چرا ایمیل ها اسپم (Spam)می شوند؟

اسپم شدن ایمیلها

 ازآنجاکه ایمیل به بخش بزرگی ازکسب وکارروزمره شرکتها وسازمانها تبدیل شده است،متاسفانه ایمیلهای اصلی نیز،گاهی اوقات بطرف مقابل نمیرسد.

دررابطه باعدم دریافت ایمیل درمقصد دوحالت زیروجود دارد:

حالت اول: دراین حالت بعد ازارسال ایمیل،ایمیلی همراه باپیغام undeliverable ویا delivery failed و.. به فرستنده برمیگردد.دراین حالت شما حداقل خواهید دانست که طرف مقابل پاسخ شمارادریافت نکرده است وشما ممکن است ازطریق تلفن ویاراه دیگری بااو تماس بگیرید.

حالت دوم: امادراین حالت ایمیل به پوشه اسپم (Spam/Junk)و یاپوشه زباله (Delete) طرف مقابل میرود ویا ازسرور بطورکل حذف میگردد.دراین حالت ممکن است شما تصورکنیدایمیل ارسال شده به طرف مقابل تحویل داده شده؛درصورتیکه گیرنده آن راندیده باشد.

چرا ایمیلهای ارسالی که اصلی هستند اسپم میشوند؟

قبل ازپاسخ به این سوال،بدون شک شما هم تاکنون تعدادزیادی ازایمیلهای ناخواسته یااسپم دریافت کرده‌اید.اسپم اثری بیش ازمزاحمت برای استفاده‌کنندگان اینترنت دارد وبطورجدی بازدهی شبکه و سرویس‌دهندگان ایمیل راتحت تاثیرقرار میدهد.

درنتیجه مدیران سرورجهت جلوگیری ازدریافت چنین ایمیلهای ناخواسته ای،ازتکنولوژی آنتی اسپم Anti Spam Technologiesاستفاده نموده و تنظیماتی روی سرورانجام میدهندکه باتوجه به درجه/امتیاز اسپم ایمیل،آنهارابه فولدر اسپم/spam هدایت نموده ویا درحالت دوم ایمیلها بطورکل ازسرور حذف شوند.درحالت دوم ایمیلها هیچگاه به مقصد نخواهند رسیدوبدون اطلاع و هیچگونه اثری ازسرور حذف خواهند شد.

دلیل های اسپم شدن ایمیل ها چیست؟

عوامل مهم دراسپم شدن ایمیل:دلایل مختلفی وجودداردکه موجب میشوندایمیلها به پوشه اسپم ویاپوشه های ناخواسته غیرازinboxبرود.برخی ازدلایل بشرح زیر میباشد:

معمولا ایمیلهای اسپم،ازواژگان مشخصی نظیرعکس/تصویر/My Photo و.. درموضوع ویامتن پیامهای خوداستفاده میکنند.لذاجهت عدم دریافت ایمیلهای ناخواسته،ادمین ها تنظیماتی راروی سرورانجام میدهندکه از دریافت ایمیلهای اسپم حاوی کلمات فوق جلوگیری شود ویابه فولدر Spam هدایت شوند.ممکن است شما نیزازاین کلمات درمتن ویاموضوع ایمیل خوداستفاده کرده باشید ودرنتیجه ایمیل شما بعنوان اسپم شناخته شده و یابطور کل ازسرور حذف گردد.

 • ممکن است بعضی مواقع گیرنده خواسته یا ناخواسته آدرس فرستنده رابعنوان ارسال کننده اسپم،علامت گذاری کرده باشد ودرنتیجه ایمیلهای شما به عنوان اسپم شناسایی شوند.
 • ممکن است شرکت ارائه دهنده اینترنت/ ISPگیرنده،براساس آدرس IP،فرستنده ایمیل را بعنوان اسپم فیلترکرده باشد.اینIP توسط رنج کثیری ازکاربران مورد استفاده قرار میگیردوممکن است دیگرکاربران روی همان IP، عمدا/سهوا اقدام به ارسال اسپم نموده باشد.
 •  ممکن است IP سرورایمیل،وارد لیست سیاه (Black List)شده باشد.این حالت معمولادرسرویسهای اشتراکی که چندین سرویس همزمان روی یک سرور قراردارند،اتفاق می افتد.به این ترتیب که ممکن است یکی ازکاربران سهوا اقدام به ارسال تعداد زیادی ایمیل (گاها اسپم) نموده باشد ودرنتیجه IPمربوطه دربلاک لیستها به عنوان اسپمرواردشده باشد.درنتیجه روی ایمیلهای سایرکاربران سرویس اشتراکی،نیزتاثیرگذارخواهدبود.
 •  ازآنجاکه هکرهاجهت نیل به اهداف مخرب خود،ممکن است اقدام به ارسال فایلهای مخرب خودازطریق لینکها ویاپیوست ها نمایند،لذا می بایست جهت عدم دریافت آن هاازسمت مدیران سرورترتیبی اتخاذ گردد.زیرامعمولااین پیوست ها درقالب فایلهای اجرایی exe ونظیرآن میباشندکه میتواندسیستم کاربران راپس ازبازکردن فایل آلوده نماید.شما نیزممکن است باپیام خودیک پیوست attachmentارسال کرده باشید.معمولاجهت جلوگیری ازحملات هکرها این ایمیلها باامتیازاسپم بالاتری درسمت مقصد،علامت گذاری میشوند.
 •  ممکن است کدهای HTML درایمیل خودضمیمه کرده باشید.معمولا جهت جلوگیری ازحملات هکرها ازطریق کدهای برنامه نویسی،این ایمیلها باامتیازاسپم بالاتری درسمت مقصد،علامت گذاری میشوند.
 •  ممکن است شمانیزایمیلهای اسپم متعددشامل تصاویر نامرتبط ومضحک دریافت کرده باشید.درصورتیکه ایمیل حاوی تصاویر باپسوندهای png،.jpg و….باشد،ممکن است بصورت اسپم شناسایی شود.لذا حتما فایلهای خود رافشرده (Zip) نمایید.
 •  ازآن جا که اسپمرها ایمیل خاصی رابه تعدادزیادی ازکاربران ارسال میکنند،لذاممکن است ایمیل هایی که به هردلیل به گروه بزرگی ازکاربران(چه درقسمتto ویابااستفاده ازcc/Bcc)ارسال میشود،به عنوان اسپم شناسایی شود.جهت ارسال ایمیلهای انبوه میبایست حتماازسرویسهای ویژه ای که برای این منظور طراحی شده اند،استفاده کنید.
 •  ممکن است مدیرسرورگیرنده،تنظیماتی رادرسرورایمیل خود به کاربرده باشدکه قدیمی بوده ونیازبه آپدیت وبروزرسانی داشته باشندویابیش ازحدسخت گیرانه باشد.درنتیجه ایمیل شمارابه عنوان اسپم در نظر گرفته میشود.
 • ازآن جاکه فرستندگان اسپم هرروزه دقیقتر وتهاجمی ترازروز قبل میشوند،درنتیجه قوانین وتکنولوژی هایی که جهت فیلتراسپم هااستفاده میشود،هرروزه دقیقتر و بروزمیشود.دراین راستا میبایست به جزئیات کوچکی که ایمیل مارامحدود وun-deliverability میکند، توجه بیشتری کنیم.

چگونه ازاسپم شدن ایمیلهای ارسالی جلوگیری کنیم؟

عوامل مهم اسپم شدن ایمیل:اسپم شدن ایمیل ارسالی یکی ازچالشی‌ترین مشکلاتی است که گریبان‌گیر بسیاری از وب‌ سایت‌ هاوکسب‌وکارها میشود.

آیاتاکنون به آمارایمیلهای خوددقت کرده‌اید؟به نظرشماچرابعضی ازایمیلهابه عنوان هرزنامه شناخته شده ودربخش اسپم ایمیل کاربران قرا میگیرند؟

دلایل بسیاری وجودداردکه ایمیلهای شما درپوشه‌ی اسپم جامیگیرند.این دلایل شامل وضعیت تاییدهویت شما،شیوه‌ی ضمیمه کردن مشترکین،محتوایی که درایمیل خود میفرستیدو… میباشدکه همگی از عوامل مهم دراسپم شدن ایمیل هستند.

عوامل مهم دراسپم شدن ایمیل وجلوگیری از اسپم شدن ایمیل ارسالی،یکی ازچالشهای بازاریابی دیجیتالی است.اسپم شدن ایمیلهاست نیزخودچالشی جداگانه است.هرچندکاملانمیتوان ازاسپم شدن ایمیل جلوگیری کرد؛بااین حال،روشهایی وجود دارد که بارعایت آن ها،میتوان امکان اسپم‌شدن پستهای الکترونیکی راتاحدزیادی کاهش داد.درادامه به بررسی این راهکارها میپردازیم.

1- حفظ اعتبارایمیل

شمابراساس اعتبارایمیل خود،مشخص میکنیدکه فردی دارای اعتبار هستید وقصددارید،ایمیلی معتبرراارسال کنید.ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل مانندگوگل ویاهو،براستفاده ازیک ایمیل تایید شده،تاکیددارند. بنابراین،احتمال بیشتری وجود داردکه پست الکترونیکی معتبری رابه صندوق پستی ارسال کنند.باکمک روشهای زیر،میتوانیدایمیل خود راتاییدکنید.هم چنین،به ارائه‌دهندگان سرویس ایمیل ثابت کنیدکه پیام شماارزشمنداست واسپم نیست.

تنظیمPRT 

برای نگاشت (Mapping)یک IP به یک هاست،از PTR استفاده میشود.بهتراست PTR Record بانام هاست سرورمشابه باشد.برای تنظیم PTR،بایدازطریق مرکزداده یامالک IPاقدام نمایید.

تنظیمSPF

چارچوب سیاست فرستنده یاSPF به شما اطمینان میدهدکه هنگام مقایسه‌ی IPفرستنده(که درسابقه DNS یافت میشود)درلیست IPهایی که اجازه‌ی ارسال ایمیل درآن حوزه رادارند،قراربگیرید.

تنظیم DKIM

وجوداستاندارد DKIM تضمین میکندکه ایمیل درطول انتقال دستکاری نشده است.برای فعالسازیSPF وDKIM ازطریق Cpanelهاست،به بخشEmail وقسمت Authentication مراجعه کنید.اینکار تنظیمات امنیتی مقدماتی رافعال میکند.

استفاده ازSMTP

برای یک لیست ارسال ایمیل،همیشه بایدازSMTP استفاده کنیدتاتاییدهویت یاauthentication باعث اعتبارپست الکترونیکی ارسالی شود.SMTPیک پروتکل استاندارد تعریف شده برای ایمیل است وقابلیت رمزنگاری دارد.

فعالسازی SpamAssassinدرهاست

بطورپیش‌فرض،cPanelتنها ایمیلهای دریافتی رابه عنوان اسپم اسکن میکندبا فعال‌کردن SpamAssassin،اگر یک ایمیل دارای محتوایی باشدکه توسط گوگل یایاهو به عنوان ابزار جاسوسی شناخته شود؛ پست الکترونیکی شماارسال نخواهدشد.این روش به عنوان یکی ازراه‌های کنترل اسپم سختگیرانه برایمیلهای خروجی شناخته میشود.

استفاده ازWAF

دیواردفاعی اینترنت یاWeb application firewall،از برنامه‌های درحال اجرا، دربرابرحملات سایبری وب‌ سایت وآپلود بد نرم افزار محافظت میکند.بنابراین درصورت استفاده ازفایروال درلایه‌ی وب اپلیکیشن، کدهای اسپم هرگزازطریق وب‌ سایت‌ های آسیب‌پذیر به هاست نمیرسند.

استفاده ازmalware scanner

شما میتوانیدبااستفاده ازmalware scanner،تعداد ایمیلهای ارسالی روزانه رادرCpanel محدودکنید.

تنظیم DMARC

بافعالسازی DMARC،یک هشدار اولیه ازوجود اسپم احتمالی درهاست دریافت میکنید.این هشدار به شما اجازه میدهدتا اقدامات اصلاحی راقبل ازاینکه IPدرلیست سیاه قراربگیرد،انجام دهید.

تغییرIP هاست فرستنده‌ی ایمیل

گاهی تنهاباتغییرIP سرویس ایمیل،مشکل اسپم شدن ایمیلهای ارسالی بطورموقت برطرف خواهد شد.

2-ارسال محتوای باارزش

ساده‌ترین کاری که میتوانیدبرای جلوگیری ازاسپم شدن ایمیل ارسالی انجام دهید،استفاده ازمحتوای مفید وجالب درایمیل است.اگرموضوع مهمی ندارید،ایمیل نفرستید.

کاربران علاقه ای به دریافت ایمیلهای زیادو غیرضروری ندارند.اگرایمیلهای زیادی برای کاربران ارسال شود؛ممکن است که آنهاباگذشت زمان پستهای الکترونیکی راکمتر مشاهده ومطالعه کنند.درنهایت،این رونداحتمال اسپم‌ شدن ایمیلها راافزایش میدهد.

سعی کنید مطالب جدید،کاربرپسند وباارزش رابرای مخاطبان خودارسال کنید.ازارسال ایمیلهایی بافاصله‌ی زمانی کوتاه نیزاجتناب کنید.شما میتوانیدبرای نوشتن محتوایی جذاب و ارزشمندبرای ایمیلهای خود،ازنمونه‌های موجوددر وب کمک بگیرید.

3-درست کردن لیست مخاطبین برای ایمیل

محتوای ایمیل بسیارمهم است وبایدبه دست شخصی برسدکه موضوع مطلب شمابرای اوجذاب باشد.اگرایمیل به دست مخاطب اشتباه برسد؛محتوای آن دیگربرای شخص جالب نخواهدبود.

درایمیل مارکتینگ بایدازموارد زیردوری کنید:

 1. اجاره دادن آدرس ایمیل،خریدایمیل ویاارسال ایمیل ازنشانی ایمیل دیگران
 2.  به اشتراک گذاشتن مخاطبین بادوستان وشرکاء
 3. جمع‌آوری ایمیل بااستفاده ازخزنده‌ها (scraping):اینکاربطور مستقیم ایمیل شما راواردبخش اسپم میکند.

ساخت یک لیست ازمخاطبان ایمیل،یک استراتژی بلندمدت است که برای برنامه‌ی ارسال ایمیل شمامفیدخواهدبود.ممکن است اینکارسریعترین راه نباشد،اماموثرترین آن خواهد بود.

4- حق انتخاب دادن به مخاطب

ازمخاطبان برای دریافت ایمیلهای خودنظرسنجی کنید.استفاده ازنظرسنجی دوگزینه ای ودرخواست تایید ایمیل ازمخاطبان برای دریافت پیام ازسمت شما،کمک میکندکه مخاطبین خودرا آنالیزکنید.شما میتوانیدباحذف کردن کسانیکه مایل به دریافت ایمیل ازسمت شمانیستند؛لیست خودرا بهینه‌ترکنید.این روش درجلوگیری ازاسپم شدن ایمیل ارسالی به شماکمک میکند.

5-اولویت‌بندی

اولویت‌بندی به کاربران قدیمی وجدید،اجازه‌ی انتخاب نوع دریافت ایمیل از سمت شما رامیدهد.درروش قبلی،افراد میتوانستنداعلام کنندکه آیامایل هستندتامحتوای بیشتری ازشما دریافت کنندیاخیر.دراین روش،تصمیم میگیرندکه ایمیلهای شمادرچه بازه‌ی زمانی وبه چه تعدادی برای آنهاارسال شود.این فرآیند به جلوگیری ازاسپم شدن ایمیل ارسالی کمک میکند.

اگریک برنامه‌ی منظم برای اولویت بندی به مخاطب ارائه‌ شود؛باعث ایجادحس همدلی وهمراهی شما درآن‌ها میشود.همچنین،میزان تعامل مخاطب باایمیل نیزبالاترخواهد رفت.این افزایش تعامل به حفظ ایمیلهای شماازاسپم شدن،کمک میکند.

6-پاک کردن فهرست پست الکترونیک

مخاطبینی که دیگربه ایمیلهای شماعلاقه ندارند؛سه دسته هستند:

 • بعضی بطورمستقیم،اشتراک ایمیل خودراقطع میکنند.
 • بعضی درصندوق پستی خود،تنظیماتی انجام میدهندتاایمیل شما به عنوان اسپم شناخته شود.
 • بسیاری ازآنهابه سادگی ایمیلهای شمارانادیده میگیرند.

افراددسته‌ی آخرمشکل ساز میشوند؛چون دراین حالت میزان تعامل کاربرباایمیل کمتر وشناسایی مشکلات کمی سخت‌تر میشود.همیشه داشتن فهرستی کوتاه ازکاربران علاقه مند،ارزشمندترازفهرستی بلندبالا ازافرادی که علاقه ای به محتوای ارسالی شماندارند وآنها رانادیده میگیرند.بهتراست دربازه‌های زمانی مشخص لیست مخاطبین خودراپاکسازی کنید.

7-نظارت ومشاهده برمعیارهای موجود درایمیل

پیگیری عملکردایمیل ومیزان تعامل آن بامخاطب،بهترین روش برای پی بردن به صحیح یاغلط بودن روندارسال ایمیل است.هرایمیل،شامل تعدادی ازالمان‌هایی است که بانظارت برآن ها،میتوانیدازنوع تعامل کاربرباایمیل مطلع شوید.

برای شروع،معیارهای زیرمیتوانندبه کمک شمابیایند:

 • شکایت ازایمیل وشناخت آن به عنوان اسپم
 • نرخ کلیک برمحتوای ضمیمه شده درایمیل

اگرروندجذب مخاطب منفی بود؛بررسی کنیدکه چه معیارهایی مرتبط بااین مشکل است.اصلاحات لازم راسریع اعمال کنید.برای مثال،اگرنرخ کلیک شماکاهش پیداکند،بایدمحتوای ایمیل وتعداددفعات ارسال آن به مخاطب رابررسی کنید.

8-قانونمند بودن

سعی کنیدبامحتوای نامناسب،کاربرخودرا آزرده نکنید.ترسهای کاربررابشناسید وازمواردی که احتمال اسپم شدن ایمیل راافزایش میدهد،دوری کنید:

 • ارسال به آدرسهای غیرواقعی یاغیرقانونی ونامرتبط
 • ارسال محتوای غیرقانونی ونادرست
 • وجودPhishing درایمیل
 • پیشنهاددرخواست پول
 • ترساندن یاتهدیدکردن مخاطب
 • استفاده ازعنوان نامناسب ایمیل

اسپم شدن ایمیل ارسالی میتواندیک چالش مهم درفرآینددیجیتال مارکتینگ باشد.بررسی عواملی که ایمیل شمارابه هرزنامه‌ی صندوق پستی مخاطبان هدایت میکند،بسیاراهمیت دارد.جلوگیری از اسپم شدن ایمیل ارسالی تاحدودی امکان پذیراست امانیاز دارد نکات ومواردی رابرای ارسال پست الکترونیک رعایت کنید.

جمع‌بندی کلی

عوامل مهم دراسپم شدن ایمیل:اسپم شدن ایمیل ارسالی بسیارساده است.درهرحال اگرمخاطب بخواهد،میتواندبه راحتی ایمیل شما رادرلیست اسپم خود قراردهد.بااین حال،دراین مقاله راه‌کارهایی را برای جلوگیری ازاسپم شدن ایمیل ارسالی بررسی کردیم تااین امکان به حداقل برسد.

همیشه به یادداشته باشیدکه اگرایمیل هاست معتبرنباشد ویاایمیل خودرابرای جامعه‌ی هدف اشتباه بفرستید،به احتمال زیاد،درفیلترهای شناسایی اسپم گرفتارخواهیدشد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *