخواهید رابه درستی وبصورت بهینه انجام میدهند، مطمئن باشیدکه ازدستیابی به اهدافتان دورتر میشوید.

از فهمیدن و شناساندن این کارشروع کنیدکه به چه افرادی نیازدارید. همانطورکه گفته شد، اگر میخواهید با عجله پیش بروید، بهتراست تنهایی به ادامه راه بپردازید. امااگر میخواهید تابا دقت وبدرستی تجارت خودرا راه اندازی کنید، بهتراست افرادی راباخود همراه کنید وبه آنها زمان دهید تابتوانند خودرا ثابت کنند.

 

داشتن تست و چک کردن برای عمکرد بهتر در کسب و کار خود

همین الان که شماارتباطات وتعاملات بسیاری رابامردم دارید. سعی کنیدابتدا ایده خودرا بگونه ای قابل درک به آنها نشان دهید.بطورمثال یک صفحه ورودی وب سایت رابسازید واز آنهابخواهید تابگویند که اگر دراین وب سایت حضورداشته باشند، آیامیخواهد گزینه “اشتراک داشتن درخبرنامه ها” راانتخاب نمایند یاخیر.

 

داشتن روحیه جاه طلبی در کسب و کار خود

راه اندازی یک کسب وکار، آغازکار شما بعنوان یک کارآفرین است. برای سودآوری وسرپاماندن، همیشه بایددرحال پیشرفت کارخودباشید. اینکارنیازمند زمان وتلاش زیاداست امابرای بقای یک کسب وکار ضروری است.

هم کاری بابرندهای معتبرتر درکار خود، راهی عالی برای دستیابی به رشداست. بااستفاده ازبازاریابی خیرخواهانه وهم کاری بایک موسسه خیریه میتوانیدبخشی ازمحصولات یاخدمات خودرا بصورت رایگان دراختیار کاربران خودقراردهید وبه این ترتیب برندتجاری خود رامطرح کنید.

درحالیکه این نکات به شماکمک میکند تاتجارت خودرا راه اندازی کرده ورشد وپیشرفت کنید، اماهیچوقت یک برنامه کامل وجودندارد. شمامیخواهید مطمئن شویدکه برای شروع کارکاملاًآماده هستید، اما ممکن است بعداهمه چیزبهم بریزد. برای راه اندازی یک تجارت موفق، بایدخود را باتغییرشرایط وفق دهید.

 

داشتن حساب بانکی در کسب و کار خود

شمامیتوانید این امر رانیز بصورت آنلاین انجام دهید. به این ترتیب میتوانید درآمدها وهزینه هایتان را ازاین حساب بانکی انجام دهید تاروی هرچیزی نظارت داشته باشید.

 

داشتن طراحی حرفه ای برند و لوگو در کسب و کار خود

هنگامیکه شمافهمیدید که چه کسی هستید واهداف شرکتتان چیست؟ زمان آن رسیده است که عوامل لازم برای برندرا برای تجارت تان بکارگیرید. هیچ عامل برندی مهمتر وعمده تراز برند تجارت شما نیست. این نشانه بصری یاظاهری بسیار اهمیت دارد، ولی باید بانام واقعی تجارت ترکیب شود. دراین جا، هنگامیکه روی یک لوگو جدیدکار میکنیم یایک برند رادوباره طراحی میکنیم.

برند تجاری بیشترجزء اصلی تمام عوامل لازم برای ساخت برند ولوگو است. لوگوها بیشتر ازنشانه وسمبل برای هویت دادن به یک برندو لوگو استفاده میکنند. اگر بدرستی برند شماطراحی شود، پایدار خواهدماند وبراحتی شناخته میشود. زمانیکه یک برند تجاری قدرت منددارید که بطور مناسبی برندتان رانمایش میدهد، درهرفرصتی برای قوت دادن به آن استفاده نمایید.

 

داشتن وب سایت حرفه ای در کسب و کار خود

یکی ازاجزای مهم بازاریابی، مخصوصابرای تجارتهای تازه تاسیس، ساخت وطراحی وب سایت است. این رابط کاربری یکی ازابزار بسیارمهم وکاربردی برای شمامحسوب میشود تابتوانید بیش ترخود رادر معرض دیدقرار دهید وکاربران ومشتریان رانه تنها درمحل زندگی خودبلکه درسراسر دنیا بدست آورید وتجارت تان راارتقاء دهید. خواهیددید که باداشتن یک وب سایت بهینه وکاربردی است ودست یافتن به کاربران بیش تربرای شماآسان وراحت میشود.

شماهمچنین میتوانید باابزارهای موجوداقدام به طراحی وب سایت کنید. بله خودتان میتوانید این امر راانجام دهید. امااستفاده از طراحان وب وشرکتها وموسسه های طراحی وب سایت میتواند نتیجه نهایی رابرای شماحرفه ای ترکنند.

طراحی وب سایت وقرارگیری عوامل در طراحی وب سایت تان ممکن است ساعتها، هفته ها ویاحتی ماهها به طول بی انجامد، امااینکه طراحی وب سایت کاربردی باشد یاخیر تنهادریک لحظه تصمیم گیری ومشخص میشود. اولین تاثیربرکاربران وب سایت مشخص میکند که آیا میخواهند برقراری تعامل باشما، وب سایت ویابرندتان راادامه دهند یاخیر. داشتن جلوه زیبادر طراحی وب سایت کمک خواهدکرد تااولین نگاه به طراحی وب سایت تان، موجب شوند کاربران بیش تردرتعامل باشما قراربگیرند.

 

داشتن سرمایه ی کافی در کسب وکار خود

بایدبدانید که برای راه اندازی تجارت تان چه مقدارپول نیازدارید. لازم بذکراست که راه اندازی تجارت تنهابه یک مرحله ختم نمیشوند بلکه بایددرزمینه هایی ازجمله بیزینس کارت، طراحی وب سایت، بلاگ، مواردبازارایابی دیگر وغیره نیزهزینه کنید. پس بیادداشته باشیدکه بایدهر چیزی رامورد ملاحظه قراردهید ومطابق با آن قدم بعدی رابردارید.

 

داشتن تولید محتوای مناسب در کسب و کار خود

یک نویسنده محتوای حرفه ای میتواند برای به واقعیت تبدیل کردن اهدافتان، گزینه ارزشمندی محسوب شود. آنهابه شما کمک میکنند تا لوگوی، شعارتجاری، نقشه وبرنامه ریزی های بازاریابی، صفحات ورودی وب سایت، ایمیلها، پروفایل های شبکه اجتماعی وهرچیز دیگری رابسازید وارتقاء دهید. 90درصد ازموفقیت شماممکن است دراین زمینه هارقم بخورد.

 

داشتن قانون در کسب و کار خود

شروع یک کارجدید ویک تجارت نوهیجان انگیز خواهدبود امارعایت قوانین همیشه کسل کننده وسخت است .به هرحال محبورهستید که این قوانین رابدانید وبه آنها عمل نمایید. یکی ازقوانین مهم ،ایجادیک سیستم حسابداری است که بایدطبق قوانین پیش روید. پرداخت کردن مالیات نیزیکی ازاصلی ترین هامیباشد وقوانین مربوط به حقوق کارمندان نیزجزء مهمترین ها میباشد. بطورکلی قوانین موجودبستگی به نوع تجارت شماداردکه اطلاع ازآنها یک امر واجب وضروری است.

 

داشتن دفتر کار مناسب در کسب و کار خود

این میتواندبه معنی یک دفتریایک فروشگاه باشد. اولویتهای شمابسته به نیاز های شمامتفاوت است، اما دراینجا چندمورد اساسی وجوددارد که بایددرنظر بگیرید:

سبک عملکرد، جمعیت،دسترسی به پارکینگ نزدیکی به دیگرشرکتها وخدمات، رقابت، اجاره،خدمات رفاهی وسایر هزینه ها

 

درنهایت

حرف آخراین است که داشتن هدف میتواندمرحله اول راه اندازی تجارت محسوب شود. اماتلاش برای بسط وتوسعه آن میتواندخودبه تنهایی مراحل بسیاری رابوجودآورد. هرچه دراین زمینه بیش ترتلاش کنید، آینده موفقتری خواهیدداشت.

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *